Regimul marcilor si indicatiilor geografice - editia I - 5 ianuarie 2011

Regimul marcilor si indicatiilor geografice - editia I - 5 ianuarie 2011
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
Dispoziţii generale
Protecţia mărcilor
Cererea de înregistrare a mărcii
Procedura de înregistrare a mărcii
Durata, reînnoirea şi modificarea înregistrării mărcii
Drepturi conferite de marcă
Transmiterea drepturilor asupra mărcii
Stingerea drepturilor asupra mărcilor
Mărci colective
Mărci de certificare
Înregistrarea internaţională a mărcilor
Marca comunitară
Indicaţii geografice
Apărarea drepturilor asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice
Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Hotărârea Guvernului nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
Dispoziţii generale
Definiţii
Aria de aplicare a legii
Marca - semn susceptibil de reprezentare grafică
Dobândirea protecţiei
Limba oficială
Reprezentarea prin mandatar
Pluralitatea de solicitanţi sau titulari
Termene
Semnătura
Cererea de înregistrare a unei mărci
Prezentarea şi conţinutul cererii
Lista cuprinzând produse şi servicii
Procedura de înregistrare a mărcii
Depunerea cererii de înregistrare a mărcii la OSIM
Constituirea depozitului reglementar
Divizarea cererii de înregistrare a mărcii
Priorităţi revendicate
Publicarea cererii
Observaţia
Opoziţia
Determinarea şi dovedirea notorietăţii
Procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii
Înregistrarea mărcii
Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor
Înregistrarea internaţională a mărcilor
Depunerea cererii de înregistrare internaţională a unei mărci
Efectele înregistrării internaţionale în România
Marca comunitară
Depunerea cererii de înregistrare a mărcii comunitare
Revendicarea anteriorităţii mărcii naţionale
Conversia cererilor de marcă comunitară
Modificări
Modificarea cererii de înregistrare a mărcii
Modificări privind marca înregistrată
Modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului mărcii sau mandatarului
Reînnoirea înregistrării mărcii
Transmiterea drepturilor asupra mărcilor: cesiuni, licenţe şi alte drepturi
Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci
Schimbarea titularului
Înscrierea cesiunii
Înscrierea licenţelor şi a altor drepturi
Stingerea drepturilor asupra mărcilor
Stingerea drepturilor
Expirarea duratei de protecţie
Renunţarea
Decăderea din drepturi şi anularea înregistrării mărcii
Mărci colective şi mărci de certificare
Protecţia mărcilor colective
Protecţia mărcilor de certificare
Indicaţii geografice
Protecţia indicaţiilor geografice
Cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice
Procedura de înregistrare a unei indicaţii geografice
Modificarea caietului de sarcini
Cererea de reînnoire a dreptului de utilizare a indicaţiilor geografice
Apărarea drepturilor asupra indicaţiilor geografice
Comisia de contestaţii
Comisia de contestaţii
Componenţa şi competenţa Comisiei
Procedura de soluţionare a contestaţiilor
Pregătirea şedinţei de contestaţii
Şedinţele şi dezbaterile
Hotărârile Comisiei
Evidenţa contestaţiilor
Formulare şi registre
Formularele OSIM
Registrul mărcilor
Registrul indicaţiilor geografice
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883

Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989 Apartenenţa la Uniunea de la Madrid
Obţinerea protecţiei prin înregistrarea internaţională
Cererea internaţională
Efectul teritorial
Solicitarea de extindere teritorială
Efectele înregistrării internaţionale
Înlocuirea unei înregistrări naţionale sau regionale printr-o înregistrare internaţională
Refuzul şi invalidarea efectelor înregistrării internaţionalefaţă de unele părţi contractante
Piese justificative privind legitimitatea folosirii unor elemente ale mărcii
Copia de pe menţiunile care apar în registrul internaţional;cercetări de anterioritate; extrase din registrul internaţional
Durata validităţii înregistrării internaţionale;dependenţa şi independenţa înregistrării internaţionale
Reînnoirea înregistrării internaţionale
Taxele pentru cererea internaţională şi pentru înregistrarea internaţională
Înscrierea unei schimbări de titular în înregistrarea internaţională
Unele înscrieri privind o înregistrare internaţională
Taxe pentru unele înscrieri
Oficiul comun al mai multor state contractante
Transformarea unei înregistrări internaţionale în cereri naţionalesau regionale
Protecţia Aranjamentului de la Madrid (Stockholm)
Adunarea
Biroul internaţional
Finanţe
Modificarea unor articole ale protocolului
Modalităţi pentru a deveni parte la protocol; intrarea în vigoare
Denunţarea
Semnarea; limbile oficiale; funcţii de depozitar

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979
Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificări internaţionale; definiţie şi limbi internaţionale ale clasificării
Sfera juridică şi aplicarea clasificării
Comitetul de experţi
Notificarea, intrarea în vigoare şi publicarea schimbărilor
Adunarea Uniunii speciale
Biroul internaţional
Finanţele
Modificarea art. 5-8
Ratificarea şi aderarea; intrarea în vigoare
Durata
Revizuirea
Denunţarea
Trimiterea la art. 24 al Convenţiei de la Paris
Semnare; limbi oficiale; funcţii de depozitar; notificări

Actul complementar de la Stockholm
Definiţii
Adunarea
Biroul internaţional
Finanţe
Modificări la art. 2-5
Modificări la Actul din 1934 şi la Actul adiţional din 1961
Modificările Actului din 1960
Ratificarea prezentului act complementar; aderarea la acelaşi act
Intrarea în vigoare a prezentului act complementar
Acceptarea automată a anumitor dispoziţii de către anumite ţări
Semnarea, etc. a prezentului act complementar
Clauză tranzitorie

Actul de la Haga

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale
Expresii prescurtate
Altă protecţie care decurge din legislaţia părţilor contractante şi din unele tratate internaţionale
Cererea internaţională şi înregistrarea internaţională
Dreptul de a depune o cerere internaţională
Procedura de depunere a cererii internaţionale
Conţinutul cererii internaţionale
Prioritatea
Taxele de desemnare
Corectarea
Data de depozit a cererii internaţionale
Înregistrarea internaţională, data înregistrării internaţionale, publicarea şi copiile confidenţiale de pe înregistrarea internaţională
Amânarea publicării
Refuzul
Cerinţe speciale privind unitatea desenului sau a modelului industrial
Efectele înregistrării internaţionale
Invalidarea
Înscrierea de modificări şi alte aspecte privind înregistrările internaţionale
Perioada iniţială, reînnoirea înregistrării internaţionale şi durata protecţiei
Informaţii referitoare la înregistrările internaţionale publicate
Dispoziţii administrative
Oficiu comun mai multor state
Apartenenţa la Uniunea de la Haga
Adunarea
Biroul internaţional
Finanţe
Regulamentul de aplicare
Revizuire şi modificare
Revizuirea prezentului act
Modificarea unor articole de către Adunare
Clauze finale
Condiţii şi modalităţi de a deveni parte la prezentul act
Data producerii de efecte ale ratificărilor şi aderărilor
Interzicerea de a face rezerve
Declaraţii făcute de părţile contractante
Aplicabilitatea actelor din 1934 şi 1960
Denunţarea prezentului act
Limbile oficiale ale prezentului act; semnarea
Depozitarul


Tratat de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970
Constituirea unei uniuni
Definitii
Cererea internationala si documentarea internationala
Cererea internationala
Cererea
Descrierea
Revendicari
Desene
Revendicarea prioritatii
Solicitantul
Oficiul receptor
Data depozitului si efectele cererii internationale
Transmiterea cererii internationale biroului international si administratiei insarcinate cu documentarea internationala
Posibilitatea pentru oficiile desemnate de a primi o copie a cererii internationale
Neregularitati in cererea internationala
Documentarea internationala
Administratia insarcinata cu documentarea internationala
Procedura in cadrul administratiei insarcinata cu documentarea internationala
Raportul de documentare internationala
Modificarea revendicarilor la biroul international
Comunicarea catre oficiile desemnate
Publicarea internationala
Copii, traduceri si taxe pentru oficiile desemnate
Suspendarea procedurii nationale
Pierderea posibila a efectelor in statele desemnate
Revizuirea de catre oficiile desemnate
Posibilitatea de corectare la oficiile desemnate
Cerintele nationale
Modificarea revendicarilor, a descrierii si a desenelor, la oficiile desemnate
Efectele publicarii internationale
Caracterul confidential al cererii internationale
Examinarea preliminara internationala
Cererea de examinare preliminara internationala
Administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala
Examinarea preliminara internationala
Procedura in cadrul administratiei insarcinate cu examinarea preliminara internationala
Raportul de examinare preliminara internationala
Transmiterea, traducerea si comunicarea raportului de examinare preliminara internationala
Retragerea cererii de examinare preliminara internationala sau a alegerilor
Caracterul confidential al examinarii preliminare internationale
Copii, traduceri si taxe pentru oficiile alese
Suspendarea examinarii nationale si a altor proceduri
Modificarea revendicarilor, a descrierii si a desenelor la oficiile alese
Rezultatele examinarii nationale efectuata de oficiile alese
Dispozitii comune
Documentarea referitoare la anumite titluri de protectie
Documentarea referitoare la doua titluri de protectie
Tratat de brevet regional
Traducerea incorecta a cererii internationale
Termene
Intarzieri la respectarea unor termene
Dreptul de a profesa pe langa administratiile internationale
Servicii tehnice
Servicii de informare din brevete
Asistenta tehnica
Legatura cu alte dispozitii ale tratatului
Dispozitiile administrative
Adunarea
Comitetul executiv
Biroul international
Comitetul de cooperare tehnica
Regulamentul de aplicare
Diferende
Diferende
Revizuire si modificari
Revizuirea tratatului
Modificarea unor dispozitii ale tratatului
Clauze finale
Modalitati conform carora statele pot deveni parti la tratat
Intrarea in vigoare a tratatului
Rezerve
Aplicarea progresiva
Denuntarea
Semnatura si limbile
Functii depozitare
Notificari

