Jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale pe anul 2009

Jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale pe anul 2009
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Asistam de o vreme la o constitutionalizare atat a sistemului nostru de drept, dar, intr-o oarecare masura, si a celui politic, iar numarul deciziilor si hotararilor pronuntate de Curtea Constitutionala a crescut in progresie geometrica in ultimii ani. Cunoasterea jurisprudentei instantei constitutionale este insa minima. Daca solutiile de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate nu au cum sa treaca incognito prin sistemul nostru juridic, datorita efectelor pe care le produc, deciziile de respingere, la fel de importante, sunt insa mai putin cunoscute.
Lucrarea "Jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale pe anul 2009", realizata in cadrul Asociatiei de studii in dreptul constitutional si drepturile omului din Cluj-Napoca, este prima dintr-o serie dedicata jurisprudentei recente a Curtii Constitutionale, prin care se doreste ca, in mod constant, sa fie puse la dispozitia celor interesati solutii relevante din activitatea instantei de contencios constitutional. Ea va fi urmata in curand de volumele care vor cuprinde decizii pronuntate in anii 2010, respectiv 2011.
Cele 171 de decizii din anul 2009 incluse in culegerea de fata sunt prezentate intr-o maniera rezumata, pentru a surprinde esentialul celor statuate, si sistematizate dupa obiectul principal, fiind alcatuite mai multe sectiuni corespunzatoare fiecaruia dintre marile capitole ale dreptului constitutional.


Data: 18.11.2011
372 pagini
Cuprins
Capitolul I. Competenţa Curţii Constituţionale ______________ 1
§1. Controlul constituţionalităţii Regulamentelor
Parlamentului ____________________________________ 1
1. Sesizare cu privire la neconstituţionalitatea
Regulamentului uneia dintre Camerele Parlamentului.
Calitate activă. _________________________________ 1
2. Interpretarea şi aplicarea Regulamentelor Camerelor
Parlamentului. Competenţa exclusivă a Camerei
respective. ____________________________________ 2
§2. Soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate _________ 3
3. Încheiere de sesizare a Curţii Constituţionale.
Încălcarea de către instanţă a principiului
contradictorialităţii. Caracterul nelegal al actului de
sesizare. ______________________________________ 3
4. Obligativitatea motivării excepţiei de neconstituţionalitate
de către autorul acesteia. Imposibilitatea Curţii
Constituţionale de a se autosesiza.__________________ 5
5. Nemotivarea excepţiei de neconstituţionalitate.
Imposibilitatea exercitării controlului de
constituţionalitate. Excepţia de neconstituţionalitate –
chestiune prejudicială.____________________________ 6
6. Sesizarea Curţii Constituţionale. Forma scrisă şi
motivarea. ____________________________________ 7
7. Imposibilitatea deducerii pe calea interpretării per a
contrario a neconstituţionalităţii unei reglementări. Lipsa
atribuţiilor Curţii Constituţionale în materia interpretării
legislaţiei aplicabile într-o speţă. ___________________ 7
8. Imposibilitatea exercitării controlului de constituţionalitate
asupra unor dispoziţii legale abrogate._______________ 8
9. Incompetenţa Curţii Constituţionale de a modifica sau
completa dispoziţiile legale deduse controlului său. ____ 9
10. Necesitatea unei situaţii extraordinare a cărei reglementare
nu poate fi amânată. Aprobarea prin lege a unei ordonanţe
a Guvernului nu acoperă viciul de neconstituţionalitate
extrinsecă a acesteia. ___________________________ 10
Jurisprudenţa C VIII urţii Constituţionale 2009
11. Interpretarea şi aplicarea legii. Limitarea rolului Curţii
Constituţionale la cel de legiuitor negativ. Atribuţiile
Curţii Constituţionale privind aspectele ce ţin de
respectarea normelor de tehnică legislativă.__________ 10
12. Completarea prevederilor de lege nu intră în
competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale.____ 13
13. Ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate de către o
persoană care are calitatea de parte în proces.
