Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila. Editia 5

DESCRIERE

Data aparitiei: 28 Apr 2011
Nr pagini : 640


Elaborată iniţial ca un curs sintetic în vederea susţinerii examenului de licenţă la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, lucrarea, aflată acum la a cincea ediţie, depăşeşte întinderea cerută de rigorile unui astfel de examen.

În această nouă ediţie, autorii iniţiali, ale căror nume se identifică de mult cu materia predată şi la care se adaugă pentru această ediţie dl Traian Cornel Briciu, coleg de catedră şi directorul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, au încercat să răspundă cât mai bine cerinţelor studenţilor care urmează să susţină examenele de an la disciplina Drept procesual civil şi examenul de licenţă, prin actualizarea materiei în funcţie de modificarea Codului de procedură civilă şi a unor acte normative conexe de către Legea nr. 202/2010, precum şi prin includerea în lucrare a peste 300 de teste grilă, revăzute de asemenea, asemănătoare, ca formulare şi grad de complexitate, testelor care vor face parte din probele de concurs.
În egală măsură, cei care vor susţine examene de admitere şi definitivat în funcţiile şi profesiile juridice şi practicienii dreptului vor găsi în lucrare instituţii noi, care nu fac parte din materia de licenţă, tratate potrivit ultimelor modificări legislative intervenite în procedura civilă în timpul scurs de la publicarea celei de-a patra ediţii.
Cuprins
Abrevieri.............................................................................................................. XVII
Capitolul I. Actiunea civila ....................................................................................... 1
Sectiunea I. Conditii de exercitare .......................................................................... 1
§1. Consideratii introductive .............................................................................. 1
§2. Afirmarea unui drept (formularea unei pretentii) ......................................... 2
§3. Interesul ........................................................................................................ 4
§4. Capacitatea procesuala.................................................................................. 5
§5. Calitatea procesuala...................................................................................... 7
Sectiunea a II-a. Clasificarea actiunilor civile
(cererilor de chemare în judecata)......................................................................... 13
§1. Precizari prealabile ..................................................................................... 13
§2. Cereri principale, cereri accesorii si cereri incidentale............................... 13
§3. Actiuni (cereri) în realizare, actiuni (cereri) în constatare
si actiuni (cereri) în constituire ......................................................................... 14
§4. Actiuni (cereri) nepatrimoniale si actiuni (cereri) patrimoniale
(personale, reale si mixte)................................................................................. 18
Capitolul II. Participantii la procesul civil ............................................................ 21
Sectiunea I. Instanta .............................................................................................. 21
§1. Rolul judecatorului în procesul civil........................................................... 21
1.1. Aspectele sub care se manifesta rolul activ al judecatorului................. 21
1.2. Corelatia dintre rolul activ al judecatorului si unele principii generale
ale procedurii civile...................................................................................... 28
1.2.1. Rolul activ al judecatorului si principiul disponibilitatii ............... 28
1.2.2. Rolul activ al judecatorului si principiul contradictorialitatii ........ 31
1.2.3. Rolul activ al judecatorului si aflarea adevarului .......................... 31
§2. Compunerea si constituirea instantei .......................................................... 32
2.1. Compunerea instantei............................................................................ 32
2.2. Constituirea instantei............................................................................. 35
2.3. Incidentele procedurale privind compunerea sau constituirea instantei... 36
2.3.1. Incompatibilitatea .......................................................................... 36
2.3.2. Abtinerea si recuzarea ................................................................... 40
2.3.3. Alte incidente procedurale referitoare la alcatuirea instantei ........ 48
Sectiunea a II-a. Partile ......................................................................................... 48
§1. Drepturile si îndatoririle partilor. Abuzul de drept procedural ................... 48
1.1. Enumerarea drepturilor procedurale ale partilor ................................... 48
1.2. Îndatoririle procesuale ale partilor ........................................................ 49
1.3. Abuzul de drept procedural................................................................... 50
§2. Coparticiparea procesuala........................................................................... 53
Drept VI procesual civil
2.1. Notiunea si clasificarea coparticiparii procesuale ................................. 53
2.2. Efectele coparticiparii procesuale ......................................................... 56
§3. Participarea tertilor la judecata ................................................................... 58
3.1. Precizari introductive ............................................................................ 58
3.2. Interventia voluntara ............................................................................. 61
3.2.1. Notiune. Felurile interventiei voluntare......................................... 61
3.2.2. Interventia voluntara principala..................................................... 63
3.2.3. Interventia voluntara accesorie...................................................... 74
3.3. Chemarea în judecata a altor persoane.................................................. 79
3.4. Chemarea în garantie............................................................................. 84
3.5. Aratarea titularului dreptului................................................................. 92
§4. Reprezentarea conventionala a persoanelor fizice în procesul civil ........... 94
4.1. Consideratii introductive....................................................................... 94
4.2. Reprezentarea persoanelor fizice prin mandatar neavocat .................... 95
4.3. Particularitati privind reprezentarea prin avocat ................................... 96
4.4. Sanctiunea în cazul nejustificarii calitatii de reprezentant .................... 97
Sectiunea a III-a. Participarea procurorului la procesul civil ................................ 97
§1. Precizari prealabile ..................................................................................... 97
§2. Pozitia procesuala a procurorului în procesul civil..................................... 98
§3. Formele participarii procurorului la procesul civil ..................................... 99
3.1. Pornirea procesului civil ....................................................................... 99
3.2. Participarea la judecata procesului civil.............................................. 100
3.3. Exercitarea cailor de atac .................................................................... 101
3.4. Cererea de punere în executare a hotarârilor....................................... 102
Capitolul III. Competenta..................................................................................... 103
Sectiunea I. Competenta generala a instantelor judecatoresti ............................. 103
§1. Principiul stabilirii competentei generale a instantelor judecatoresti............. 103
§2. Competenta în materia controlului de constitutionalitate ......................... 104
§3. Competenta în materie electorala ............................................................. 110
3.1. Alegerile locale ................................................................................... 110
3.2. Alegerile parlamentare ........................................................................ 112
3.3. Alegerile prezidentiale ........................................................................ 113
§4. Competenta în materia contenciosului administrativ................................ 114
4.1. Competenta instantelor judecatoresti ordinare de contencios
administrativ .............................................................................................. 114
4.2. Competenta instantelor judecatoresti speciale de contencios
administrativ .............................................................................................. 116
4.3. Competenta instantelor judecatoresti de a controla solutiile
unor jurisdictii speciale administrative ...................................................... 117
§5. Competenta în anumite materii................................................................. 119
5.1. Competenta în materia litigiilor de munca.......................................... 119
5.2. Competenta în materia rezolvarii unor neîntelegeri referitoare
la exercitarea drepturilor si îndatoririlor parintesti..................................... 120
5.3. Competenta în materia actelor de stare civila si a înregistrarilor
de stare civila ............................................................................................. 121
Cuprins VII
5.4. Competenta în materia schimbarii, rectificarii si modificarii
numelui ...................................................................................................... 122
5.5. Competenta în materia protectiei concurentei comerciale .................. 123
5.6. Delimitarea competentei instantelor judecatoresti de cea
a notarului public ....................................................................................... 125
5.6.1. Procedura succesorala.................................................................. 125
5.6.2. Alte proceduri notariale reglementate de Legea nr. 36/1995....... 126
Sectiunea a II-a. Competenta materiala............................................................... 126
§1. Consideratii introductive .......................................................................... 126
§2. Competenta materiala a judecatoriei......................................................... 127
§3. Competenta materiala a tribunalului......................................................... 130
§4. Competenta materiala a curtii de apel....................................................... 137
§5. Competenta materiala a Înaltei Curti de Casatie si Justitie....................... 139
§6. Aspecte referitoare la criteriul valoric în delimitarea competentei
materiale ......................................................................................................... 140
Sectiunea a III-a. Competenta teritoriala............................................................. 143
§1. Precizari introductive................................................................................ 143
§2. Competenta teritoriala de drept comun..................................................... 144
§3. Competenta teritoriala alternativa (facultativa) ........................................ 146
§4. Competenta teritoriala exclusiva (exceptionala)....................................... 152
Sectiunea a IV-a. Prorogarea competentei .......................................................... 161
§1. Prorogarea legala ...................................................................................... 161
§2. Prorogarea judecatoreasca. Stramutarea ................................................... 164
2.1. Enumerarea cazurilor de prorogare judecatoreasca a competentei ..... 164
2.2. Stramutarea pricinilor.......................................................................... 165
§3. Prorogarea conventionala (voluntara)....................................................... 168
Sectiunea a V-a. Incidente procedurale referitoare la competenta........................... 169
§1. Exceptia de necompetenta ........................................................................ 169
1.1. Invocare............................................................................................... 169
1.2. Solutionare .......................................................................................... 171
1.3. Particularitatile hotarârii de declinare a competentei .......................... 172
