Legea profesiei de avocat nr. 51/1995 si 6 legi uzuale - actualizata 5 iulie 2013

Legea profesiei de avocat nr. 51/1995 si 6 legi uzuale - actualizata 5 iulie 2013
Preț: 15,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
ISBN: 978-606-678-707-9
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 304
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

In aceasta lucrare sunt reunite reglementarile de baza ale profesiei de avocat: Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat 2011, Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana, precum si O.U.G. nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, toate actualizate la data de 5 iulie 2013.

Editia de fata cuprinde, de asemenea, si ultimele hotarari ale organelor profesiei de avocat pentru admiterea in profesia de avocat care modifica unele dintre conditiile probei eliminatorii tip-grila, in sensul ca punctajul minim pentru a fi declarat admis este de 50 de puncte. De asemenea, este redata si tematica pentru sesiunea din septembrie 2013.

III • CP
Cuprins general
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat ___________________________________ 1
1. Statutul profesiei de avocat _________________________ 49
2. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea
Europeană_ ____________________________________ 209
3. O.U.G. nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi
de asigurări sociale ale avocaţilor ___________________ 220
4. Hotrârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R.____________ 225
5. Hotărârea Hotărârea nr. 713/2013 privind organizarea
examenului de primire în profesie – sesiunea
septembrie 2013 –_ ______________________________ 268
6. Hotărârea nr. 12/2011 privind adoptarea programului de
pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada
2011-2015, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre______ 272


Hotărârea nr. 713/2013 • 268
5. Hotărârea nr. 713 din 29 iunie 2013
privind organizarea examenului de primire în profesie
– sesiunea septembrie 2013 –
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea
nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare (denumită În continuare Lege), şi
ale art. 33-37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările
ulterioare (denumit În continuare Statut),
Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 29 iunie 2013, a dezbătut şi a
aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de
avocat în anul 2013 şi a adoptat următoarea
Hotărâre:
Art. 1. (1) Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în continuare
I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. Central – Bucureşti şi
prin centrele teritoriale ale acestuia, în conformitate cu Regulamentul de
examen – Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată,
modificat şi completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului
U.N.B.R.
(2) Data examenului a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 648 a
Consiliului U.N.B.R. din data de 15.12.2012. Tematica, bibliografia de examen
şi disciplinele de examen sunt prevăzute În Regulamentul de examen –
Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat
şi completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R.
Hotărârile nr. 648/15.12.2012 şi nr. 693/28.03.2013 ale Consiliului U.NB.R.
sunt publicate pe site-ul www.unbr.ro la rubrica „Actele organelor profesiei”.
(3) Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport
de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care,
în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este
obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel:
a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu,
Ialomiţa, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dâmboviţa;
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita,
Mureş, Prahova şi Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Sălaj şi Maramureş;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş,
Teleorman şi Vâlcea;
269 • Hotărârea nr. 713/2013
e) Centrul teritorial laşi: Barourile Bacău, Botoşani, laşi, Neamţ, Suceava
şi Vaslui;
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara,
Satu-Mare şi Timiş.
Art. 2. (1) Desemnarea Comisiei naţionale de examen se face de către
Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor, conform
Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde menţiuni exprese
privind vechimea în profesia de avocat a celui propus şi situaţia în care
acesta este „cadru didactic universitar”.
(2) La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17
alin. (4) al Legii nr. 51/1995 şi prevederile art. 9 alin. (2), (5)-(10) şi art. 10
alin. (3) ale Regulamentului de examen, susmenţionat. Propunerile se vor
face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din
acelaşi Regulament.
(3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale
I.N.P.P.A., care, după confruntarea acestora cu evidenţele de care
dispun, vor remite I.N.P.P.A. Central – Bucureşti, până la data de 15 august
2013, propunerile avizate privind membrii Comisiei naţionale de examen,
având în vedere şi experienţa anterioară a celor propuşi.
(4) La data de 22 august 2013 I.N.P.P.A. Central – Bucureşti va transmite
la U.N.B.R. propunerile centralizate. La data de 6 septembrie 2013, la
convocarea Preşedintelui U.N.B.R., va avea loc şedinţa Comisiei Permanente
a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naţionale de examen. Desemnarea
Comisiei naţionale de examen şi, implicit, aprobarea propunerilor
barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale pentru susţinerea examenului
de primire în profesia de avocat, potrivit. art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea
nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispoziţiilor
art. 17 alin. (4) din Lege care reglementează constituirea comisiei „cu precădere
- din avocaţi cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10
ani în profesia de avocat”. Dispoziţiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră
compunerea „în majoritate” a Comisiei de examen din avocaţi - cadre
didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează
în limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege în sensul că, în condiţiile în
care între cei propuşi să facă parte din comisia de examen se află şi avocaţi
– cadre didactice, aceştia din urmă vor fi desemnaţi „cu precădere”.
(5) În perioada imediat următoare încheierii etapei eliminatorii a examenului,
se va organiza o întâlnire a conducerii I.N.P.P.A. Central – Bucureşti/
centrelor teritoriale cu membrii comisiei de corectare, pentru instruirea
membrilor comisiei privind evaluarea unitară a lucrărilor candidaţilor. Data şi
locul întâlnirii vor fi comunicate în termen util. Costurile întâlnirii se suportă
din taxele de examen încasate de la candidaţi.
Art. 3. Examinarea candidaţilor la examenul de primire în profesie ca
avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat
Art. 2-3
Hotărârea nr. 713/2013 • 270
în alte profesii juridice se va desfăşura în scris, conform Regulamentului de
examen, la următoarele materii:
a) organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
b) drept civil;
c) drept procesual civil;
d) drept penal;
e) drept procesual penal.
Art. 4. Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de
avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat
în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:
– Luni, 16 septembrie 2013 – proba scrisă tip grilă pentru candidaţii care
vor dobândi calitatea de avocat stagiar;
– Miercuri, 25 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplinele: Drept civil
şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;
– Joi, 26 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplina Organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;
– Vineri, 27 septembrie 2013 – proba scrisă la disciplinele Drept penal
şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii.
Art. 5. (1) Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se vor depune
în intervalul 01 august 2013 – 21 august 2013 la secretariatul baroului la
care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi
declarat admis.
(2) Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute În Regulamentul de examen.
(3) În perioada 22-28 august 2013 barourile vor verifica dosarele de
înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor
Regulamentului de examen. În perioada 29-31 august 2013 se vor
soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea
la examen.
(3) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a
U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate
din motive obiective, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului. Pentru
candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2013, se
admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă fără ca
aceasta să fie însoţită de foaia matricolă, dacă unităţile de învăţământ nu
au emis diplomele de licenţă.
Art. 6. (1) Taxa de examen este de 1000 lei şi se va achita în contul
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.
din Bucureşti nr. R056RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. –
Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie
ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2013”, respectiv „Taxă examen primire
în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2013”.
(2) Sumele încasate cu titlu de „taxă de examen” se repartizează astfel:
Art. 4-6
271 • Hotărârea nr. 713/2013
– 20% pentru baroul la care se efectuează operaţiunile aferente înscrierii
la examen, prin activităţi de secretariat, specifice şi prin acte şi operaţiuni de
verificare a actelor ce însoţesc cererea de înscriere la examen;
– 60% pentru centrele I.N.P.P.A., care vor suporta costurile organizării
şi desfăşurării examenului;
– 20% la I.N.P.P.A. Central Bucureşti pentru suportarea costurilor organizării
şi desfăşurării activităţilor şi operaţiunilor de examen la nivel naţional.
Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu,
de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor
la examen sau cu susţinerea acestuia.
(3) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va reflecta distinct în evidenţele sale
sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestaţiilor specifice activităţilor
de secretariat şi de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate
centrelor I.N.P.P.A. şi sumele rămase la dispoziţia sa.
(4) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va proceda la virarea sumelor cuvenite
centrelor de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului.
(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat după finalizarea examenului
şi soluţionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen,
în condiţiile prevăzute în Regulamentul de examen.
Art. 7. (1) Prezenta hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R.
(www.unbr.ro) şi va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. Central – Bucureşti,
centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi membrilor Consiliului U.N.B.R.
(2) I.N.P.P.A. Central – Bucureşti, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. şi
barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale
acestora.
Art. 7
Hotărârea nr. 12/2011 • 272
6. Hotărârea nr. 12/2011
privind adoptarea programului de pregătire profesională
continuă a avocaţilor pe perioada 2011-2015,
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre
În conformitate cu dispoziţiile art. 63 alin. (3) şi art. 64 alin. (1) lit. e) din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie
2011 astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 10/2011 privind modificarea
şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 113 din 14 februarie 2011 (denumită în continuare Lege) şi art. 300-303
din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Art. 1. Congresul avocaţilor adoptă Programul de pregătire profesională
continuă a avocaţilor pe perioada 2011-2015, prevăzut în anexa la prezenta
hotărâre.
Art. 2. Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor –
I.N.P.P.A., în conlucrare cu Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din
România şi consiliile barourilor, va lua măsuri corespunzătoare de aplicare
a Programului de pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada
2011-2015.
Art. 3. Prezenta hotărâre şi anexa acesteia se publică pe pagina de
web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se
comunică
barourilor.
Art. 5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Congresul Avocaţilor la
data de 11 iunie 2011.
273 • Hotărârea nr. 12/2012
ANEXĂ
la Hotărârea Congresului Avocaţilor
nr. 12 din 11 iunie 2011
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAŢILOR PE
PERIOADA IUNIE 2011 – IUNIE 2015
I. OBIECTIVE. SCOP. STRUCTURI INSTITUŢIONALE IMPLICATE
a. Avocatul are datoria de a asigura cel mai înalt nivel de pregătire profesională
şi de a menţine nivelul competenţei profesionale, de a promova
idealurile şi normele deontologice ale profesiei de avocat, în scopul îndeplinirii
obligaţiilor profesionale.
În acest scop, avocatul trebuie să-şi completeze pregătirea profesională
prin actualizarea cunoştinţelor în domeniile în care îşi exercită profesia,
urmând o pregătire continuă în raport cu domeniile profesionale de interes.
Pregătirea iniţială şi formarea continuă a avocatului se fundamentează
pe utilizarea cunoştinţelor dobândite în timpul facultăţii şi în activitatea de
studiu a dosarelor, redactarea actelor judiciare, astfel încât să fie îndeplinite
următoarele obiective generale:
1. formarea unei culturi juridice cu caracter general derivată dintr-o pregătire
temeinică;
2. formarea şi dezvoltarea aptitudinilor profesionale necesare pentru
exercitarea profesiei de avocat, în raport şi de cerinţele spaţiului juridic
european;
3. dobândirea deprinderilor de redactare a actelor utilizate de către
avocat;
4. utilizarea în cadrul activităţilor procesuale a argumentelor logico-juridice,
fundamentate pe interpretarea normelor de drept material şi procesual;
5. asigurarea unei apărări tehnice specializate prin cunoaşterea jurisprudenţei
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii Constituţionale, a Curţii
Europene a Drepturilor Omului;
6. cunoaşterea doctrinei juridice penale din spaţiul comunitar european,
prin crearea unei deschideri europene, internaţionale;
7. cunoaşterea instituţiilor judiciare europene din perspectiva funcţionării
EUROJUST şi a mandatului european;
8. cunoaşterea procedurilor jurisdicţionale specifice din Uniunea Europeană,
normele incidente în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului,
Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă;
9. cunoaşterea formelor de asistenţă juridică specifice procedurilor
Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului
de Primă Instanţă.
Hotărârea nr. 12/2011 • 274
b. Formarea continuă a avocaţilor este necesară în contextul actual
al unei inflaţii legislative, al apariţiei sau dezvoltării unor noi domenii ale
dreptului, a unei practici jurisprudenţiale adeseori neunitară, precum şi a
tendinţelor de specializare pe care le încearcă corpul avocaţilor.
Programul de perfecţionare (formare continuă) se adresează avocaţilor
definitivi şi are ca principal obiectiv nevoia accentuată de dialog asupra
unor probleme cu caracter teoretic şi practic apărute în activitatea corpului
profesional.
Formarea continuă a avocaţilor devine un instrument absolut necesar
în contextul iminentei intrări în vigoare a celor patru Coduri. Efectul unei
modificări de asemenea dimensiuni asupra activităţii juridice va fi puternic.
Este de presupus că în aplicarea noilor coduri vor exista puncte de vedere
divergente, practici neunitare, soluţii controversate. Dialogul şi comunicarea
în cadrul programului de formare continuă devin un mijloc eficient
pentru avocaţi de a depăşi dificultăţile pe care le implică implementarea
amplelor modificări legislative.
c. Perfecţionarea avocaţilor urmează două direcţii: formarea profesională
a membrilor corpului de avocaţi şi pregătirea corpului de lectori ai
Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi a lectorilor
Conferinţelor de stagiu organizate de barouri, pentru a creşte în viitor
numărul lectorilor specializaţi în formarea profesională iniţială şi continuă,
la nivel central şi descentralizat.
d. Programul de perfecţionare a avocaţilor va fi pus în aplicare prin cooperarea
Uniunii Naţionale a Barourilor din România cu barourile, instituţii
de învăţământ universitar, instituţii de pregătire ale altor profesii juridice
(Institutul Naţional al Magistraturii).
Acordul încheiat între INPPA şi Institutul Naţional al Magistraturii („Acordul
– cadru de colaborare între Institutul Naţional al Magistraturii – INM şi
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA”)
trebuie susţinut prin mai multe acţiuni comune de pregătire profesională.
În
perspectiva intrării în vigoare a noilor coduri este absolut necesar
dialogul
profesional între magistraţi şi avocaţi, ca principali actori ai fenomenului
judiciar.
Toate formele de perfecţionare vor fi organizate pe domenii de interes,
ţinând seama de tendinţa de specializare a avocaţilor.
e. Coordonarea infrastructurii necesare realizării programului de formare
profesională continuă se va realiza prin Institutul Naţional Pentru Pregătirea
şi Perfecţionarea Avocaţilor (în continuare INPPA).
În perioada cuprinsă între 2009 şi 2011 INPPA şi-a realizat obiectivul
de a realiza proiectul şi programul de perfecţionare profesională a avocaţilor
prin organizarea formelor de formare profesională continuă în diverse
centre
din ţară, fapt ce a facilitat participarea avocaţilor la programul de
275 • Hotărârea nr. 12/2012
perfecţionare.
S-au înfiinţat centre teritoriale INPPA la Braşov, Cluj, Craiova,
Galaţi, Iaşi, Timişoara.
INPPA va continua eforturile de consolidare a acestor centre teritoriale
pentru a acoperi efectiv necesităţile de pregătire continuă din barourile ce
susţin centrele, precum şi din zonele limitrofe.
INPPA va monitoriza în permanenţă activitatea centrelor şi modul în
care acestea răspund necesităţii primordiale de a asigura pregătirea profesională
continuă a avocaţilor din barourile de pe raza teritorială a centrelor
teritoriale.
Se va evita pe viitor crearea de centre teritoriale INPPA în lipsa unei
reale susţineri din partea barourilor de pe raza curţii de apel, a bazei materiale
corespunzătoare, a unui corp de lectori care să acopere întreaga
programă analitică şi a unor acorduri cu instituţiile de învăţământ universitar
de prestigiu.
În cazul barourilor care nu sunt cuprinse în centre INPPA, programul de
formare continuă va fi stabilit de INPPA în colaborare cu consiliile barourilor
respective. INPPA îşi va flexibiliza programul şi va desfăşura activităţi
de formare profesională prin deplasarea lectorilor săi în teritoriu. INPPA
poate selecta în corpul său de lectori avocaţi din aceste barouri pentru a
colabora la acţiunile pe care le implică programul de pregătire profesională
continuă.
În măsura în care se va realiza un program de conlucrare pentru perfecţionarea
pregătirii profesionale a avocaţilor împreună cu magistraţii, în
funcţie de compatibilitatea tematicii realizate prin formele de pregătire continuă,
avocaţii pot participa la activităţile de formare continuă organizate
de Consiliul Superior al Magistraturii prin Institutul Naţional al Magistraturii,
iar magistraţii pot participa la activităţile de formare continuă organizate
de barouri prin Centre regionale de formare profesională continuă şi de
perfecţionare a pregătirii avocaţilor coordonate de consiliile barourilor prin
cooperare cu INPPA.
II. MODALITĂŢI DE REALIZARE A FORMĂRII PROFESIONALE
CONTINUE
a. Perfecţionarea avocaţilor se va realiza prin organizarea de conferinţe,
seminarii şi dezbateri asupra unor probleme incluse în programul de
perfecţionare.
Separat se vor realiza forme specifice pentru aplicarea programelor
de perfecţionare a lectorilor conferinţelor de stagiu şi de formare a lectorilor
INPPA.
Obiectivul conferinţelor şi al dezbaterilor tematice îl reprezintă aprofundarea
cunoştinţelor teoretice şi practice privind instituţiile dreptului şi
aplicarea corectă a acestora, prin fixarea cadrului general al instituţiilor, în
Hotărârea nr. 12/2011 • 276
raport de doctrina juridică şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Pentru fixarea cadrului general al instituţiilor se poate realiza o examinare
comparativă a noilor instituţii.
Dezbaterile în cadrul seminariilor desfăşurate sub forma unui atelier de
lucru presupun studiul unor dosare, simularea de procese, redactarea unor
referate privind evoluţia practicii judiciare în materie, în raport de anumite
probleme de drept care au fost soluţionate diferit în practică, redactarea de
acte procesuale.
Pregătirea trebuie să aibă un caracter specializat, cu conţinut preponderent
practic, prin utilizarea cunoştinţelor teoretice, în vederea stimulării şi
formării competenţelor profesionale, a capacităţii de interpretare a normei
juridice, dezvoltarea spiritului de analiză şi sinteză, însuşirea termenilor
tehnico-juridici de specialitate, în vederea utilizării corecte.
Dezbaterile au la bază metode de lucru în sistem interactiv, care exclud
predarea teoretică a cunoştinţelor, prin angajarea şi implicarea avocatului
în dezbaterile profesionale.
b. Fiecare avocat poate opta în cursul unei perioade de 2 ani pentru
participarea la cel puţin trei seminarii, conferinţe, dezbateri, organizate în
Centrul teritorial pe a cărui rază se află baroul în care este înscris, în domeniile
în care s-a specializat sau în care doreşte să dobândească cunoştinţe
suplimentare. În cazul în care baroul în care este înscris nu este cuprins
în raza teritorială a unui centru INPPA, avocatul poate participa la formele
de pregătire organizate de cel mai apropiat centru INPPA sau la cele organizate
de INPPA (central) la sediul său din Bucureşti sau prin deplasarea
lectorilor la barourile respective.
Evidenţa participării avocaţilor la activităţile de formare profesională
continuă şi organizarea participării se vor realiza de INPPA şi se va comunica
barourilor.
INPPA, direct sau prin centrele sale teritoriale, va atesta participarea
avocaţilor la activităţile de formare profesională continuă.
Dovada participării avocaţilor la activităţile de formare profesională
continuă organizate de barouri va sta la baza eliberării Certificatului de
atestare a titlului profesional de avocat, care se va realiza periodic (odată
la 2 ani) de către fiecare barou.
d. Pe lângă mijloacele clasice de perfecţionare mai sus menţionate,
INPPA va utiliza mijloace neconvenţionale, cum ar fi informarea pe site-ul
INPPA asupra unor probleme juridice de interes pentru activitatea avocaţilor
sau editarea revistei INPPA.
Vor continua eforturile de elaborare a unor forme complementare de
pregătire profesională, precum cursurile on-line. Acestea nu pot înlocui
formele tradiţionale de pregătire, dar pot fi instrumente utile în activitatea
277 • Hotărârea nr. 12/2012
curentă a avocaţilor şi prezintă avantajul de a nu crea dependenţă de un
anumit moment sau loc care ar putea să corespunda sau nu programului
avocatului.
III. PROGRAMA ORIENTATIVĂ PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ
CONTINUĂ ÎN ANII 2011-2012 (TEMATICI)
Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
I. Asistenţa judiciară
1. Cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare
A. Cazurile (formele) asistenţei judiciare
B. Condiţiile de acordare a asistenţei judiciare
2. Organizarea activităţii de acordare a asistenţei judiciar
A. Atribuţiile barourilor
B. Departamentul de coordonare a asistenţei judiciare
C. Serviciile de asistenţă judiciară
D. Registrul de asistenţă judiciară
E. Remunerarea activităţii de asistenţă judiciară şi extrajudiciară
II. Formele de exercitare a profesiei de avocat – societatea profesională
cu răspundere limitată
1. Constituirea societăţii profesionale cu răspundere limitată. Probleme
de interpretare
2. Patrimoniul de afectaţiune
3. Răspunderea avocaţilor asociaţi
4. Dreptul de substituire
5. Aspecte de ordin fiscal
III. Interdicţii privind exercitarea profesiei de avocat
1. Interdicţia avocaţilor – foşti judecători de a pune concluzii la instanţele
unde au funcţionat, respectiv a foştilor procurori şi fostelor cadre de
poliţie de a acorda asistenţă juridică la unitatea de urmărire penală la care
şi-au desfăşurat activitatea înainte de a (re)dobândi calitatea de avocat
2. Instituţiile faţă de care operează interdicţia privind exercitarea profesiei
de avocat
3. Interdicţia aplicabilă avocatului al cărui soţ, rudă ori afin până la gradul
al treilea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător la Curtea Constituţională
ori funcţia de judecător financiar, consilier de conturi sau procuror
financiar la instanţele Curţii de Conturi
4. Situaţia formelor de exercitare cu caracter asociativ prin raportare la
cabinetele individuale de avocaţi
5. Interdicţia aplicabilă avocatului titular, avocatului asociat, avocatului
colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se foloseşte de forma de
Hotărârea nr. 12/2011 • 278
exercitare a profesiei ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite
în condiţiile legii în scopul eludării interdicţiilor
IV. Recuperarea capacităţii de muncă a avocatului
V. Recunoaşterea vechimii în profesia de avocat
VI. Infracţiuni săvârşite împotriva avocatului, soţului acestuia sau
unei rude apropiate a sa. Răspunderea penală a avocatului
VII. Forţa probantă a actelor întocmite de avocat pentru ţinerea
evidenţelor profesionale şi pentru legitimarea faţă de terţi
VIII. Exercitarea în România a profesiei de către avocaţii care şi-au
obţinut calificarea profesională în Confederaţia Elveţiană
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
I. Procedura plângerii individuale în faţa C.E.D.O. şi actele de procedură;
statutul Convenţiei şi jurisprudenţei Curţii în dreptul intern
1. condiţiile de admisibilitate a plângerii individuale;
2. încercarea de rezolvare amiabilă şi convenţia de rezolvare amiabilă;
3. procedura de soluţionare a cererii – conţinutul, structura, forma, depunerea,
înregistrarea plângerii individuale; comunicarea actelor de procedură;
4. executarea hotărârii;
5. statutul Convenţiei şi jurisprudenţei Curţii în dreptul intern.
II. Accesul la justiţie în procesul civil în jurisprudenţa Curţii: teoria
generală şi exemple de situaţii analizate
1. Taxele de timbru şi alte restrângeri financiare ca aspect al accesului
la justiţie;
2. Prescripţia ca aspect al accesului la justiţie;
3. Autoritatea de lucru judecat ca aspect al accesului la justiţie;
4. Calitatea procesuală şi interesul ca aspecte ale accesului la justiţie;
5. Căile extraordinare de atac ca aspect al accesului la justiţie;
6. Inadmisibilitatea şi lipsa deplinei competenţe a instanţei ca aspect al
accesului la justiţie;
7. Accesul la instanţele superioare în căi de atac ca aspect al accesului
la justiţie;
8. Asistenţa judiciară ca aspect al accesului la justiţie;
9. Citarea şi comunicarea actelor de procedură în jurisprudenţa CEDO
pe articolul 6.
III. Garanţii ale procesului civil echitabil în jurisprudenţa CEDO:
1. Divergenţa de jurisprudenţă şi articolul 6 al Convenţiei: există un
drept la jurisprudenţa unitară?
279 • Hotărârea nr. 12/2012
2. Egalitatea armelor, principiu esenţial al procesului echitabil;
3. Contradictorialitatea, principiu esenţial al procesului echitabil;
4. Aplicarea retroactivă a unei legi noi în cursul unui proces civil deja
început;
5. Durata rezonabilă a procesului: calculul duratei şi exemple;
6. Durata rezonabilă a procesului: factori avuţi în vedere de Curte;
7. Remedii pentru durata excesivă a procesului;
8. Motivarea hotărârilor judecătoreşti;
9. Oralitatea şi publicitatea şedinţei de judecată şi a hotărârii în procesul
civil;
10. Executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva statului –
aspect fundamental al unui proces echitabil.
IV. Articolul 1 al Protocolului nr. 1: noţiunea de „bun” în sensul
Convenţiei şi ingerinţe în dreptul la bun:
1. Noţiunea de „interes patrimonial”. Exemple şi forme juridice în jurisprudenţă
privind art. 1 al Protocolului nr. 1;
2. Noţiunea de „bun actual”;
3. Noţiunea de „speranţă legitimă”;
4. Noţiunea de „ingerinţă” în cazul articolului 1 al Protocolului nr. 1 şi
exemple;
5. Tipurile ingerinţei în dreptul la respectarea bunurilor;
6. Privarea de proprietate: definiţie, exemple şi specificitate în aprecierea
proporţionalităţii;
7. Reglementarea folosinţei bunurilor: definire şi exemple;
8. Regula generală privind protecţia bunurilor: exemple de aplicare în
jurisprudenţa Curţii;
9. Situaţii în care reclamantul beneficiază de protecţia articolului 1 al
Protocolului nr. 1 deşi nu are un drept subiectiv în sistemul intern al statului
membru;
10. Obligaţiile pozitive ale statului în baza articolului 1 al Protocolului
nr. 1.
V. Articolul 1 al Protocolului nr. 1 – condiţiile ingerinţei: să fie prevăzută
de lege, să urmărească un scop legitim, să fie proporţională:
1. Noţiunea de „lege”;
2. Statutul jurisprudenţei instanţelor naţionale şi importanţa acesteia în
cadrul noţiunii de „lege”;
3. Calităţile legii: accesibilitate şi previzibilitate;
4. Divergenţele de jurisprudenţă – articolul 1 al Protocolului nr. 1 şi
articolul 6 al Convenţiei;
5. Scopul legitim al ingerinţei în cazul articolului 1 al Protocolului nr. 1:
definire şi exemple;
6. Proporţionalitatea ingerinţei în cazul articolului 1 al Protocolului nr. 1:
factori de apreciere.
Hotărârea nr. 12/2011 • 280
VI. Articolul 1 al Protocolului nr. 1: mari tipuri de cauze împotriva
României:
1. Competenţa ratione temporis a Curţii în contextul caselor naţionalizate;
2. Situaţii în jurisprudenţa Curţii privind casele naţionalizate împotriva
României din perspectiva existenţei „bunului” în patrimoniul reclamantului;
3. Dreptul la despăgubiri pentru privare de proprietate;
4. Cauzele de tip „Brumărescu împotriva României”;
5. Cauzele de tip „Străin/Păduraru împotriva României”;
6. „Viaşu împotriva României”: analiză şi consecinţe;
7. „Faimblat împotriva României”: analiză şi consecinţe;
8. Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti în problematica Legii
nr. 18/1991 în jurisprudenţa Curţii împotriva României;
9. Închirierea caselor naţionalizate: cauze la Curte şi consecinţe;
10. Chiriaşii în casele naţionalizate – analiză a jurisprudenţei Curţii împotriva
altor state.
VII. Libertatea de exprimare în jurisprudenţa CEDO:
1. Aprecierea proporţionalităţii ingerinţei în libertatea de exprimare;
2. Limitele criticii admisibile în cazul libertăţii de exprimare;
3. Titularul discursului şi limitele libertăţii de exprimare;
4. Ingerinţe în libertatea de exprimare: exemple şi rezumate de cauze;
5. Factori în aprecierea necesităţii unei ingerinţe în libertatea de exprimare;
6. Fapte şi judecăţi de valoare în libertatea de exprimare;
7. Circumstanţele cauzei, natura şi impactul discursului în aprecierea
necesităţii ingerinţei în libertatea de exprimare;
8. Critica oamenilor politici în lumina jurisprudenţei CEDO;
9. Dreptul avocaţilor la libertatea de exprimare în faţa instanţelor;
10. Presa şi libertatea de exprimare.
VIII. Privarea de libertate în jurisprudenţa CEDO:
1. Privare de libertate – definire şi exemple;
2. Legalitatea privării de libertate;
3. „Pantea împotriva României”: context, rezumat şi consecinţe;
4. În ce condiţii permite articolul 5 paragraf 1 litera b) privarea de libertate
a unei persoane?
5. În ce condiţii permite articolul 5 litera c) privarea de libertate?
6. Dreptul de a fi informat despre motivele arestării – art. 5 alin. (2);
7. Dreptul de a fi adus „de îndată” în faţa unui magistrat – art. 5 alin. (3);
8. Durata arestării preventive: mod de apreciere;
9. Dreptul la o cale de recurs în cazul măsurilor privative de libertate –
art. 5 alin. (4);
10. Dreptul la despăgubiri în cazul privării de libertate – art. 5 alin. (5);
11. Aplicabilitatea articolului 6 pe latura penală.


Titlu: Legea profesiei de avocat nr. 51/1995 si 6 legi uzuale - actualizata 5 iulie 2013
Editia: a 10-a
Autori: ***
Editura: Hamangiu
Pagini: 304
Data aparititei: 12 Iulie 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-678-707-9

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.064 sec