Justificarea unui interes în dobândirea calităţii
de parte. _____________________________________ 13
14. Existenţa unei legături între textul de lege criticat
şi modul de soluţionare a cauzei. __________________ 14
15. Deficienţe de reglementare. Imposibilitatea Curţii
de a se substitui legiuitorului pentru adăugarea unor
prevederi noi. _________________________________ 14
16. Sesizarea Curţii Constituţionale. Sfera instanţelor
care pot sesiza instanţa de contencios constituţional.___ 15
§3. Soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională
între autorităţile publice ___________________________ 17
17. Conflict juridic de natură constituţională între autoritatea
judecătorească şi autoritatea executivă. Independenţa
financiară a justiţiei. Activitatea de control desfăşurată
de Ministerul Justiţiei. Avizul conform al Consiliului
Superior al Magistraturii. ________________________ 17
18. Conflict de natură constituţională între Parlamentul
României şi Preşedintele României. Remaniere
guvernamentală. Interimat._______________________ 24
Capitolul al II-lea. Statul român şi atributele acestuia ________ 33
§1. Organizarea teritorială a României ___________________ 33
19. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.
Serviciul public de salubrizare a localităţilor. ________ 33
§2. Limba oficială ____________________________________ 34
20. Caracterul oficial al limbii române. Limba în care se
desfăşoară procedura de judecată. _________________ 34
§3. Raportul între normele naţionale şi cele comunitare______ 35
21. Controlul de conformitate a legii cu actele comunitare.
Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. _______ 35
22. Prioritatea normei comunitare. ____________________ 37
23. Taxa pe poluare. Contrarietate între legea naţională şi
Tratatul CE. Competenţa Curţii Constituţionale. ______ 38
Cuprins IX
§4. Separaţia puterilor în stat___________________________ 39
24. Posibilitatea conferită judecătorului de a diminua
până la anihilare una dintre trăsăturile infracţiunilor
silvice. Incriminarea faptelor ce aduc atingere
fondului forestier naţional._______________________ 39
25. Dreptul de autor. Intervenţia statului prin reglementarea
unei proceduri speciale de stabilire şi negociere a
remuneraţiilor aferente titularilor. Avizul Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor. ________________ 40
