Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila - actualizat 5 iunie 2013

Noul Cod civil. Noul Cod de procedura civila - actualizat 5 iunie 2013
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
ISBN: 978-606-522-850-4
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 800
Categoria: Noul Cod Civil

DESCRIERE

cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, legislatie conexa, index alfabetic
Lucrarea de fata, aflata la prima editie si actualizata pana la data de 5 iunie 2013, reuneste cele doua noi legi de baza in materie civila si de procedura civila, oferind o baza teoretica de studiu practicienilor, cadrelor didactice, studentilor, dar si tuturor celor interesati sa cunoasca noile dispozitii.

Sub fiecare articol al celor doua coduri sunt indicate textele corespondente din actele normative care au fost abrogate si al caror continut a fost absorbit in noile reglementari (Codul civil de la 1864, respectiv Codul de procedura civila de la 1865, Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958, Legea nr. 105/1992, O.G. nr. 5/2001 sau O.U.G. nr. 119/2007); in plus, acolo unde este cazul, se fac trimiteri la legislatia conexa.

De asemenea, sunt redate in extras Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare a noului Cod civil, Legea nr. 76/2012 de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila si Legea nr. 2/2013 prin care s-a amanat aplicarea unor dispozitii procedurale.

Cartea mai contine cate o tabla de materii detaliata, precum si cate un index alfabetic pentru fiecare cod, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.


III • Ncc Index
Cuprins
Noul Cod civil _ _________________________________________________1
Index ______________________________________________________463
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil (extras) _ _____________________________________489
Noul Cod de procedură civilă ___________________________________517
Index ______________________________________________________771
Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă (extras)_ _________________________787
Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea
instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii
în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă (extras)________________________________________________791
1 • Ncc Index
Noul Cod civil
Art.
Titlul preliminar. Despre legea civilă _ ______________________________________ 1‑24
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ____________________________________________ 1‑5
Capitolul II. Aplicarea legii civile ____________________________________________ 6‑8
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile ______________________________ 9‑17
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice ____________ 18‑24
CARTEA I. DESPRE PERSOANE ________________________________________ 25‑257
Titlul I. Dispoziţii generale _______________________________________________ 25‑33
Titlul II. Persoana fizică ________________________________________________ 34‑103
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice _____________________________ 34‑57
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă _ ______________________________________ 34‑36
Secţiunea a 2‑a. Capacitatea de exerciţiu ____________________________________ 37‑48
Secţiunea a 3‑a. Declararea judecătorească a morţii ___________________________ 49‑57
Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente ___________ 58‑81
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ ___________________________________________ 58‑60
Secţiunea a 2‑a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale
persoanei fizice _ _____________________________________________________ 61‑69
Secţiunea a 3‑a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane ___________ 70‑77
Secţiunea a 4‑a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său ________________ 78‑81
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice _________________________________ 82‑103
Secţiunea 1. Numele _ ___________________________________________________ 82‑85
Secţiunea a 2‑a. Domiciliul şi reşedinţa ______________________________________ 86‑97
Secţiunea a 3‑a. Actele de stare civilă ______________________________________ 98‑103
Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice ______________________________________ 104‑186
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 104‑109
Capitolul II. Tutela minorului ___________________________________________ 110‑163
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei _________________________________________ 110‑111
Secţiunea a 2‑a. Tutorele _______________________________________________ 112‑123
Secţiunea a 3‑a. Consiliul de familie _ _____________________________________ 124‑132
Secţiunea a 4‑a. Exercitarea tutelei _______________________________________ 133‑150
§1. Dispoziţii generale _ ________________________________________________ 133‑135
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului ________________________ 136‑139
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului _________________________ 140‑150
Secţiunea a 5‑a. Controlul exercitării tutelei _________________________________ 151‑155
Secţiunea a 6‑a. Încetarea tutelei _________________________________________ 156‑163
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc ___________________________ 164‑177
Capitolul IV. Curatela _________________________________________________ 178‑186
Titlul IV. Persoana juridică ____________________________________________ 187‑251
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 187‑193
Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice _ _______________________________ 194‑204
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ _________________________________________ 194‑195
Secţiunea a 2‑a. Nulitatea persoanei juridice ________________________________ 196‑199
Secţiunea a 3‑a. Înregistrarea persoanei juridice _____________________________ 200‑204
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice ________________________ 205‑224
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice _____________________ 205‑208
Cuprins Ncc • 2
Secţiunea a 2‑a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice _ ______ 209‑224
§1. Capacitatea de exerciţiu _____________________________________________ 209‑211
§2. Funcţionarea persoanei juridice _______________________________________ 212‑220
§3. Dispoziţii speciale __________________________________________________ 221‑224
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice ______________________________ 225‑231
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice _ ___________________________ 232‑243
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice _ _______________________________ 244‑251
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ______________________________________________ 244
Secţiunea a 2‑a. Dizolvarea persoanei juridice _ _____________________________ 245‑249
Secţiunea a 3‑a. Dispoziţii speciale _______________________________________ 250‑251
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale _ ____________________________ 252‑257
CARTEA A II‑A. DESPRE FAMILIE ______________________________________ 258‑534
Titlul I. Dispoziţii generale _____________________________________________ 258‑265
Titlul II. Căsătoria ____________________________________________________ 266‑404
Capitolul I. Logodna __________________________________________________ 266‑270
Capitolul II. Încheierea căsătoriei _______________________________________ 271‑289
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei ____________________ 271‑277
Secţiunea a 2‑a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei _____________________ 278‑289
