Conventia europeana a drepturilor omului - actualizata 10 mai 2013

Conventia europeana a drepturilor omului - actualizata 10 mai 2013
Preț: 13,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
ISBN: 978-606-678-628-7
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 176
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Cartea de fata reuneste principalele reglementari necesare unei persoane care doreste sa formuleze o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Lucrarea cuprinde Conventia europeana si protocoalele aferente, Regulamentul Curtii (in vigoare de la 1 mai 2013), precum si legislatia interna in materie.

Regulamentul Curtii, tradus in limba romana si cuprins in prezenta editie, include prevederile adoptate de Plenul Curtii cu privire la procedura hotararii-pilot (art. 61), precum si declaratia unilaterala (art. 62A).

Reglementata de regula 62A, declaratia unilaterala poate fi folosita in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului atunci cand solutionarea amiabila a unei cauze a fost respinsa, iar Guvernul parat recunoaste incalcarea prevederilor Conventiei, obligandu-se totodata sa remedieze prejudiciul cauzat reclamantului.

Au fost traduse, de asemenea, si integrate in lucrare toate instructiunile practice si notele explicative emise de Curte in legatura cu cererile si procedurile de urmat.III • CP
Tabla de materii
Convenţia europeană a drepturilor omului şi
protocoalele adiţionale _____________________________ 1
Index alfabetic al Convenţiei şi protocoalelor adiţionale_ _________40
1. Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului _______ 45
Index analitic al Regulamentului_ __________________________120
2. Procedura hotărârii-pilot _ __________________________ 134
3. Ordonanţa Guvernului privind participarea României
la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului
Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului
în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare
pe cale amiabilă _ ________________________________ 136
4. Acordul european privind persoanele participante
la proceduri în faţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului_ _______________________________ 143
5. Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea
Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a
Drepturilor Omului_ _______________________________ 147
Anexe (Formulare şi note explicative)____________________ 153
Notă în atenţia persoanelor ce doresc să se adreseze
Curţii Europene a Drepturilor Omului__________________ 155
Formular de cerere _______________________________ 160
Model de procură
(articolul 36 din Regulamentul Curţii) _ ________________170


Regulament • 52
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Având în vedere Convenţia pentru protejarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale şi a Protocoalelor adiţionale acesteia,
Emite prezentul Regulament:
Articolul 1[1]
(Definiţii)
În cadrul acestui Regulament, în cazul în care contextul nu impune o
altă interpretare:
(a) termenul „Convenţie” se referă la Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale şi la Protocoalele adiţionale
acesteia;
(b) expresia „Adunarea plenară” se referă la Curtea Europeană pentru
Drepturile Omului, reunită în sesiune plenară;
(c) expresia „Marea Cameră” se referă la Marea Cameră alcătuită din
17 judecători constituită potrivit articolului 26 paragraful 1 din Convenţie;
(d) termenul „Secţie” se referă la o Cameră creată de plenul Curţii
pentru
o perioadă determinată de timp, potrivit articolului 25 litera b) din
Convenţie, şi expresia „Preşedintele Secţiei” se referă la judecătorul ales
de plenul Curţii potrivit articolului 25 litera c) din Convenţie, ca Preşedinte
al unei astfel de Secţii;
(e) termenul „Cameră” se referă la orice Cameră formată din 7 judecători
potrivit articolului 26 paragraful 1 din Convenţie, iar expresia „Preşedintele
Camerei” desemnează judecătorul care prezidează o astfel de Cameră;
(f) termenul „Comitet” înseamnă un Comitet format din 3 judecători
constituit cu respectarea articolului 26 paragraful 1 din Convenţie, iar
expresia
„Preşedintele Comitetului” îl desemnează pe judecătorul care
prezidează un astfel de Comitet;
(g) expresia „judecător unic” desemnează judecătorul unic care prezidează
potrivit articolului 26 paragraful 1 din Convenţie;
(h) termenul „Curte” se referă fie la Plenul Curţii, fie la Marea Cameră,
fie la una dintre Secţii, la o Cameră, la un Comitet, la un judecător unic sau
la un colegiu de 5 judecători, la care face referire articolul 43 paragraful 2
din Convenţie;
(i) expresia „judecător ad hoc” se referă la orice persoană aleasă,
potrivit articolului 26 paragraful 4 din Convenţie şi cu respectarea articolului
[1] Modificat la 7 iulie 2003 şi la 13 noiembrie 2006.
53 • Regulament Art. 1
29 din Regulament, pentru a intra în compunerea Marii Camere sau ca
membru al unei Camere;
(j) termenii „judecător” şi „judecători” desemnează judecătorii aleşi de
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei sau judecătorii ad hoc;
(k) expresia „judecător raportor” desemnează judecătorul desemnat
pentru a aduce la îndeplinire sarcinile prevăzute de articolele 48 şi 49 din
Regulament;
(l) termenul de „raportor nejudiciar” se referă la membrul Grefei care
asistă judecătorii unici, astfel cum prevede articolul 24 paragraful 2 din
Convenţie;
(m) termenul „delegat” desemnează judecătorul care a fost desemnat
în cadrul unei delegaţii dispuse de Cameră, iar expresia „şeful delegaţiei”
se referă la delegatul desemnat de Cameră să conducă delegaţia;
(n) termenul „delegaţie” se referă la o entitate compusă din delegaţi,
membri ai Grefei şi orice altă persoană desemnată de Cameră pentru a
asigura asistenţa delegaţiei;
(o) termenul „grefier” desemnează pe grefierul Curţii sau pe grefierul
uneia dintre Secţii, în funcţie de context;
(p) termenii „parte” şi „părţi” desemnează:
- reclamantul sau statul pârât;
- reclamantul (persoana, organizaţia neguvernamentală sau grupul de
persoane) care formulează o cerere potrivit articolului 34 din Convenţie;
(q) expresia „terţ” se referă la orice parte contractantă sau la orice
persoană interesată ori la Comisarul pentru drepturile omului din cadrul
Consiliului Europei care, în conformitate cu articolul 36 paragrafele 1, 2 şi 3
din Convenţie, şi-a exercitat dreptul de a prezenta observaţii scrise şi de a
lua parte la o audiere ori a fost invitat să facă aceste lucruri;
(r) termenii „audiere” şi „audieri” înseamnă procedura orală ţinută cu
privire la admisibilitatea unei cereri sau pe fondul acesteia ori în legătură
cu o cerere de retrimitere ori în procedura avizării, cu privire la o cerere
de interpretare formulată de una dintre părţi sau de Comitetul de Miniştri,
sau cu privire la stabilirea îndeplinirii sau nu a obligaţiilor cu privire la care
Curtea poate fi sesizată în temeiul articolului 46 paragraful 4 din Convenţie;
(s) expresia „Comitetul de Miniştri” desemnează Comitetul de Miniştri
din cadrul Consiliului Europei;
(t) termenii „ fosta Curte” şi „Comisia” se referă la Curtea Europeană
şi, respectiv, la Comisia Europeană pentru Drepturile Omului constituite
potrivit fostului articol 19 din Convenţie.
Art. 2-4 Regulament • 54
TITLUL I
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CURŢII
Capitolul I. Judecătorii
Articolul 2[1]
(Calculul duratei mandatului)
1. Dacă locul este vacant la data alegerii judecătorului, sau dacă alegerea
are loc cu trei luni înainte ca locul să devină vacant, durata mandatului
va începe să curgă de la data preluării acestuia, dată care nu poate depăşi
trei luni de la momentul alegerii.
2. Dacă alegerea judecătorului are loc cu mai mult de trei luni înainte
ca locul să devină vacant, durata mandatului va începe la data la care locul
devine vacant.
3. Potrivit articolului 23 paragraful 3 din Convenţie, un judecător ales
îşi îndeplineşte mandatul până ce un succesor a depus jurământul sau a
formulat declaraţia prevăzută la articolul 3 din Regulament.
Articolul 3
(Jurământul sau declaraţia solemnă)
1. Înainte de preluarea mandatului, fiecare judecător ales va depune, în
cadrul primei şedinţe a Plenului Curţii la care este prezent sau, la nevoie,
în faţa Preşedintelui Curţii, următorul jurământ sau declaraţie solemnă :
„Jur” – sau „Declar în mod solemn” – „că îmi voi exercita atribuţiile ca
judecător
în mod onorabil, independent şi imparţial şi că voi păstra secretul
deliberărilor.”
2. Această acţiune va fi consemnată într-un proces-verbal.
Articolul 4[2]
(Incompatibilităţi)
1. În conformitate cu articolul 21 paragraful 3 din Convenţie, judecătorii
nu se pot angaja în activităţi cu caracter politic pe durata mandatului lor
ori în orice activităţi profesionale incompatibile cu independenţa şi imparţialitatea
lor sau cu cerinţele mandatului lor. Fiecare judecător trebuie să
declare Preşedintelui orice activitate suplimentară. În eventualitatea unei
neînţelegeri între Preşedinte şi judecătorul în cauză, orice problemă de
incompatibilitate va fi tranşată de Plenul Curţii.
2. Un fost judecător nu poate reprezenta o parte sau un terţ, în nicio
calitate, în cadrul procedurilor în faţa Curţii, referitoare la o cerere depusă
înainte de expirarea sau încetarea în orice mod a mandatului său. În ceea
ce priveşte cererile depuse după această dată, un fost judecător nu poate
[1] Modificat la 13 noiembrie 2006 şi 20 aprilie 2012.
[2] Modificat la 29 martie 2010.
55 • Regulament Art. 5-8
reprezenta în faţa Curţii o parte sau un terţ, în nicio calitate, timp de doi ani
de la data la care mandatul său a expirat sau a încetat.
Articolul 5[1]
(Rangul)
1. Judecătorii aleşi îşi iau rangul după Preşedintele şi Vicepreşedinţii
Curţii şi Preşedinţii Secţiilor, în ordinea cronologică a începerii mandatului,
potrivit articolelor 2 paragrafele 1 şi 2 din Regulament.
2. Vicepreşedinţii Curţii aleşi la aceeaşi dată iau rang în funcţie de
vechimea lor ca judecători. În caz de egalitate, iau rang în funcţie de vârstă.
Aceeaşi regulă se aplică şi Preşedinţilor de Secţii.