Convenţie privind eliberarea brevetelor europene
Dispoziţii generale şi instituţionale
Dispoziţii generale
Dreptul european de eliberare a brevetelor
Brevetul european
Întinderea teritorială
Organizaţia Europeană de Brevete
Organizaţia Europeană de Brevete
Statut juridic
Sediu
Agenţii ale Oficiului European de Brevete
Privilegii şi imunităţi
Răspundere
Oficiul European de Brevete
Conducerea
Numirea personalului superior
Obligaţiile angajaţilor
Litigii între Organizaţie şi angajaţii Oficiului European de Brevete
Limbile de lucru ale Oficiului European de Brevete
Departamentele împuternicite cu aplicarea procedurilor
Secţia de depozit
Divizia de cercetare documentară
Diviziile de examinare
Divizia de opunere
Divizia juridică
Camerele de apel
Marea Cameră de Apel
Independenţa membrilor camerelor
Excluderea şi recuzarea
Aviz tehnic
Consiliul de administraţie
Componenţa
Preşedinţia
Biroul
Sesiuni
Participarea observatorilor
Limbile de lucru ale Consiliului de administraţie
Personal, sedii şi dotare
Competenţa Consiliului de administraţie în anumite cazuri
Drept de vot
Reguli de votare
Ponderea voturilor
Dispoziţii financiare
Acoperirea cheltuielilor
Resursele proprii ale Organizaţiei
Plăţi ale statelor contractante provenite din taxele de menţinere în vigoare a brevetelor europene
Nivelul de taxe şi plăţi. Contribuţii financiare speciale
Plăţi anticipate
Bugetul
Autorizarea cheltuielilor
Credite pentru cheltuieli neprevăzute
Exerciţiul bugetar
Pregătirea şi adoptarea bugetului
Bugetul provizoriu
Execuţia bugetară
Verificarea conturilor
Regulament financiar
Regulament privind taxele
Dreptul material al brevetelor
Brevetabilitatea
Invenţii brevetabile
Excepţii de la brevetabilitate
Noutate
Divulgări neopozabile
Activitate inventivă
Aplicare industrială
Persoane îndreptăţite să solicite şi să obţină un brevet european. Menţionarea inventatorului
Dreptul de a depune o cerere de brevet european
Mai mulţi solicitanţi
Dreptul la brevet european
Cerere de brevet european depusă de o persoană neîndreptăţită
Dreptul inventatorului de a fi menţionat
Efectele brevetului european şi ale cererii de brevet european
Durata brevetului european
Drepturile conferite de brevetul european
Traducerea fasciculului brevetului european
Valoarea de depozit naţional a depozitului european
Drepturi conferite de cererea de brevet european după publicarea acesteia
Efectele revocării brevetului european
Întinderea protecţiei
Textul autentic al cererii de brevet european sau al brevetului european
Cererea de brevet european ca obiect de proprietate
Transmiterea şi constituirea drepturilor
Cesiunea
Licenţa contractuală
Drept aplicabil
Cererea de brevet european
Depunerea cererii de brevet european şi condiţiile pe care ea trebuie să le îndeplinească
Depunerea cererii de brevet european
Cererile de brevet european divizionare
Transmiterea cererilor de brevet european
Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească cererea de brevet european
Desemnarea statelor contractante
Data de depozit
Menţionarea inventatorului
Unitatea invenţiei
Dezvăluirea invenţiei
Revendicări
Rezumat
Taxele anuale pentru cererea de brevet european
Prioritatea
Drept de prioritate
Revendicarea priorităţii
Efectul dreptului de prioritate
Procedura până la acordare
Examinarea depozitului
Examinarea condiţiilor de formă
Întocmirea raportului de cercetare documentară europeană
Publicarea cererii de brevet european
Cererea de examinare
Prelungirea termenului de depunere a cererii de examinare
Examinarea cererii de brevet european
Respingerea cererii sau eliberarea brevetului
Publicarea fasciculului de brevet european
Procedura de opunere
Opunerea
Motive de opunere
Examinarea opunerii
Revocarea sau menţinerea brevetului european
Publicarea unui nou fascicul de brevet european
Cheltuieli
Intervenţia autorului prezumat al contrafacerii
Procedura de apel
Hotărâri susceptibile de apel
Persoane îndreptăţite să facă apel şi să fie părţi în procedura de apel
Termenul şi forma apelului
Revizuirea prejudicială
Examinarea apelului
Hotărârea privind apelul
Hotărâri sau avize ale Marii Camere de Apel
Dispoziţii comune
Dispoziţii generale de procedură
Motivarea hotărârilor
Analiza din oficiu
Observaţiile terţilor
Procedura orală
Instrumentarea
Unicitatea cererii de brevet european
Notificarea
Termene
Continuarea procedurii cererii de brevet european
Restitutio in integrum
Modificări
Indicaţii referitoare la cererile de brevet naţional
Referire la principii generale
Terminarea obligaţiilor financiare
Informarea publicului şi a instanţelor oficiale
Registrul european de brevete
Inspecţia publică
Publicaţii periodice
Schimbul de informaţii
Cooperarea administrativă şi juridică
Schimb de publicaţii
Reprezentarea
Principii generale referitoare la reprezentare
Mandatari autorizaţi
Incidenţa asupra dreptului naţional
Transformarea în cerere de brevet naţional
Cererea de începere a procedurii naţionale
Depunerea şi transmiterea cererii
Condiţii formale privind transformarea
Nulitatea şi drepturi anterioare
Motive de nulitate
Drepturi anterioare şi drepturi care au luat naştere la aceeaşi dată
Alte incidenţe asupra dreptului naţional
Modele de utilitate şi certificate naţionale de utilitate
Taxe anuale pentru brevetul european
Acorduri speciale
Brevet unic
Instanţe speciale ale Oficiului European de Brevete
Reprezentarea în faţa instanţelor speciale
Comitetul restrâns al Consiliului de administraţie
Acoperirea cheltuielilor pentru realizarea sarcinilor speciale
Plăţi din taxe de menţinere în vigoare a brevetului unic
Cererea de brevet european ca obiect de proprietate
Desemnarea comună
Cererea internaţională în sensul Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)
Aplicarea Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor
Oficiul European de Brevete - oficiul receptor
Depunerea şi transmiterea cererii internaţionale
Oficiul European de Brevete - oficiu desemnat
Oficiul European de Brevete - administraţie însărcinată cu cercetarea documentară internaţională
Oficiul European de Brevete - administraţie însărcinată cu examinarea preliminară internaţională
Oficiul European de Brevete - oficiu ales
Raportul de cercetare documentară internaţională
Publicarea cererii internaţionale şi transmiterea sa la Oficiul European de Brevete
Dispoziţii tranzitorii
Consiliul de administraţie în perioada tranzitorie
Numirea angajaţilor în perioada tranzitorie
Primul exerciţiu bugetar
Extinderea progresivă a domeniului de activitate al
Oficiului European de Brevete
Mandatari autorizaţi în perioada tranzitorie
Dispoziţii finale
Regulament de aplicare şi protocoale
Semnare - Ratificare
Aderare
Rezerve
Domeniul teritorial de aplicare
Intrarea în vigoare
Cotizaţie iniţială
Durata Convenţiei
Revizuire
Diferende între statele contractante
Denunţare
Menţinerea drepturilor dobândite
Drepturi şi obligaţii financiare ale unui stat contractant care a încetat să fie parte la Convenţie
Limbile de redactare a Convenţiei
Transmiteri şi notificări

Actul de revizuire a Convenţiei privind eliberarea brevetelor europene (Convenţia brevetului european) din 5 octombrie 1973, revizuită la 17 decembrie 1991
Modificarea Convenţiei brevetului european
Protocoale
PROTOCOL privind completarea personalului Oficiului European de Brevete din Haga (Protocol privind completarea personalului)
Noul text al Convenţiei
Semnarea şi ratificarea
Aderarea
Aplicarea provizorie
Prevederi tranzitorii
Intrarea în vigoare
Transmiterea şi notificările

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.095 sec