Drept constitutional. Drepturi si libertati Caiet de seminar

Drept constitutional. Drepturi si libertati Caiet de seminar
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 112
Categoria: Constitutional

DESCRIERE

Data aparitiei: 18 Februarie 2013Dupa caietul de seminar intitulat Drept constitutional. Institutii si proceduri, aflat deja la cea de-a 2-a editie, lucrarea de fata – adresata in principal studentilor de la Facultatea de Drept a Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, dar utila tuturor celor care urmeaza cursul de „Drept constitutional” din planul de invatamant al anului I – este dedicata materiei studiate in semestrul II, si anume drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

Partea cea mai ampla a cartii cuprinde cele 14 teme care vor fi discutate in cadrul orelor de seminar, fiind prezentate si modele de teste pentru examen. In ultima parte sunt redate Constitutia Romaniei (in extras) si Conventia europeana a drepturilor omului, cele doua acte de baza care reglementeaza drepturile si libertatile fundamentale.Cuprins
1. CURS ____________________________________________ 1
2. EVALUARE _______________________________________ 3
2.1. Descrierea modalităţii de evaluare ______________ 3
2.2. Modele de subiecte de examen _________________ 5
2.2.1. Model 1 _________________________________ 5
I. Grile ___________________________________ 5
II. Speţe __________________________________ 8
2.2.2. Model 2 ________________________________ 11
I. Grile __________________________________ 11
II. Speţe _________________________________ 14
2.2.3. Model 3 ________________________________ 17
I. Grile __________________________________ 17
II. Speţe _________________________________ 20
2.2.4. Model 4 ________________________________ 22
I. Grile __________________________________ 22
II. Speţe _________________________________ 25
3. SEMINAR ________________________________________ 28
3.1. Seminar I – Introducere ______________________ 28
3.2. Seminar II – Necesitatea într-o societate
democratică _______________________________ 29
3.3. Seminar III – Epuizarea căilor de recurs
interne şi termenul de 6 luni __________________ 34
3.4. Seminar IV – Obligaţiile pozitive _______________ 35
3.5. Seminar V – Cursul procedurii în faţa C.E.D.O.
Actele de procedură ________________________ 36
3.6. Seminar VI – Dreptul la libertate _______________ 42
VI Drept constituţional. Drepturi şi libertăţi
3.7. Seminar VII – Aplicabilitatea art. 6
din Convenţie ______________________________ 45
3.8. Seminar VIII – Dreptul de acces la justiţie.
Siguranţa raporturilor juridice civile ___________ 46
3.9. Seminar IX – Echitabilitatea procedurii __________ 51
3.10. Seminar X – Supravegherea secretă
a persoanei ________________________________ 53
3.11. Seminar XI – Libertatea presei. Libertatea
de exprimare ______________________________ 64
3.12. Seminar XII – Libertatea internetului ___________ 67
3.13. Seminar XIII – Dreptul de proprietate __________ 70
3.14. Seminar XIV – Recapitulare __________________ 72
4. ANEXE __________________________________________ 76
4.1. Constituţia României ________________________ 76
4.2. Convenţia europeană a drepturilor omului _______ 881. Curs
Vor fi abordate următoarele teme, pe parcursul celor 14 cursuri:
1. Introducere. Noţiunea de drepturi şi libertăţi fundamentale.
Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
2. Sisteme de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Condiţiile de admisibilitate a plângerilor în faţa Curţii;
3. Competenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Obligaţiile
statului în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
4. Dreptul la viaţă. Dreptul la demnitate;
5. Dreptul la libertate;
6. Dreptul de acces la justiţie. Siguranţa raporturilor juridice
civile. Independenţa şi imparțialitatea judecătorilor;
7. Durata rezonabilă a procedurii. Egalitatea şi contradictorialitatea
procedurii. Administrarea echitabilă a probelor;
8. Prezumţia de nevinovăţie. Regula non bis in idem. Legalitatea
incriminării şi a pedepsei;
9. Dreptul la viaţă privată şi de familie. Inviolabilitatea domiciliului
şi a corespondenţei;
10. Libertatea de conştiinţă, opinie. Libertatea de manifestare
şi asociere;
11. Libertatea de exprimare;
12. Dreptul de proprietate;
13. Interdicţia discriminării. Drepturile electorale;
14. Drepturile sociale. Alte drepturi fundamentale.
Bibliografie obligatorie:
1. R. CHIRIŢĂ, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii
şi explicaţii, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2008.