3. Judecătorii cu aceeaşi vechime iau rang în funcţie de vârstă.
4. Judecătorii ad hoc iau rang după judecătorii aleşi, în funcţie de vârstă.
Articolul 6
(Demisia)
Demisia unui judecător trebuie comunicată Preşedintelui Curţii, care
o va transmite Secretarului General al Consiliului Europei. Cu condiţia
respectării prevederilor articolului 24 paragraful 4 teza finală şi ale articolului
26 paragraful 3 din Regulament, demisia constituie actul de vacantare a
postului.
Articolul 7
(Revocarea din funcţie)
Niciun judecător nu poate fi revocat din funcţie decât dacă ceilalţi judecători,
adunaţi în şedinţă de plen, decid, cu votul unei majorităţi de două
treimi din judecătorii aleşi şi aflaţi în funcţie, că respectivul judecător nu mai
corespunde cerinţelor impuse de funcţie. Acesta trebuie audiat de plenul
Curţii. Oricare dintre judecători poate porni procedura de revocare din funcţie.
Capitolul II.[2] Preşedinţia Curţii şi rolul Biroului
Articolul 8[3]
(Alegerea Preşedintelui şi a vicepreşedinţilor Curţii, a Preşedinţilor
şi a vicepreşedinţilor de Secţii)
1. Curtea adunată în Plen îşi alege Preşedintele, doi Vicepreşedinţi
şi Preşedinţii Secţiilor, pentru o perioadă de trei ani, cu condiţia să nu se
depăşească durata mandatului lor ca judecători.
2. Fiecare Secţie îşi alege, în acelaşi mod, un Vicepreşedinte pentru o
durată de trei ani, acesta urmând a-l înlocui pe Preşedintele Secţiei dacă
acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile.
[1] Modificat la 14 mai 2007.
[2] Modificat la 7 iulie 2003.
[3] Modificat la 7 noiembrie 2005, 20 februarie 2012 şi 14 ianuarie 2013.
Art. 9-9A Regulament • 56
3. Judecătorul ales potrivit procedurilor arătate la paragrafele 1 şi 2 de
mai sus poate fi reales o singură dată în aceeaşi funcţie. Această limitare
a numărului mandatelor nu îl împiedică pe judecătorul deja ales la data
intrării în vigoare a prezentului amendament[1] la articolul 8 să fie reales o
dată în aceeaşi funcţie.
4. Preşedintele şi Vicepreşedinţii îşi vor continua mandatul până la
alegerea succesorilor.
5. Alegerile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol se vor face prin
vot secret. Numai judecătorii aleşi care sunt prezenţi pot vota. Dacă niciunul
dintre candidaţi
nu întruneşte majoritatea absolută a voturilor judecătorilor
prezenţi, vor avea loc unul sau mai multe tururi de scrutin adiţionale, până ce
unul dintre candidaţi va întruni majoritatea absolută. La fiecare tur, candidatul
cu mai puţin de 5 voturi primite va fi eliminat. Dintre candidaţii rămaşi, cel care
a primit cel mai mic număr de voturi va fi, de asemenea, eliminat. Dacă mai
mulţi candidaţi au, la egalitate,
cel mai mic număr de voturi, numai candidatul
cel mai mic în rang potrivit articolului 5 din Regulament este eliminat. Dacă
există egalitate de voturi între candidaţii din turul final, va avea preferinţă
judecătorul mai mare în rang potrivit articolului 5 din Regulament.
6. Regulile stabilite în paragraful precedent se aplică alegerilor prevăzute
la paragraful 2 al acestui articol. Totuşi, în cazul în care mai mult de un
tur de scrutin este necesar până când un candidat întruneşte majoritatea
absolută, doar candidatul care a primit cel mai mic număr de voturi va fi
eliminat după fiecare tur.
Articolul 9
(Atribuţiile Preşedintelui Curţii)
1. Preşedintele Curţii conduce activitatea Curţii şi o administrează.
Preşedintele reprezintă Curtea şi, în special, răspunde în relaţiile acesteia
cu autorităţile din cadrul Consiliului Europei.
2. Preşedintele conduce şedinţele de Plen, şedinţele Marii Camere şi
şedinţele colegiului de cinci judecători.
3. Preşedintele nu participă la soluţionarea cauzelor aflate pe rolul
Camerelor, cu excepţia cazului în care este judecător desemnat de statul
semnatar din cauza respectivă.
Articolul 9A[2]
(Rolul Biroului)
1. (a) În cadrul Curţii există un Birou, compus din Preşedintele Curţii,
Vicepreşedinţii
acesteia şi Preşedinţii Secţiilor. Dacă un Vicepreşedinte
sau un Preşedinte de Secţie nu poate participa la o şedinţă a Biroului,
acesta va fi înlocuit de Vicepreşedintele Secţiei sau, în lipsa acestuia, de
următorul
membru cu cel mai înalt rang din cadrul Secţiei, potrivit regulilor
cuprinse la articolul 5 din Regulament.
[1] 1 decembrie 2005.
[2] Introdus la 7 iulie 2003.
57 • Regulament Art. 10-12
(b) Biroul poate solicita participarea oricărui alt membru al Curţii ori a
oricărei alte persoane a cărei prezenţă este considerată necesară.
2. Biroul este asistat de grefier şi de grefierii-adjuncţi.
3. Sarcina principală a Biroului este de a-l sprijini pe Preşedinte în exercitarea
atribuţiilor sale de conducere şi administrare a Curţii. În acest scop,
Preşedintele poate supune atenţiei Biroului orice problemă administrativă
sau extrajudiciară care intră în competenţa sa.
4. Biroul va asigura şi coordonarea Secţiilor Curţii.
5. Preşedintele poate consulta Biroul înainte de a emite instrucţiuni
practice în temeiul articolului 32 din Regulament şi înainte de a aproba
instrucţiunile generale propuse de Grefier potrivit articolului 17 paragraful
4 din Regulament.
6. Biroul poate raporta orice problemă Plenului. De asemenea, îi poate
adresa propuneri.
7. Se va ţine o evidenţă a întrunirilor Biroului, care va fi adusă la cunoştinţa
judecătorilor în ambele limbi oficiale ale Curţii. Secretarul Biroului va fi
ales de către Grefier cu avizul Preşedintelui Curţii.
Articolul 10
(Atribuţiile Vicepreşedinţilor Curţii)
Vicepreşedinţii Curţii îl asistă pe Preşedintele acesteia. Aceştia îi ţin
locul dacă Preşedintele este în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile sau
dacă postul de Preşedinte este vacant, ori la cererea Preşedintelui. De
asemenea, aceştia îndeplinesc funcţia de Preşedinţi de Secţii.
Articolul 11
(Înlocuirea Preşedintelui şi a Vicepreşedinţilor Curţii)
Dacă Preşedintele şi Vicepreşedinţii sunt, în acelaşi timp, în imposibilitate
de a-şi exercita atribuţiile, ori dacă posturile lor sunt în mod concomitent
vacante, rolul de Preşedinte al Curţii va fi preluat de unul dintre Preşedinţii
de Secţii ori, dacă niciunul dintre aceştia nu este disponibil, de către un alt
judecător ales, cu respectarea rangului stabilit în conformitate cu articolul
5 din Regulament.
Articolul 12[1]
(Preşedinţia Secţiilor şi a Camerelor)
Preşedinţii Secţiilor prezidează şedinţele Secţiilor şi ale Camerelor ale
căror membri sunt şi conduc activitatea Secţiilor. Vicepreşedinţii Secţiilor îi
înlocuiesc dacă se află în imposibilitate de exercitare a atribuţiilor sau dacă
postul de Preşedinte de Secţie este vacant, ori la solicitarea Preşedintelui
Secţiei. Dacă acest lucru nu este posibil, judecătorii din cadrul Secţiei sau
al Camerei îi vor înlocui, în ordinea rangului stabilit conform articolului 5 din
Regulament.
[1] Modificat la 17 iunie şi la 8 iulie 2002.
Art. 13-16 Regulament • 58
Articolul 13[1]
(Imposibilitatea de a prezida)
Judecătorii Curţii nu pot prezida în cauzele în care statul semnatar ai
cărui cetăţeni sunt sau care i-a desemnat este parte, ori în cauzele în care
participă în calitate de judecători desemnaţi potrivit articolului 29 paragraful
1 litera a) din Regulament sau articolului 30 paragraful 1 din Regulament.
Articolul 14
(Reprezentarea echilibrată a sexelor)
În activitatea de alegere a judecătorilor prevăzută de prezentul capitol
şi de următorul din cadrul acestui Regulament, Curtea va urmări să asigure
o reprezentare echilibrată a sexelor.
Capitolul III. Grefa
Articolul 15
(Alegerea Grefierului)
1. Plenul Curţii îşi alege Grefierul. Candidaţii trebuie să se bucure de o
înaltă reputaţie morală şi trebuie să posede toate cunoştinţele şi experienţa
legală, managerială şi lingvistică, necesare pentru exercitarea atribuţiilor
pe care le presupune această funcţie.
2. Grefierul este ales pe o perioadă de cinci ani şi poate fi reales. Grefierul
nu poate fi revocat din funcţie decât dacă judecătorii, reuniţi în plen,
decid cu o majoritate de două treimi că persoana în cauză nu mai întruneşte
cerinţele impuse de funcţie. Persoana în cauză trebuie audiată de Plenul
Curţii. Oricare dintre judecători poate porni procedura de revocare din funcţie.
3. Alegerile prevăzute în prezentul articol se vor face prin vot secret;
numai judecătorii aleşi care sunt prezenţi pot vota. Dacă niciunul dintre
candidaţi nu întruneşte majoritatea absolută a voturilor judecătorilor prezenţi,
va avea loc un tur de balotaj între primii doi candidaţi care au obţinut
cel mai mare număr de voturi. Dacă există egalitate de voturi între aceştia,
va avea preferinţă mai întâi candidatul de sex feminin, dacă există şi, în al
doilea rând, candidatul mai în vârstă.
4. Înainte de preluarea mandatului, grefierul depune următorul jurământ
sau face următoarea declaraţie solemnă în faţa Plenului Curţii sau, dacă
este nevoie, în faţa Preşedintelui Curţii:
„Jur” – sau „Declar în mod solemn” – „că îmi voi exercita cu loialitate,
discreţie şi conştiinciozitate funcţia conferită în calitate de grefier al Curţii
Europene pentru Drepturile Omului.”
Acest lucru va fi consemnat într-un proces-verbal.
Articolul 16
(Alegerea grefierilor adjuncţi)
1. Plenul Curţii alege de asemenea doi grefieri adjuncţi cu respectarea
condiţiilor, în modul şi pe durata prevăzute la articolul precedent. Procedura
[1] Modificat la 4 iulie 2005.
59 • Regulament Art. 17-18A
revocării
din funcţie prevăzută în ceea ce îl priveşte pe grefier li se va aplica
şi acestora întocmai. Curtea se consultă mai întâi cu grefierul în ambele
cazuri.
2. Înainte de a-şi prelua mandatul, grefierul adjunct depune jurământul
sau declaraţia solemnă în faţa Plenului Curţii sau, dacă este nevoie, în faţa
Preşedintelui Curţii, în condiţii similare celor prevăzute cu privire la grefier.
Acest fapt va fi consemnat într-un proces-verbal.
Articolul 17
(Atribuţiile grefierului)
1. Grefierul acordă sprijin Curţii în cadrul exercitării atribuţiilor sale
şi răspunde pentru organizarea şi activitatea Grefei aflată în subordinea
Preşedintelui Curţii.
2. Grefierul administrează arhiva Curţii şi asigură fluxul de notificări şi
comunicări făcute de sau către Curte, în legătură cu cauzele aflate pe rolul
acesteia sau cu care urmează să fie sesizată.
3. Grefierul răspunde, cu respectarea obligaţiei de discreţie inerente
funcţiei sale, solicitărilor de furnizare de informaţii privind activitatea Curţii,
în special solicitărilor formulate de presă.
4. Instrucţiunile generale formulate de grefier şi aprobate de Preşedintele
Curţii reglementează funcţionarea Grefei.
Articolul 18[1]
(Structura Grefei)
1. Grefa este alcătuită din grefieri de secţie în număr egal cu cel al
Secţiilor Curţii şi din departamentele necesare pentru a asigura serviciile
juridice şi administrative necesare Curţii.
2. Grefierul de secţie asistă activitatea Secţiei şi poate fi ajutat de un
grefier de secţie adjunct.
3. Membrii Grefei sunt numiţi de grefierul aflat sub autoritatea Preşedintelui
Curţii. Numirea Grefierului şi a grefierilor adjuncţi se face conform
articolelor 15 şi 16 din prezentul Regulament.
Articolul 18A[2]
(Raportorii nejudiciari)
1. În activitatea judecătorului unic, membrii Curţii sunt asistaţi de raportori
nejudiciari care îşi desfăşoară activitatea sub conducerea Preşedintelui
Curţii. Aceştia fac parte din Grefa Curţii.
2. Raportorii nejudiciari sunt numiţi de Preşedintele Curţii la propunerea
grefierului. Grefierii de secţie şi grefierii adjuncţi de secţie prevăzuţi la articolul
18 paragraful 2 din prezentul regulament sunt de drept raportori nejudiciari.
[1] Modificat la 13 noiembrie 2006 şi 20 februarie 2012.
[2] Introdus la 13 noiembrie 2006 şi modificat la 14 ianuarie 2013.
Art. 19-23 Regulament • 60
Capitolul IV. Funcţionarea Curţii
Articolul 19
(Sediul Curţii)
1. Sediul Curţii se află în clădirea Consiliului Europei de la Strasbourg.
Curtea poate, dacă consideră util acest lucru, să îşi desfăşoare activitatea
oriunde pe teritoriile statelor membre ale Consiliului Europei.
2. Curtea poate decide, în orice stadiu al soluţionării unei cereri, că este
necesară realizarea de investigaţii sau a oricărei alte activităţi, în orice alt
loc, de către întreaga Curte, de către unul sau mai mulţi dintre membrii săi.
Articolul 20
(Şedinţele Plenului)
1. Plenul se întruneşte la convocarea Preşedintelui Curţii, atunci când
este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor sale potrivit Convenţiei sau
prezentului Regulament. Preşedintele Curţii convoacă Plenul şi la cererea
unei treimi din numărul membrilor Curţii, dar şi cel puţin o dată pe an pentru
rezolvarea problemelor administrative.
2. Cvorumul şedinţei Plenului este constituit din două treimi din numărul
judecătorilor aleşi aflaţi în funcţie.
3. Dacă nu se poate întruni cvorumul, Preşedintele amână şedinţa.
Articolul 21
(Alte şedinţe ale Curţii)
1. Marea Cameră, Camerele şi Comitetele au activitate permanentă.
Cu toate acestea, la propunerea Preşedintelui, Curtea va stabili sesiuni de
activitate în fiecare an.
2. În afara acestor perioade, Marea Cameră şi Camerele se întrunesc
la convocarea Preşedinţilor lor, în cazuri urgente.
Articolul 22
(Deliberările)
1. Curtea deliberează în camera de consiliu. Deliberările rămân secrete.
2. Numai judecătorii pot lua parte la deliberări. Grefierul sau înlocuitorul
său, dar şi alţi membri ai Grefei şi interpreţi în măsura în care prezenţa lor
este considerată necesară, vor fi prezenţi. Niciunei alte persoane nu i se
va permite accesul la deliberări, decât dacă Curtea decide în mod special
în acest sens.
3. Înainte de a supune votului orice problemă a Curţii, Preşedintele poate
cere judecătorilor să îşi prezinte opiniile cu privire la respectiva problemă.
Articolul 23
(Votul)
1. Deciziile Curţii se iau cu majoritatea judecătorilor prezenţi. În caz de
egalitate, se votează din nou şi, dacă egalitatea se menţine, Preşedintele
are votul decisiv. Prezentul paragraf se aplică atunci când Regulamentul
nu dispune altfel.
61 • Regulament Art. 23A-24
2. Deciziile şi hotărârile Marii Camere şi ale Camerelor se iau cu votul
majorităţii judecătorilor prezenţi. În cazul votului final cu privire la admisibilitate
şi la fondul cauzei abţinerile nu sunt permise.
3. În general, votul este public prin ridicarea mâinii. Preşedintele poate
cere vot nominal, în ordinea crescătoare a rangului.
4. Orice problemă supusă votului trebuie clar formulată.
Articolul 23A[1]
(Adoptarea tacită a deciziilor)
Când Curtea trebuie să decidă cu privire la probleme de procedură sau
orice alte aspecte în afara celor aflate pe ordinea sa de zi, Preşedintele
poate dispune ca o schiţă a deciziei să fie transmisă judecătorilor şi poate
fixa un termen-limită pentru formularea de observaţii pe marginea acesteia.
Dacă niciun judecător nu a formulat observaţii, propunerea va fi considerată
adoptată la expirarea termenului.
Capitolul V. Compunerea Curţii
Articolul 24[2]
(Compunerea Marii Camere)
1. Marea Cameră este formată din 17 judecători şi cel puţin 3 judecători
supleanţi.
2. (a) În compunerea Marii Camere intră Preşedintele şi Vicepreşedinţii
Curţii şi Preşedinţii Secţiilor. Dacă oricare dintre Vicepreşedinţii Curţii sau
Preşedintele oricărei Secţii nu poate participa la şedinţa Marii Camere, va
fi înlocuit de Vicepreşedintele respectivei Secţii.
(b) Judecătorul ales de statul semnatar în cauză sau, dacă este cazul,
judecătorul desemnat în temeiul articolelor 29 şi 30 din prezentul Regulament,
este membru de drept al Marii Camere potrivit dispoziţiilor articolului
26 paragrafele 4 şi 5 din Convenţie.
(c) În cauzele repartizate Marii Camere potrivit articolului 30 din Convenţie,
în compunerea Marii Camere vor intra şi membrii Camerei care şi-a
declinat competenţa.
(d) În cauzele repartizate Marii Camere în temeiul articolului 43 din
Convenţie, în compunerea Marii Camere nu va intra niciunul dintre judecătorii
Camerei originar învestite, cu excepţia Preşedintelui acelei Camere
şi a judecătorului desemnat de statul semnatar implicat, niciunul dintre
judecătorii care au intrat în compunerea Camerei sau Camerelor care au
soluţionat cererea cu privire la admisibilitate.
(e) Judecătorii şi supleanţii care trebuie să completeze Marea Cameră
în fiecare caz în care aceasta este sesizată vor fi desemnaţi din rândul
judecătorilor
rămaşi, prin tragere la sorţi, de către Preşedintele Curţii în
[1] Introdus la 13 decembrie 2004.
[2] Modificat la 8 decembrie 2000, 13 decembrie 2004, 4 iulie şi 7 noiembrie 2005, 29
mai şi 13 noiembrie 2006.
Art. 24 Regulament • 62
prezenţa
grefierului. Modalitatea de tragere la sorţi va fi stabilită de Plenul
Curţii, urmând a se avea în vedere asigurarea unei reprezentări geografice
echilibrate,
care să reflecte diversitatea sistemelor juridice ale părţilor
contractante.
(f) Atunci când examinează o cerere pentru emiterea unei aviz consultativ
potrivit articolului 47 din Convenţie, Marea Cameră va avea compunerea
prevăzută de paragrafele 2 (a) şi (e) ale prezentului articol.
(g) Atunci când examinează o solicitare prevăzută de articolul 46
paragraful 4 din Convenţie, în compunerea Marii Camere vor intra, în
plus faţă de judecătorii la care fac referire paragraful 2 literele (a) şi (b),
şi membrii Camerei sau ai Comitetului care au trimis cererea în cauză.
Dacă cererea a fost trimisă de o Mare Cameră, aceasta va fi compusă
din aceiaşi membri ca şi Marea Cameră originară. În toate aceste situaţii,
inclusiv atunci când nu se poate reconstitui componenţa iniţială a Marii
Camere, judecătorii şi supleanţii care vor completa Marea Cameră vor fi
desemnaţi potrivit paragrafului 2 litera (e) din prezentul articol.
3. Dacă oricare dintre judecători nu poate participa la lucrările Marii
Camere, va fi înlocuit de unul dintre supleanţi, în ordinea în care aceştia din
urmă au fost selecţionaţi, potrivit paragrafului 2 litera (e) din prezentul articol.
4. Judecătorii şi supleanţii desemnaţi potrivit prevederilor de mai sus
vor continua să facă parte din Marea Cameră în vederea soluţionării
cauzei până la finalizarea procedurii. Chiar şi după expirarea mandatului,
vor continua să participe la soluţionarea cauzei dacă au participat la examinarea
fondului. Aceste prevederi vor fi de asemenea aplicabile procedurii
avizelor consultative.
5. (a) Colegiul de 5 judecători ai Marii Camere, convocat să soluţioneze
cererile prevăzute de articolul 43 din Convenţie, va fi compus din:
- Preşedintele Curţii. Dacă Preşedintele nu poate participa, va fi înlocuit
de Vicepreşedintele Curţii cu rangul cel mai înalt;
- doi Preşedinţi de Secţii desemnaţi prin rotaţie. Dacă Preşedinţii astfel
desemnaţi sunt indisponibili, vor fi înlocuiţi de Vicepreşedinţii Secţiilor
respective;
- doi judecători desemnaţi prin rotaţie dintre judecătorii desemnaţi de
celelalte Secţii să ia parte din colegiu pe o perioadă de şase luni;
- cel puţin doi judecători supleanţi desemnaţi prin rotaţie dintre judecătorii
aleşi de Secţii să facă parte din colegiu pe o perioadă de şase luni.
(b) Atunci când examinează o cerere de trimitere, colegiul nu poate
avea în compunere niciun judecător care a luat parte la examinarea
admisibilităţii sau a fondului cauzei respective.
(c) Nu poate face parte din colegiu, atunci când este examinată cererea
de trimitere, niciun judecător care a fost desemnat de statul semnatar
interesat în cauză sau care este cetăţean al acestui stat. Va fi exclus de
la examinarea cererii şi judecătorul desemnat ales pentru statul semnatar
interesat potrivit articolelor 29 şi 30 din Regulament.
63 • Regulament Art. 25-26
(d) Dacă oricare dintre membrii colegiului nu poate participa la examinare,
din motivele arătate la literele (b) şi (c), acesta va fi înlocuit de
unul dintre supleanţi, desemnat prin rotaţie, dintre judecătorii aleşi de Secţii
pentru a face parte din colegiu pe o perioadă de şase luni.
Articolul 25
(Compunerea Secţiilor)
1. Camerele prevăzute de articolul 25 litera (b) din Convenţie (care în
continuare vor fi desemnate cu numele de Secţii) sunt constituite de către
Plenul Curţii, la propunerea Preşedintelui Curţii, pentru o perioadă de trei
ani, cu începere de la alegerea titularilor posturilor de Preşedinte prevăzute
de articolul 8 din Regulament. Se vor constitui cel puţin patru Secţii.
2. Fiecare judecător este membru al unei Secţii. Compunerea Secţiilor
va fi echilibrată din punct de vedere geografic şi al reprezentării sexelor şi
va reflecta diferitele sisteme juridice existente în statele semnatare.
3. Dacă unui judecător îi încetează calitatea de membru al Curţii înainte
de expirarea perioadei pentru care a fost constituită Secţia, locul acestuia
în cadrul Secţiei va fi luat de succesorul acestuia ca membru al Curţii.
4. Preşedintele Curţii poate face modificări în compunerea Secţiilor, în
cazuri excepţionale în care se impune acest lucru.
5. La propunerea Preşedintelui, Plenul Curţii poate dispune constituirea
unei noi Secţii.
Articolul 26[1]
(Constituirea Camerelor)
1. Camerele formate din şapte judecători prevăzute la articolul 26 paragraful
1 din Convenţie, destinate examinării cererilor adresate Curţii, vor fi
constituite pe baza Secţiilor după cum urmează.
(a) Conform paragrafului 2 al prezentului articol şi articolului 28 paragraful
4, teza ultimă, Camera va include întotdeauna pe Preşedintele Secţiei
şi pe judecătorul desemnat în favoarea părţii contractante interesate. Dacă
acesta din urmă nu este membru al Secţiei învestite cu cererea respectivă
potrivit articolelor 51 şi 52 din Regulament, va participa ca membru de
drept al Camerei, în concordanţă cu dispoziţiile articolului 26 paragraful
4 din Convenţie. Articolul 29 din Regulament este aplicabil dacă acest
judecător este indisponibil sau se abţine.
(b) Ceilalţi membri ai Camerei sunt desemnaţi de Preşedintele Secţiei,
prin rotaţie, din rândul membrilor Secţiei respective.
(c) Membrii Secţiei care nu au fost desemnaţi în acest mod vor avea
calitatea de judecători supleanţi în cauză.
2. Judecătorul desemnat în favoarea uneia dintre Părţile Contractante
implicate sau, dacă este cazul, un alt judecător ales sau desemnat ad hoc
potrivit articolelor 29 sau 30 din Regulament poate primi de la Preşedintele
Camerei derogare privind prezenţa la întrunirile referitoare la problemele
[1] Modificat la 17 iunie şi 8 iulie 2002.
Art. 27-27A Regulament • 64
preparatorii sau la cele procedurale. În vederea reprezentării la aceste
întruniri, se va considera că Partea Contractantă a desemnat în locul
acestui judecător pe primul judecător supleant, cu respectarea articolului
29 paragraful 1 din Regulament.
3. Chiar după expirarea mandatului, judecătorii vor lua parte la soluţionarea
cauzelor în care au fost desemnaţi, în vederea soluţionării pe fond
a acestora.
Articolul 27[1]
(Comitetele)
1. Comitetele compuse din trei judecători din cadrul aceleiaşi Secţii vor
fi constituite potrivit articolului 26 paragraful 1 din Convenţie. Preşedintele
Curţii decide, după consultarea Preşedinţilor Secţiilor, cu privire la numărul
de Comitete care vor fi formate.
2. Comitetele vor fi constituite pentru o perioadă de 12 luni, prin rotaţie,
de membrii fiecărei Secţii, cu excepţia Preşedintelui Secţiei.
3. Judecătorii Secţiei, inclusiv Preşedintele acesteia, care nu fac parte
dintr-un Comitet, pot fi chemaţi să intre în compunerea acestuia, la nevoie.
De asemenea, li se poate solicita să îi înlocuiască pe membrii indisponibili.
4. Preşedintele Comitetului este membrul cu cel mai înalt rang în cadrul
Secţiei.
Articolul 27A[2]
(Judecătorul unic)
1. Instituţia judecătorului unic va fi introdusă potrivit articolului 26 paragraful
1 din Convenţie. Preşedintele Curţii decide, după consultarea biroului,
cu privire la numărul de judecători unici desemnaţi şi îi desemnează. Preşedintele
întocmeşte dinainte o listă cu părţile contractante cu privire la
care fiecare judecător desemnat va fi învestit să examineze cereri, pe durata
întregii perioade în care îşi va desfăşura activitatea ca judecător unic.
2. Sunt, de asemenea, judecători unici:
a) preşedinţii de secţie în exercitarea competenţelor ce le revin în
temeiul articolului 54 paragraful 2 (b) şi 3;
b) vicepreşedinţii de secţie desemnaţi să se pronunţe asupra cererilor
privind acordarea de măsuri interimare conform articolului 39 paragraful 4
din prezentul regulament.
3. Judecătorii unici sunt desemnaţi pentru o perioadă de 12 luni. Ei
continuă să-şi asume celelalte sarcini în cadrul secţiilor ai căror membri
sunt conform articolului 25 paragraful 2 al prezentului Regulament.
4. În conformitate cu articolul 24 paragraful 2 din Convenţie, fiecare
judecător unic este ajutat în luarea deciziilor de către un raportor nejudiciar.
[1] Modificat la 13 noiembrie 2006.
[2] Introdus la 13 noiembrie 2006 şi modificat la 14 ianuarie 2013.
65 • Regulament Art. 28-29
Articolul 28[1]
(Indisponibilitatea, abţinerea sau recuzarea)
1. Orice judecător care nu poate lua parte la sesiunile la care a fost
convocat trebuie să comunice acest aspect Preşedintelui Camerei.
2. Un judecător nu poate lua parte la soluţionarea unei cauze dacă
(a) are un interes personal în cauză, incluzând şi interesul soţului/al
soţiei, al părinţilor sau al altor rude apropiate, sau are o relaţie personală
sau profesională, ori un raport de subordonare, faţă de oricare dintre părţi;
(b) a participat anterior în cauza respectivă, fie ca agent, avocat sau
consilier al unei părţi sau al unei părţi care avea interes în cauză, fie ca
membru al altei instanţe naţionale sau internaţionale ori comisii de anchetă,
sau în orice altă calitate;
(c) în calitate de judecător ad hoc ori de fost judecător ales aflat în
continuare în funcţie potrivit prevederilor articolului 26 paragraful 3 din
prezentul Regulament, este angajat în orice tip de activitate politică sau
administrativă ori în activităţi profesionale de orice fel, incompatibile cu
independenţa şi imparţialitatea sa;
(d) şi-a exprimat în mod public, prin media, în scris, prin acţiuni publice
sau în orice alt mod, opinii de natură să îi afecteze grav imparţialitatea;
(e) pentru orice alt motiv, independenţa şi imparţialitatea sa pot fi puse
în mod legitim sub semnul întrebării.
3. Dacă unul dintre judecători declară că se abţine pentru oricare
motivele de mai sus, acesta îl va notifica pe Preşedintele Camerei, care îl
va dispensa de obligaţii în cauza respectivă.
4. În cazul în care judecătorul în cauză ori Preşedintele nu sunt siguri
cu privire la existenţa unuia dintre cazurile arătate la paragraful 2 al
prezentului articol, Camera va lua o decizie. După audierea judecătorului
implicat, Camera va delibera şi va vota, în absenţa judecătorului respectiv.
În cadrul procedurilor de deliberare şi vot, acest judecător va fi înlocuit de
primul judecător supleant din cadrul Camerei. Aceeaşi procedură se aplică
dacă judecătorul fusese desemnat pentru una din părţile contractante
participante în cauză. În acest caz, se va considera că partea contractantă
implicată l-a desemnat pe primul judecător supleant să o reprezinte, potrivit
articolului 29 paragraful 1 din Regulament.
5. Prevederile de mai sus sunt aplicabile şi judecătorului unic sau
membrilor Comitetelor, cu diferenţa că comunicarea prevăzută la paragrafele
1 şi 3 de mai sus va fi adresată Preşedintelui Secţiei.
Articolul 29[2]
(Judecătorii ad hoc)
1. (a) Dacă judecătorul ales pentru una dintre părţile contractante implicate
nu poate participa la activitatea Camerei, se abţine sau este recuzat,
[1] Modificat la 17 iunie şi 8 iulie 2002, la 13 decembrie 2004 şi la 13 noiembrie 2006.
[2] Astfel cum a fost modificat la 17 iunie şi 8 iulie 2002, la 13 noiembrie 2006 şi la 29
martie 2010.


Titlu: Conventia europeana a drepturilor omului - actualizata 10 mai 2013
Subtitlu: editia a 8-a
Editia: a 8-a
Autori: ***
Editura: Hamangiu
Pagini: 176
Data aparititei: 17 Mai 2013
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-678-628-7

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.064 sec