Drept civil. Drepturile reale principale. Note de curs. Jurisprudenta relevanta. Spete. Teste grila

DESCRIERE

Data: 18. 03. 2011
216 pagini


Cartea de fata reprezinta un instrument de studiu sistematic al disciplinei dreptului civil – drepturile reale, studiu ce presupune atât invatarea aspectelor teoretice si de practica judiciara, precum si verificarea insusirii acestor cunostinte – prin intermediul rezolvarii testelor grila si al spetelor. Astfel, lucrarea este structurata pe capitole, care, la rândul lor, sunt impartite intr-o parte teoretica – note de curs (prezentarea succinta a principalelor institutii in materie) – si una practica – jurisprudenta relevanta (a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si decizii in interesul legii) –, iar la finalul fiecarei sectiuni sunt prezentate spete de rezolvat si teste grila, ambele insotite de raspunsuri.

Aflata la a doua editie, cartea este revizuita si actualizata in raport de modificarile legislative in materie aparute pâna la data de 8 martie 2011. Ea vine in sprijinul atât al celor care se pregatesc pentru examenele de an sau de licenta, cât si al celor care vor sustine admiterea sau definitivatul in profesiile juridice.


Cuprins
Capitol preliminar. Patrimoniul... 1
Note de curs... 1
1. Noţiunea de patrimoniu... 1
2. Caracterele juridice ale patrimoniului... 1
3. Funcţiile patrimoniului... 2
3. 1. Patrimoniul constituie gajul general
al creditorilor chirografari... 2
3. 2. Patrimoniul explică şi permite subrogaţia reală
cu titlu universal... 3
3. 3. Patrimoniul explică şi permite transmisiunea
universală şi transmisiunea cu titlu universal... 3
Speţe... 4
Teste grilă... 4
Rezolvări speţe... 5
Răspunsuri teste grilă... 6
Capitolul I. Dreptul de proprietate... 7
Note de curs... 7
Secţiunea 1. Aspecte generale... 7
1. Noţiunile de proprietate şi drept de proprietate... 7
2. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate... 7
3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate... 8
3. 1. Dreptul de proprietate este un drept absolut... 8
3. 2. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv... 8
3. 3. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu... 9
4. Restricţii (limitări, îngrădiri) în exerciţiul
dreptului de proprietate... 9
5. Formele dreptului de proprietate... 10
Secţiunea a 2-a. Dreptul de proprietate publică... 11
1. Noţiune. Titulari. Obiect... 11
2. Caracterele juridice specifice dreptului
de proprietate publică... 11
Drept civil. VI Drepturile reale
3. Modurile de dobândire a proprietăţii publice.
Exproprierea pentru cauză de utilitate publică... 12
3. 1. Enumerarea modurilor de dobândire
a proprietăţii publice... 12
3. 2. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică... 13
4. Exercitarea dreptului de proprietate publică... 17
4. 1. Precizări prealabile... 17
4. 2. Dreptul de administrare... 17
4. 3. Închirierea bunurilor proprietate publică... 18
4. 4. Dreptul de folosinţă gratuită... 19
4. 5. Concesionarea bunurilor proprietate publică... 19
5. Încetarea dreptului de proprietate publică... 20
Secţiunea a 3-a. Dreptul de proprietate privată... 21
1. Noţiune. Titulari. Obiect... 21
2. Regimul juridic al construcţiilor proprietate privată... 21
2. 1. Autorizarea executării sau desfiinţării construcţiilor... 21
2. 2. Circulaţia juridică a construcţiilor proprietate privată... 22
3. Regimul circulaţiei juridice a terenurilor
proprietate privată... 23
Jurisprudenţă relevantă... 25
Speţe... 32
Teste grilă... 36
Rezolvări speţe... 39
Răspunsuri teste grilă... 41
Capitolul al II-lea. Modalităţile juridice ale
dreptului de proprietate privată... 42
Note de curs... 42
Secţiunea 1. Proprietatea comună... 42
1. Consideraţii introductive... 42
2. Dreptul de proprietate comună pe cote-părţi... 43
2. 1. Noţiune. Clasificare... 43
2. 2. Proprietatea comună pe cote-părţi obişnuită
şi temporară... 44
2. 2. 1. Noţiune. Izvoare. Titulari... 44
2. 2. 2. Drepturile coproprietarilor cu privire
la întregul bun. Regula unanimităţii... 44
Cuprins VII
2. 2. 3. Drepturile coproprietarilor cu privire
la cota-parte proprie din drept... 47
2. 2. 4. Obligaţiile coproprietarilor... 48
2. 2. 5. Încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi
obişnuite şi temporare... 48
2. 3. Proprietatea comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă... 48
3. Proprietatea comună în devălmăşie... 50
Secţiunea a 2-a. Proprietatea rezolubilă
şi proprietatea anulabilă... 50
1. Proprietatea rezolubilă... 50
2. Proprietatea anulabilă... 51
Jurisprudenţă relevantă... 51
Speţe... 55
Teste grilă... 58
Rezolvări speţe... 61
Răspunsuri teste grilă... 65
Capitolul al III-lea. Acţiunea în revendicare... 66
Note de curs... 66
Secţiunea 1. Aspecte generale... 66
1. Noţiune şi caractere generale... 66
2. Delimitarea acţiunii în revendicare de alte acţiuni reale... 66
2. 1. Acţiunea în revendicare şi acţiunea posesorie... 66
2. 2. Acţiunea în revendicare şi acţiunea confesorie... 67
2. 3. Acţiunea în revendicare şi acţiunea negatorie... 68
2. 4. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în grăniţuire... 68
2. 5. Acţiunea în revendicare şi petiţia de ereditate... 68
3. Calitatea procesuală... 70
Secţiunea a 2-a. Acţiunea în revendicare imobiliară... 71
1. Proba dreptului de proprietate... 71
2. Imprescriptibilitatea acţiunii în revendicare imobiliară... 73
Secţiunea a 3-a. Acţiunea în revendicare mobiliară... 74
1. Situaţii de distins... 74
2. Revendicarea bunului mobil de la terţul dobânditor,
posesor de bună-credinţă... 75
2. 1. Precizări prealabile... 75
2. 2. Condiţii privitoare la bunuri... 75
2. 3. Condiţii privitoare la persoane... 76
Drept civil. VIII Drepturile reale
2. 4. Condiţii referitoare la posesia terţului dobânditor... 77
3. Revendicarea bunului mobil pierdut sau furat
de la terţul dobânditor de bună-credinţă... 78
4. Revendicarea bunului mobil de la hoţ, găsitor sau
de la terţul dobânditor de rea-credinţă... 80
Secţiunea a 4-a. Efectele admiterii acţiunii în revendicare... 81
1. Restituirea lucrului... 81
2. Restituirea fructelor... 82
3. Suportarea cheltuielilor făcute de către posesor... 83
Jurisprudenţă relevantă... 83
Speţe... 87
Teste grilă... 92
Rezolvări speţe... 96
Răspunsuri teste grilă... 100
Capitolul al IV-lea. Posesia... 101
Note de curs... 101
1. Definiţia şi elementele constitutive ale posesiei... 101
2. Delimitarea posesiei, ca stare de fapt,
de alte situaţii juridice... 102
2. 1. Posesia, ca stare de fapt, şi posesia,
ca stare de drept (posesia, ca atribut
al unui drept real principal)... 102
2. 2. Posesia şi detenţia precară. Intervertirea
detenţiei precare în posesie... 102
3. Dobândirea şi pierderea posesiei... 103
4. Viciile posesiei... 104
5. Efectele posesiei... 106
5. 1. Justificarea efectelor posesiei, ca stare de fapt... 106
5. 2. Posesia creează o prezumţie de proprietate
(art. 1854 C. civ.)... 106
5. 3. Posesia de bună-credinţă conduce la
dobândirea proprietăţii fructelor produse
de bunul posedat (art. 485 C. civ.)... 106
5. 4. Acţiunile posesorii (art. 674-676 C. proc. civ.)... 107
5. 5. Posesia exercitată în termenul şi în condiţiile
prevăzute de lege conduce la dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune... 107
Cuprins IX
Jurisprudenţă relevantă... 108
Speţe... 109
Teste grilă... 112
Rezolvări speţe... 115
Răspunsuri teste grilă... 118
Capitolul al V-lea. Dezmembrămintele
dreptului de proprietate privată... 119
Note de curs... 119
Secţiunea 1. Dreptul de uzufruct... 120
1. Noţiune... 120
2. Domeniul de aplicare... 120
3. Modalităţile de constituire... 121
4. Drepturile uzufructuarului... 122
5. Obligaţiile uzufructuarului... 123
6. Drepturile nudului proprietar... 124
7. Obligaţiile nudului proprietar... 124
8. Stingerea uzufructului... 125
Secţiunea a 2-a. Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie... 125
Secţiunea a 3-a. Servituţile... 127
1. Noţiune şi caractere juridice... 127
2. Clasificarea servituţilor... 128
3. Servituţile stabilite prin fapta omului... 129
4. Exercitarea dreptului de servitute... 130
4. 1. Drepturile şi obligaţiile proprietarului
fondului dominant... 130
4. 2. Drepturile şi obligaţiile proprietarului
fondului aservit... 131
5. Stingerea servituţilor... 131
Secţiunea a 4-a. Dreptul de superficie... 132
1. Noţiune şi caractere juridice... 132
2. Constituirea dreptului de superficie... 133
3. Exercitarea dreptului de superficie... 134
4. Stingerea dreptului de superficie... 135
Jurisprudenţă relevantă... 135
Speţe... 140
Teste grilă... 143
Rezolvări speţe... 147
Răspunsuri teste grilă... 151
Drept civil. X Drepturile reale
Capitolul al VI-lea. Modurile de dobândire
a drepturilor reale principale... 152
Note de curs... 152
Secţiunea 1. Accesiunea... 152
1. Definiţie şi clasificare... 152
2. Accesiunea imobiliară naturală... 153
3. Accesiunea imobiliară artificială... 154
3. 1. Consideraţii generale... 154
3. 2. Construcţiile, plantaţiile sau alte lucrări
făcute de proprietar pe terenul său
cu materialele altei persoane... 155
3. 3. Construcţiile, plantaţiile sau alte lucrări
făcute de o persoană cu materialele sale
pe terenul proprietatea altei persoane... 156
3. 3. 1. Precizări introductive... 156
3. 3. 2. Situaţia constructorului de rea-credinţă... 157
3. 3. 3. Situaţia constructorului de bună-credinţă... 158
3. 3. 4. Aspecte comune pentru constructorul
de bună-credinţă şi pentru
constructorul de rea-credinţă... 159
4. Accesiunea mobiliară... 160
Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea... 161
1. Consideraţii generale... 161
2. Felurile uzucapiunii... 162
3. Calculul termenului uzucapiunii... 165
4. Efectele uzucapiunii... 168
Jurisprudenţă relevantă... 169
Speţe... 171
Teste grilă... 176
Rezolvări speţe... 180
Răspunsuri teste grilă... 184
Capitolul al VII-lea. Publicitatea imobiliară... 185
Note de curs... 185
1. Noţiune şi obiective... 185
2. Cuprinsul cărţii funciare... 185
3. Principiile care stau la baza sistemului de publicitate
imobiliară instituit prin Legea nr. 7/1996... 186
Cuprins XI
4. Felurile înscrierilor în cartea funciară... 187
5. Acţiunile în justiţie specifice cărţii funciare... 188
5. 1. Acţiunea în prestaţie tabulară... 188
5. 2. Acţiunea în rectificare... 188
5. 3. Acţiunea în justificare... 189
Jurisprudenţă relevantă... 190
Speţe... 192
Teste grilă... 192
Rezolvări speţe... 195
Răspunsuri teste grilă... 195

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec