Contractul de vanzare. Practica judiciara si reglementarea din Noul Cod civil

Contractul de vanzare. Practica judiciara si reglementarea din Noul Cod civil
Preț: 43,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 592
Categoria: Comercial

DESCRIERE

Data: 24.06.2011
592 pagini


Descriere
Aceasta lucrare are ca scop concentrarea jurisprudentei valoroase si pertinente in materia contractului de vanzare. Prin structurarea culegerii in opt capitole, autorii si-au propus crearea unui instrument esential de lucru si cercetare, pus la indemana profesionistilor dreptului.

Cercetarea jurisprudentei generate de institutia vanzarii inainte de 1 octombrie 2011, data intrarii in vigoare a noului Cod civil, in paralel cu noua reglementare, inlesneste trecerea la aplicarea noii legislatii. Interesul teoretic si practic al lucrarii se reliefeaza acut in acest moment in care legiuitorul isi propune o reformare si o reformulare a principiilor si conceptelor traditionale.

Renuntarea la diviziunea traditionala in raporturi civile si raporturi comerciale a starnit nelinisti in randul practicienilor, dar prezenta carte isi propune sa demonstreze ca, in materia vanzarii, efectele noii reglementari sunt benefice, asigurandu-se o protectie sporita subiectelor de drept aflate pe o pozitie de inferioritate, putandu-se remarca atentia data protejarii partii defavorizate intr-un raport contractual si remedierii dezechilibrelor contractuale grave provocate prin comportamentul incorect al unei parti.


Cuprins
Capitolul I. Natura juridică a contractului __________________ 1
1. Contract de vânzare-cumpărare. Natura civilă a
acţiunii în constatarea nulităţii absolute în care una
dintre părţi este persoană juridică __________________ 2
2. Contract de tranzacţie şi vânzare-cumpărare.
Rezoluţiunea contractului cu repunerea părţilor în
situaţia anterioară. Necompetenţa materială a
instanţelor comerciale___________________________ 4
3. Antecontract de vânzare-cumpărare. Valorificare.
Acţiune de drept comun _________________________ 7
4. Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare
a unei construcţii viitoare. Natură juridică __________ 12
5. Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare.
Cauză. Comercialitate__________________________ 15
6. Caracterul patrimonial al dreptului de creanţă izvorât
din antecontractul de vânzare-cumpărare. Preţ
stabilit de părţi. Efecte _________________________ 18
7. Pentru determinarea competenţei materiale şi a căilor
de atac nu se are în vedere denumirea generică a unei
cereri, ci valoarea obiectului acesteia, indiferent dacă
ea este în constatarea sau realizarea dreptului _______ 22
Capitolul al II-lea. Încheierea contractului şi condiţiile de
validitate a acestuia _______________________________ 32
Secţiunea 1. Oferta de a contracta şi acceptarea ofertei_______ 32
8. Ofertă de vânzare. Retractare. Clauză de dezicere ____ 32
9. Ofertă de vânzare imobil. Cumpărător persoană
juridică. Acceptare ofertă _______________________ 38
10. Contract de vânzare-cumpărare privind mijloacele
fixe. O licitaţie odată ţinută nu mai poate fi anulată
decât de instanţă şi pentru cauze de nulitate _________ 42
Secţiunea a 2-a. Capacitatea părţilor _____________________ 48
11. Vânzare-cumpărare. Proprietar minor sub 14 ani.
Curatelă. Lipsa cauzei contractului________________ 48
12. Drept litigios. Interdicţia specială de cumpărare
prevăzută de art. 1309 C. civ. ____________________ 53
XIV Contractul de vânzare
13. Apartament cumpărat în temeiul Decretului-lege
nr. 61/1990. Constatarea calităţii de bun coachizit.
Calitate procesuală activă _______________________ 63
Secţiunea a 3-a. Consimţământul părţilor. Promisiunea de
vânzare (antecontractul). Dreptul de preempţiune ______ 66
14. Lipsa discernământului la încheierea actului juridic.
Cauză de nulitate relativă, nu absolută, ce
trebuie dovedită ______________________________ 66
15. Lipsa discernământului. Acţiune în constatarea
nulităţii contractului. Prescripţia extinctivă.
Acţiune oblică. Calitate procesuală _______________ 72
16. Eroare asupra substanţei obiectului actului juridic.
Sancţiune. Răspundere pentru vicii ascunse.
Condiţii_____________________________________ 75
17. Eroare-obstacol. Simulaţie. Nulitate relativă.
Autoritate de lucru judecat ______________________ 78
18. Dol. Obligaţia de a dovedi întrunirea cerinţelor
art. 960 C. civ. _______________________________ 86
19. Contract de vânzare-cumpărare încheiat după
expirarea contractului de exclusivitate prestări-servicii.
Consecinţe __________________________________ 90
20. Contract de vânzare-cumpărare. Act sub semnătură
privată. Acţiune pentru a se pronunţa o hotărâre
judecătorească care să ţină loc de act autentic de
înstrăinare. Admisibilitate_______________________ 92
21. Aprecierea interesului în executarea silită a unei
obligaţii de a face, izvorâtă dintr-un antecontract de
vânzare-cumpărare. Termen. Preţ_________________ 95
22. Hotărâre care ţine loc de act autentic de
vânzare-cumpărare. Condiţii. Calitatea de proprietar a
promitentului-vânzător ________________________ 100
23. Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare.
Condiţii de valabilitate. Hotărâre care ţine loc de
contract de vânzare-cumpărare__________________ 104
24. Antecontract. Neexecutare. Răspundere contractuală.
Acţiune pentru pronunţarea unei hotărâri care ţine loc
de act autentic de vânzare-cumpărare. Prescripţie ___ 109
25. Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Obiect
determinat. Acţiune oblică. Partaj succesoral_______ 112
26. Dreptul de preempţiune al chiriaşilor. Vocaţia
unităţii deţinătoare de a înstrăina imobilul _________ 116
Cuprins XV
27. Drept de preempţiune. Lege aplicabilă. Obligaţii
unitate deţinătoare____________________________ 122
Secţiunea a 4-a. Obiectul contractului ___________________ 128
28. Contract de vânzare-cumpărare – obiect determinat.
Teren. Necesitatea individualizării, întindere,
amplasament________________________________ 128
29. Vânzare de bunuri viitoare. Obligaţie sub condiţie
suspensivă. Neîndeplinirea obligaţiei. Efecte _______ 135
30. Inalienabilitatea prevăzută de art. 9 din Legea
nr. 112/1995 ________________________________ 139
31. Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului
aferent construcţiilor ce fac obiect al vânzării, în
temeiul Legii nr. 112/1995 _____________________ 142
32. Contract de vânzare-cumpărare. Teren aferent
construcţiei. Curţi împrejmuite ale unor locuinţe-tip
pentru salariaţii C.F.R., care nu constituie domeniu
public _____________________________________ 147
33. Cuantumul preţului determinat de părţi este
expresia libertăţii de voinţă_____________________ 149
34. Vânzarea-cumpărarea de locuinţe. Preţ. Drepturi şi
obligaţii. Părţi contractante_____________________ 151
Secţiunea a 5-a. Cauza contractului _____________________ 155
35. Antecontract de vânzare-cumpărare. Cauză ilicită.
Scop imoral_________________________________ 155
36. Cauza contractului de vânzare-cumpărare. Efectele
înstrăinării bunului promis către o altă persoană ____ 162
37. Antecontract de vânzare-cumpărare. Preţ. Condiţii
de aplicare a principiului validităţii contractului chiar
şi în cazul lipsei de echivalenţă între preţ şi valoarea
reală a bunului ______________________________ 164
38. Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare.
Scoaterea din patrimoniul pârâtei a unui bun ce făcea
obiectul executării silite. Prejudiciu. Fraudă________ 166
39. Mandatar. Vânzarea lucrului altuia. Buna-credinţă
a cumpărătorului_____________________________ 168
Secţiunea a 6-a. Forma contractului _____________________ 171
40. Forma autentică. Lipsa refuzului pârâtului de a perfecta
contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică _ 171
41. Forma autentică. Imposibilitatea semnării contractului.
Omisiunea semnării tuturor exemplarelor
contractului. Nulitate absolută __________________ 174
XVI Contractul de vânzare
Capitolul al III-lea. Nulitatea contractului_________________ 180
42. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă a contractelor de
vânzare-cumpărare. Vânzarea imobilului la un preţ
superior. Cauză ilicită_________________________ 180
43. Contract de vânzare-cumpărare având ca obiect teren.
Constatarea ulterioară a nulităţii absolute a titlului de
proprietate. Buna-credinţă a cumpărătorului _______ 186
44. Consimţământ viciat prin dol. Preţul fictiv şi derizoriu
atrage nulitatea absolută a contractului de
vânzare-cumpărare. Cauză ilicită. Terţi dobânditori
de rea-credinţă. Nulitate absolută ________________ 191
45. Calitatea de proprietar a vânzătorului. Vânzarea
lucrului altuia. Fraudă. Nulitate absolută __________ 198
46. Nulitate absolută. Lipsa cauzei. Tranzacţie
frauduloasă _________________________________ 203
47. Pact de preferinţă. Încălcare. Consecinţe __________ 206
48. Nulitate contract de vânzare-cumpărare pentru
nerespectarea dreptului de preempţiune al
chiriaşului __________________________________ 211
49. Contract de vânzare-cumpărare încheiat în baza
Decretului-lege nr. 61/1990. Nulitate absolută______ 225
50. Imobil preluat în mod abuziv. Contract de
vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 112/1995.
Nulitate absolută. Interdicţie de cumpărare ________ 229
51. Contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul
Legii nr. 112/1995. Prescrierea dreptului la acţiune în
constatarea nulităţii contractului. Inaplicabilitatea
dispoziţiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la
Convenţia europeană a drepturilor omului. Excepţia
autorităţii de lucru judecat _____________________ 232
52. Anulare contract de vânzare-cumpărare.
Bună-credinţă. Măsuri reparatorii prin echivalent ___ 236
53. Nulitate absolută parţială. Buna-credinţă la încheierea
contractului de vânzare-cumpărare. Repunerea
părţilor în situaţia anterioară. Principiul îmbogăţirii
fără justă cauză. Efecte. Preţ____________________ 241
54. Retroactivitatea efectelor nulităţii. Restabilirea
situaţiei anterioare____________________________ 244
55. Nulitatea actului juridic. Repunerea părţilor în
situaţia anterioară. Lipsa relevanţei raporturilor
juridice anterioare actului nul ___________________ 251
Cuprins XVII
56. Manifestare de voinţă exprimată prin act de vânzare nul,
producătoare de efecte valabile drept antecontract de
vânzare-cumpărare. Principiul conversiunii actului
juridic. Condiţii______________________________ 254
57. Constatarea nulităţii absolute a contractului de
vânzare-cumpărare autentic. Acţiune patrimonială.
Lipsa obiectului vânzării. Preţ fictiv. Cauză falsă.
Recursul declarat împotriva unei decizii nesusceptibile
de a fi atacată cu apel este inadmisibil ____________ 259
58. Acţiune în constatarea nulităţii. Calitate procesuală
activă. Nulitate absolută pentru cauză ilicită _______ 267
Capitolul al IV-lea. Efectele contractului __________________ 275
Secţiunea 1. Interpretarea clauzelor contractuale.
Obligativitatea contractului în raporturile dintre
părţile contractante _____________________________ 275
59. Interpretarea unei convenţii trebuie să se facă în
sensul voinţei exprimate de părţile contractante_____ 275
60. Antecontract de vânzare-cumpărare. Încheierea
convenţiei. Obligaţiile părţilor __________________ 281
61. Rezoluţiunea convenţională a contractului de
vânzare-cumpărare. Repunerea părţilor în situaţia
anterioară. Soluţionarea litigiului pe calea arbitrajului
comercial. Acţiune în anulare. Condiţii de
admisibilitate _______________________________ 288
62. Convenţie afectată de un termen suspensiv incert.
Consecinţe _________________________________ 291
63. Principiul irevocabilităţii contractelor. Clauză de
dezicere____________________________________ 299
64. Intenţia părţilor în promisiunea sinalagmatică de
vânzare-cumpărare. Clauză de dezicere ___________ 307
65. Act sub semnătură privată, cu clauză de dezicere,
neurmat de încheierea actului în formă autentică.
Consecinţe _________________________________ 311
66. Acţiune privind rezoluţiunea unui contract de
vânzare-cumpărare. Restituirea sumei plătite ca
arvună _____________________________________ 313
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile vânzătorului _________________ 326
67. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Obligaţia
vânzătorului de a garanta contra evicţiunii. Invocarea
lipsei calităţii procesuale active _________________ 326
XVIII Contractul de vânzare
68. Vânzătorului îi incumbă garanţia împotriva evicţiunii.
Clauză exoneratoare de răspundere pentru evicţiunea
provenită de la un terţ _________________________ 330
69. Răspunderea vânzătorului pentru evicţiune. Calitate
procesuală pasivă. Efectele obligaţiei de garanţie ___ 338
70. Obligaţia vânzătorului de a-l garanta pe cumpărător
de evicţiunea totală sau parţială a lucrului vândut.
Efecte. Calitate procesuală pasivă _______________ 342
71. Restituirea preţului de circulaţie al lucrului de care
cumpărătorul a fost evins. Situaţia chematului
în garanţie __________________________________ 349
72. Nulitatea absolută a clauzei contractuale privind
exonerarea vânzătorului de obligaţia de a răspunde
pentru evicţiune _____________________________ 353
73. Contract de vânzare-cumpărare. Nulitate. Repunerea
părţilor în situaţia anterioară. Restituirea de către
vânzător a preţului actualizat ___________________ 356
74. Acţiune estimatorie. Condiţiile cerute de lege pentru
angajarea răspunderii vânzătorului pentru vicii
ascunse ____________________________________ 358
Secţiunea a 3-a. Obligaţiile cumpărătorului _______________ 361
75. Contract de vânzare-cumpărare cu plata preţului
în rate. Ofertă reală de plată. Locul plăţii. Cesiune de
creanţă_____________________________________ 361
76. Contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate.
Contracte de asigurare accesorii. Plata anticipată a
preţului. Principiul accessorium sequitur
principalem_________________________________ 364
77. Cumpărătorul are obligaţia plăţii integrale a preţului
pentru a putea, eventual, angaja răspunderea pentru
vicii a vânzătorului ___________________________ 367
78. Nerespectarea clauzelor unui contract de
vânzare-cumpărare încheiat în anul 1940.
Aplicabilitatea Legii nr. 10/2001 ________________ 370
79. Reprezentarea societăţii comerciale la încheierea
contractului de vânzare-cumpărare prin directorul
general. Răspundere contractuală a societăţii _______ 374
80. Obligaţie de a face. Hotărâre judecătorească care
ţine loc de contract. Acţiune în complinirea preţului.
Prescripţie extinctivă. Calculul termenului_________ 376
Cuprins XIX
Secţiunea a 4-a. Efectele contractului faţă de terţi __________ 377
81. Mandat acordat pentru înstrăinarea unui imobil.
Anularea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate
în baza mandatului acordat. Preţ neserios__________ 377
82. Acţiune în declararea simulaţiei _________________ 386
83. Simulaţie. Imposibilitate de preconstitui un înscris.
Acord simulatoriu____________________________ 391
84. Simulaţia în materia actului de vânzare-cumpărare.
Dovada cu martori ___________________________ 397
85. Vânzarea nudei proprietăţi. Simulaţie. Donaţie
deghizată___________________________________ 403
86. Acţiune pauliană. Creanţă izvorâtă dintr-un
antecontract de vânzare-cumpărare ______________ 408
87. Acţiune pauliană. Preţ neserios. Complicitatea
terţului. Mandat tacit reciproc___________________ 415
88. Cesiune de creanţă. Excepţia lipsei de interes.
Condiţii____________________________________ 418
Capitolul al V-lea. Rezoluţiunea contractului ______________ 423
89. Vânzare-cumpărare. Noţiune. Rezoluţiune_________ 423
90. Rezoluţiune pentru neîndeplinirea obligaţiilor
contractuale de către una dintre părţi _____________ 429
91. Neexecutarea parţială a contractului comercial.
Rezoluţiune. Condiţii de admisibilitate ___________ 433
92. Rezoluţiunea antecontractului de vânzare-cumpărare.
Neîndeplinirea de către promitentul-vânzător a obligaţiei
contractuale de a-i preda beneficiarului-cumpărător
apartamentul ce a constituit obiectul antecontractului.
Invocarea excepţiei de neexecutare a contractului ___ 435
93. Încheierea contractului se va face în forma convenită de
părţi, neexistând dovada refuzului culpabil al pârâtului
pentru perfectarea contractului. Pact comisoriu de
gradul I ____________________________________ 447
94. Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Pact
comisoriu expres. Condiţii _____________________ 450
95. Renunţarea părţilor contractante la pactul comisoriu
inserat în contract. Efecte ______________________ 453
96. Antecontractul de vânzare-cumpărare dă naştere la un
drept de creanţă, un drept personal în sarcina ambelor
părţi_______________________________________ 455
97. Rezoluţiunea promisiunii de vânzare-cumpărare.
Acordul ambelor părţi. Daune-interese compensatorii.
XX Contractul de vânzare
Punerea în întârziere a debitorului. Lipsa
notificării __________________________________ 459
98. Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare de
acţiuni. Daune-interese ________________________ 465
Capitolul al VI-lea. Varietăţi de vânzare __________________ 467
99. Vânzare de drepturi succesorale. Obiectul
contractului_________________________________ 467
100. Cesiunea unei moşteniri. Teren. Obligativitatea
formei autentice _____________________________ 471
101. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni.
Nulitatea absolută a contractului. Calitatea de terţ a
soţului cumpărătoarei _________________________ 476
102. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Data de
la care începe să curgă termenul prescripţiei
dreptului de a cere executarea obligaţiilor _________ 478
103. Obligaţia de garanţie a vânzătorului. Evicţiunea sui
generis în cadrul contractelor de vânzare-cumpărare
de acţiuni __________________________________ 481
104. Cuantumul despăgubirilor nu este limitat la valoarea
imobilului restituit înscrisă în evidenţa contabilă a
societăţii. Răspunderea A.V.A.S. îşi are izvorul
într-un drept de garanţie specific dreptului comun,
reglementat şi prin lege specială_________________ 486
105. Vânzare de spaţii medicale. Stabilirea preţului.
Dispoziţii legale incidente. Posibilitatea deducerii
din preţ a investiţiilor efectuate de cei interesaţi de
cumpărare. Condiţii __________________________ 493
Capitolul al VII-lea. Acţiunea în revendicare ______________ 498
106. Acţiune în revendicare. Cumpărătorii beneficiază
de un bun în sensul jurisprudenţei Curţii Europene a
Drepturilor Omului___________________________ 498
107. Acţiune în revendicare formulată pe calea dreptului
comun împotriva fostului chiriaş, devenit proprietar.
Noţiunea de bun. Inexistenţa în patrimoniul fostului
proprietar a unui drept de proprietate asupra
imobilului preluat abuziv ______________________ 502
108. Acţiune în revendicare formulată împotriva
cumpărătorului care a dobândit imobilul în baza
Legii nr. 112/1995. Preeminenţa legii speciale
asupra normei generale________________________ 514
Cuprins XXI
109. Acţiune în revendicarea imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada de referinţă a Legii nr. 10/2001.
Atingere adusă unui alt drept de proprietate ori
securităţii raporturilor juridice __________________ 518
110. Imobile naţionalizate care au făcut obiectul unor
contracte de vânzare-cumpărare succesive.
Revendicare. Uzucapiune de scurtă durată _________ 537
Capitolul al VIII-lea. Aspecte procedurale ________________ 544
111. Contract de vânzare-cumpărare. Cerere de constatare
a nulităţii. Instanţa competentă__________________ 544
112. Acţiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare
încheiat în baza Legii nr. 550/2002 privind un imobil
care intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001. Competenţă
materială ___________________________________ 547
113. Acţiune în nulitatea unui act juridic civil. Criterii de
stabilire a competenţei materiale a instanţei după valoarea
obiectului, atunci când preţul stabilit prin actul a cărui
nulitate se cere reprezintă motivul de nulitate ______ 550
114. Acţiune în rezoluţiunea antecontractului de vânzarecumpărare
şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.
Valoarea litigiului în funcţie de care se stabileşte
competenţa, în condiţiile în care beneficiarul-cumpărător
a plătit doar un avans din preţ___________________ 552
115. Competenţa materială de soluţionare a acţiunii în
nulitatea contractului de vânzare-cumpărare,
formulat de un terţ, chiriaş al imobilului __________ 555
116. Acţiune prin care se solicită constatarea nulităţii
absolute a unui contract de vânzare-cumpărare şi
rectificarea cărţii funciare. Litigiu evaluabil în bani.
Instanţa competentă __________________________ 557
117. Competenţa de soluţionare a litigiilor în legătură cu
încheierea contractelor de vânzare-cumpărare în
temeiul O.U.G. nr. 110/2005 ___________________ 560
Index _______________________________________________

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.039 sec