Tratat de dreptul muncii Legislatie. Doctrina. Jurisprudenta. Editia a VII-a, revazuta si adaugita

Tratat de dreptul muncii Legislatie. Doctrina. Jurisprudenta. Editia a VII-a, revazuta si adaugita
Preț: 120,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-673-094-5
Anul publicării: 2013
Pagini: 1048

DESCRIERE

Data aparitiei: Iunie 2013


Elaborarea si publicarea prezentei editii (a VII) a tratatului au fost determinate, in special, de implicatiile pe care le are noul Cod de procedura civila – Legea nr. 134/2010 asupra DREPTULUI MUNCII. In temeiul sau a fost republicata Legea dialogului social nr. 62/2011, iar Codul muncii a suferit unele modificari. Incercarea medierii conflictelor (litigiilor) de munca devine obligatorie de la 1 august 2013, iar de la 15 februarie a.c. calea extraordinara de atac – recursul – a fost inlocuita cu apelul – cale devolutiva de atac.

Oferim astfel, cu maxima operativitate, acelasi instrument de studiu si de lucru, tuturor celor interesati, studenti, masteranzi, doctoranzi, cercetatori, teoreticieni si practicieni.
Date tehnice

Titlu: Tratat de dreptul muncii
Pret: 120,00 RON
ISBN: 978-606-673-094-5
Format: Academic
Pagini: 1048


CUPRINS 1021
CUPRINS
PARTEA I
INTRODUCERE ÎN DREPTUL MUNCII
CAPITOLUL I. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI ........................7
§1. Munca şi formele sale ...................................................................................................7
1. Semnificaţia termenului „muncă” ...................................................................................7
2. Munca pentru sine şi munca independentă ...................................................................7
3. Munca subordonată .....................................................................................................11
§2. Noţiunea, obiectul şi misiunea dreptului muncii ......................................................12
4. Definiţia dreptului muncii ..............................................................................................12
5. Autonomia dreptului muncii .........................................................................................13
6. Dreptul individual şi dreptul colectiv al muncii .............................................................14
7. Obiectul dreptului muncii .............................................................................................14
8. Misiunea dreptului muncii ............................................................................................17
§3. Raporturile juridice individuale de muncă ................................................................19
9. Noţiunea raporturilor juridice de muncă .......................................................................19
10. Trăsăturile raporturilor juridice de muncă ..................................................................20
11. Formele raporturilor juridice de muncă ......................................................................22
12. Raporturile juridice de muncă (de serviciu) ale funcţionarilor publici ........................23
13. Raporturile juridice de muncă ale militarilor ...............................................................26
14. Raporturile juridice de muncă ale judecătorilor şi procurorilor ..................................28
15. Raporturile juridice de muncă (de serviciu) ale consilierilor juridici ...........................30
16. Situaţia membrilor Corpului diplomatic şi consular ....................................................34
17. Raporturile juridice de muncă ale membrilor cooperatori ..........................................35
18. Raporturile juridice de muncă ale ucenicilor ..............................................................36
19. Situaţia avocaţilor salarizaţi în interiorul profesiei ......................................................36
20. Situaţia executorilor judecătoreşti stagiari .................................................................37
§4. Izvoarele dreptului muncii ..........................................................................................38
21. Noţiune. Categorii de izvoare ....................................................................................38
22. Constituţia ..................................................................................................................39
23. Codul muncii ..............................................................................................................40
24. Legile speciale ...........................................................................................................40
25. Ordonanţele şi hotărârile Guvernului .........................................................................42
26. Ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative emise de miniştri şi conducătorii
altor organe centrale ................................................................................................43
27. Izvoarele internaţionale ..............................................................................................44
28. Problema practicii judiciare şi a doctrinei ..................................................................45
29. Problema cutumei ......................................................................................................50
30. Contractele colective de muncă .................................................................................51
31. Regulamentele interne ...............................................................................................51
32. Regulamentele de organizare şi funcţionare ................................................................ 52
§5. Principiile dreptului muncii .........................................................................................52
33. Noţiune. Categorii de principii ....................................................................................52
34. Neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii ................................................53
35. Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării ..................................................56
36. Negocierea condiţiilor de muncă ...............................................................................57
37. Protecţia salariaţilor ...................................................................................................58
38. Consensualitatea şi buna-credinţă ............................................................................58
1022 TRATAT DE DREPTUL MUNCII
39. Asocierea liberă a salariaţilor, precum şi angajatorilor ..............................................59
40. Dreptul la grevă..........................................................................................................60
§6. Dreptul muncii şi alte ramuri de drept .......................................................................60
41. Sistemul dreptului şi componentele sale ...................................................................60
42. Dreptul muncii şi dreptul constituţional ......................................................................61
43. Dreptul muncii, dreptul civil şi dreptul procesual civil ................................................62
44. Dreptul muncii şi dreptul administrativ .......................................................................64
45. Dreptul muncii şi dreptul comercial ............................................................................65
46. Dreptul muncii, dreptul penal şi dreptul procesual penal ...........................................65
47. Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale ................................................................66
§7. Scurt istoric privind formarea şi dezvoltarea dreptului muncii ..............................68
48. Preliminarii .................................................................................................................68
49. Prima etapă, anterioară datei de 23 august 1944 .....................................................68
50. A doua etapă: între 23 august 1944 şi 22 decembrie 1989 .......................................70
51. A treia etapă, după 22 decembrie 1989 ....................................................................71
CAPITOLUL II. DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI EUROPEAN AL MUNCII ........................74
§1. Noţiunea, obiectul şi subiectele dreptului internaţional al muncii ........................74
1. Noţiunea dreptului internaţional al muncii ....................................................................74
2. Obiectul dreptului internaţional al muncii .....................................................................75
3. Subiectele dreptului internaţional al muncii .................................................................75
§2. Principiile şi izvoarele dreptului internaţional al muncii .........................................76
4. Principiile dreptului internaţional al muncii ...................................................................76
5. Izvoarele dreptului internaţional al muncii ...................................................................76
§3. Normele Organizaţiei Internaţionale a Muncii ...........................................................77
6. Scurt istoric. Domenii de activitate ...............................................................................77
7. Componenţa Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Principiul tripartismului ................79
8. Structura Organizaţiei Internaţionale a Muncii .............................................................80
9. Competenţa Organizaţiei Internaţionale a Muncii ........................................................81
10. Normele Organizaţiei Internaţionale a Muncii ............................................................82
11. Adoptarea convenţiilor şi recomandărilor ..................................................................83
12. Punerea în aplicare a normelor .................................................................................84
13. Conţinutul normelor ...................................................................................................85
14. România şi Organizaţia Internaţională a Muncii ........................................................96
§4. Normele Consiliului Europei .................................................................................... 101
15. Istoric. Obiectivele Consiliului Europei ................................................................... 101
16. Structura Consiliului Europei .................................................................................. 101
17. Activitatea normativă a Consiliului Europei ............................................................ 102
18. Enumerarea actelor normative elaborate de Consiliul Europei .............................. 102
19. Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ............. 103
20. Carta socială europeană ......................................................................................... 104
21. Codul european de securitate socială .................................................................... 106
22. Convenţia europeană de securitate socială ........................................................... 106
23. Convenţia europeană privind statutul juridic al muncitorului migrant ..................... 107
24. România şi Consiliul Europei .................................................................................. 107
§5. Normele Uniunii Europene ....................................................................................... 108
25. Dreptul social european şi dreptul comunitar al muncii .......................................... 108
26. Izvoarele dreptului Uniunii Europene...................................................................... 108
27. Superioritatea dreptului Uniunii Europene asupra dreptului statelor membre ........ 110
28. Instituţiile Uniunii Europene .................................................................................... 110
29. Circulaţia lucrătorilor ............................................................................................... 111
30. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul muncii .......................... 113
31. Timpul de lucru ....................................................................................................... 114
CUPRINS 1023
32. Munca cu timp parţial şi cea pe durată determinată ............................................... 115
33. Munca prin agent de muncă temporară .................................................................. 115
34. Protecţia tinerilor în procesul muncii ....................................................................... 116
35. Formarea profesională ............................................................................................ 116
36. Obligaţia de informare ............................................................................................ 118
37. Diminuarea şomajului şi ocuparea forţei de muncă................................................ 119
38. Combaterea muncii nedeclarate ............................................................................. 119
39. Combaterea hărţuirii şi a violenţei la locul de muncă ............................................. 120
40. Concedierile colective ............................................................................................. 121
41. Securitatea socială ................................................................................................. 122
42. Demersuri privind flexicuritatea în relaţiile de muncă ............................................. 122
43. Legea aplicabilă raporturilor de muncă .................................................................. 124
44. România şi Uniunea Europeană ............................................................................. 125
PARTEA A II-A
DREPTUL COLECTIV AL MUNCII
CAPITOLUL III. DIALOGUL SOCIAL ŞI COOPERAREA TRIPARTITĂ ........................... 131
§1. Consideraţii introductive ......................................................................................... 131
1. Reglementarea dialogului social ............................................................................... 131
2. Semnificaţia legală a unor termeni şi expresii specifici dialogului social .................. 132
3. Noţiunea şi necesitatea dialogului social şi a cooperării tripartite ............................ 132
4. Tripartismul ............................................................................................................... 134
§2. Domeniile de acţiune ale partenerilor sociali şi organismele tripartite
(enumerare) ............................................................................................................... 136
5. Domeniile de acţiune ................................................................................................ 136
6. Informarea şi consultarea ......................................................................................... 136
7. Organisme tripartite (enumerare) ............................................................................. 138
§3. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social ................................................... 138
8. Scop .......................................................................................................................... 138
9. Componenţă ............................................................................................................. 138
10. Principalele atribuţii ale Consiliului Naţional Tripartit .............................................. 138
§4. Consiliul Economic şi Social ................................................................................... 139
11. Definiţie. Scop ......................................................................................................... 139
12. Domeniile de competenţă şi atribuţiile Consiliului Economic şi Social ................... 139
13. Structura Consiliului Economic şi Social ................................................................ 140
14. Comisiile de specialitate ......................................................................................... 140
§5. Comisiile de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la
nivelul teritorial ......................................................................................................... 141
15. Ministerele şi celelalte instituţii publice în care sunt organizate comisii de dialog
social ..................................................................................................................... 141
16. Atribuţii .................................................................................................................... 141
17. Componenţa Comisiilor de dialog social ................................................................ 141
§6. Comisia Tripartită Guvern – Sindicate – Patronate din ramura Mine –
Geologie .................................................................................................................... 142
18. Componenţa Comisiei ............................................................................................ 142
19. Scopul şi activitatea comisiei .................................................................................. 142
§7. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ........................................... 142
20. Natura juridică şi organizarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă .................................................................................................................... 142
21. Obiectivele şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă ..... 143
1024 TRATAT DE DREPTUL MUNCII
22. Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă....................... 144
§8. Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă ............................ 145
23. Reglementare. Alcătuire ......................................................................................... 145
24. Atribuţiile principale ale Comisiei ............................................................................ 145
§9. Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor ....................................... 145
25. Natura juridică şi obiectul de activitate al Consiliului Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor ......................................................................................... 145
26. Atribuţiile Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor ....................... 146
27. Componenţa Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor ................. 147
28. Comitetele sectoriale .............................................................................................. 147
§10. Alte organisme menite să faciliteze dialogul social ............................................ 148
29. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .............................................................. 148
30. Casa Naţională de Pensii Publice........................................................................... 149
CAPITOLUL IV. SINDICATELE ŞI REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR ......................... 152
§1. Reglementarea şi trăsăturile sindicatelor .............................................................. 152
1. Reglementarea ......................................................................................................... 152
2. Trăsături ale sindicatelor ........................................................................................... 152
§2. Libertatea sindicală .................................................................................................. 154
3. Noţiunea libertăţii sindicale ....................................................................................... 154
4. Izvoarele libertăţii sindicale ....................................................................................... 155
5. Categorii de persoane ce se pot sindicaliza ............................................................. 157
6. Categorii de persoane ce nu se pot sindicaliza ........................................................ 161
7. Libertatea sindicală colectivă .................................................................................... 163
8. Protecţia şi garantarea libertăţii sindicale în documentele internaţionale ................ 164
9. Protecţia şi garantarea libertăţii sindicale în legislaţia noastră ................................. 165
§3. Constituirea organizaţiilor sindicale ....................................................................... 168
10. Preliminarii .............................................................................................................. 168
11. Statutul .................................................................................................................... 168
12. Conducerea organizaţiei sindicale .......................................................................... 169
13. Dobândirea personalităţii juridice ............................................................................ 169
14. Consecinţe ale personalităţii juridice ...................................................................... 171
§4. Atribuţii ale organizaţiilor sindicale ........................................................................ 172
15. Atribuţii prevăzute de Codul muncii ........................................................................ 172
16. Atribuţii prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011 ..................................... 173
17. Atribuţii prevăzute de alte acte normative .............................................................. 174
§5. Democraţia şi disciplina sindicală .......................................................................... 175
18. Democraţia sindicală .............................................................................................. 175
19. Disciplina sindicală ................................................................................................. 176
§6. Pluralismul sindical .................................................................................................. 177
20. Noţiune. Conţinut .................................................................................................... 177
21. Confederaţiile sindicale ........................................................................................... 178
§7. Asocierea şi afilierea sindicală................................................................................ 179
22. Asocierea ................................................................................................................ 179
23. Afilierea sindicală .................................................................................................... 180
§8. Reorganizarea şi dizolvarea sindicatelor ............................................................... 181
24. Reorganizarea sindicatelor ..................................................................................... 181
25. Dizolvarea sindicatelor ............................................................................................ 181
§9. Acţiunea sindicală .................................................................................................... 181
26. Reprezentativitatea sindicatelor.............................................................................. 181
27. Apărarea intereselor salariaţilor .............................................................................. 184
28. Acţiuni revendicative ale sindicatelor ...................................................................... 186
CUPRINS 1025
§10. Reprezentanţii salariaţilor ...................................................................................... 192
29. Reglementare ......................................................................................................... 192
30. Alegerea şi mandatul reprezentanţilor salariaţilor .................................................. 192
31. Atribuţii .................................................................................................................... 193
32. Facilităţi acordate reprezentanţilor salariaţilor şi protecţia acestora ....................... 193
33. Concluzii privind reprezentanţii salariaţilor ............................................................. 194
34. Comitetul european de întreprindere ...................................................................... 194
35. Modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene................... 197
CAPITOLUL V. ORGANIZAŢIILE PATRONALE ............................................................... 200
§1. Noţiunea şi importanţa patronatelor în relaţiile de muncă ................................... 200
1. Termenul de patron .................................................................................................. 200
2. Importanţa patronilor (angajatorilor) în relaţiile de muncă ........................................ 201
3. Categorii de persoane juridice – angajatori .............................................................. 201
§2. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor patronale ..................... 202
4. Constituire şi organizare ........................................................................................... 202
5. Statutul ...................................................................................................................... 203
6. Organele de conducere ............................................................................................ 203
7. Personalitatea juridică a organizaţiei patronale ........................................................ 203
8. Drepturile şi obligaţiile organizaţiilor patronale ......................................................... 204
9. Patrimoniul şi finanţarea activităţii ............................................................................ 205
10. Dizolvarea şi lichidarea organizaţiilor patronale ..................................................... 205
11. Reprezentativitatea organizaţiilor patronale ........................................................... 205
§3. Organizaţii patronale din ţara noastră .................................................................... 206
12. Consideraţii introductive ......................................................................................... 206
13. Confederaţia Patronală din Industria României (CONPIROM) .............................. 207
14. Confederaţia Naţională a Patronatului Român (CNPR) ......................................... 207
15. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii (CNÎPMMR) ................ 208
16. Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR–1903) .............................. 210
CAPITOLUL VI. PIAŢA MUNCII ŞI ROLUL STATULUI ÎN RELAŢIILE DE MUNCĂ ...... 212
§1. Noţiunea şi specificul pieţei muncii ........................................................................ 212
1. Noţiunea de piaţă a muncii ....................................................................................... 212
2. Concepte ................................................................................................................... 213
§2. Necesitatea intervenţiei statului .............................................................................. 214
3. Reglementarea generală a intervenţiei statului pe piaţa muncii şi în relaţiile de
muncă ...................................................................................................................... 214
4. Limite ale rolului statului ........................................................................................... 215
§3. Domeniile de acţiune a statului pe piaţa muncii şi în relaţiile de muncă ........... 216
5. Prezentare generală ................................................................................................. 216
6. Activitatea legislativă ................................................................................................ 216
7. Stimularea dezvoltării economice ............................................................................. 217
8. Organizarea formării profesionale ............................................................................ 219
9. Stimularea ocupării forţei de muncă ......................................................................... 220
10. Orientarea, formarea profesională şi angajarea în muncă a persoanelor cu
handicap ................................................................................................................ 221
11. Repartizarea în muncă ........................................................................................... 224
12. Autorizaţiile de muncă ............................................................................................ 224
13. Protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate ....................................... 227
§4. Organe cu atribuţii în domeniul muncii .................................................................. 229
14. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ................ 229
15. Agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială şi a municipiului Bucureşti ..... 231
16. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ............................................ 232
1026 TRATAT DE DREPTUL MUNCII
§5. Inspecţia Muncii ........................................................................................................ 233
17. Reglementare. Scop ............................................................................................... 233
18. Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii ........................................................ 233
19. Atribuţiile generale ale Inspecţiei Muncii ................................................................ 233
20. Atribuţiile specifice ale Inspecţiei Muncii ................................................................ 234
21. Inspectorii de muncă ............................................................................................... 235
CAPITOLUL VII. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ................................................ 239
§1. Consideraţii generale ............................................................................................... 239
1. Definiţii doctrinare ..................................................................................................... 239
2. Definiţii legale ............................................................................................................ 239
3. Terminologia „contract colectiv de muncă” ............................................................... 240
4. Natura juridică a contractului colectiv de muncă ...................................................... 241
5. Caracterele contractului colectiv de muncă .............................................................. 243
6. Importanţa contractului colectiv de muncă ............................................................... 243
7. Categorii de contracte colective de muncă ............................................................... 244
8. Acordurile colective ................................................................................................... 246
9. Alte acorduri, convenţii, înţelegeri............................................................................. 248
§2. Negocierea şi încheierea contractelor (acordurilor) colective de muncă .......... 248
10. Obligativitatea sau facultatea negocierii colective .................................................. 248
11. Părţile şi reprezentarea acestora la negociere ....................................................... 249
12. Desfăşurarea negocierii colective ........................................................................... 251
13. Unele reguli privind conţinutul contractelor colective de muncă ............................. 254
14. Nulitatea clauzelor contractuale .............................................................................. 255
15. Durata contractului colectiv de muncă .................................................................... 255
16. Negocierea şi încheierea acordurilor colective ....................................................... 255
§3. Înregistrarea şi publicitatea contractului colectiv de muncă ............................... 256
17. Înregistrarea ............................................................................................................ 256
18. Publicitatea ............................................................................................................. 257
§4. Efectele contractului colectiv de muncă ................................................................ 257
19. Contractul colectiv de muncă – izvor de drept ........................................................ 257
20. Sfera salariaţilor supuşi efectelor contractului colectiv de muncă .......................... 258
21. Influenţa contractului colectiv de muncă asupra contractelor individuale
de muncă ............................................................................................................... 260
§5. Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv
de muncă ................................................................................................................... 261
22. Executarea contractului colectiv de muncă ............................................................ 261
23. Răspunderea juridică pentru nerespectarea clauzelor contractuale ...................... 262
24. Modificarea contractului colectiv de muncă ............................................................ 262
25. Suspendarea contractului colectiv de muncă ......................................................... 264
26. Încetarea contractului colectiv de muncă ............................................................... 266
CAPITOLUL VIII. CONFLICTELE COLECTIVE DE MUNCĂ ............................................ 269
§1. Consideraţii introductive ......................................................................................... 269
1. Definiţie. Caracteristici .............................................................................................. 269
2. Situaţiile în care pot fi declanşate conflicte colective................................................ 270
3. Reprezentarea angajaţilor în conflictele colective de muncă ....................................... 271
4. Sesizarea angajatorului sau a organizaţiei patronale ............................................... 271
5. Înregistrarea conflictului colectiv de muncă .............................................................. 272
§2. Concilierea, medierea şi arbitrajul conflictelor colective de muncă .................. 272
6. Concilierea ................................................................................................................ 272
7. Medierea şi arbitrajul ................................................................................................ 273
CUPRINS 1027
§3. Greva .......................................................................................................................... 274
8. Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale grevei ......................................................... 274
9. Dreptul la grevă......................................................................................................... 276
10. Categorii de greve .................................................................................................. 277
11. Greva de avertisment ............................................................................................. 278
12. Greva de solidaritate............................................................................................... 279
13. Greva politică .......................................................................................................... 279
14. Greva demisie ......................................................................................................... 280
15. Greva judecătorilor ................................................................................................. 280
16. Alte categorii de greve ............................................................................................ 281
17. Greva patronală (lock-aut-ul) .................................................................................. 281
18. Declararea grevei ................................................................................................... 282
19. Hotărârea de declarare a grevei ............................................................................. 282
20. Categorii de persoane care nu pot declara (sau participa) la grevă ....................... 284
21. Limitări privind declararea şi participarea la grevă ................................................. 286
22. Desfăşurarea grevei ............................................................................................... 287
23. Continuarea activităţii angajaţilor neparticipanţi la grevă ....................................... 289
24. Obligaţii ale organizatorilor grevei şi ale conducerii unităţii .................................... 289
25. Suspendarea grevei................................................................................................ 290
26. Încetarea grevei ...................................................................................................... 290
27. Răspunderea juridică pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind greva ....... 292
PARTEA A III-A
DREPTUL INDIVIDUAL AL MUNCII
CAPITOLUL IX. FORMAREA PROFESIONALĂ ............................................................... 299
§1. Noţiunea formării profesionale ................................................................................ 299
1. Accepţiunile termenului „formare profesională” ........................................................ 299
2. Fazele formării profesionale ..................................................................................... 300
3. Formarea profesională – instituţie juridică complexă ............................................... 300
§2. Reglementarea şi obiectivele principale ale formării profesionale ..................... 300
4. Dispoziţii constituţionale ........................................................................................... 300
5. Reglementarea formării profesionale ....................................................................... 301
6. Obiectivele principale ale formării profesionale ........................................................ 302
§3. Sistemul de formare profesională ........................................................................... 302
7. Formarea profesională iniţială .................................................................................. 302
8. Practica elevilor şi studenţilor ................................................................................... 303
9. Educaţia permanentă ................................................................................................ 304
§4. Formarea profesională a adulţilor ........................................................................... 305
10. Reguli generale ....................................................................................................... 305
11. Organizarea formării profesionale a adulţilor .......................................................... 306
12. Autorizarea furnizorilor de formare profesională .................................................... 307
13. Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor ....................................... 308
14. Finanţarea formării profesionale a adulţilor ............................................................ 308
§5. Formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă .... 309
15. Noţiunea de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă ................................. 309
16. Programele de formare profesională ...................................................................... 310
17. Serviciile de formare profesională .......................................................................... 310
18. Drepturi şi obligaţii ale persoanelor care urmează programe de pregătire
profesională ........................................................................................................... 311
1028 TRATAT DE DREPTUL MUNCII
§6. Formarea profesională a salariaţilor ....................................................................... 312
19. Modalităţi ................................................................................................................. 312
20. Planurile anuale de formare profesională ............................................................... 312
21. Participarea la formarea profesională ..................................................................... 312
22. Cheltuielile privind formarea profesională .............................................................. 313
§7. Contracte speciale de formare profesională .......................................................... 317
23. Categorii de contracte............................................................................................. 317
24. Contractul de calificare profesională ...................................................................... 318
25. Contractul de adaptare profesională ...................................................................... 319
26. Formatorul ............................................................................................................... 320
§8. Contractul de ucenicie la locul de muncă .............................................................. 320
27. Reglementare. Noţiune ........................................................................................... 320
28. Părţile contractului de ucenicie la locul de muncă .................................................. 321
29. Forma, conţinutul şi durata contractului de ucenicie .............................................. 322
30. Coordonatorul de ucenicie ...................................................................................... 323
31. Calificările sau ocupaţiile pentru care se organizează ucenicia la locul de
muncă .................................................................................................................... 323
32. Statutul ucenicului ................................................................................................... 323
33. Susţinerea financiară a uceniciei ............................................................................ 325
34. Controlul aplicării dispoziţiilor legale privind ucenicia la locul de muncă................ 326
35. Reglementarea uceniciei în dreptul comunitar ....................................................... 326
§9. Studiile universitare de masterat ............................................................................ 326
36. Organizare .............................................................................................................. 326
37. Admitere .................................................................................................................. 327
38. Diploma ................................................................................................................... 327
§10. Studiile universitare de doctorat ........................................................................... 327
39. Organizare .............................................................................................................. 327
40. Admiterea ................................................................................................................ 329
41. Studentul-doctorand ............................................................................................... 329
42. Conducătorul de doctorat ....................................................................................... 329
43. Teza de doctorat ..................................................................................................... 330
44. Diploma ................................................................................................................... 331
45. Sancţiuni ................................................................................................................. 331
§11. Programe postuniversitare .................................................................................... 331
46. Categorii .................................................................................................................. 331
47. Programele postdoctorale ....................................................................................... 331
48. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă ....... 332
§12. Bursele private ........................................................................................................ 332
49. Sediul materiei ........................................................................................................ 332
50. Definiţia şi beneficiarii burselor private ................................................................... 332
51. Contractul de acordare a bursei private ................................................................. 332
52. Obiectul contractului ............................................................................................... 333
53. Facilităţi fiscale........................................................................................................ 333
§13. Alte burse ................................................................................................................ 333
54. Bursă specială „Guvernul României” pentru formarea managerilor în sectorul
public ..................................................................................................................... 333
55. Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” şi bursa de cercetare ............................... 335
56. Bursele de studii şi cercetare postuniversitară şi postdoctorală „Nicolae
Titulescu” ............................................................................................................... 336
57. Burse de studii acordate unor studenţi cu domiciliul în mediul rural ...................... 337
CUPRINS 1029
58. Bursele „Titu Maiorescu” pentru efectuarea de masterat/doctorat sau de
cercetare în străinătate, în vederea formării de specialişti în domeniile de
interes ale Uniunii Europene ................................................................................. 337
§14. Concediile pentru formare profesională .............................................................. 338
59. Reglementare. Categorii ......................................................................................... 338
60. Concediul fără plată ................................................................................................ 338
61. Concediul cu plată .................................................................................................. 339
CAPITOLUL X. GENERALITĂŢI PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ .... 341
§1. Reglementarea contractului individual de muncă ................................................. 341
1. Repere istorice ale reglementării .............................................................................. 341
2. Reglementarea actuală a contractului individual de muncă ..................................... 341
§2. Definiţii ale contractului individual de muncă ....................................................... 341
3. Definiţii legale ............................................................................................................ 341
4. Definiţii doctrinare ..................................................................................................... 342
§3. Elementele contractului individual de muncă ....................................................... 343
5. Enumerarea elementelor .......................................................................................... 343
6. Prestarea muncii ....................................................................................................... 343
7. Salariul ...................................................................................................................... 344
8. Subordonarea ........................................................................................................... 344
9. Elementul temporal ................................................................................................... 345
§4. Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă .......................... 345
10. Enumerarea trăsăturilor .......................................................................................... 345
11. Contractul individual de muncă – act juridic ........................................................... 345
12. Contractul individual de muncă – act juridic bilateral ............................................. 345
13. Contractul individual de muncă – contract sinalagmatic ........................................ 346
14. Contractul individual de muncă - contract oneros şi comutativ .............................. 346
15. Contractul individual de muncă mai este un contract consensual? ........................ 346
16. Contractul individual de muncă - contract intuitu personae .................................... 346
17. Contractul individual de muncă - contract cu executare succesivă ........................ 347
18. Contractul individual de muncă - implică obligaţia „de a face” ............................... 347
19. Imposibilitatea condiţiei suspensive şi a celei rezolutorii ........................................ 347
20. Posibilitatea afectării contractului individual de muncă de un termen extinctiv ...... 348
§5. Contractul individual de muncă şi alte contracte.................................................. 348
21. Contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă ............................ 348
22. Contractul individual de muncă şi contractul de mandat ........................................ 349
23. Contractul individual de muncă şi contractul de management/administrare .......... 351
24. Contractul individual de muncă şi contractul civil de locaţiune a lucrărilor ............. 354
25. Contractul individual de muncă şi contractul de voluntariat ................................... 356
26. Contractul individual de muncă şi contractul de mediere ....................................... 358
27. Contractul individual de muncă şi contractul de solidaritate ................................... 360
§6. Contractele individuale de muncă speciale ........................................................... 361
28. Contractul privind munca prin agent de muncă temporară .................................... 361
29. Contractul individual de muncă cu timp parţial ....................................................... 367
30. Contractul individual de muncă la domiciliu ............................................................ 371
31. Telemunca .............................................................................................................. 373
§7. Durata contractului individual de muncă ............................................................... 375
32. Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată ...................................... 375
33. Contractul individual de muncă pe durată determinată .......................................... 376
§8. Conţinutul contractului individual de muncă ........................................................ 384
34. Partea legală şi partea convenţională .................................................................... 384
35. Felul muncii ............................................................................................................. 386
1030 TRATAT DE DREPTUL MUNCII
36. Locul muncii ............................................................................................................ 387
37. Clauza de neconcurenţă ......................................................................................... 388
38. Clauza de confidenţialitate ...................................................................................... 392
39. Clauza de mobilitate ............................................................................................... 393
40. Alte clauze facultative ............................................................................................. 394
41. Clauze interzise (sau abuzive) ................................................................................ 396
CAPITOLUL XI. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ................... 397
§1. Generalităţi privind încheierea contractului individual de muncă ....................... 397
1. Noţiune ...................................................................................................................... 397
2. Clasificarea condiţiilor la încheierea contractului individual de muncă ..................... 397
§2. Capacitatea juridică a salariatului ........................................................................... 397
3. Reguli privind capacitatea juridică ............................................................................ 397
4. Incompatibilităţi ......................................................................................................... 401
5. Examenul medical .................................................................................................... 407
§3. Capacitatea juridică a angajatorului ....................................................................... 409
6. Preliminarii ................................................................................................................ 409
7. Capacitatea juridică a angajatorului persoană juridică ............................................. 409
8. Capacitatea juridică a angajatorului persoană fizică ................................................ 413
§4. Consimţământul părţilor .......................................................................................... 414
9. Noţiune. Condiţii........................................................................................................ 414
10. Viciile de consimţământ .......................................................................................... 414
§5. Obiectul şi cauza contractului individual de muncă ............................................. 417
11. Obiectul ................................................................................................................... 417
12. Cauza ...................................................................................................................... 418
§6. Repartizarea în muncă şi avizul prealabil .............................................................. 418
13. Repartizarea în muncă ........................................................................................... 418
14. Avizul prealabil ........................................................................................................ 420
§7. Condiţiile de studii şi vechime în muncă ............................................................... 422
15. Condiţiile de studii ................................................................................................... 422
16. Condiţia de vechime în muncă şi în specialitate ..................................................... 426
17. Stagiul ..................................................................................................................... 427
§8. Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale celui care
solicită angajarea ..................................................................................................... 428
18. Generalităţi .............................................................................................................. 428
19. Concursul sau examenul ........................................................................................ 429
20. Perioada de probă .................................................................................................. 432
§9. Informarea persoanei care solicită angajarea ....................................................... 438
21. Elementele informării .............................................................................................. 438
22. Realizarea informării ............................................................................................... 439
§10. Forma şi înregistrarea contractului individual de muncă .................................. 441
23. Forma scrisă – condiţie ad validitatem ................................................................... 441
24. Formalitatea dublului exemplar ............................................................................... 443
25. Înregistrarea contractului individual de muncă ....................................................... 443
§11. Cumulul de funcţii .................................................................................................. 444
26. Semnificaţia termenului .......................................................................................... 444
27. Regula – admisibilitatea cumulului de funcţii .......................................................... 444
28. Excepţia – inadmisibilitatea cumulului de funcţii ..................................................... 445
29. Unele cazuri ale cumulului de funcţii ...................................................................... 446
30. Cumulul de funcţii în cazul personalului didactic .................................................... 446
31. Cumulul în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi al .... 446
32. Cumulul pensiei cu salariul ..................................................................................... 447
CUPRINS 1031
33. Cumulul salariului cu o parte din indemnizaţia de şomaj ....................................... 450
34. Incompatibilităţi legale ............................................................................................ 451
35. Incompatibilităţi privind notarii publici ..................................................................... 451
36. Incompatibilităţi privind avocaţii .............................................................................. 452
37. Incompatibilităţi privind funcţionarii publici .............................................................. 452
38. Incompatibilităţi privind executorii judecătoreşti ..................................................... 453
39. Incompatibilităţi privind consilierii juridici ................................................................ 453
40. Incompatibilităţi privind judecătorii şi procurorii ...................................................... 454
41. Incompatibilităţi privind medicii ............................................................................... 455
42. Incompatibilităţi privind administratorii/directorii societăţilor ................................... 456
43. Consecinţe ale incompatibilităţii asupra contractului individual de muncă ............. 456
44. Angajatorii şi funcţia de bază .................................................................................. 457
CAPITOLUL XII. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCĂ .................................................................................................... 458
§1. Puterea obligatorie a contractului .......................................................................... 458
1. Obligativitatea contractului faţă de părţi ................................................................... 458
2. Importanţa obligativităţii contractului individual de muncă ....................................... 458
3. Excepţia de neexecutare a contractului.................................................................... 459
4. Interpretarea contractului. ......................................................................................... 459
§2. Drepturi ale angajatorului ........................................................................................ 459
5. Privire generală asupra drepturilor reglementate de Codul muncii .......................... 459
6. Drepturi organizatorice ale angajatorului .................................................................. 460
7. Normarea muncii ...................................................................................................... 460
8. Drepturi de dispoziţie şi control ................................................................................. 462
9. Stabilirea obiectivelor de performanţă individuală .................................................... 463
10. Regulamentul intern ................................................................................................ 464
11. Evaluarea profesională a salariaţilor ...................................................................... 468
12. Monitorizarea salariaţilor în ceea ce priveşte utilizarea internetului la locul de
muncă .................................................................................................................... 469
§3. Obligaţii ale angajatorului ........................................................................................ 471
13. Privire generală asupra obligaţiilor prevăzute de Codul muncii ............................. 471
14. Obligaţia de informare ............................................................................................ 472
15. Comunicarea situaţiei economice şi financiare a unităţii ........................................ 475
16. Obligaţii privind registrul general de evidenţă a salariaţilor .................................... 476
17. Obligaţii privind protecţia salariaţilor pe perioadele cu temperaturi extreme .......... 478
18. Obligaţii privind prevenirea tuturor formelor de discriminare şi egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi ................................................................................... 479
19. Protecţia salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor
părţi ale acesteia ................................................................................................... 484
§4. Acordarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou, a tichetelor de creşă şi a
celor de vacanţă ....................................................................................................... 487
20. Caracteristicile şi beneficiarii tichetelor de masă .................................................... 487
21. Emiterea şi acordarea tichetelor ............................................................................. 489
22. Utilizarea tichetelor de masă .................................................................................. 489
23. Tichetele cadou şi tichetele de creşă ..................................................................... 490
24. Tichetele de vacanţă ............................................................................................... 491
§6. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor .......................................................................... 492
25. Preliminarii .............................................................................................................. 492
26. Drepturi ale salariaţilor prevăzute de Codul muncii ................................................ 492
27. Demnitatea în muncă .............................................................................................. 493
28. Obligaţii ale salariaţilor prevăzute de Codul muncii ................................................ 495
1032 TRATAT DE DREPTUL MUNCII
29. Obligaţia de fidelitate .....................................................

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0162 sec