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei _____________________ 290‑292
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei ________________________________________ 293‑306
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei _ _______________________________ 293‑296
Secţiunea a 2‑a. Nulitatea relativă a căsătoriei _ _____________________________ 297‑303
Secţiunea a 3‑a. Efectele nulităţii căsătoriei _________________________________ 304‑306
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor _ _________________ 307‑311
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor ________________ 312‑372
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ _________________________________________ 312‑338
§1. Despre regimul matrimonial în general _________________________________ 312‑320
§2. Locuinţa familiei ___________________________________________________ 321‑324
§3. Cheltuielile căsătoriei _______________________________________________ 325‑328
§4. Alegerea regimului matrimonial _______________________________________ 329‑338
Secţiunea a 2‑a. Regimul comunităţii legale _ _______________________________ 339‑359
Secţiunea a 3‑a. Regimul separaţiei de bunuri ______________________________ 360‑365
Secţiunea a 4‑a. Regimul comunităţii convenţionale __________________________ 366‑368
Secţiunea a 5‑a. Modificarea regimului matrimonial __________________________ 369‑372
§1. Modificarea convenţională _______________________________________________ 369
§2. Modificarea judiciară _______________________________________________ 370‑372
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei _____________________________________ 373‑404
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ __________________________________________ 373‑381
§1. Dispoziţii generale _ ____________________________________________________ 373
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară _________________________________ 374
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin procedură
notarială __________________________________________________________ 375‑378
§4. Divorţul din culpă __________________________________________________ 379‑380
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ _ __________________________________ 381
Secţiunea a 2‑a. Efectele divorţului _______________________________________ 382‑404
§1. Data desfacerii căsătoriei ________________________________________________ 382
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi ___________ 383‑384
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi _____________ 385‑395
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial __________________________________ 385‑387
II. Dreptul la despăgubiri ___________________________________________________ 388
III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi _______________________________________ 389
3 • Ncc C uprins
IV. Prestaţia compensatorie _____________________________________________ 390‑395
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori _______ 396‑404
Titlul III. Rudenia _____________________________________________________ 405‑482
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 405‑407
Capitolul II. Filiaţia ___________________________________________________ 408‑450
Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei ___________________________________________ 408‑440
§1. Dispoziţii generale _ ________________________________________________ 408‑413
§2. Prezumţia de paternitate _ _______________________________________________ 414
§3. Recunoaşterea copilului _____________________________________________ 415‑420
§4. Acţiuni privind filiaţia ________________________________________________ 421‑440
I. Contestarea filiaţiei ______________________________________________________ 421
II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei fată de mamă _ ______________________________ 422‑423
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei _ ______________________ 424‑428
IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie _ __________________________ 429‑434
V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie ______________________ 435‑440
Secţiunea a 2‑a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator __________ 441‑447
Secţiunea a 3‑a. Situaţia legală a copilului __________________________________ 448‑450
Capitolul III. Adopţia __________________________________________________ 451‑482
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 451‑454
Secţiunea a 2‑a. Condiţiile de fond ale adopţiei ______________________________ 455‑468
§1. Persoanele care pot fi adoptate _______________________________________ 455‑458
§2. Persoanele care pot adopta __________________________________________ 459‑462
§3. Consimţământul la adopţie ___________________________________________ 463‑468
Secţiunea a 3‑a. Efectele adopţiei ________________________________________ 469‑474
Secţiunea a 4‑a. Încetarea adopţiei _______________________________________ 475‑482
Titlul IV. Autoritatea părintească _______________________________________ 483‑512
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 483‑486
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti ____________________________ 487‑502
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti _ ____________________________ 503‑507
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti _ __________________ 508‑512
Titlul V. Obligaţia de întreţinere _ _______________________________________ 513‑534
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 513‑515
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi
ordinea în care aceasta se datorează _ ________________________________ 516‑523
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere ____________________________ 524‑528
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere ________________ 529‑534
CARTEA A III‑A. DESPRE BUNURI ______________________________________ 535‑952
Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general _____________________________ 535‑554
Capitolul I. Despre bunuri în general ____________________________________ 535‑550
Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor ____________________________________ 535‑546
Secţiunea a 2‑a. Produsele bunurilor ______________________________________ 547‑550
Capitolul II. Drepturile reale în general ___________________________________ 551‑554
Titlul II. Proprietatea privată _ __________________________________________ 555‑692
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 555‑566
Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului de proprietate privată _____ 555‑562
Secţiunea a 2‑a. Apărarea dreptului de proprietate privată _____________________ 563‑566
Capitolul II. Accesiunea _______________________________________________ 567‑601
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 567‑568
Secţiunea a 2‑a. Accesiunea imobiliară naturală _____________________________ 569‑576
Secţiunea a 3‑a. Accesiunea imobiliară artificială _ ___________________________ 577‑597
§1. Dispoziţii comune __________________________________________________ 577‑579
Cuprins Ncc • 4
§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia _____________________________________ 580
§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia ___ 581‑582
§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia ____ 583‑585
§5. Înţelesul unor termeni ___________________________________________________ 586
§6. Dispoziţii speciale __________________________________________________ 587‑597
Secţiunea a 4‑a. Accesiunea mobiliară _ ___________________________________ 598‑601
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată ____________ 602‑630
Secţiunea 1. Limite legale _ _____________________________________________ 602‑625
§1. Dispoziţii comune __________________________________________________ 602‑603
§2. Folosirea apelor ___________________________________________________ 604‑610
§3. Picătura streşinii _______________________________________________________ 611
§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări
şi plantaţii _________________________________________________________ 612‑613
§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului ___________________________________ 614‑616
§6. Dreptul de trecere __________________________________________________ 617‑620
§7. Alte limite legale ___________________________________________________ 621‑625
Secţiunea a 2‑a. Limite convenţionale _____________________________________ 626‑629
Secţiunea a 3‑a. Limite judiciare _ ____________________________________________ 630
Capitolul IV. Proprietatea comună ______________________________________ 631‑686
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 631‑633
Secţiunea a 2‑a. Coproprietatea obişnuită __________________________________ 634‑645
Secţiunea a 3‑a. Coproprietatea forţată ____________________________________ 646‑666
§1. Dispoziţii comune __________________________________________________ 646‑647
§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje
sau apartamente ___________________________________________________ 648‑659
I. Părţile comune _____________________________________________________ 648‑652
II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor ___________________________________ 653‑658
III. Asociaţia de proprietari __________________________________________________ 659
§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune ____________________________ 660‑666
Secţiunea a 4‑a. Proprietatea comună în devălmăşie _________________________ 667‑668
Secţiunea a 5‑a. Partajul _ ______________________________________________ 669‑686
Capitolul V. Proprietatea periodică ______________________________________ 687‑692
Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ________________ 693‑772
Capitolul I. Superficia _________________________________________________ 693‑702
Capitolul II. Uzufructul ________________________________________________ 703‑748
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 703‑708
Secţiunea a 2‑a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar _ ___ 709‑745
§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar _________________________ 709‑722
§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar _________________________ 723‑736
§3. Dispoziţii speciale __________________________________________________ 737‑745
Secţiunea a 3‑a. Stingerea uzufructului ____________________________________ 746‑748
Capitolul III. Uzul şi abitaţia ____________________________________________ 749‑754
Capitolul IV. Servituţile _ ______________________________________________ 755‑772
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 755‑764
Secţiunea a 2‑a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor _________________________ 765‑769
Secţiunea a 3‑a. Stingerea servituţilor _____________________________________ 770‑772
Titlul IV. Fiducia _____________________________________________________ 773‑791
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia _ _________________________________ 792‑857
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 792‑794
Capitolul II. Formele de administrare ____________________________________ 795‑801
Secţiunea 1. Administrarea simplă ________________________________________ 795‑799
Secţiunea a 2‑a. Administrarea deplină ____________________________________ 800‑801
5 • Ncc C uprins
Capitolul III. Regimul juridic al administrării ______________________________ 802‑845
Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar _____________________ 802‑812
Secţiunea a 2‑a. Obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului în raporturile
cu terţii ___________________________________________________________ 813‑817
Secţiunea a 3‑a. Inventar, garanţii şi asigurare ______________________________ 818‑824
Secţiunea a 4‑a. Administrarea colectivă şi delegarea ________________________ 825‑830
Secţiunea a 5‑a. Plasamentele considerate sigure _ __________________________ 831‑836
Secţiunea a 6‑a. Repartiţia profiturilor şi a pierderilor _ ________________________ 837‑841
Secţiunea a 7‑a. Darea de seamă anuală __________________________________ 842‑845
Capitolul IV. Încetarea administrării _____________________________________ 846‑857
Secţiunea 1. Cauzele de încetare _ _______________________________________ 846‑849
Secţiunea a 2‑a. Darea de seamă şi predarea bunurilor _______________________ 850‑857
Titlul VI. Proprietatea publică __________________________________________ 858‑875
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 858‑865
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice ____________ 866‑875
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ______________________________________________ 866
Secţiunea a 2‑a. Dreptul de administrare ___________________________________ 867‑870
Secţiunea a 3‑a. Dreptul de concesiune ___________________________________ 871‑873
Secţiunea a 4‑a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit ___________________________ 874‑875
Titlul VII. Cartea funciară ______________________________________________ 876‑915
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 876‑884
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare _______________________________ 885‑901
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice ________________ 902‑906
Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară _____________________ 907‑915
Titlul VIII. Posesia ____________________________________________________ 916‑952
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 916‑921
Capitolul II. Viciile posesiei ____________________________________________ 922‑927
Capitolul III. Efectele posesiei __________________________________________ 928‑948
Secţiunea 1. Dispoziţii generale __________________________________________ 928‑929
Secţiunea a 2‑a. Uzucapiunea imobiliară ___________________________________ 930‑934
Secţiunea a 3‑a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună‑credinţă ___ 935‑940
Secţiunea a 4‑a. Ocupaţiunea ___________________________________________ 941‑947
Secţiunea a 5‑a. Dobândirea fructelor prin posesia de bună‑credinţă _________________ 948
Capitolul IV. Acţiunile posesorii ________________________________________ 949‑952
CARTEA A IV‑A. DESPRE MOŞTENIRE ŞI LIBERALITĂŢI __________________ 953‑1163
Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general _______________________ 953‑962
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 953‑956
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni __________________ 957‑962
Titlul II. Moştenirea legală _____________________________________________ 963‑983
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ________________________________________ 963‑964
Capitolul II. Reprezentarea succesorală _________________________________ 965‑969
Capitolul III. Moştenitorii legali _________________________________________ 970‑983
Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor _________________________________________ 970‑974
Secţiunea a 2‑a. Descendenţii defunctului ______________________________________ 975
Secţiunea a 3‑a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi ___________________ 976‑981
Secţiunea a 4‑a. Ascendenţii ordinari __________________________________________ 982
Secţiunea a 5‑a. Colateralii ordinari ___________________________________________ 983
Titlul III. Liberalităţile ________________________________________________ 984‑1099
Capitolul I. Dispoziţii comune _________________________________________ 984‑1010
Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare ________________________________________ 984‑986
Cuprins Ncc • 6
Secţiunea a 2‑a. Capacitatea în materie de liberalităţi _________________________ 987‑992
Secţiunea a 3‑a. Substituţiile fideicomisare ________________________________ 993‑1000
Secţiunea a 4‑a. Liberalităţile reziduale __________________________________ 1001‑1005
Secţiunea a 5‑a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor _ ________________________ 1006‑1008
Secţiunea a 6‑a. Dispoziţii speciale _____________________________________ 1009‑1010
Capitolul II. Donaţia ________________________________________________ 1011‑1033
Secţiunea 1. Încheierea contractului _ ___________________________________ 1011‑1016
Secţiunea a 2‑a. Efectele donaţiei ______________________________________ 1017‑1019
Secţiunea a 3‑a. Revocarea donaţiei ____________________________________ 1020‑1029
§1. Dispoziţii comune ________________________________________________ 1020‑1022
§2. Revocarea pentru ingratitudine _ ____________________________________ 1023‑1026
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii ______________________________ 1027‑1029
Secţiunea a 4‑a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea căsătoriei şi donaţiile
între soţi ________________________________________________________ 1030‑1033
Capitolul III. Testamentul ____________________________________________ 1034‑1085
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1034‑1039
Secţiunea a 2‑a. Formele testamentului __________________________________ 1040‑1050
Secţiunea a 3‑a. Revocarea voluntară a testamentului ______________________ 1051‑1053
Secţiunea a 4‑a. Legatul _____________________________________________ 1054‑1073
§1. Categorii de legate _______________________________________________ 1054‑1057
§2. Efectele legatelor ________________________________________________ 1058‑1067
§3. Ineficacitatea legatelor ____________________________________________ 1068‑1073
Secţiunea a 5‑a. Dezmoştenirea _ ______________________________________ 1074‑1076
Secţiunea a 6‑a. Execuţiunea testamentară ______________________________ 1077‑1085
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea
liberalităţilor excesive ____________________________________________ 1086‑1099
Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă ____________________ 1086‑1090
Secţiunea a 2‑a. Reducţiunea liberalităţilor excesive ________________________ 1091‑1099
Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii ___________________________ 1100‑1163
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii _________________________________ 1100‑1134
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1100‑1105
Secţiunea a 2‑a. Acceptarea moştenirii___________________________________ 1106‑1119
Secţiunea a 3‑a. Renunţarea la moştenire ________________________________ 1120‑1124
Secţiunea a 4‑a. Sezina ______________________________________________ 1125‑1129
Secţiunea a 5‑a. Petiţia de ereditate _ ___________________________________ 1130‑1131
Secţiunea a 6‑a. Certificatul de moştenitor _______________________________ 1132‑1134
Capitolul II. Moştenirea vacantă ______________________________________ 1135‑1140
Capitolul III. Amintirile de familie _____________________________________ 1141‑1142
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul _ ___________________________ 1143‑1163
Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul succesoral ______________ 1143‑1145
Secţiunea a 2‑a. Raportul donaţiilor _____________________________________ 1146‑1154
Secţiunea a 3‑a. Plata datoriilor ________________________________________ 1155‑1159
Secţiunea a 4‑a. Partajul de ascendent __________________________________ 1160‑1163
CARTEA A V‑A. DESPRE OBLIGAŢII __________________________________ 1164‑2499
Titlul I. Dispoziţii generale_ __________________________________________ 1164‑1165
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor _________________________________________ 1166‑1395
Capitolul I. Contractul _ _____________________________________________ 1166‑1323
Secţiunea 1. Dispoziţii generale_ _______________________________________ 1166‑1170
Secţiunea a 2‑a. Diferite categorii de contracte ____________________________ 1171‑1177
Secţiunea a 3‑a. Încheierea contractului__________________________________ 1178‑1245
§1. Dispoziţii preliminare _ ____________________________________________ 1178‑1179
7 • Ncc C uprins
§2. Capacitatea părţilor _ _____________________________________________ 1180‑1181
§3. Consimţământul _________________________________________________ 1182‑1224
I. Formarea contractului ______________________________________________ 1182‑1203
II. Valabilitatea consimţământului _______________________________________ 1204‑1205
III. Viciile consimţământului _ __________________________________________ 1206‑1224
§4. Obiectul contractului ______________________________________________ 1225‑1234
§5. Cauza _________________________________________________________ 1235‑1239
§6. Forma contractului _______________________________________________ 1240‑1245
Secţiunea a 4‑a. Nulitatea contractului ___________________________________ 1246‑1265
§1. Dispoziţii generale _ ______________________________________________ 1246‑1249
§2. Cauzele de nulitate _______________________________________________ 1250‑1253
§3. Efectele nulităţii _ ________________________________________________ 1254‑1260
§4. Validarea contractului _____________________________________________ 1261‑1265
Secţiunea a 5‑a. Interpretarea contractului _ ______________________________ 1266‑1269
Secţiunea a 6‑a. Efectele contractului ___________________________________ 1270‑1294
§1. Efectele între părţi _ ______________________________________________ 1270‑1279
§2. Efectele faţă de terţi ______________________________________________ 1280‑1294
I. Dispoziţii generale _________________________________________________ 1280‑1282
II. Promisiunea faptei altuia _ _______________________________________________ 1283
III. Stipulaţia pentru altul ______________________________________________ 1284‑1288
IV. Simulaţia _______________________________________________________ 1289‑1294
Secţiunea a 7‑a. Reprezentarea _______________________________________ 1295‑1314
Secţiunea a 8‑a. Cesiunea contractului __________________________________ 1315‑1320
Secţiunea a 9‑a. Încetarea contractului __________________________________ 1321‑1323
Capitolul II. Actul juridic unilateral ____________________________________ 1324‑1329
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1324‑1326
Secţiunea a 2‑a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii ________________________ 1327‑1329
Capitolul III. Faptul juridic licit _ ______________________________________ 1330‑1348
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri ______________________________________ 1330‑1340
Secţiunea a 2‑a. Plata nedatorată ______________________________________ 1341‑1344
Secţiunea a 3‑a. Îmbogăţirea fără justă cauză _____________________________ 1345‑1348
Capitolul IV. Răspunderea civilă ______________________________________ 1349‑1395
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1349‑1350
Secţiunea a 2‑a. Cauze exoneratoare de răspundere _______________________ 1351‑1356
Secţiunea a 3‑a. Răspunderea pentru fapta proprie _ _______________________ 1357‑1371
Secţiunea a 4‑a. Răspunderea pentru fapta altuia __________________________ 1372‑1374
Secţiunea a 5‑a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale
sau de lucruri ____________________________________________________ 1375‑1380
Secţiunea a 6‑a. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale _________ 1381‑1395
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor ______________________________________ 1396‑1420
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ______________________________________ 1396‑1398
Capitolul II. Condiţia ________________________________________________ 1399‑1410
Capitolul III. Termenul ______________________________________________ 1411‑1420
Titlul IV. Obligaţiile complexe ________________________________________ 1421‑1468
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile __________________ 1421‑1433
Capitolul II. Obligaţiile solidare _______________________________________ 1434‑1460
Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori _____________________________ 1434‑1442
Secţiunea a 2‑a. Obligaţiile solidare între debitori __________________________ 1443‑1460
§1. Dispoziţii generale _ ______________________________________________ 1443‑1446
§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari __________ 1447‑1455
I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari ____________ 1447‑1453
II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari ___________ 1454‑1455
Cuprins Ncc • 8
§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori ________________________ 1456‑1460
Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative _________________________ 1461‑1468
Secţiunea 1. Obligaţiile alternative ______________________________________ 1461‑1467
Secţiunea a 2‑a. Obligaţiile facultative ________________________________________ 1468
Titlul V. Executarea obligaţiilor _______________________________________ 1469‑1565
Capitolul I. Plata ___________________________________________________ 1469‑1515
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1469‑1471
Secţiunea a 2‑a. Subiectele plăţii_ ______________________________________ 1472‑1479
Secţiunea a 3‑a. Condiţiile plăţii ________________________________________ 1480‑1498
Secţiunea a 4‑a. Dovada plăţii _________________________________________ 1499‑1505
Secţiunea a 5‑a. Imputaţia plăţii ________________________________________ 1506‑1509
Secţiunea a 6‑a. Punerea în întârziere a creditorului ________________________ 1510‑1515
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor _ ____________________________ 1516‑1557
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1516‑1520
Secţiunea a 2‑a. Punerea în întârziere a debitorului_________________________ 1521‑1526
Secţiunea a 3‑a. Executarea silită în natură _______________________________ 1527‑1529
Secţiunea a 4‑a. Executarea prin echivalent ______________________________ 1530‑1548
§1. Dispoziţii generale _ ___________________________________________________ 1530
§2. Prejudiciul ______________________________________________________ 1531‑1546
I. Evaluarea prejudiciului _ ____________________________________________ 1531‑1537
II. Clauza penală şi arvuna ____________________________________________ 1538‑1546
§3. Vinovăţia debitorului ______________________________________________ 1547‑1548
Secţiunea a 5‑a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor _ ____________ 1549‑1554
Secţiunea a 6‑a. Cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale _____ 1555‑1557
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului _____________ 1558‑1565
Secţiunea 1. Măsurile conservatorii _____________________________________ 1558‑1559
Secţiunea a 2‑a. Acţiunea oblică _______________________________________ 1560‑1561
Secţiunea a 3‑a. Acţiunea revocatorie ___________________________________ 1562‑1565
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor ____________________ 1566‑1614
Capitolul I. Cesiunea de creanţă ______________________________________ 1566‑1592
Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general _ ____________________________ 1566‑1586
Secţiunea a 2‑a. Cesiunea unei creanţe constatate printr‑un titlu nominativ,
la ordin sau la purtător _____________________________________________ 1587‑1592
Capitolul II. Subrogaţia _ ____________________________________________ 1593‑1598
Capitolul III. Preluarea datoriei _______________________________________ 1599‑1608
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1559‑1604
Secţiunea a 2‑a. Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul __________ 1605‑1608
Capitolul IV. Novaţia ________________________________________________ 1609‑1614
Titlul VII. Stingerea obligaţiilor _______________________________________ 1615‑1634
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ___________________________________________ 1615
Capitolul II. Compensaţia ___________________________________________ 1616‑1623
Capitolul III. Confuziunea ___________________________________________ 1624‑1628
Capitolul IV. Remiterea de datorie _ ___________________________________ 1629‑1633
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare _____________________________ 1634
Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor _ ____________________________________ 1635‑1649
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ______________________________________ 1635‑1638
Capitolul II. Modalităţile de restituire __________________________________ 1639‑1647
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi _____________________________ 1648‑1649
Titlul IX. Diferite contracte speciale ___________________________________ 1650‑2278
Capitolul I. Contractul de vânzare ____________________________________ 1650‑1762
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1650‑1740
§1. Domeniul de aplicare _____________________________________________ 1650‑1651
9 • Ncc C uprins
§2. Cine poate cumpăra sau vinde ______________________________________ 1652‑1656
§3. Obiectul vânzării _________________________________________________ 1657‑1667
§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi promisiunea
de vânzare ______________________________________________________ 1668‑1670
§5. Obligaţiile vânzătorului ____________________________________________ 1671‑1718
I. Dispoziţii generale _________________________________________________ 1671‑1672
II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut _ ________________________ 1673‑1684
III. Predarea bunului _________________________________________________ 1685‑1694
IV. Garanţia contra evicţiunii __________________________________________ 1695‑1706
V. Garanţia contra viciilor bunului vândut _________________________________ 1707‑1715
VI. Garanţia pentru buna funcţionare ____________________________________ 1716‑1718
§6. Obligaţiile cumpărătorului __________________________________________ 1719‑1729
§7. Dreptul de preempţiune ___________________________________________ 1730‑1740
Secţiunea a 2‑a. Vânzarea bunurilor imobile ______________________________ 1741‑1746
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor ___________________________ 1741‑1745
§2. Vânzarea terenurilor forestiere ___________________________________________ 1746
Secţiunea a 3‑a. Vânzarea moştenirii ___________________________________ 1747‑1754
Secţiunea a 4‑a. Alte varietăţi de vânzare ________________________________ 1755‑1762
§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii _ _________________ 1755‑1757
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare _ ______________________________ 1758‑1762
Capitolul II. Contractul de schimb _ ___________________________________ 1763‑1765
Capitolul III. Contractul de furnizare ___________________________________ 1766‑1771
Capitolul IV. Contractul de report _____________________________________ 1772‑1776
Capitolul V. Contractul de locaţiune ___________________________________ 1777‑1850
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1777‑1823
§1. Cuprinsul contractului _____________________________________________ 1777‑1785
§2. Obligaţiile locatorului _ ____________________________________________ 1786‑1795
§3. Obligaţiile locatarului _ ____________________________________________ 1796‑1804
§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune _____________________ 1805‑1808
§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune _____________________________ 1809‑1810
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune _________________________________ 1811‑1815
§7. Încetarea contractului _____________________________________________ 1816‑1823
Secţiunea a 2‑a. Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor ____________ 1824‑1835
Secţiunea a 3‑a. Reguli particulare în materia arendării _ ____________________ 1836‑1850
Capitolul VI. Contractul de antrepriză _ ________________________________ 1851‑1880
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză _ ________________ 1851‑1873
§1. Dispoziţii generale _ ______________________________________________ 1851‑1856
§2. Obligaţiile părţilor ________________________________________________ 1857‑1869
§3. Încetarea contractului _____________________________________________ 1870‑1873
Secţiunea a 2‑a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii __________ 1874‑1880
Capitolul VII. Contractul de societate __________________________________ 1881‑1954
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1881‑1889
Secţiunea a 2‑a. Societatea simplă _____________________________________ 1890‑1948
§1. Încheierea contractului de societate __________________________________ 1890‑1893
§2. Efectele contractului de societate ____________________________________ 1894‑1924
I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei _ ______________________________ 1894‑1912
II. Administrarea societăţii _ ___________________________________________ 1913‑1919
III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi ____________________________________ 1920‑1924
§3. Pierderea calităţii de asociat _______________________________________ 1925‑1924
§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii ___________________ 1930‑1940
§5. Lichidarea societăţii ______________________________________________ 1941‑1948
Secţiunea a 3‑a. Asocierea în participaţie ________________________________ 1949‑1954
Cuprins Ncc • 10
Capitolul VIII. Contractul de transport _________________________________ 1955‑2008
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 1955‑1960
Secţiunea a 2‑a. Contractul de transport de bunuri _________________________ 1961‑2001
Secţiunea a 3‑a. Contractul de transport de persoane şi bagaje _______________ 2002‑2008
Capitolul IX. Contractul de mandat ____________________________________ 2009‑2071
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ _______________________________________ 2009‑2012
Secţiunea a 2‑a. Mandatul cu reprezentare _______________________________ 2013‑2038
§1. Forma şi întinderea mandatului _____________________________________ 2013‑2016
§2. Obligaţiile mandatarului ___________________________________________ 2017‑2024
§3. Obligaţiile mandantului ____________________________________________ 2025‑2029
§4. Încetarea mandatului _____________________________________________ 2030‑2038
Secţiunea a 3‑a. Mandatul fără reprezentare ______________________________ 2039‑2071
§1. Dispoziţii generale _ ______________________________________________ 2039‑2042
§2. Contractul de comision ____________________________________________ 2043‑2053
§3. Contractul de consignaţie __________________________________________ 2054‑2063
§4. Contractul de expediţie ____________________________________________ 2064‑2071
Capitolul X. Contractul de agenţie ____________________________________ 2072‑2095
Capitolul XI. Contractul de intermediere _______________________________ 2096‑2102
Capitolul XII. Contractul de depozit ___________________________________ 2103‑2143
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit ____________________ 2103‑2123
§1. Dispoziţii generale _ ______________________________________________ 2103‑2106
§2. Obligaţiile depozitarului _ __________________________________________ 2107‑2121
§3. Obligaţiile deponentului _ __________________________________________ 2122‑2123
Secţiunea a 2‑a. Depozitul necesar _____________________________________ 2124‑2126
Secţiunea a 3‑a. Depozitul hotelier _____________________________________ 2127‑2137
Secţiunea a 4‑a. Sechestrul convenţional _ _______________________________ 2138‑2143
Capitolul XIII. Contractul de împrumut _________________________________ 2144‑2170
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2144‑2145
Secţiunea a 2‑a. Împrumutul de folosinţă _________________________________ 2146‑2157
Secţiunea a 3‑a. Împrumutul de consumaţie ______________________________ 2158‑2170
§1. Dispoziţii comune ________________________________________________ 2158‑2166
§2. Împrumutul cu dobândă ___________________________________________ 2167‑2170
Capitolul XIV. Contractul de cont curent _______________________________ 2171‑2183
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte bancare ______________ 2184‑2198
Secţiunea 1. Contul bancar curent ______________________________________ 2184‑2190
Secţiunea a 2‑a. Depozitul bancar ______________________________________ 2191‑2192
Secţiunea a 3‑a. Facilitatea de credit ____________________________________ 2193‑2195
Secţiunea a 4‑a. Închirierea casetelor de valori ____________________________ 2196‑2198
Capitolul XVI. Contractul de asigurare _________________________________ 2199‑2241
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ _______________________________________ 2199‑2213
Secţiunea a 2‑a. Asigurarea de bunuri ___________________________________ 2214‑2220
Secţiunea a 3‑a. Asigurările de credite şi garanţii şi asigurările de
pierderi financiare _ _______________________________________________ 2221‑2222
Secţiunea a 4‑a. Asigurarea de răspundere civilă __________________________ 2223‑2226
Secţiunea a 5‑a. Asigurarea de persoane ________________________________ 2227‑2238
Secţiunea a 6‑a. Coasigurarea, reasigurarea şi retrocesiunea _ _______________ 2239‑2241
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră _____________________________ 2242‑2253
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere _______________________________ 2254‑2263
Capitolul XIX. Jocul şi pariul _________________________________________ 2264‑2266
Capitolul XX. Tranzacţia ____________________________________________ 2267‑2278
Titlul X. Garanţiile personale _________________________________________ 2279‑2322
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ___________________________________________ 2279
11 • Ncc C uprins
Capitolul II. Fideiusiunea ____________________________________________ 2280‑2320
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2280‑2292
Secţiunea a 2‑a. Efectele fideiusiunii ____________________________________ 2293‑2313
§1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor ___________________________ 2293‑2304
§2. Efectele fideiusiunii între debitor şi fideiusor _ __________________________ 2305‑2312
§3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori ________________________________ 2313
Secţiunea a 3‑a. Încetarea fideiusiunii ___________________________________ 2314‑2320
Capitolul III. Garanţiile autonome _____________________________________ 2321‑2322
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale _ ________________________________ 2323‑2499
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ______________________________________ 2323‑2332
Capitolul II. Privilegiile ______________________________________________ 2333‑2342
Secţiunea 1. Dispoziţii comune _ _______________________________________ 2333‑2337
Secţiunea a 2‑a. Privilegiile generale şi privilegiile speciale __________________ 2338‑2341