2 1. Curs
Bibliografie recomandată:
1. C. BÎRSAN, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu
pe articole, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2010;
2. J.-FR. RENUCCI, Tratat de drept european al drepturilor omului,
Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009;
3. R. CHIRIŢĂ (coord.), Pierderea proprietăţii în favoarea statului.
Jurisprudenţă C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;
4. R. CHIRIŢĂ (coord.), Dreptul de acces la o instanţă. Jurisprudenţă
C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;
5. R. CHIRIŢĂ (coord.), Discriminarea în jurisprudenţa C.E.D.O.,
Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012.
Reviste:
1. Curierul Judiciar;
2. Revista de drept public;
3. Noua revistă de drepturile omului;
4. Buletinul CEDO.
Resurse online:
1. www.echr.coe.int;
2. www.ccr.ro;
3. www.asdcdo.org;
4. www.jurisprudentacedo.ro;
5. www.jurisprudenta.com.
2. Evaluare
2.1. Descrierea modalităţii de evaluare
Evaluarea se va realiza în baza unui examen scris, compus din
două părţi.
Prima parte constă într-o probă eliminatorie, de tip grilă. Proba
constă în 18 întrebări tip grilă, în 30 de minute, cu trei variante de
răspuns, dintre care unul sau două răspunsuri sunt corecte. Nu vor
exista întrebări la care toate cele trei răspunsuri să fie corecte sau
întrebări fără niciun răspuns corect. Pentru promovarea acestei
probe, este necesară rezolvarea corectă a cel puţin 9 întrebări. Nota
pentru grile se va acorda după următorul barem:
0-2 grile nota 2
3-6 grile nota 3
7-8 grile nota 4
9-10 grile nota 5
11-12 grile nota 6
13-14 grile nota 7
15-16 grile nota 8
17 grile nota 9
18 grile nota 10
A doua probă constă în rezolvarea uneia sau a mai multor speţe,
timp de 120 minute. La această probă vor participa numai studenţii
care au trecut prima probă.
Nota finală se va acorda prin realizarea mediei între nota obţinută
la grile şi nota obţinută la speţe, prin rotunjire către nota obţinută
la speţe.
După aceleaşi model, studenţii au posibilitatea de a participa la
un examen parţial, ce se va organiza în a şasea săptămână a semestrului,
pe baza materiei care a făcut obiectul primelor 5 cursuri
(inclusiv dreptul la libertate). În măsura în care nota la examenul
parţial este cel puţin 7, studentul are dreptul să susţină examenul
4 2. Evaluare
doar din acea parte a materiei care nu a făcut obiectul examenului
parţial (de la dreptul la un proces echitabil încolo). Nota sa finală
va fi media aritmetică între nota la parţial şi nota la examenul final,
prin rotunjire către nota obţinută la examenul final. În măsura în
care la examenul final studentul nu obţine cel puţin nota 5, nota sa
finală va fi nota 4.
2.2. Modele de subiecte de examen
2.2.1. Model 1
I. Grile
1. Constituie „bun” în sensul Convenţiei:
a) clientela unui avocat;
b) suma de 10.000 de lei;
c) licenţa în drept.
2. Este licită privarea de libertate a unui alienat mintal:
a) doar dacă starea sa medicală este dovedită de un aviz medical
anterior internării;
b) doar dacă este dispusă de către o instanţă de judecată;
c) doar dacă maladia psihică prezintă un pericol grav pentru
starea bolnavului sau pentru societate.
3. Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie prevăzut de
art. 8 din Convenţie include:
a) dreptul persoanei de a rămâne însărcinată;
b) libertatea persoanei de a critica;
c) protecţia informaţiilor privind starea de sănătate a unei persoane.
4. Previzibilitatea unei norme juridice presupune:
a) ca norma juridică să conţină suficiente garanţii contra aplicării
sale arbitrare;
b) obligativitatea publicării sale în Monitorul Oficial;
c) posibilitatea oricărei persoane de a anticipa consecinţele pe
care această normă le produce.
5. Admiterea unei plângeri în faţa Curţii are ca efect de drept:
a) anularea legii în baza căreia s-a încălcat dreptul reclamantului;
b) casarea ultimei decizii interne definitive;
6 2. Evaluare
c) obligaţia statului de a executa, în termen de trei luni, măsurile
stabilite prin hotărârea Curţii.
6. Publicitatea procedurii de judecată:
a) presupune dreptul oricărei persoane de a fi judecată în faţa
unui tribunal;
b) impune pronunţarea hotărârii judecătoreşti în public;
c) nu permite restricţionarea accesului publicului în sala de
şedinţă.
7. Este admisibilă plângerea în faţa Curţii introdusă de către:
a) soţia unei persoane deţinute în contra dispoziţiilor Convenţiei;
b) concubina persoanei ucise în condiţii contrare art. 2 din Convenţie;
c) persoana amendată fără posibilitatea ca această sancţiune
să fie controlată de o instanţă de judecată, chiar dacă, anterior introducerii
plângerii în faţa Curţii, amenda a fost anulată.
8. Dreptul de acces la justiţie în materie civilă:
a) poate fi limitat prin obligativitatea depunerii unei cauţiuni;
b) garantează asistenţa juridică gratuită a oricărei persoane;
c) presupune obligaţia de mijloace a statului de a pune în executare
hotărârile judecătoreşti date împotriva sa.
9. Art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie garantează:
a) dreptul persoanei de a dispune de bunurile sale;
b) dreptul persoanei de a obţine proprietatea asupra unui bun;
c) speranţa de a obţine proprietatea unui bun, speranţă întemeiată
pe o jurisprudenţă constantă.
10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului:
a) este o instanţă internaţională care funcţionează în cadrul
Consiliului Uniunii Europene;
b) are jurisdicţie doar asupra actelor statului român ulterioare
datei de 1 ianuarie 2007, data aderării la Uniunea Europeană;
c) este formată dintr-un număr de judecători egal cu numărul
statelor care au ratificat Convenţia.
2.2. Modele de subiecte de examen 7
11. Are calitate procesuală activă în faţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului:
a) Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca;
b) Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
c) o alianţă de partide politice aflată la guvernare.
12. Pentru ca o plângere adresată Curţii să îndeplinească condiţiile
de admisibilitate:
a) este necesară utilizarea tuturor căilor interne de recurs;
b) trebuie să fie îndreptată împotriva unei instituţii publice;
c) este necesar ca presupusa încălcare a Convenţiei să fi produs
un prejudiciu important.
13. Procedura hotărârii-pilot:
a) este incidentă doar după o decizie de admisibilitate a plângerii;
b) printr-o astfel de hotărâre, Curtea poate stabili în sarcina statului
pârât obligaţii generale care să vizeze repararea situaţiei nu
doar pentru reclamant, ci pentru toate persoanele aflate în aceeaşi
situaţie;
c) se desfăşoară întotdeauna în faţa Marii Camere.
14. Printre efectele unei hotărâri de admitere a plângerii de către
Curte se numără:
a) obligarea statului pârât la plata unor daune-interese către
reclamant;
b) posibilitatea de a se dispune de către Curte anularea unor
hotărâri judecătoreşti;
c) anularea de către curte a unor acte administrative emise de
către autorităţile statului pârât.
15. Potrivit Convenţiei, se încalcă dreptul la viaţă al persoanei
în următoarele situaţii:
a) întotdeauna când gardienii ucid o persoană legal deţinută, în
încercarea de a împiedica evadarea acesteia;
b) întotdeauna când, pentru a reprima o insurecţie, forţele armate
ale statului produc decesul mai multor persoane;
c) când o persoană este condamnată, în timpul unui conflict
armat, la pedeapsa capitală pentru crime de război.
8 2. Evaluare
16. Din cuprinsul art. 6 în materie civilă din Convenţie se desprind
următoarele garanţii procedurale:
a) neutralitatea instanţei;
b) durata rezonabilă a procedurii;
c) prezumţia de nevinovăţie.
17. În baza art. 10 din Convenţie, judecăţile de valoare:
a) nu pot fi sancţionate decât în situaţia în care sunt lipsite de
orice bază reală;
b) pot duce la condamnarea persoanei în măsura în care nu au
fost afirmate cu bună-credinţă;
c) reprezintă părerea subiectivă a unei persoane cu privire la
calităţile morale şi profesionale ale unui alt individ.
18. Există privare de libertate, în sensul art. 5 din Convenţie,
atunci când:
a) o persoană este reţinută în vederea expulzării sale de pe teritoriul
statului;
b) un deţinut din Penitenciarul Jilava este izolat în carceră timp
de 2 săptămâni pentru anumite abateri disciplinare;
c) o elevă dependentă de substanţe etno-botanice este internată
într-o clinică de dezintoxicare.
II. Speţe
1. Printr-o decizie definitivă de condamnare din 1 iunie 2012, X
este condamnat la 3 ani închisoare şi 1 an interdicţia de a reveni în
domiciliul familiei, aflat în proprietatea comună a soţilor, ca urmare
a comiterii unei infracţiuni violente asupra soţiei.
a) În afară de dreptul de proprietate, ce alt drept fundamental
i-ar fi putut fi încălcat lui X?
b) În raport de dreptul de proprietate, ce tip ce ingerinţă există
în speţă?
c) Care este data la care expiră dreptul acestuia de a sesiza
Curtea Europeană?
2. La data de 1 iunie 2012, X postează pe Facebook o fotografie
înfăţişându-l pe Y într-un bar, în timp ce săruta o fată. Anterior
publicării fotografiei, Y îl rugase pe X să nu pună pe Facebook
2.2. Modele de subiecte de examen 9
acea fotografie, întrucât e posibil să o vadă soţia lui. Cu toate
acestea, X pune fotografia pe site, bazându-se pe faptul că soţia
lui Y nu este în lista sa de prieteni şi nu poate vedea fotografia.
Însă soţia lui Y vede fotografia după ce intră pe Facebook folosind
contul soţului său şi, urmare a acestui incident, formulează o cerere
de divorţ.
a) Y poate formula o plângere în faţa C.E.D.O. în această situaţie?
b) Y poate formula o acţiune în faţa instanţelor interne împotriva
lui X? Cum ar putea fi motivată o astfel de acţiune?
3. X este student la drept. După prezentarea la examenul de
drept constituţional, acesta primeşte nota 4. Nota este afişată de
către profesorul titular pe site-ul său personal. X se adresează cu o
acţiune Tribunalului Cluj, prin care cere instanţei, în primul rând, să
constate că lucrarea sa nu a fost corect corectată, întrucât, deşi în
barem nu era menţionată depunctarea pentru afirmaţia „Curtea
Europeană judecă pe baza dreptului comunitar”, a fost depunctat
cu un punct pentru această afirmaţie. În al doilea rând, X cere să
se constate că i s-a încălcat dreptul la viaţă privată prin afişarea
notei sale.
a) Are X un drept de acces la justiţie cu privire la primul punct?
b) Are X un drept de acces la justiţie cu privire la al doilea
punct?
c) Există o ingerinţă în viaţa sa privată prin afişarea notei în
condiţiile date?
4. Y, cetăţean iranian, membru al unei grupări teroriste, a fost
trimis în judecată, în România, pentru faptul că ar fi participat la comiterea
unui atentat cu bombă în Turcia. În faţa Tribunalului Cluj,
care a judecat procesul în primă instanţă, Y a proferat mai multe
ameninţări la adresa statului român, pe motiv că a sprijinit Statele
Unite în războiul din Irak. În acelaşi timp, el a recunoscut faptele
pentru care a fost trimis în judecată şi a refuzat avocatul din oficiu,
susţinând că el oricum o să ajungă în rai. În cursul procesului,
judecătorul X, preşedintele Tribunalului Cluj, a dat un interviu mai
multor televiziuni, în care a afirmat că fanatismul islamic trebuie
stopat şi că reclamantul este un tâmpit al cărui singur scop este
proferarea de ameninţări cu djihad-ul contra statelor democratice.


Titlu: Drept constitutional. Drepturi si libertati
Subtitlu: Caiet de seminar
Autori: Radu Chirita
Editura: Hamangiu
Pagini: 112
Data aparititei: 18 Februarie 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-041-4

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.041 sec