Capitolul al III-lea. Instituţiile statului şi atribuţiile acestora __ 42
§1. Preşedintele României _____________________________ 42
26. Atribuţia Preşedintelui României de conferire de
decoraţii şi titluri de onoare. Retragerea decoraţiilor. __ 42
§2. Alegerile prezidenţiale _____________________________ 45
27. Respingerea de către Biroul Electoral Central a
înregistrării unei candidaturi la alegerile pentru
Preşedintele României.__________________________ 45
28. Cerere de înregistrare a candidaturii. Condiţii. _______ 47
29. Campanie electorală. Acordarea timpilor de antenă.
Dreptul candidaţilor de a accede egal şi gratuit la
serviciile publice de radio şi televiziune. ____________ 48
30. Fraudă electorală. Cerere de anulare a alegerilor.
Proba fraudei._________________________________ 52
§3. Parlamentul _____________________________________ 64
31. Funcţia de control a Parlamentului. Ancheta
parlamentară. Comisiile de anchetă constituite
ad-hoc. Noţiunea de jurisdicţie. ___________________ 64
32. Parlamentar. Exercitarea abuzivă a dreptului de vot.
Întrunirea cvorumului. Teza votului decisiv. _________ 67
§4. Alegerile parlamentare _____________________________ 69
33. Alegerea parlamentarilor în colegii uninominale.
Repartizarea mandatelor potrivit regulii
proporţionalităţii. Egalitatea votului. _______________ 69
§5. Legiferarea ______________________________________ 72
34. Reglementarea procedurii de judecată prin lege
ordinară. _____________________________________ 72
35. Dezbaterea proiectului de lege în procedură de urgenţă.
Principiului bicameralismului Parlamentului. Conflict de
competenţă între prima Cameră sesizată şi Camera
decizională. __________________________________ 73
Jurisprudenţa C X urţii Constituţionale 2009
36. Cvorumul de şedinţă. Domeniul legilor organice.
Delimitare. Impozitul forfetar. ____________________ 78
37. Distincţia dintre domeniul de intervenţie al legilor
organice şi cel al legilor ordinare __________________ 82
38. Ordinea de prioritate de care se bucură creanţele
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în cadrul
procedurii insolvenţei. Domeniul legii organice. ______ 83
39. Legiferarea pe calea angajării răspunderii Guvernului.
Condiţii. Rolul Curţii Constituţionale de garant al
supremaţiei Constituţiei. Interpretarea unui text
constituţional. _________________________________ 84
§6. Guvernul ________________________________________ 88
40. Reorganizarea organele de specialitate din subordinea
Guvernului. Necesitatea avizului prealabil al Curţii de
Conturi.______________________________________ 88
§7. Puterea judecătorească _____________________________ 92
41. Înfăptuirea justiţiei. Comunicarea hotărârilor
judecătoreşti către părţi. _________________________ 92
42. Conflict juridic de natură constituţională. Interpretarea
legilor. Recursul în interesul legii. Controlul
constituţionalităţii legilor. Încălcarea principiului
separaţiei puterilor în stat. _______________________ 93
43. Oficiul Registrului Comerţului. Activitatea
desfăşurată de judecătorul delegat. Instanţă
extraordinară. ________________________________ 105
44. Înlăturarea controlului judecătoresc asupra începerii
executării silite. Încălcarea dreptului la un proces
echitabil. ____________________________________ 106
45. Extinderea competenţei judecătorului-sindic asupra
controlului oportunităţii deciziilor adoptate în
activitatea de administrare a debitorului. Calitate
procesuală activă în declanşarea controlului de
legalitate. ___________________________________ 112
46. Tragerea la răspundere a magistraţilor pentru erorile şi
abuzurile comise în soluţionarea cauzelor. Principiul
răspunderii obiective a statului. __________________ 114
47. Scopul reglementării recursului în interesul legii.
Precedentul judiciar.___________________________ 115
48. Instituţia judecătorului delegat. Realizarea actului de
justiţie. Noţiunea de „instanţă judecătorească”. ______ 117
Cuprins XI
49. Activitatea desfăşurată de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare. Inexistenţa unei jurisdicţii
extraordinare. ________________________________ 120
§8. Ministerul Public ________________________________ 124
50. Principiul egalităţii în drepturi. Rolul constituţional
al reprezentantului Ministerului Public în activitatea
judiciară. ___________________________________ 124
51. Principiul controlului ierarhic ce guvernează
activitatea procurorilor. Restrângerea competenţei
de a efectua urmărirea penală. ___________________ 125
52. Controlul ierarhic. Limitare. Dispoziţia
conducătorului parchetului ierarhic superior.________ 126
§9. Consiliul Economic şi Social _______________________ 127
53. Rolul consultativ al Consiliului Economic şi Social.
Controlul parlamentar. _________________________ 127
§10. Ordonanţele Guvernului__________________________ 130
54. Delegarea legislativă. Existenţa situaţiei extraordinare.
Unificarea practicii. Schimbarea competenţei de
judecată. ____________________________________ 130
55. Domeniul legilor organice. Regimul drumurilor.
Regimul general al proprietăţii. __________________ 133
56. Readucerea în vigoare a unui act normativ atunci
când ordonanţele Guvernului care l-au abrogat au fost
respinse prin lege de către Parlament. _____________ 134
57. Instituirea taxei pe poluare printr-o ordonanţă de
urgenţă. Tratamentul juridic diferit cu privire la
situaţia juridică a persoanelor ce au plătit taxa
anterior sau ulterior instituirii taxei._______________ 135
58. Neconstituţionalitatea reţinută loveşte întreaga ordonanţă
de urgenţă, chiar dacă unele prevederi ale sale au fost
abrogate anterior pronunţării respectivei decizii.
Salarizarea personalului din învăţământ. ___________ 136
59. Guvern. Depăşirea limitelor abilitării. Acoperirea
viciului de neconstituţionalitate. _________________ 138
60. Existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare
nu poate fi amânată şi urgenţa acesteia. Distincţia dintre
cazul excepţional şi situaţia extraordinară. Organizarea şi
funcţionarea unei instituţii fundamentale a statului prin
ordonanţă de urgenţă.__________________________ 139
61. Obligaţia statului de a reglementa condiţii obiective şi
nediscriminatorii, de natură a garanta accesul la un loc de
Jurisprudenţa C XII urţii Constituţionale 2009
muncă. Principiul egalităţii cetăţenilor în drepturi.
Prezumţia de culpă profesională. _________________ 143
62. Controlul constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor ieşite
din vigoare. Afectarea regimului instituţiilor fundamentale
ale statului prin ordonanţă de urgenţă. Viciul de
neconstituţionalitate a unei ordonanţe emise de Guvern.
Neacoperirea prin aprobarea de către Parlament a
ordonanţei respective.__________________________ 147
63. Controlul de constituţionalitate exercitat a priori. ____ 154
§11. Statutul aleşilor _________________________________ 156
64. Dreptul de a fi ales. Pierderea calităţii de membru al
partidului politic. Reglementarea unor reguli speciale
de procedură în materie electorală.________________ 156
65. Înlocuirea mandatului unui consilier local declarat
ales cu mandatul primului supleant înscris pe lista
aceluiaşi partid politic. Modificarea voinţei politice a
alegătorului. _________________________________ 164
Capitolul al IV-lea. Drepturile şi libertăţile fundamentale ale
persoanei _______________________________________ 167
§1. Egalitatea în faţa legii_____________________________ 167
66. Renunţarea la moştenire. Neacceptarea moştenirii în
termenul de opţiune succesorală. _________________ 167
67. Acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă.
Pretinsa discriminare dintre categoria persoanelor
fizice şi cea a persoanelor juridice.________________ 168
68. Demisia funcţionarilor publici. Termen de preaviz.
Persoane juridice. Condiţia aplicării principiului
egalităţii.____________________________________ 170
69. Incompatibilitatea funcţionarilor publici cu alte funcţii
sau activităţi deţinute în cadrul unor societăţi ori regii.
Transparenţa în exercitarea demnităţilor publice._____ 171
70. Accesul liber la activitatea economică. Evidenţierea
zilnică a obligaţiilor de plată şi a creanţelor în sarcina
persoanelor juridice. ___________________________ 172
71. Discriminare. Instituirea unui tratament juridic distinct
între profesorii universitari. _____________________ 173
72. Dreptul la pensie. Modalitatea de determinare a
punctajelor anuale utilizate la calculul pensiilor. _____ 175
Cuprins XIII
73. Tratament privilegiat aplicat unei anumite categorii de
magistraţi. Condiţii diferenţiate pe criteriul funcţiei
anterior deţinute. _____________________________ 177
74. Tratament salarial diferit. Poziţia superioară a
parchetului sau a instanţei de judecată.____________ 180
75. Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.
Legi cu aplicabilitate teritorială distinctă. Unificarea
legislativă a regimului de publicitate imobiliară._____ 181
76. Dreptul la negociere colectivă. Contractul colectiv de
muncă. Drepturile de natură salarială ale
funcţionarilor publici. _________________________ 184
77. Indemnizaţie. Sporul acordat magistraţilor care deţin
titlul de doctor sau doctor docent. ________________ 186
§2. Interdicţia aplicării retroactive a legii ________________ 187
78. Încălcarea principiul neretroactivităţii legii.