Secţiunea a 3‑a. Concursul privilegiilor între ele şi concursul dintre privilegii
şi ipoteci _____________________________________________________________ 2342
Capitolul III. Ipoteca ________________________________________________ 2343‑2428
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2343‑2376
§1. Dispoziţii comune ________________________________________________ 2343‑2349
§2. Obiectul şi întinderea ipotecii _______________________________________ 2350‑2359
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi ________________________________________ 2360‑2364
§4. Ipotecile convenţionale ____________________________________________ 2365‑2376
Secţiunea a 2‑a. Ipoteca imobiliară _ ____________________________________ 2377‑2386
§1. Constituirea ipotecii imobiliare ______________________________________ 2377‑2383
§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor _ _____________________________________ 2384‑2385
§3. Ipotecile legale _______________________________________________________ 2386
Secţiunea a 3‑a. Ipoteca mobiliară ______________________________________ 2387‑2419
§1. Dispoziţii generale _ ______________________________________________ 2387‑2397
I. Constituirea ipotecii ________________________________________________ 2387‑2393
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor _ ______________________________________ 2394‑2397
§2. Ipotecile asupra creanţelor _________________________________________ 2398‑2408
I. Dispoziţii comune _ ________________________________________________ 2398‑2402
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor _ ______________________________________ 2403‑2408
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare _____________________________________ 2409‑2412
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare _______________________________________ 2413‑2419
Secţiunea a 4‑a. Concursul între creditorii ipotecari _________________________ 2420‑2427
Secţiunea a 5‑a. Stingerea ipotecilor _________________________________________ 2428
Capitolul IV. Executarea ipotecii ______________________________________ 2429‑2479
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2429‑2434
Secţiunea a 2‑a. Executarea ipotecii mobiliare _ ___________________________ 2435‑2477
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale ___________________ 2435‑2463
I. Deposedarea debitorului ____________________________________________ 2435‑2444
II. Vânzarea bunului ipotecat __________________________________________ 2445‑2459
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei _ __________________________ 2460‑2463
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative ____________________________ 2464
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor _ _______________________________ 2465‑2467
§4. Preluarea bunului în vederea administrării _____________________________ 2468‑2473
§5. Sancţiuni _______________________________________________________ 2474‑2477
Secţiunea a 3‑a. Executarea ipotecilor imobiliare _ _________________________ 2478‑2479
Capitolul V. Gajul __________________________________________________ 2480‑2494
Secţiunea 1. Constituirea gajului _______________________________________ 2480‑2486
Secţiunea a 2‑a. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist ____________________ 2487‑2494
Capitolul VI. Dreptul de retenţie ______________________________________ 2495‑2499
Cuprins Ncc • 12
CARTEA A VI‑A. DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ, DECĂDERE
ŞI CALCULUL TERMENELOR ______________________________________ 2500‑2556
Titlul I. Prescripţia extinctivă _________________________________________ 2500‑2544
Capitolul I. Dispoziţii generale _ ______________________________________ 2500‑2516
Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive ____________________________ 2517‑2522
Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive ______________________________ 2523‑2543
Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive ______________________________ 2523‑2531
Secţiunea a 2‑a. Suspendarea prescripţiei extinctive _______________________ 2532‑2536
Secţiunea a 3‑a. Întreruperea prescripţiei extinctive _ _______________________ 2537‑2543
Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei _ _______________________________________ 2544
Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere _ ____________________ 2545‑2550
Titlul III. Calculul termenelor _________________________________________ 2551‑2556
CARTEA A VII‑A. DISPOZIŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT _ _______ 2557‑2663
Titlul I. Dispoziţii generale ___________________________________________ 2557‑2571
Titlul II. Conflicte de legi _ ___________________________________________ 2572‑2663
Capitolul I. Persoane _______________________________________________ 2572‑2584
Secţiunea 1. Persoana fizică __________________________________________ 2572‑2579
Secţiunea a 2‑a. Persoana juridică _____________________________________ 2580‑2584
Capitolul II. Familia _________________________________________________ 2585‑2612
Secţiunea 1. Căsătoria _______________________________________________ 2585‑2602
§1. Încheierea căsătoriei _ ____________________________________________ 2585‑2588
§2. Efectele căsătoriei _ ______________________________________________ 2589‑2596
§3. Desfacerea căsătoriei _____________________________________________ 2597‑2602
Secţiunea a 2‑a. Filiaţia ______________________________________________ 2603‑2610
§1. Filiaţia copilului din căsătorie _______________________________________ 2603‑2604
§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei __________________________________ 2605‑2606
§3. Adopţia ________________________________________________________ 2607‑2610
Secţiunea a 3‑a. Autoritatea părintească. Protecţia copiilor ________________________ 2611
Secţiunea a 4‑a. Obligaţia de întreţinere ______________________________________ 2612
Capitolul III. Bunurile _______________________________________________ 2613‑2632
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2613‑2616
Secţiunea a 2‑a. Bunurile mobile corporale _______________________________ 2617‑2619
Secţiunea a 3‑a. Mijloacele de transport _ ________________________________ 2620‑2621
Secţiunea a 4‑a. Titlurile de valoare _____________________________________ 2622‑2623
Secţiunea a 5‑a. Bunurile incorporale _ __________________________________ 2624‑2625
Secţiunea a 6‑a. Formele de publicitate _______________________________________ 2626
Secţiunea a 7‑a. Ipotecile mobiliare _____________________________________ 2627‑2632
Capitolul IV. Moştenirea _____________________________________________ 2633‑2636
Capitolul V. Actul juridic ____________________________________________ 2637‑2639
Capitolul VI. Obligaţiile _ ____________________________________________ 2640‑2646
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul ___________________________ 2647‑2658
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ________________________________________ 2647‑2650
Secţiunea a 2‑a. Cambia şi biletul la ordin ________________________________ 2651‑2654
Secţiunea a 3‑a. Cecul _______________________________________________ 2655‑2658
Capitolul VIII. Fiducia _______________________________________________ 2659‑2662
Capitolul IX. Prescripţia extinctivă _________________________________________ 2663
Dispoziţii finale _________________________________________________________ 2664
13 • Ncc
Legea nr. 287/2009[1]
privind Codul civil
republicată în
M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011
Ø rectificată în M. Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013;
cu modificările aduse prin:
Ø Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea
unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 255 din
17 aprilie 2012).
TITLUL PRELIMINAR
Despre legea civilă[2]
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Izvoarele dreptului civil. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi principiile
generale ale dreptului.
(2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora,
dispoziţiile legale
privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea
dispoziţii, principiile generale
ale dreptului.
(3) În materiile reglementate prin lege, uzanţele se aplică numai în măsura în care legea
trimite în mod expres la acestea.
(4) Numai uzanţele conforme ordinii publice şi bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare
de drept.
(5) Partea interesată trebuie să facă dovada existenţei şi a conţinutului uzanţelor. Uzanţele
publicate în culegeri elaborate de către entităţile sau organismele
autorizate în domeniu se prezumă
că există, până la proba contrară.
(6) În sensul prezentului cod, prin uzanţe se înţelege obiceiul (cutuma) şi uzurile profesionale.
Legislaţie conexă: art. 5 alin. (3), art. 255 alin. (3) şi art. 601 NCPC.
Art. 2. Obiectul şi conţinutul Codului civil. (1) Dispoziţiile prezentului cod reglementează
raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane,
ca subiecte de drept civil.
(2) Prezentul cod este alcătuit dintr‑un ansamblu de reguli care constituie
dreptul comun
pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale.
Legislaţie conexă: art. 291 LSC.
Art. 3. Aplicarea generală a Codului civil. (1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor
dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept
civil.
[1] Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.
Legea nr. 287/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost
modificată prin Legea nr. 71/2011 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011
şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.
[2] Dispoziţiile de punere în aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse în art. 8-81 din Legea nr. 71/2011.
Ncc • 14
(2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere.
(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai
multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea
de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.
Legea de aplicare:
Art. 8. (1) Noţiunea „profesionist” prevăzută la art. 3 din Codul civil include categoriile
de comerciant, întreprinzător,
operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice
sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil.
(2) În toate actele normative în vigoare, expresiile „acte de comerţ”, respectiv „fapte de comerţ” se înlocuiesc
cu expresia „activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii”.
Legislaţie conexă: art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii (M. Of. nr. 681 din 29 iulie 2004).
Art. 4. Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privind drepturile
omului. (1) În
materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor
vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală
a Drepturilor
Omului, pactele şi celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale
ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate reglementările
internaţionale,
cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile.
Legislaţie conexă: u art. 20 C. Rom.; u art. 3 NCPC.
Art. 5. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene. În materiile reglementate de
prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea
sau statutul părţilor.
Legislaţie conexă: u Declaraţia nr. 17 ‑ cu privire la supremaţie anexată la actul final al Conferinţei
interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona;
u art. 148 C. Rom.; u art. 4 NCPC.
Capitolul II. Aplicarea legii civile
Art. 6. Aplicarea în timp a legii civile. (1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare.
Aceasta nu are putere retroactivă.
(2) Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse
înainte de intrarea
în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice
decât cele prevăzute de legea în vigoare
la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.
(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate
la data intrării în
vigoare a legii noi sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după
caz, eficace potrivit dispoziţiilor
legii noi.
(4) Prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a
legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale
care le‑au instituit.
(5) Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse
ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa
în vigoare.
(6) Dispoziţiile legii noi sunt de asemenea aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice
născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din
căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia
legală de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv
regimul general al bunurilor, şi din raporturile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă
după intrarea în vigoare a legii noi.
Art. 4‑6
15 • Ncc
Legea de aplicare:
Art. 3. Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare
a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data
încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.
Art. 4. La data intrării în vigoare a Codului civil, actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze
de ineficacitate, prevăzute de Codul civil din 1864, precum
şi de alte acte normative, rămân supuse
dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit Codului civil sau
dispoziţiilor prezentei legi.
Art. 5. (1) Dispoziţiile Codului civil se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse
ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare.
(2) Dispoziţiile Codului civil sunt aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice
născute anterior intrării
în vigoare a acestuia, derivate din starea şi capacitatea
persoanelor, din căsătorie,
filiaţie, adopţie
şi obligaţia legală de întreţinere,
din raporturile de proprietate, inclusiv
regimul general al bunurilor, şi din
raporturile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a Codului civil.
Reglementarea anterioară: art. 1 C. civ. 1864
Legislaţie conexă: art. 15 alin. (2) C. Rom.
Art. 7. Teritorialitatea legii civile. (1) Actele normative adoptate de autorităţile şi instituţiile
publice ce

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec