Constitutia Romaniei. Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale Actualizat 23 februarie 2012

Constitutia Romaniei. Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale Actualizat 23 februarie 2012
Preț: 8,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 104
Categoria: Constitutional

DESCRIERE

Data: 06.03.2012
104 paginiConstitutia din 1991 reprezinta cadrul legislativ de baza pentru organizarea si functionarea statului si societatii romanesti pe baze democratice. Potrivit art. 1 alin. (5), „in Romania, respectarea ei este obligatorie”; de aceea, lucrarea se adreseaza nu numai specialistilor in drept, ci tuturor cetatenilor romani, in vederea unei corecte cunoasteri a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale.

Editia de fata prezinta textul Constitutiei revizuit prin Legea nr. 429/2003 si republicat in Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, cele mai multe articolele fiind insotite de trimiteri la legislatia speciala.

Cartea contine si Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile aduse pana la 23 februarie 2012.

TABLA DE MATERII
Pag.
Titlul I. Principii generale 9
Articolul 1. Statul român 9
Articolul 2. Suveranitatea 9
Articolul 3. Teritoriul 9
Articolul 4. Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni 10
Articolul 5. Cetăţenia 10
Articolul 6. Dreptul la identitate 10
Articolul 7. Românii din străinătate 11
Articolul 8. Pluralismul şi partidele politice 11
Articolul 9. Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale 11
Articolul 10. Relaţii internaţionale 11
Articolul 11. Dreptul internaţional şi dreptul intern 12
Articolul 12. Simboluri naţionale 12
Articolul 13. Limba ofi cială 12
Articolul 14. Capitala 12
Titlul II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 13
Capitolul I. Dispoziţii comune 13
Articolul 15. Universalitatea 13
Articolul 16. Egalitatea în drepturi 13
Articolul 17. Cetăţenii români în străinătate 13
Articolul 18. Cetăţenii străini şi apatrizii 14
Articolul 19. Extrădarea şi expulzarea 14
Articolul 20. Tratatele internaţionale privind drepturile omului 14
Articolul 21. Accesul liber la justiţie 15
Capitolul II. Drepturile şi libertăţile fundamentale 15
Articolul 22. Dreptul la viaţă şi la integritate fi zică şi psihică 15
Articolul 23. Libertatea individuală 16
Articolul 24. Dreptul la apărare 17
Articolul 25. Libera circulaţie 17
Articolul 26. Viaţa intimă, familială şi privată 17
Articolul 27. Inviolabilitatea domiciliului 18
TABLA DE MATERII • 4
Articolul 28. Secretul corespondenţei 18
Articolul 29. Libertatea conştiinţei 19
Articolul 30. Libertatea de exprimare 19
Articolul 31. Dreptul la informaţie 20
Articolul 32. Dreptul la învăţătură 20
Articolul 33. Accesul la cultură 21
Articolul 34. Dreptul la ocrotirea sănătăţii 22
Articolul 35. Dreptul la mediu sănătos 22
Articolul 36. Dreptul de vot 22
Articolul 37. Dreptul de a fi ales 23
Articolul 38. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European 23
Articolul 39. Libertatea întrunirilor 23
Articolul 40. Dreptul de asociere 23
Articolul 41. Munca şi protecţia socială a muncii 24
Articolul 42. Interzicerea muncii forţate 25
Articolul 43. Dreptul la grevă 25
Articolul 44. Dreptul de proprietate privată 25
Articolul 45. Libertatea economică 26
Articolul 46. Dreptul la moştenire 27
Articolul 47. Nivelul de trai 27
Articolul 48. Familia 27
Articolul 49. Protecţia copiilor şi a tinerilor 28
Articolul 50. Protecţia persoanelor cu handicap 28
Articolul 51. Dreptul de petiţionare 29
Articolul 52. Dreptul persoanei vătămate
de o autoritate pu bli că
29
Articolul 53. Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau
al unor libertăţi
30
Capitolul III. Îndatoririle fundamentale 30
Articolul 54. Fidelitatea faţă de ţară 30
Articolul 55. Apărarea ţării 30
Articolul 56. Contribuţii fi nanciare 30
Articolul 57. Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor 31
Capitolul IV. Avocatul Poporului 31
Articolul 58. Numirea şi rolul 31
5 • TABLA DE MATERII
Articolul 59. Exercitarea atribuţiilor 31
Articolul 60. Raportul în faţa Parlamentului 32
Titlul III. Autorităţile publice 33
Capitolul I. Parlamentul 33
Secţiunea 1. Organizare şi funcţionare 33
Articolul 61. Rolul şi structura 33
Articolul 62. Alegerea Camerelor 33
Articolul 63. Durata mandatului 33
Articolul 64. Organizarea internă 34
Articolul 65. Şedinţele Camerelor 34
Articolul 66. Sesiuni 35
Articolul 67. Actele juridice şi cvorumul legal 35
Articolul 68. Caracterul public al şedinţelor 35
Secţiunea a 2-a. Statutul deputaţilor şi al senatorilor 35
Articolul 69. Mandatul reprezentativ 35
Articolul 70. Mandatul deputaţilor şi al senatorilor 36
Articolul 71. Incompatibilităţi 36
Articolul 72. Imunitatea parlamentară 36
Secţiunea a 3-a. Legiferarea 37
Articolul 73. Categorii de legi 37
Articolul 74. Iniţiativa legislativă 38
Articolul 75. Sesizarea Camerelor 38
Articolul 76. Adoptarea legilor şi a hotărârilor 39
Articolul 77. Promulgarea legii 39
Articolul 78. Intrarea în vigoare a legii 39
Articolul 79. Consiliul Legislativ 40
Capitolul II. Preşedintele României 40
Articolul 80. Rolul Preşedintelui 40
Articolul 81. Alegerea Preşedintelui 40
Articolul 82. Validarea mandatului şi depunerea jurământului 41
Articolul 83. Durata mandatului 41
Articolul 84. Incompatibilităţi şi imunităţi 41
Articolul 85. Numirea Guvernului 41
Articolul 86. Consultarea Guvernului 42
TABLA DE MATERII • 6
Articolul 87. Participarea la şedinţele Guvernului 42
Articolul 88. Mesaje 42
Articolul 89. Dizolvarea Parlamentului 42
Articolul 90. Referendumul 42
Articolul 91. Atribuţii în domeniul politicii externe 42
Articolul 92. Atribuţii în domeniul apărării 43
Articolul 93. Măsuri excepţionale 43
Articolul 94. Alte atribuţii 44
Articolul 95. Suspendarea din funcţie 44
Articolul 96. Punerea sub acuzare 44
Articolul 97. Vacanţa funcţiei 45
Articolul 98. Interimatul funcţiei 45
Articolul 99. Răspunderea preşedintelui interimar 45
Articolul 100. Actele Preşedintelui 45
Articolul 101. Indemnizaţia şi celelalte drepturi 46
Capitolul III. Guvernul 46
Articolul 102. Rolul şi structura 46
Articolul 103. Învestitura 46
Articolul 104. Jurământul de credinţă 46
Articolul 105. Incompatibilităţi 47
Articolul 106. Încetarea funcţiei de membru al Guvernului 47
Articolul 107. Primul-ministru 47
Articolul 108. Actele Guvernului 48
Articolul 109. Răspunderea membrilor Guvernului 48
Articolul 110. Încetarea mandatului 48
Capitolul IV. Raporturile Parlamentului cu Guvernul 49
Articolul 111. Informarea Parlamentului 49
Articolul 112. Întrebări, interpelări şi moţiuni simple 49
Articolul 113. Moţiunea de cenzură 49
Articolul 114. Angajarea răspunderii Guvernului 50
Articolul 115. Delegarea legislativă 50
Capitolul V. Administraţia publică 51
Secţiunea 1. Administraţia publică centrală de specialitate 51
Articolul 116. Structura 51
Articolul 117. Înfi inţarea 51
7 • TABLA DE MATERII
Articolul 118. Forţele armate 52
Articolul 119. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 52
Secţiunea a 2-a. Administraţia publică locală 53
Articolul 120. Principii de bază 53
Articolul 121. Autorităţi comunale şi orăşeneşti 53
Articolul 122. Consiliul judeţean 53
Articolul 123. Prefectul 54
Capitolul VI. Autoritatea judecătorească 54
Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti 54
Articolul 124. Înfăptuirea justiţiei 54
Articolul 125. Statutul judecătorilor 54
Articolul 126. Instanţele judecătoreşti 55
Articolul 127. Caracterul public al dezbaterilor 55
Articolul 128. Folosirea limbii materne şi a interpretului
în justiţie
56
Articolul 129. Folosirea căilor de atac 56
Articolul 130. Poliţia instanţelor 56
Secţiunea a 2-a. Ministerul Public 56
Articolul 131. Rolul Ministerului Public 56
Articolul 132. Statutul procurorilor 57
Secţiunea a 3-a. Consiliul Superior al Magistraturii 57
Articolul 133. Rolul şi structura 57
Articolul 134. Atribuţii 58
Titlul IV. Economia şi fi nanţele publice 59
Articolul 135. Economia 59
Articolul 136. Proprietatea 59
Articolul 137. Sistemul fi nanciar 60
Articolul 138. Bugetul public naţional 60
Articolul 139. Impozite, taxe şi alte contribuţii 60
Articolul 140. Curtea de Conturi 61
Articolul 141. Consiliul Economic şi Social 62
Titlul V. Curtea Constituţională 63
Articolul 142. Structura 63
Articolul 143. Condiţii pentru numire 63
Articolul 144. Incompatibilităţi 63
TABLA DE MATERII • 8
Articolul 145. Independenţa şi inamovibilitatea 63
Articolul 146. Atribuţii 63
Articolul 147. Deciziile Curţii Constituţionale 64
Titlul VI. Integrarea euroatlantică 66
Articolul 148. Integrarea în Uniunea Europeană 66
Articolul 149. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord 67
Titlul VII. Revizuirea Constituţiei 68
Articolul 150. Iniţiativa revizuirii 68
Articolul 151. Procedura de revizuire 68
Articolul 152. Limitele revizuirii 68
Titlul VIII. Dispoziţii fi nale şi tranzitorii 70
Articolul 153. Intrarea în vigoare 70
Articolul 154. Confl ictul temporal de legi 70
Articolul 155. Dispoziţii tranzitorii 70
Articolul 156. Republicarea Constituţiei 71

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.064 sec