§2. Conflictele de competenta ........................................................................ 172
2.1. Notiune. Feluri. Conditii ..................................................................... 172
2.2. Solutionarea conflictelor de competenta ............................................. 174
Capitolul IV. Actele de procedura si termenele procedurale............................. 177
Sectiunea I. Nulitatea actelor de procedura......................................................... 177
§1. Notiune ..................................................................................................... 177
§2. Clasificarea nulitatilor actelor de procedura............................................. 177
§3. Cazurile de nulitate................................................................................... 180
§4. Invocarea nulitatii actelor de procedura.................................................... 185
§5. Efectele nulitatii actelor de procedura ...................................................... 186
Sectiunea a II-a. Termenele procedurale............................................................. 187
§1. Notiunea si clasificare .............................................................................. 187
§2. Mod de calcul ........................................................................................... 188
Drept VIII procesual civil
§3. Durata termenelor procedurale ................................................................. 189
Sectiunea a III-a. Decaderea si repunerea în termen ........................................... 190
§1. Notiunea si importanta decaderii .............................................................. 190
§2. Conditiile decaderii................................................................................... 191
§3. Invocarea si pronuntarea decaderii ........................................................... 192
§4. Efectele decaderii ..................................................................................... 193
§5. Repunerea în termen................................................................................. 193
Capitolul V. Judecata în prima instanta.............................................................. 196
Sectiunea I. Cererea de chemare în judecata....................................................... 196
§1. Notiune ..................................................................................................... 196
§2. Cuprinsul (elementele) cererii de chemare în judecata............................. 196
§3. Introducerea cererii de chemare în judecata si constituirea dosarului............ 204
§4. Efectele introducerii cererii de chemare în judecata................................. 208
Sectiunea a II-a. Întâmpinarea si cererea reconventionala .................................. 210
§1. Întâmpinarea ............................................................................................. 210
§2. Cererea reconventionala ........................................................................... 212
Sectiunea a III-a. Masurile asiguratorii ............................................................... 217
§1. Precizari prealabile ................................................................................... 217
§2. Sechestrul asigurator................................................................................. 217
2.1. Notiune si conditii de înfiintare........................................................... 217
2.2. Procedura de înfiintare a sechestrului asigurator ................................ 218
2.3. Valorificarea bunurilor sechestrate asigurator. Ridicarea
sechestrului asigurator ................................................................................ 220
§3. Poprirea asiguratorie................................................................................. 220
§4. Sechestrul judiciar .................................................................................... 221
4.1. Notiune si conditii de înfiintare........................................................... 221
4.2. Procedura de înfiintare ........................................................................ 222
Sectiunea a IV-a. Citarea si comunicarea actelor de procedura .......................... 223
§1. Reguli generale......................................................................................... 223
§2. Cuprinsul citatiei....................................................................................... 225
§3. Persoanele care urmeaza a fi citate si modul de citare.............................. 226
§4. Înmânarea citatiei si a altor acte de procedura.......................................... 228
§5. Diversificarea mijloacelor de încunostintare sau înstiintare a partilor ........... 231
§6. Comunicarea actelor de procedura direct între parti................................. 234
Sectiunea a V-a. Exceptiile procesuale ............................................................... 235
§1. Precizari prealabile ................................................................................... 235
§2. Definirea exceptiilor procesuale ............................................................... 236
§3. Clasificarea exceptiilor procesuale ........................................................... 237
3.1. Exceptii de procedura si exceptii de fond ........................................... 237
3.2. Exceptii dilatorii si exceptii peremptorii ............................................. 239
3.3. Exceptii absolute si exceptii relative................................................... 240
3.4. Consideratii referitoare la inadmisibilitati........................................... 240
§4. Procedura de solutionare a exceptiilor procesuale.................................... 241
Sectiunea a VI-a. Probele.................................................................................... 245
§1. Consideratii generale ................................................................................ 245
Cuprins IX
1.1. Notiunea si importanta probelor în procesul civil ............................... 245
1.2. Obiectul si sarcina probei.................................................................... 245
1.2.1. Obiectul probei ............................................................................ 245
1.2.2. Sarcina probei.............................................................................. 247
1.3. Reguli comune referitoare la admisibilitatea, administrarea
si aprecierea probelor ................................................................................. 249
1.3.1. Admisibilitatea probelor .............................................................. 249
1.3.2. Administrarea probelor................................................................ 250
1.3.3. Aprecierea probelor ..................................................................... 254
1.4. Asigurarea dovezilor ........................................................................... 254
§2. Proba prin înscrisuri.................................................................................. 256
2.1. Definitia si clasificarea înscrisurilor ................................................... 256
2.2. Înscrisurile autentice ........................................................................... 257
2.2.1. Notiune ........................................................................................ 257
2.2.2. Avantajele înscrisului autentic. Forta probanta ........................... 257
2.2.3. Opozabilitatea erga omnes a înscrisului autentic ........................ 258
2.2.4. Conversiunea înscrisului autentic în înscris sub semnatura
privata sau în început de dovada scrisa.................................................. 259
2.3. Înscrisurile sub semnatura privata....................................................... 259
2.3.1. Precizari introductive................................................................... 259
2.3.2. Formalitatea multiplului exemplar .............................................. 260
2.3.3. Mentiunea „bun si aprobat”......................................................... 261
2.3.4. Forta probanta a înscrisului sub semnatura privata ..................... 262
2.3.5. Data înscrisului sub semnatura privata ........................................ 263
2.4. Înscrisul în forma electronica.............................................................. 265
2.5. Administrarea probei prin înscrisuri ................................................... 266
2.5.1. Producerea înscrisurilor............................................................... 266
2.5.2. Procedura verificarii de scripte.................................................... 268
2.5.3. Procedura falsului........................................................................ 270
§3. Proba prin declaratiile martorilor.............................................................. 272
3.1. Precizari introductive .......................................................................... 272
3.2. Admisibilitatea probei prin declaratiile martorilor.............................. 273
3.2.1. Admisibilitatea probarii prin declaratii de martori
a faptelor juridice stricto sensu.............................................................. 273
3.2.2. Admisibilitatea probarii prin declaratii de martori
a actelor juridice .................................................................................... 274
3.3. Administrarea probei cu martori ......................................................... 278
3.3.1. Propunerea martorilor.................................................................. 278
3.3.2. Persoanele care pot fi ascultate ca martori................................... 278
3.3.3. Prezentarea si ascultarea martorilor............................................. 279
3.4. Aprecierea declaratiilor martorilor...................................................... 281
§4. Proba prin rapoartele de expertiza ............................................................ 282
4.1. Precizari introductive .......................................................................... 282
4.2. Admisibilitatea expertizei ................................................................... 282
4.3. Administrarea expertizei ..................................................................... 284
4.4. Forta probanta a raportului de expertiza ............................................. 288
Drept X procesual civil
§5. Cercetarea la fata locului .......................................................................... 289
§6. Marturisirea .............................................................................................. 291
6.1. Definirea, natura juridica si felurile marturisirii ................................. 291
6.2. Caracterele si admisibilitatea marturisirii ........................................... 292
6.3. Administrarea marturisirii. Interogatoriul ........................................... 293
6.3.1. Propunerea si încuviintarea sau ordonarea interogatoriului......... 294
6.3.2. Obiectul interogatoriului.............................................................. 294
6.3.3. Persoanele care pot raspunde la interogatoriu ............................. 295
6.3.4. Luarea interogatoriului ................................................................ 295
6.3.5. Efectele chemarii la interogatoriu................................................ 296
6.4. Problema indivizibilitatii marturisirii judiciare................................... 297
6.5. Irevocabilitatea marturisirii. Forta probanta a marturisirii .................. 298
§7. Prezumtiile................................................................................................ 298
7.1. Notiune. Clasificare ............................................................................ 298
7.2. Prezumtiile legale................................................................................ 299
7.3. Prezumtiile simple............................................................................... 301
Sectiunea a VII-a. Suspendarea judecatii si perimarea ....................................... 301
§1. Suspendarea judecatii ............................................................................... 301
1.1. Notiunea si felurile suspendarii........................................................... 301
1.2. Suspendarea voluntara ........................................................................ 302
1.3. Suspendarea legala de drept ................................................................ 304
1.4. Suspendarea legala facultativa ............................................................ 306
1.5. Procedura si efectele suspendarii ........................................................ 308
§2. Perimarea.................................................................................................. 310
2.1. Consideratii generale referitoare la perimare ...................................... 310
2.1.1. Notiunea si justificarea perimarii................................................. 310
2.1.2. Natura juridica a perimarii. Delimitarea perimarii
de alte institutii ...................................................................................... 311
2.2. Sfera de aplicare si conditiile perimarii............................................... 313
2.2.1. Învestirea instantei cu o cerere care a declansat o judecata
în prima instanta sau într-o cale de atac................................................. 314
2.2.2. Ramânerea pricinii în nelucrare timp de un an în materie
civila si de 6 luni în materie comerciala ................................................ 315
2.2.3. Lasarea pricinii în nelucrare sa se datoreze culpei partii ............. 317
2.3. Procedura de constatare a perimarii .................................................... 318
2.4. Efectele perimarii ................................................................................ 320
Sectiunea a VIII-a. Actele procesuale de dispozitie ale partilor.......................... 322
§1. Consideratii generale ................................................................................ 322
§2. Desistarea ................................................................................................. 323
2.1. Renuntarea la judecata ........................................................................ 323
2.2. Renuntarea la dreptul subiectiv pretins ............................................... 324
§3. Achiesarea ................................................................................................ 325
3.1. Achiesarea pârâtului la pretentiile reclamantului................................ 325
3.2. Achiesarea partii la hotarârea pronuntata............................................ 325
§4. Tranzactia judiciara .................................................................................. 326
Cuprins XI
Capitolul VI. Caile de atac.................................................................................... 328
Sectiunea I. Apelul.............................................................................................. 328
§1. Sediul materiei. Caracterizare. Felurile apelului ...................................... 328
§2. Obiectul apelului....................................................................................... 334
§3. Subiectele apelului.................................................................................... 338
3.1. Precizari prealabile.............................................................................. 338
3.2. Partile din proces................................................................................. 339
3.3. Persoane care nu au luat parte la judecata de fond.............................. 342
3.4. Procurorul............................................................................................ 343
§4. Sesizarea instantei de apel ........................................................................ 343
4.1. Instanta competenta............................................................................. 343
4.2. Termenul de apel................................................................................. 343
A. Durata si punct de plecare................................................................. 343
B. Întreruperea termenului de apel ........................................................ 345
C. Sanctiunea nerespectarii termenului de apel ..................................... 346
4.3. Cererea de apel si efectele ei ............................................................... 347
A. Cuprinsul si timbrarea cererii de apel ............................................... 347
B. Depunerea cererii de apel.................................................................. 351
C. Efectele cererii de apel...................................................................... 352
§5. Procedura de judecata a apelului .............................................................. 354
5.1. Procedura prealabila la instanta de apel. Întâmpinarea ....................... 354
5.2. Judecarea apelului ............................................................................... 355
A. Compunerea instantei ....................................................................... 355
B. Reguli privind judecata..................................................................... 356
C. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de apel .......................... 362
Sectiunea a II-a. Contestatia în anulare............................................................... 365
§1. Sediul materiei. Caracterizare. Felurile contestatiei ................................. 365
§2. Contestatia în anulare obisnuita................................................................ 366
2.1. Motivele contestatiei ........................................................................... 366
2.2. Admisibilitatea contestatiei ................................................................. 369
§3. Contestatia în anulare speciala.................................................................. 372
3.1. Admisibilitatea contestatiei ................................................................. 372
3.2. Motivele contestatiei ........................................................................... 373
§4. Sesizarea instantei..................................................................................... 378
4.1. Instanta competenta si sesizarea ei...................................................... 378
4.2. Partile în contestatia în anulare ........................................................... 378
4.3. Termenul de exercitare........................................................................ 379
§5. Judecata contestatiei în anulare ................................................................ 381
Sectiunea a III-a. Revizuirea ............................................................................... 382
§1. Caracterizare. Sediul materiei................................................................... 382
§2. Obiectul revizuirii..................................................................................... 383
§3. Motivele de revizuire................................................................................ 387
3.1. Daca dispozitivul hotarârii cuprinde dispozitii potrivnice ce nu
se pot aduce la îndeplinire.......................................................................... 387
3.2. Daca instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu
s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut...... 388
Drept XII procesual civil
3.3. Daca obiectul pricinii nu se afla în fiinta ............................................ 391
3.4. Daca un judecator, martor sau expert, care a luat parte la judecata, a fost
condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca
hotarârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma
judecatii ori daca un magistrat a fost sanctionat disciplinar pentru exercitarea
functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta în acea cauza. În cazul în care,
în ambele situatii, constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o
hotarâre penala, instanta de revizuire se va pronunta mai întâi, pe cale
incidentala, asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate. La
judecarea cererii va fi citat si cel învinuit de savârsirea infractiunii .......... 392
3.5. Daca, dupa darea hotarârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, retinute
de partea potrivnica sau care nu au putut fi înfatisate dintr-o împrejurare mai
presus de vointa partilor, ori daca s-a desfiintat sau modificat hotarârea unei
instante pe care s-a întemeiat hotarârea a carei revizuire se cere.................... 394
3.6. Daca statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate
publica, disparutii, incapabilii sau cei pusi sub curatela nu au fost aparati
deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei însarcinati sa-i apere .............. 398
3.7. Daca exista hotarâri definitive potrivnice date de instante de acelasi
grad sau de grade deosebite, în una si aceeasi pricina, între aceleasi
persoane, având aceeasi calitate ................................................................. 399
3.8. Daca partea a fost împiedicata sa se înfatiseze la judecata si sa înstiinteze
instanta despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de vointa sa ........... 402
3.9. Daca Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o încalcare
a drepturilor sau libertatilor fundamentale datorata unei hotarâri
judecatoresti, iar consecintele grave ale acestei încalcari continua sa se
produca si nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotarârii pronuntate.. 402
3.10. Daca, dupa ce hotarârea a devenit definitiva, Curtea Constitutionala
s-a pronuntat asupra exceptiei invocate în acea cauza, declarând
neconstitutionala legea, ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege sau
dintr-o ordonanta care a facut obiectul acelei exceptii ori alte dispozitii
din actul atacat, care, în mod necesar si evident, nu pot fi disociate de
prevederile mentionate în sesizare ............................................................. 403
§4. Sesizarea instantei..................................................................................... 403
4.1. Partile. Instanta competenta si sesizarea ei ......................................... 403
4.2. Termenul de exercitare........................................................................ 406
§5. Judecata revizuirii..................................................................................... 408
Capitolul VII. Proceduri speciale ......................................................................... 413
Sectiunea I. Ordonanta presedintiala................................................................... 413
§1. Consideratii introductive .......................................................................... 413
§2. Conditiile (speciale) de admisibilitate a ordonantei presedintiale ............ 413
2.1. Precizari prealabile.............................................................................. 413
2.2. Urgenta................................................................................................ 414
2.3. Caracterul vremelnic ........................................................................... 415
2.4. Neprejudecarea fondului ..................................................................... 417
§3. Sesizarea instantei..................................................................................... 418
Cuprins XIII
§4. Procedura de judecata............................................................................... 419
§5. Sfera de aplicare a ordonantei presedintiale ............................................. 422
5.1. Precizari introductive .......................................................................... 422
5.2. În materia raporturilor de familie ........................................................ 422
5.3. În materia raporturilor de vecinatate si de proprietate ........................ 423
5.4. În materia raporturilor locative ........................................................... 424
5.5. În materia executarii silite................................................................... 426
5.6. În materie comerciala.......................................................................... 426
5.7. În materia organizarii si functionarii fundatiilor ................................. 428
Sectiunea a II-a. Oferta de plata .......................................................................... 428
§1. Sediul materiei. Justificare. Conditiile ofertei de plata............................. 428
§2. Procedura ofertei de plata si efectele ei .................................................... 429
Sectiunea a III-a. Procedura divortului ............................................................... 431
§1. Sediul materiei. Particularitatile procedurii .............................................. 431
§2. Instanta competenta în materia divortului ................................................ 432
§3. Sesizarea instantei de divort ..................................................................... 434
3.1. Legitimarea procesuala ....................................................................... 434
3.2. Cererea de divort ................................................................................. 436
3.3. Cererea reconventionala...................................................................... 436
§4. Particularitati privind faza judecatii.......................................................... 438
4.1. Depunerea cererii. Fixarea termenului. Citarea................................... 438
4.2. Obligativitatea înfatisarii personale a partilor..................................... 439
4.3. Sedinta de judecata.............................................................................. 439
A. Publicitatea ....................................................................................... 440
B. Prezenta obligatorie a reclamantului................................................. 440
C. Regimul probelor .............................................................................. 441
D. Luarea unor masuri provizorii pe timpul judecarii divortului .......... 442
E. Judecarea unor cereri accesorii ......................................................... 443
F. Particularitati privind actele procesuale de dispozitie în
procesul de divort .................................................................................. 445
G. Hotarârea de divort si efectele ei ...................................................... 446
H. Caile de atac...................................................................................... 448
§5. Divortul prin acordul sotilor ..................................................................... 448
Sectiunea a IV-a. Partajul judiciar....................................................................... 450
§1. Sediul materiei. Cazurile în care partajul judiciar este obligatoriu
si caile procesuale de realizare ....................................................................... 450
§2. Sesizarea instantei..................................................................................... 452
2.1. Instanta competenta ........................................................................ 452
2.2. Partile în partaj ............................................................................... 453
2.3. Cererea de chemare în judecata ...................................................... 454
§3. Împarteala prin buna învoiala în cadrul procesului de partaj.................... 456
§4. Procedura partajului.................................................................................. 457
§5. Hotarârea de partaj. Efecte. Executare...................................................... 463
Sectiunea a V-a. Procedura somatiei de plata ..................................................... 465
§1. Consideratii introductive .......................................................................... 465
§2. Conditii (speciale) de admisibilitate ......................................................... 465
Drept XIV procesual civil
§3. Sesizarea instantei..................................................................................... 469
§4. Particularitati referitoare la procedura de judecata ................................... 470
§5. Cererea în anulare..................................................................................... 472
§6. Învestirea cu formula executorie. Particularitati privind contestatia
la executare..................................................................................................... 473
Capitolul VIII. Executarea silita .......................................................................... 474
Sectiunea I. Consideratii generale....................................................................... 474
§1. Definitia executarii silite si caracteristicile constrângerii judiciare .......... 474
§2. Natura juridica a executarii silite .............................................................. 478
§3. Modalitatile executarii silite ..................................................................... 479
Sectiunea a II-a. Participantii la executarea silita................................................ 481
§1. Consideratii generale ................................................................................ 481
§2. Partile în faza executarii silite. Drepturile si obligatiile lor comune ........ 484
§3. Organele de executare............................................................................... 488
§4. Instanta judecatoreasca ............................................................................. 491
§5. Procurorul ................................................................................................. 491
Sectiunea a III-a. Caracterul creantelor puse în executare .................................. 492
Sectiunea a IV-a. Titlurile executorii .................................................................. 497
§1. Notiuni generale ....................................................................................... 497
§2. Hotarârile instantelor judecatoresti........................................................... 498
A. Cerinta ca hotarârea sa fi ramas definitiva ori sa fi
devenit irevocabila................................................................................. 498
B. Cerinta ca hotarârea sa fi format obiectul procedurii
de constituire a titlului executoriu ......................................................... 500
§3. Actele autentificate de notarul public ....................................................... 504
§4. Hotarârile arbitrale.................................................................................... 504
§5. Hotarârile judecatoresti straine ................................................................. 507
§6. Cambia, biletul la ordin si cecul ............................................................... 512
§7. Actele de sanctionare în materia contraventiilor ...................................... 514
§8. Titlurile executorii privind creantele fiscale............................................. 515
§9. Contractele de asistenta juridica ............................................................... 516
§10. Alte titluri executorii .............................................................................. 516
Sectiunea a V-a. Cererea de executare silita. Încuviintarea executarii.
Constituirea dosarului de executare .................................................................... 517
Sectiunea a VI-a. Înstiintarea prealabila a debitorului ........................................ 520
Sectiunea a VII-a. Prescriptia dreptului de a cere (obtine) executarea silita ....... 522
§1. Consideratii generale. Sediul materiei ...................................................... 522
§2. Termenul de prescriptie ............................................................................ 524
§3. Suspendarea si întreruperea cursului termenului de prescriptie ............... 528
A. Suspendarea cursului prescriptiei ..................................................... 528
B. Întreruperea prescriptiei .................................................................... 529
§4. Repunerea în termenul de prescriptie ....................................................... 531
Sectiunea a VIII-a. Suspendarea executarii silite................................................ 532
§1. Notiuni generale ....................................................................................... 532
§2. Suspendarea acordata de creditor ............................................................. 533
Cuprins XV
§3. Suspendarea acordata de instanta de judecata, pe baza cailor de
atac contra hotarârilor judecatoresti................................................................ 533
A. Suspendarea executarii în cazul apelului .......................................... 534
B. Suspendarea executarii în cazul recursului. ...................................... 534
C. Suspendarea executarii în cazul contestatiei în anulare .................... 535
D. Suspendarea executarii în cazul cererii de revizuire......................... 535
§4. Suspendarea acordata de instanta în temeiul contestatiei la executare........... 536
Sectiunea a IX-a. Perimarea executarii silite....................................................... 537
§1. Notiuni generale ....................................................................................... 537
§2. Procedura perimarii .................................................................................. 538
§3. Efectul perimarii ....................................................................................... 538
§4. Cazurile în care nu se aplica perimarea .................................................... 538
Sectiunea a X-a. Alte incidente de temporizare a procedurii de executare ......... 539
§1. Existenta proprietatii comune asupra bunului urmarit.............................. 540
§2. Beneficiul de discutiune si beneficiul de diviziune .................................. 540
Sectiunea a XI-a. Întoarcerea executarii silite..................................................... 541
Sectiunea a XII-a. Contestatia la executare......................................................... 543
§1. Notiuni generale. Subiectele si obiectul contestatiei ................................ 543
§2. Natura juridica a contestatiei la executare ................................................ 551
§3. Competenta pentru solutionarea contestatiei la executare ........................ 552
A. Hotarâri ale instantelor judecatoresti pronuntate în tara ................... 552
B. Hotarâri ale instantelor judecatoresti pronuntate în strainatate......... 554
C. Titluri executorii altele decât hotarârile judecatoresti....................... 554
§4. Termenul de exercitare a contestatiei la executare ................................... 554
§5. Procedura de judecata a contestatiei la executare ..................................... 557
Sectiunea a XIII-a. Obiectul executarii silite ...................................................... 561
§1. Notiunea de obiect al executarii silite....................................................... 561
§2. Bunurile neurmaribile apartinând persoanelor fizice................................ 563
A. Bunuri exceptate de la urmarirea silita ca inalienabile ..................... 563
B. Bunurile care desi alienabile, sunt exceptate de lege de la
urmarirea silita în considerarea scopului pentru care sunt folosite........ 564
Anexa. Teste grila .................................................................................................. 571
Raspunsuri corecte ................................................................................................ 615

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.059 sec