Fiscalitate. De la lege la practica. Editia 8

Fiscalitate. De la lege la practica. Editia 8
Preț: 59,90 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 328
Categoria: Fiscalitate

DESCRIERE

978-606-180-180-0
Data aparitiei: 26 Apr 2013
Nr pagini: 328

Cum se interpretează legislaţia fiscală, cum se determină şi când se virează statului impozitele datorate, ce fel de declaraţii trebuie completate şi când trebuie acestea depuse la organele fiscale?
Pentru a răspunde acestor întrebări şi pentru a face fiscalitatea cât mai accesibilă tuturor categoriilor de persoane fizice sau juridice, dar şi studenţilor, au fost abordate mai întâi aspectele generale şi calendarul obligaţiilor fiscale, urmând ca apoi să fie prezentate, într-o manieră în acelaşi timp accesibilă şi completă, impozitele, taxele şi contribuţiile reglementate de sistemul fiscal din România, precum şi procedura de realizare a controlului fiscal.
Cartea are un pronunţat caracter practic, prezentând, pe lângă reglementările fiscale legale, interpretări ale unor paragrafe legislative şi exemple privind modul de calcul al impozitelor.

Cuprins
Cuvânt înainte... IX
Capitolul 1. INTRODUCERE ÎN FISCALITATE... 1
Capitolul 2. CALENDARUL OBLIGAłIILOR FISCALE... 12
Capitolul 3. TAXELE VAMALE... 80
3. 1. Operatori economici autorizaŃi (AEO)... 80
3. 2. Regimurile vamale... 82
3. 2. 1. Punerea în liberă circulaŃie... 82
3. 2. 2. Regimurile suspensive si vamale economice... 85
3. 2. 3. Exportul... 108
3. 3. Zonele libere si antrepozitele libere... 111
Capitolul 4. ACCIZELE SI ALTE TAXE SPECIALE... 113
4. 1. Caracterizare generală... 113
4. 2. Cadrul general privind legislaŃia comunitară în domeniul accizelor... 113
4. 3. Accizele armonizate... 114
4. 3. 1. Aspecte generale privind accizele armonizate... 114
4. 3. 2. Cuantumul unitar si determinarea accizelor... 116
4. 3. 3. Regimul de antrepozitare fiscală... 120
4. 3. 4. Destinatarul înregistrat... 122
4. 3. 5. Vânzarea la distanŃă a produselor accizabile... 122
4. 3. 6. Plata accizelor la buget... 122
4. 3. 7. Scutiri de la plata accizelor... 123
4. 4. Alte produse accizabile... 125
4. 5. Impozitul la ŃiŃeiul din producŃia internă... 127
Capitolul 5. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ... 128
5. 1. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată... 129
5. 2. Teritorialitatea taxei pe valoarea adăugată... 135
5. 3. Regimuri de impozitare privind taxa pe valoarea adăugată... 141
5. 4. OperaŃiuni scutite privind taxa pe valoarea adăugată... 141
5. 4. 1. OperaŃiuni scutite în interiorul Ńării... 142
5. 4. 2. OperaŃiuni scutite pentru importuri si achiziŃii intracomunitare... 145
5. 4. 3. OperaŃiuni scutite pentru exporturi sau alte operaŃiuni similare,
pentru livrări intracomunitare si pentru transportul internaŃional
si intracomunitar... 146
5. 4. 4. OperaŃiuni legate de traficul internaŃional de bunuri care
beneficiază de scutiri speciale... 148
5. 4. 5. OperaŃiuni ale intermediarilor, scutite... 149
5. 5. Persoanele înregistrate în scop de TVA... 149
5. 6. Faptul generator, exigibilitatea taxei si exigibilitatea plăŃii taxei
pe valoarea adăugată... 151
5. 7. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată... 153
Fiscalitate. De la VI lege la practică
5. 8. Regimul special pentru agenŃiile de turism... 157
5. 9. Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă,
obiecte de colecŃie si antichităŃi... 157
5. 10. Cotele de impozitare... 158
5. 11. Persoana obligată la plata taxei... 159
5. 12. Regimul deducerilor taxei pe valoarea adăugată... 162
5. 13. Determinarea TVA de plată si plata acesteia la buget... 165
5. 14. Măsuri de simplificare... 167
5. 15. Sistemul de TVA la încasare... 168
5. 15. 1. Reguli privind aplicarea sistemului de TVA la încasare... 169
5. 15. 2. Reguli privind intrarea si iesirea din sistemul de TVA la încasare... 172
5. 16. ObligaŃiile persoanelor obligate la plata taxei pe valoarea adăugată... 171
5. 16. 1. ObligaŃiile plătitorilor de TVA înregistraŃi în scop de TVA
conform art. 153... 171
5. 16. 2. ObligaŃiile persoanelor din grupul celor 3 neplătitori de TVA... 172
5. 16. 3. ObligaŃiile neplătitorilor de TVA, alŃii decât cei din grupul celor
3 neplătitori... 173
Capitolul 6. IMPOZITUL PE PROFIT... 175
6. 1. Contribuabilii, sfera de aplicare, perioada impozabilă, cotele
de impunere... 175
6. 2. Determinarea profitului impozabil... 179
6. 3. Reguli privind reorganizările, lichidările si alte transferuri de active
si titluri de participare... 205
6. 4. Asocierile fără personalitate juridică... 206
6. 5. Aspecte fiscale internaŃionale... 207
6. 6. Plata si declararea impozitului pe profit... 208
6. 7 Impozitul pe dividendele încasate de la o persoană juridică română... 209
Capitolul 7. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR... 211
Capitolul 8. IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE DE PERSOANELE
FIZICE... 215
8. 1. Contribuabilii... 215
8. 2. Sfera de aplicare si perioada impozabilă a impozitului pe veniturile
realizate de persoanele fizice... 215
8. 3. Cotele de impozitare... 221
8. 4. Impozitarea veniturilor din activităŃi independente... 222
8. 4. 1. Determinarea venitului net în sistem real... 224
8. 4. 2. Determinarea venitului net pe bază de norme de venit... 232
8. 4. 3. Determinarea venitului net pentru veniturile din drepturi
de proprietate intelectuală... 234
8. 4. 4. Determinarea impozitului sub formă de plăŃi anticipate... 236
8. 5. Impozitarea veniturilor din salarii... 237
8. 5. 1. Deducerile personale... 242
8. 5. 2. Determinarea impozitului pe salarii... 244
8. 6. Impozitarea veniturilor din cedarea folosinŃei bunurilor... 247
8. 7. Impozitarea veniturilor din investiŃii... 250
Cuprins VII
8. 7. 1. Impozitarea veniturilor din dobânzi... 250
8. 7. 2. Impozitarea veniturilor din dividende... 251
8. 7. 3. Impozitarea câstigurilor din transferul titlurilor de valoare... 252
8. 7. 4. Impozitarea veniturilor din activitatea de vânzare-cumpărare
de valută la termen... 255
8. 7. 5. Impozitarea veniturilor din lichidarea unei persoane juridice... 255
8. 8. Impozitarea veniturilor din pensii... 255
8. 9. Impozitarea veniturilor din activităŃi agricole, silvicultură si piscicultură... 256
8. 10. Impozitarea veniturilor din premii si jocuri de noroc... 257
8. 11. Impozitarea veniturilor din transferul proprietăŃilor imobiliare din
patrimoniul personal... 258
8. 12. Impozitarea veniturilor din alte surse... 260
8. 13. Determinarea venitului net anual impozabil si a impozitului pe venitul
net anual impozabil... 260
8. 14. Impozitarea veniturilor realizate în comun sau de asociaŃii fără
personalitate juridică... 262
8. 15. Aspecte fiscale internaŃionale privind impozitarea veniturilor
realizate de persoanele fizice... 263
Capitolul 9. IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE... 265
9. 1. Impozitul si taxa pe clădiri... 266
9. 1. 1. Impozitul pe clădirile deŃinute de persoanele fizice... 268
9. 1. 2. Impozitul pe clădirile deŃinute de persoanele juridice... 273
9. 1. 3. Reguli generale privind impozitul pe clădiri... 274
9. 2. Impozitul si taxa pe teren... 278
9. 3. Taxa asupra mijloacelor de transport... 284
9. 4. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaŃiilor... 287
9. 5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate... 290
9. 6. Impozitul pe spectacole... 291
9. 7. Taxa hotelieră... 292
9. 8. Alte taxe locale... 292
Capitolul 10. IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE ÎN ROMÂNIA
DE NEREZIDENłI SI IMPOZITUL PE REPREZENTANłE... 293
10. 1. Impozitul pe veniturile realizate în România de nerezidenŃi... 293
10. 2. Impozitul pe reprezentanŃe... 296
Capitolul 11. CONTRIBUłIILE SOCIALE AFERENTE SALARIILOR... 298
Anexă... 300
Anexă. NOMENCLATORUL OBLIGAłIILOR DE PLATĂ LA BUGETUL
DE STAT... 306
Bibliografie... 313


978-606-180-180-0
Data aparitiei: 26 Apr 2013
Nr pagini: 328

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.044 sec