Suspendarea actului juridic. _____________________ 187
79. Interesul public general şi imediat. Scutire de la plata
accesoriilor aferente creanţelor datorate statului._____ 191
80. Aplicarea sancţiunilor disciplinare. Conflict de legi în
timp._______________________________________ 194
§3. Previzibilitatea şi accesibilitatea legii_________________ 195
81. Regimul juridic al locuinţelor de serviciu. Caracterul
de generalitate a legilor. Evitarea unei rigidităţi
excesive.____________________________________ 195
82. Dreptul de asociere. Reglementate unor măsuri
insuficient elaborate, cu efect evident
neconstituţional.______________________________ 197
83. Exigenţele de previzibilitate, claritate şi precizie
a normei de incriminare. Individualizarea cuantumului
pedepsei. ___________________________________ 198
84. Străini. Regimul tolerării şederii pe teritoriul
României. Respectarea criteriului calităţii legii în
cadrul procesului de legiferare. __________________ 200
85. Cuantumul onorariului avocaţial. Problema clarităţii
şi previzibilităţii legii. Interpretarea şi aplicarea
dreptului intern. ______________________________ 201
§4. Proporţionalitatea restrângerii unor drepturi __________ 203
86. Suspendarea din profesie a avocatului.
Proporţionalitatea sancţiunii în raport cu scopul
urmărit._____________________________________ 203
87. Dreptul unei instituţii publice de a consuma resursele
bugetare astfel cum au fost alocate şi aprobate. ______ 204
Jurisprudenţa C XIV urţii Constituţionale 2009
§5. Dreptul de acces la justiţie _________________________ 205
88. Principiul libertăţii contractuale. Rezoluţiune. Reziliere.
Competenţa instanţei judecătoreşti. _______________ 205
89. Organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale.
Reguli speciale de procedură.____________________ 206
90. Consiliul Concurenţei. Activitate jurisdicţională._____ 207
91. Măsuri reparatorii. Condiţionarea valorificării unui
drept de exercitarea sa în interiorul unui termen. _____ 208
92. Posibilitatea părţii de a renunţa la dreptul său.
Intervenţia accesorie. Aplicarea principiului
accesorium sequitur principale. __________________ 209
93. Condiţiile de exercitare a căilor de atac şi procedura
de judecată. Limitele libertăţii de reglementare.______ 210
94. Procedura insolvenţei. Citarea şi comunicarea actelor
de procedură prin intermediul Buletinului
Procedurilor de Insolvenţă. Accesul la justiţie şi
exercitarea dreptului de apărare. Condiţionări._______ 212
95. Măsuri reparatorii prin echivalent. Procedura de
reevaluare. Principiul securităţii raporturilor
juridice._____________________________________ 214
96. Executarea obligaţiilor de plată asumate prin contracte
comerciale. Procedura simplificată de soluţionare a
acţiunilor în justiţie. ___________________________ 218
97. Recalificarea căii de atac. Succesiunea în timp a
normelor de procedură._________________________ 220
98. Admisibilitatea excepţiilor de neconstituţionalitate.
Competenţa instanţei de judecată. ________________ 221
99. Căi de atac. Instituirea unei proceduri speciale.
Termenul în care se poate formula cererea de anulare
a unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor. _____ 223
100. Daune morale. Taxă judiciară de timbru
disproporţionată.______________________________ 224
101. Controlul actelor administrative pe calea
contenciosului administrativ. Anularea actului
administrativ cu caracter normativ. Opozabilitatea
hotărârii judecătoreşti. _________________________ 225
102. Instituirea termenului pentru contestarea legalităţii
actelor administrative cu caracter normativ emise de
Consiliul Concurenţei. Limitarea nejustificată a
accesului liber la justiţie. _______________________ 228
103. Litigii al căror obiect nu este evaluabil în bani.
Plata taxei de timbru. __________________________ 230
Cuprins XV
104. Acordarea ajutorului public judiciar în materie
civilă. Stabilirea criteriilor. _____________________ 231
§6. Dreptul la o instanţă independentă şi imparţială _______ 233
105. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
„Tribunal” stabilit de lege, independent şi imparţial.__ 233
106. Amendă contravenţională. Cerere de reexaminare.
Imparţialitatea magistratului. ____________________ 234
§7. Dreptul la un proces echitabil ______________________ 235
107. Încălcarea normelor de procedură privitoare la
administrarea probelor. Nulitatea absolută.
Principiul independenţei judecătorilor. ____________ 235
108. Suspendarea executării unui act administrativ
unilateral. Condiţii. Administrarea probelor. ________ 243
109. Contestaţie la executare. Suspendarea executării silite.
Aprecierea instanţei. Obligaţia de plată a cauţiunii.___ 244
110. Procedura insolvenţei. Garanţii procedurale. ________ 246
111. Proces-verbal de constatare a contravenţiei.
Administrarea probelor. ________________________ 247
112. Proces de divorţ. Ascultarea rudelor ca martori.
Rolul activ al instanţei de judecată. _______________ 248
113. Dreptul la un proces echitabil. Actul sexual cu un
minor. Prezumţia absolută de lipsă de discernământ
a victimei.___________________________________ 250
114. Faza actelor premergătoare. Dreptul la apărare.______ 251
115. Drepturile părţii responsabile civilmente. __________ 251
116. Plângere împotriva proceselor-verbale de contravenţie.
Competenţa teritorială. Înregistrarea şi prelucrarea
datelor cu caracter personal de către autorităţilor
publice în activitatea lor de constatare a
contravenţiilor._______________________________ 252
117. Numirea expertului judiciar. Plenitudine de jurisdicţie.
Coroborarea probelor. _________________________ 255
§8. Prezumţia de nevinovăţie __________________________ 256
118. Prezumţia de comercialitate. Prezumţie relativă. _____ 256
119. Refuzul de autorizare a procurării de arme letale.
Măsură administrativă cu caracter preventiv. _______ 257
120. Sistem de sancţionare sui generis aplicabil de
autorităţile administrative. Dreptul de a păstra
tăcerea. _____________________________________ 257
121. Faptă imputată care nu prezintă gradul de pericol
social al unei infracţiuni. Procuror. Aplicarea unei
sancţiuni cu caracter administrativ. _______________ 259
Jurisprudenţa C XVI urţii Constituţionale 2009
122. Rechizitoriu. Stare de recidivă.___________________ 261
§9. Dreptul la exercitarea unei căi de atac________________ 261
123. Dublul grad de jurisdicţie. Respectarea regulilor de
competenţă şi procedura de judecată stabilite de lege. _ 261
124. Controlul de constituţionalitate a dispoziţiilor legale de
abrogare. Caz de casare cu caracter general privind
încălcarea legii materiale. Recurs efectiv. __________ 263
125. Soluţionarea incidentului privind competenţa
instanţei. Termen derogatoriu. ___________________ 265
§10. Dreptul la libertate ______________________________ 266
126. Regimul străinilor în România. Procedura de
prelungire a perioadei de luare în custodie publică. ___ 266
127. Înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa
închisorii. Interzicerea privării de libertate pentru
datorii. Principiul non bis in idem. ________________ 268
128. Măsura arestării provizorii dispusă în vederea
predării către un stat membru al Uniunii Europene.
Executarea unui mandat european de arestare._______ 270
§11. Principiul legalităţii incriminării ___________________ 271
129. Analogia. Legiferarea răspunderii penale printr-o
normă juridică explicativă. ______________________ 271
130. Infracţiuni de corupţie. Incriminare prin analogie. ____ 272
§12. Dreptul la viaţă privată ___________________________ 273
131. Amestecul autorităţii în viaţa intimă şi privată.
Necesitatea prelevării de probe biologice. Ingerinţă
necesară într-o societate democratică. _____________ 273
132. Limitarea exerciţiului unor drepturi personale.
Transpunerea directivelor Uniunii Europene.
Accesibilitatea şi previzibilitatea legii. Obligaţia legală cu
caracter continuu, general aplicabilă, de stocare a datelor.
Ingerinţa în viaţa intimă a persoanei. Principiului
proporţionalităţii. _____________________________ 275
133. Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor. Acte
premergătoare. Actele de cercetare penală efectuate
de către organele de poliţie judiciară.______________ 284
§13. Dreptul la viaţă familială _________________________ 287
134. Respectarea criteriilor de calitate, accesibilitate şi
previzibilitate ale normelor juridice. Relaţiile
de familie. Desfacerea căsătoriei._________________ 287
135. Copil din afara căsătoriei. Contribuţia părinţilor la
cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire
profesională a copiilor. _________________________ 289
Cuprins XVII
136. Termenul de prescripţie pentru formularea acţiunii în
stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei.
Interesul superior al copilului. ___________________ 290
137. Drepturile părintelui divorţat căruia nu i s-a
încredinţat copilul. Obligaţii corelative.____________ 291
138. Desfacerea căsătoriei prin divorţ. Dreptul minorului
de a-şi schimba numele. Principiul interesului
superior al copilului. __________________________ 292
§14. Libertatea religioasă_____________________________ 297
139. Desfăşurarea referendumului într-o zi de sâmbătă.
Minoritate religioasă. Dreptul la vot. Interesul
general al societăţii. ___________________________ 297
§15. Libertatea de exprimare __________________________ 301
140. Libertatea gândirii şi a opiniilor. Infracţiunea de
şantaj. Restrângerea libertăţii morale a victimei. _____ 301
§16. Drepturile electorale _____________________________ 302
141. Alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Candidat independent. Modalitatea repartizării
mandatelor de consilier. ________________________ 302
142. Candidat independent la alegerile pentru
Parlamentul European. Depunerea listei cu semnături
de adeziune. _________________________________ 304
143. Tratamentul juridic aplicabil unui candidat
independent la alegerile locale. Atingerea pragului
electoral. Îndeplinirea coeficientului electoral. ______ 308
§17. Libertatea de asociere ____________________________ 310
144. Dizolvarea asociaţiei prin hotărâre judecătorească.
Procedură specială. Transmiterea bunurilor asociaţiei. 310
145. Asociaţie de proprietari. Realizarea unui scop de interes
general. Derogare de la caracterul inviolabil al
domiciliului. Privilegiu imobiliar. ________________ 311
146. Corpul Naţional al Poliţiştilor. Aspectul negativ al
dreptului de asociere – libertatea persoanei de a nu se
asocia. _____________________________________ 315
§18. Libertatea de circulaţie ___________________________ 317
147. Libertatea de mişcare a cetăţeanului. Dreptul de
a conduce autovehicule. ________________________ 317
§19. Dreptul la învăţământ____________________________ 318
148. Autonomie universitară. Autonomie academică. _____ 318
§20. Dreptul de proprietate____________________________ 321
149. Interdicţia divizării proprietăţii forestiere. Asigurarea
integrităţii fondului forestier naţional. _____________ 321
Jurisprudenţa C XVIII urţii Constituţionale 2009
150. Instituirea sechestrului judiciar. Limitarea dreptului
de proprietate.________________________________ 322
151. Dreptul statelor de a reglementa prin lege folosinţa
bunurilor conform interesului general. _____________ 323
152. Dreptul de dispoziţie asupra bunurilor aflate în
proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale.
Măsuri strategice de reformă economică menite
a accelera procesul de privatizare. ________________ 324
153. Desfiinţarea unei construcţii nelegal executate.
Autorizaţia prealabilă de demolare. _______________ 325
154. Executare silită. Micşorare nelegală a patrimoniului
debitorului. __________________________________ 327
155. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor forestiere. Îngrădirea dreptului de
dispoziţie al statului.___________________________ 329
156. Restituirea imobilului preluat abuziv. Stingerea
sarcinilor. ___________________________________ 332
157. Ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe
partea carosabilă. Limitarea temporară a posesiei
şi a folosinţei. ________________________________ 333
158. Instituirea dreptului de folosinţă asupra unor bunuri
proprietate privată în favoarea concesionarului
serviciului de transport sau de distribuţie a gazelor
naturale. ____________________________________ 335
159. Măsuri premergătoare exproprierii. Publicitate. ______ 336
160. Reconstituirea dreptului de proprietate. Persoane
îndreptăţite.__________________________________ 338
161. Drepturi salariale. Noţiunea de „bun” în jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului. Încălcarea
prerogativelor dreptului de proprietate. ____________ 340
162. Transmiterea gratuită a folosinţei pe durată
nedeterminată în folosul cooperaţiei asupra unui teren.
Limitarea exercitării de către autorităţile administraţiei
publice a atributelor esenţiale ale dreptului de
proprietate. __________________________________ 342
163. Restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale. Trecerea silită în proprietatea statului a
unor bunuri proprietate privată. __________________ 344
164. Expropriere în fapt. Terenuri cu destinaţie specială.
Bun public de interes naţional. ___________________ 346
Cuprins XIX
165. Societăţi de investiţii financiare rezultate din transformarea
Fondurilor Proprietăţii Private. Dreptul de dispoziţie
asupra acţiunilor. Dreptul la asociere. Accesul liber la o
activitate economică. __________________________ 348
166. Constituirea unui drept de proprietate. Principiul
neretroactivităţii legii. Exercitarea cu bună-credinţă a
drepturilor şi libertăţilor constituţionale. ___________ 350
167. Expropriere pentru cauză de utilitate publică.
Calcularea despăgubirilor. Expertiză. _____________ 352
§21. Dreptul la pensie________________________________ 352
168. Sensul juridic al verbului „a afecta”. Interdicţia de a
cumula pensia cu veniturile obţinute dintr-o funcţie
remunerată de la bugetul de stat. _________________ 352
§22. Dreptul la locuinţă ______________________________ 354
169. Dreptul de folosinţă al chiriaşului. Prorogarea
contractelor de închiriere. ______________________ 354
§23. Libertatea comerţului ____________________________ 356
170. Procedura insolvenţei. Dreptul debitorului de a
solicita reorganizarea judiciară. __________________ 356
171. Serviciul public de salubrizare a localităţilor. Alegerea
modalităţii de gestiune. Exclusivitatea operatorilor
selectaţi. ____________________________________ 357
Index________________________________________________________________________359

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec