Codul de procedura fiscala - editia a XVII-a - actualizat la 11 ianuarie 2010

Codul de procedura fiscala - editia a XVII-a - actualizat la 11 ianuarie 2010
Preț: 7,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2010

DESCRIERE

CODUL DE PROCEDURA FISCALA republicat in iulie 2007 - ACTUALIZAT asa cum a fost modificat si completat prin O.G. nr. 47/2007, prin O.u.G. nr. 19/2008, prin Legea nr. 52/2009, prin O.u.G. nr. 46/2009, prin Legea nr. 194/2009 si prin Legea nr. 324/2009.

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

TITLUL I - Dispoziţii generale
Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
Sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală
Funcţionarea Comisiei fiscale centrale
Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat
Aplicarea unitară a legislaţiei
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ
Limba oficială în administraţia fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligaţia de cooperare
Secretul fiscal
Buna-credinţă
Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale
Interpretarea legii
Criteriile economice
Eludarea legislaţiei fiscale
Raportul juridic fiscal
Conţinutul raportului de drept procedural fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciţii
Numirea curatorului fiscal
Obligaţiile reprezentanţilor legali

TITLUL II - Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal
Dispoziţii generale
Creanţele fiscale
Obligaţiile fiscale
Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale
Stingerea creanţelor fiscale
Creditorii şi debitorii
Plătitorul
Răspunderea solidară
Dispoziţii speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile şi obligaţiile succesorilor
Dispoziţii privind cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabililor
Domiciliul fiscal
Domiciliul fiscal

TITLUL III - Dispoziţii procedurale generale
Competenţa organului fiscal
Competenţa generală
Competenţa teritorială
Competenţa în cazul sediilor secundare
Competenţa teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale
Competenţa specială
Conflictul de competenţă
Acord asupra competenţei
Conflictul de interese
Abţinerea şi recuzarea
Actele emise de organele fiscale
Noţiunea de act administrativ fiscal
Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans
Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal
Comunicarea actului administrativ fiscal
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
Nulitatea actului administrativ fiscal
Desfiinţarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Îndreptarea erorilor materiale
Administrarea şi aprecierea probelor
Dispoziţii generale
Mijloace de probă
Dreptul organului fiscal de a solicita prezenţa contribuabilului la sediul său
Comunicarea informaţiilor între organele fiscale
Informaţii şi expertize
Obligaţia de a furniza informaţii
Furnizarea periodică de informaţii
Obligaţia băncilor de a furniza informaţii
Expertiza
Verificarea înscrisurilor şi cercetarea la faţa locului
Prezentarea de înscrisuri
Cercetarea la faţa locului
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii
Colaborarea dintre autorităţile publice
Obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a furniza informaţii şi de a prezenta acte
Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public
Condiţii şi limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autorităţile publice
Sarcina probei
Forţa probantă a documentelor justificative şi evidenţelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii
Estimarea bazei de impunere
Termene
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor
Cazul de forţă majoră şi cazul fortuit

TITLUL IV - Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală
Obligaţia de înregistrare fiscală
Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Declararea filialelor şi sediilor secundare
Forma şi conţinutul declaraţiei de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor
Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală
Reguli pentru conducerea evidenţei contabile şi fiscale

TITLUL V - Declaraţia fiscală
Obligaţia de a depune declaraţii fiscal
Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale
Depunerea declaraţiilor fiscale
Corectarea declaraţiilor fiscale

TITLUL VI - Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat
Dispoziţii generale
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
Decizia de impunere
Forma şi conţinutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impunere
Stabilirea obligaţiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale
Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale
Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale

TITLUL VII - Inspecţia fiscală
Sfera inspecţiei fiscale
Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale
Persoanele supuse inspecţiei fiscale
Formele şi întinderea inspecţiei fiscale
Proceduri şi metode de control fiscal
Perioada supusă inspecţiei fiscale
Realizarea inspecţiei fiscale
Competenţa
Selectarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală
Avizul de inspecţie fiscală
Comunicarea avizului de inspecţie fiscală
Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale
Durata efectuării inspecţiei fiscale
Reguli privind inspecţia fiscală
Obligaţia de colaborare a contribuabilului
Dreptul contribuabilului de a fi informat
Sesizarea organelor de urmărire penală
Raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale

TITLUL VIII - Colectarea creanţelor fiscale
Dispoziţii generale
Colectarea creanţelor fiscale
Termenele de plată
Certificatul de atestare fiscală
Certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale
Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire
Dispoziţii privind efectuarea plăţii
Ordinea stingerii datoriilor
Compensarea
Restituiri de sume
Obligaţia băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Majorări de intârziere
Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
Majorări de întârziere
Majorari de intarziere in cazul platilor efectuate prin decontare bancara
Majorari de intarziere in cazulcompensarii
Majorari de intarziere in cazul deschiderii procedurii de insolventa
Majorari de intarziere in cazul contribuabililor pentru care s-a pronuntat o hotarare de dizolvare
Majorari de intarziere in cazul inlesnirilor la plata
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la
buget
Înlesniri la plată
Înlesniri la plata obligaţiilor fiscale
Constituirea de garanţii
Constituirea de garanţii
Tipuri de garanţii
Valorificarea garanţiilor
Măsuri asigurătorii
Poprirea şi sechestrul asigurătoriu
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Începerea termenului de prescripţie
Suspendarea termenului de prescripţie
Întreruperea termenului de prescripţie
Efecte ale împlinirii termenului de prescripţie
Prescripţia dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită
Dispoziţii generale
Organele de executare silită
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligaţia de informare
Precizarea naturii debitului
Somaţia
Drepturi şi obligaţii ale terţului
Evaluarea bunurilor supuse executării silite
Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite
Executarea silită prin poprire
Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
Executarea silită a terţului poprit
Executarea silită a bunurilor mobile
Executarea silită a bunurilor mobile
Procesul-verbal de sechestru
Custodele
Executarea silită a bunurilor imobile
Executarea silită a bunurilor imobile
Instituirea administratorului-sechestru
Suspendarea executării silite a bunurilor imobile
Executarea silită a altor bunuri
Executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
Executarea silită a unui ansamblu de bunuri
Valorificarea bunurilor
Valorificarea bunurilor sechestrate
Valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor
Valorificarea bunurilor prin vânzare directă
Vânzarea bunurilor la licitaţie
Comisia de licitaţie
Adjudecarea
Plata în rate
Procesul-verbal de adjudecare
Reluarea procedurii de valorificare
Cheltuieli
Cheltuieli de executare silită
Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită
Sumele realizate din executare silită
Ordinea de distribuire
Reguli privind eliberarea şi distribuirea
Contestaţia la executare silită
Contestaţia la executare silită
Termen de contestare
Judecarea contestaţiei
Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi
Darea în plată
Insolvabilitatea
Deschiderea procedurii insolvenţei
Anularea creanţelor fiscale
Aspecte internaţionale
Dispoziţii generale
Scopul
Sfera de aplicare
Autoritatea competentă din România
Asistenţa pentru recuperarea în România a creanţelor stabilite
prin titluri de creanţă emise într-un alt stat membru
Furnizarea de informaţii
Comunicarea actelor emise în statul membru în care se află autoritatea solicitantă
Recuperarea creanţei şi aplicarea măsurilor asigurătorii
Titlul executoriu
Modificarea ulterioară a creanţei
Posibilitatea de a refuza acordarea asistenţei
Confidenţialitatea asupra documentelor şi informaţiilor primite
Cheltuielile privind asistenţa
Asistenţa pentru recuperarea într-un stat membru a creanţelor
stabilite prin titluri de creanţă emise în România
Solicitarea de informaţii
Comunicarea actelor emise în România
Recuperarea creanţelor stabilite în România
Cheltuielile privind asistenţa
Modificarea sau stingerea creanţei
Limba utilizată în procedura de asistenţă
Formularistica
Dispoziţii finale
Contestarea creanţei sau a titlului executoriu
Prescripţia dreptului de a cere executarea silită
Rambursarea cheltuielilor de recuperare
Transmiterea informaţiilor pe cale electronică
Biroul central şi birourile de legătură
Condiţii de admitere a cererii de asistenţă
Instrucţiuni de aplicare

TITLUL IX - Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
Dreptul la contestaţie
Posibilitatea de contestare
Forma şi conţinutul contestaţiei
Termenul de depunere a contestaţiei
Retragerea contestaţiei
Competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Decizia de soluţionare
Organul competent
Decizia sau dispoziţia de soluţionare
Forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei
Dispoziţii procedurale
Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare
Soluţionarea contestaţiei
Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Soluţii asupra contestaţiei
Soluţii asupra contestaţiei
Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale
Comunicarea deciziei şi calea de atac

TITLUL X - Sancţiuni
Contravenţii
Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative
Contravenţii şi sancţiuni la regimul produselor accizabile
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
Actualizarea sumei amenzilor
Dispoziţii aplicabile

TITLUL XI - Dispoziţii tranzitorii şi finale
Dispoziţii privind regimul vamal
Dispoziţii privind stoparea ajutorului de stat
Dispoziţii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis
Dispoziţii privind funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale
Acte normative de aplicare
Scutirea organelor fiscale de plata taxelor
Înscrierea creanţelor la Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare
Dispoziţii privind termenele
Confiscări
Constatarea faptelor ce pot constitui infracţiuni
Dispoziţii procedurale privind înregistrarea în cazul unor activităţi cu produse accizabile
Dispoziţii tranzitorii privind înregistrarea fiscală
Dispoziţii tranzitorii privind soluţionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
Dispoziţii tranzitorii privind inspecţia fiscală
Dispoziţii tranzitorii privind soluţionarea contestaţiilor
Dispoziţii tranzitorii privind executarea silită
Intrarea în vigoare
Conflictul temporal al actelor normative
Abrogări


Decizia ICCJ nr. XIV(14)/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 [devenit art. 172] alin. (4) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la competenţa materială şi teritorială de soluţionare a contestaţiei la executarea silită şi a contestaţiei împotriva unui titlu executoriu fiscal

Decizia ICCJ nr. LXI(61)/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 190 alin. (1) lit. c) [devenit art. 220 alin. (1) lit. c)] din Codul de procedură fiscală, raportate la art. 191 alin. (2) [devenit art. 221 alin. (2)] din acelaşi cod, referitoare la calitatea de subiect activ al contravenţiei de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau de comercializare a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, a persoanei fizice care nu este comerciant

Ordinul ANAF nr. 1221/2009 privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Data aparitiei: 20.01.2010

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.070 sec