Timpul de munca si de odihna in dreptul national si dreptul Uniunii Europene

Timpul de munca si de odihna in dreptul national si dreptul Uniunii Europene
Preț: 44,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 376
Categoria: Muncii

DESCRIERE

Data aparitiei: 02 Noiembrie 2012


Prezenta lucrare supune unei analize temeinice şi amănunţite atât în planul dreptului românesc, cât şi în cel comparat o temă dintre cele mai ofertante atât sub aspect ştiinţific, dar şi practic, respectiv timpul de muncă şi de odihnă al salariaţilor.
Din punct de vedere structural, lucrarea integrează în mod coerent analiza dispoziţiilor Codului muncii, a unor legi speciale derogatorii, aspecte de drept comparat, de practică judiciară naţională şi europeană şi de examen al literaturii juridice în materia supusă analizei. Dreptul românesc este analizat din perspectiva modului de transpunere a Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de muncă, dar şi a modalităţilor de transpunere a prevederilor directivei în alte sisteme de drept, precum şi prin prisma practicii în materie a Curţii Europene de Justiţie.
Identificarea unor constante de reglementare a timpului de muncă şi a timpului de odihnă, în evoluţia dreptului românesc al muncii, poziţionarea soluţiilor româneşti în contextul celor pentru care s-a optat în alte sisteme de drept, raportarea dreptului românesc la cel european, în încercarea de subliniere atât a temelor incomplet sau insuficient transpuse, cât şi a reglementărilor mai protective întâlnite în sistemul nostru de drept, faţă de cele la care ne-ar fi obligat legiuitorul european – constituie preocupările centrale ale prezentei lucrări.
Prezenta lucrare îşi propune o analiză în detaliu, atât în planul dreptului românesc, cât şi în cel a dreptului european a unei teme care constituie subiectul unor dezbateri inepuizabile la nivel european, respectiv timpul de muncă şi de odihnă al salariaţilor.
Importanţa temei supusă analizei rezidă din necesitatea reglementării echilibrate a raporturilor juridice de muncă, cu privire specială asupra timpului de muncă şi a timpului de odihnă, asigurarea stabilităţii acestor raporturi, a drepturilor si obligaţiilor angajatorilor si salariaţilor, prezentând atât un interes general, cât si unul particular, deoptrivă pentru angajatori si salariati. Satisfacerea exigenţelor actuale ale organizării timpului de muncă, în corelaţie cu timpul de odihnă, impune pe de o parte negocierea colectivă, şi pe de altă parte, asigurarea unor repere legale minime sau maxime, care să garanteze protecţia sanătăţii si securităţii salariaţilor.
Dispoziţiile dreptului intern sunt analizate atât la nivel teoretic, cât şi practic, din perspectiva modului de transpunere a Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de muncă, dar şi a modalităţilor de transpunere a prevederilor directivei în alte sisteme de drept, precum şi prin prisma practicii în materie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Un capitol distinct al lucrării este dedicat prevederilor Cartei sociale europene revizuită şi deciziilor relevante pronunţate de Comitetului European de Drepturi Sociale.
Abordarea uneori critică a diverse soluţii jurisprudenţiale, precum şi a prevederilor legislaţiei interne au determinat formularea unor propuneri de lege ferenda în vederea îmbunătăţirii reglementărilor actuale şi, totodată, în scopul alinierii lor la imperativele normelor Uniunii Europene.
Printr-o abordare echilibrată atât la nivel teoretic, dar şi practic al subiectului supus analizei, prezenta lucrare se constituie într-un veritabil instrument de lucru adresat atât teoreticienilor, dar în egală masură şi practicienilor, putând constitui totodată un veritabil manual didactic.
Cuprins
Abrevieri.............................................................................. XIII
Cuvânt-înainte ...................................................................... XV
Titlul I. Istoricul evoluţiei reglementării şi raportul dintre
dreptul naţional, dreptul Uniunii Europene şi dreptul
internaţional ................................................................................ 1
Capitolul I. Istoricul evoluţiei reglementării timpului
de muncă şi a timpului de odihnă ........................................... 2
Secţiunea 1. Perioada anterioară datei de 23 august 1944 ..... 2
Secţiunea a 2-a. Perioada cuprinsă între 23 august 1944
şi 22 decembrie 1989 .......................................................... 4
Secţiunea a 3-a. Perioada care a urmat datei de
22 decembrie 1989 – până în prezent ................................. 5
Capitolul II. Raportul dintre dreptul naţional şi dreptul
Uniunii Europene şi raportul dintre dreptul naţional
şi dreptul internaţional ........................................................... 10
Secţiunea 1. Contextul aderării României la Uniunea
Europeană ......................................................................... 10
Secţiunea a 2-a. Aplicabilitatea dreptului Uniunii
Europene în dreptul intern ................................................ 11
2.1. Teoria monistă .......................................................... 12
2.2. Principiul aplicabilităţii directe a dreptului
Uniunii Europene .......................................................... 13
2.3. Principiul priorităţii normelor dreptului Uniunii
Europene ........................................................................ 13
2.4. Aspecte privind armonizarea legislaţiei interne
cu acquis-ul european .................................................... 14
Secţiunea a 3-a. Raportul dintre dreptul internaţional
al muncii şi dreptul naţional ............................................. 16
Secţiunea a 4-a. Reglementarea timpului de muncă
şi a timpului de odihnă la nivelul dreptului
Uniunii Europene .............................................................. 19
VI Timpul de muncă şi de odihnă
Titlul II. Timpul de muncă ......................................................... 23
Capitolul I. Noţiunea de durată a timpului de muncă ............... 24
Secţiunea 1. Noţiunea de durată a timpului de muncă
în legislaţia internă ........................................................... 24
Secţiunea a 2-a. Noţiunea de durată a timpului de muncă
în dreptul Uniunii Europene ............................................. 28
Secţiunea a 3-a. Noţiunea de durată a timpului de muncă
în dreptul internaţional ..................................................... 30
Capitolul II. Durata timpului de muncă .................................... 32
Secţiunea 1. Timpul de muncă cu durată normală ............... 32
1.1. La nivelul Organizaţiei Internaţionale a Muncii ....... 33
1.2. La nivelul legislaţiei interne ..................................... 35
Secţiunea a 2-a. Durata timpului de muncă pentru
salariaţii cu fracţiune de normă ........................................ 38
2.1. La nivelul normelor dreptului intern ........................ 38
2.2. La nivelul legislaţiei europene .................................. 40
2.3. La nivelul legislaţiei internaţionale .......................... 41
Secţiunea a 3-a. Durata timpului de muncă pentru
tinerii sub 18 ani ............................................................... 43
Secţiunea a 4-a. Timpul de muncă sub durata normală
reglementat prin legi speciale ........................................... 45
4.1. Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei
timpului de muncă sub opt ore pe zi pentru salariaţii
care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare,
grele sau periculoase ..................................................... 46
4.2. Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea
şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul
sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului Sănătăţii
nr. 870/2004 .................................................................. 49
4.3. O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii
la locurile de muncă ...................................................... 52
4.4. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice, modificată .................................. 52
Secţiunea a 5-a. Durata maximă legală a timpului
de muncă ........................................................................... 53
5.1. La nivelul dreptului intern ........................................ 53
5.2. Excepţii de la perioada de referinţă de 4 luni
calendaristice prevăzută de art. 114 C.muncii ............... 56
Cuprins VII
5.3. Interdicţia efectuării muncii suplimentare
peste limita maximă prevăzută de lege .......................... 59
5.4. La nivelul Uniunii Europene .................................... 60
Capitolul III. Timpul de muncă peste durata normală.
Munca suplimentară ............................................................... 65
Secţiunea 1. Reglementarea muncii suplimentare
în dreptul intern ................................................................ 65
1.1. Noţiunea de muncă suplimentară ............................. 65
1.2. Modalităţi de prestare a muncii suplimentare ........... 67
Secţiunea a 2-a. Interdicţii sau limitări privind prestarea
de muncă suplimentară ..................................................... 75
Secţiunea a 3-a. Sancţiunea în cazul încălcării dispoziţiilor
privind munca suplimentară ............................................. 77
Secţiunea a 4-a. Compensarea muncii suplimentare ............ 78
Secţiunea a 5-a. Reglementarea muncii suplimentare în
dreptul Uniunii Europene ................................................. 88
Secţiunea a 6-a. Aspecte legate de reglementarea muncii
suplimentare în alte state .................................................. 91
Capitolul IV. Repartizarea timpului de muncă ......................... 94
Secţiunea 1. Timpul de muncă în cadrul programului
de lucru cu repartizare uniformă ....................................... 96
1.1. Repartizarea uniformă a timpului de muncă
în cadrul programului uzual de lucru ............................. 97
1.2. Repartizarea uniformă a timpului de muncă
în cadrul programului individualizat de muncă ............. 98
Secţiunea a 2-a. Timpul de muncă în cadrul programului
de lucru cu repartizare inegală ........................................ 101
Secţiunea a 3-a. Forme specifice de organizare
a timpului de muncă ....................................................... 102
3.1. Munca în schimburi sau în ture .............................. 103
3.2. Tura continuă .......................................................... 104
3.3. Munca în turnus ...................................................... 106
3.4. Programul fracţionat ............................................... 107
Secţiunea a 4-a. Evidenţa orelor de muncă ........................ 108
Secţiunea a 5-a. Norma de muncă ...................................... 109
Capitolul V. Munca de noapte ................................................ 116
Secţiunea 1. Noţiunea de muncă de noapte ....................... 119
Secţiunea a 2-a. Noţiunea de salariat de noapte ................ 121
VIII Timpul de muncă şi de odihnă
Secţiunea a 3-a. Noţiunea de muncă de noapte şi
de salariat de noapte în legislaţiile altor state ................ 123
Secţiunea a 4-a. La nivelul legislaţiei internaţionale ......... 125
Secţiunea a 5-a. Durata normală a timpului de lucru
pentru salariatul de noapte .............................................. 127
5.1. La nivelul dreptului intern ...................................... 127
5.2. La nivelul legislaţiei altor state ............................... 130
Secţiunea a 6-a. Răspunderea angajatorului în cazul
nerespectării dispoziţiilor privind munca de noapte ....... 131
Secţiunea a 7-a. Interdicţia sau limitarea muncii
de noapte ......................................................................... 132
7.1. Munca tinerilor ....................................................... 132
7.2. Munca femeilor ...................................................... 141
Secţiunea a 8-a. Obligaţiile angajatorului care utilizează
muncă de noapte ............................................................. 156
8.1. La nivelul dreptului intern ...................................... 156
8.2. La nivelul dreptului Uniunii Europene ................... 158
8.3. La nivelul legislaţiei internaţionale ........................ 159
Secţiunea a 9-a. Drepturile suplimentare ale salariaţilor
care prestează muncă de noapte ...................................... 160
9.1. Compensarea salariaţilor de noapte printr-un
program de lucru redus cu o oră faţă de durata
normală a zilei de muncă, pentru zilele în care
efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte ........... 161
9.2. Compensarea salariaţilor de noapte printr-un
spor de 25% din salariul de bază pentru munca prestată
în timpul nopţii, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel
puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru ........ 163
Titlul III. Timpul de odihnă ..................................................... 165
Capitolul I. Pauza de masă ..................................................... 168
Secţiunea 1. Reglementarea în dreptul intern .................... 168
Secţiunea a 2-a. Reglementarea în legislaţia altor state ..... 171
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii ale dreptului Uniunii
Europene privind pauza de masă .................................... 171
Capitolul II. Repausul zilnic ................................................... 173
Secţiunea 1. Reglementarea în dreptul intern .................... 173
Secţiunea a 2-a. Reglementarea prin legi speciale ............. 173
Cuprins IX
Secţiunea a 3-a. Reglementarea în legislaţia altor state ..... 176
Secţiunea a 4-a. Dispoziţii ale dreptului Uniunii
Europene privind repausul zilnic .................................... 177
Capitolul III. Repausul săptămânal ........................................ 178
Secţiunea 1. Reglementarea în dreptul intern .................... 178
Secţiunea a 2-a. Suspendarea repausului săptămânal ........ 182
Secţiunea a 3-a. Reglementarea în legislaţia altor state ..... 183
Secţiunea a 4-a. Dispoziţii ale dreptului Uniunii
Europene ......................................................................... 185
Secţiunea a 5-a. Dispoziţiile internaţionale ........................ 187
Capitolul IV. Sărbătorile legale .............................................. 191
Capitolul V. Concediul de odihnă .......................................... 195
Secţiunea 1. Dreptul la concediul de odihnă ...................... 195
1.1. Sediul materiei ........................................................ 196
1.2. Caracteristicile dreptului la concediul de odihnă ... 196
1.3. Reglementarea în legislaţia Uniunii Europene ....... 199
1.4. Reglementarea la nivelul normelor de drept
internaţional ................................................................. 200
Secţiunea a 2-a. Condiţiile privind dobândirea şi
exercitarea dreptului la concediul de odihnă .................. 201
2.1. Dobândirea şi exercitarea dreptului la concediul
de odihnă în legislaţia anterioară ................................. 204
2.2. Dobândirea şi exercitarea dreptului la concediul
de odihnă în legislaţia altor state ................................. 206
Secţiunea a 3-a. Durata concediului de odihnă .................. 207
3.1. Durata concediului de odihnă în dreptul intern ...... 207
3.2. Articolul 140 alin. (4) C.muncii, aşa cum era
reglementat înainte de adoptarea O.U.G. nr. 65/2005 . 209
3.3. Consecinţele abrogării art. 140 alin. (4) C.muncii . 211
3.4. Reglementarea europeană privind drepturile
salariaţilor încadraţi cu contract individual de
muncă cu timp parţial .................................................. 213
3.5. Durata concediului de odihnă reglementată
prin legi speciale .......................................................... 213
Secţiunea a 4-a. Concediul suplimentar de odihnă ............ 222
Secţiunea a 5-a. Programarea concediului de odihnă ......... 224
5.1. Programarea concediului de odihnă în
dreptul intern ............................................................... 224
X Timpul de muncă şi de odihnă
5.2. Programarea concediului de odihnă în
condiţiile legii speciale ................................................ 227
Secţiunea a 6-a. Efectuarea concediului de odihnă ............ 229
6.1. Reglementarea efectuării concediului de odihnă .... 229
6.2. Efectuarea concediului de odihnă reglementată
prin legi speciale .......................................................... 231
Secţiunea a 7-a. Întreruperea concediului de odihnă ......... 233
7.1. Regimul juridic al întreruperii concediului
de odihnă ..................................................................... 233
7.2. Întreruperea concediului de odihnă în condiţiile
legii speciale ................................................................ 236
Secţiunea a 8-a. Indemnizaţia de concediu de odihnă ........ 241
8.1. Indemnizaţia de concediu de odihnă reglementată
de Codul muncii .......................................................... 241
8.2. Decizia Curţii Constituţionale privind excepţia
de neconstituţionalitate a art. 150 alin. (1) şi (2)
C.muncii ...................................................................... 243
8.3. Plata indemnizaţiei de concediu ............................. 245
8.4. Indemnizaţia de concediu de odihnă
reglementată prin legi speciale .................................... 246
8.5. Indemnizaţia de concediu de odihnă în
legislaţia altor state ...................................................... 252
8.6. Restituirea indemnizaţiei pentru concediul
de odihnă efectuat ........................................................ 254
8.7. Restituirea indemnizaţiei de concediu
reglementată prin legi speciale .................................... 259
Secţiunea a 9-a. Compensarea în bani a concediului
de odihnă ........................................................................ 262
9.1. Compensarea în bani a concediului de odihnă
neefectuat reglementată de Codul muncii ................... 262
9.2. Deciziile Curţii Constituţionale privind excepţiile
de neconstituţionalitate care au avut ca obiect
art. 146 alin. (4) C.muncii ........................................... 264
9.3. Compensarea în bani a concediului de odihnă
neefectuat în natură reglementată prin legi speciale .... 267
9.4. Natura juridică a compensării în bani a
concediului de odihnă neefectuat ................................ 271
Cuprins XI
Secţiunea a 10-a. Concediul de odihnă în legislaţia
altor state ........................................................................ 272
Capitolul VI. Alte zile libere cuvenite salariaţilor potrivit
legislaţiei în vigoare ............................................................. 274
Secţiunea 1. Zilele libere cuvenite salariaţilor potrivit
legislaţiei în vigoare ....................................................... 274
Secţiunea a 2-a. Zile libere cuvenite salariaţilor
în baza unor acte normative speciale .............................. 276
Capitolul VII. Concediile fără plată ....................................... 279
Secţiunea 1. Concedii fără plată pentru rezolvarea unor
probleme personale reglementate de Codul muncii ........ 280
Secţiunea a 2-a. Concedii fără plată reglementate
prin legi speciale ............................................................. 282
Capitolul VIII. Concediile de formare profesională ............... 286
Secţiunea 1. Sediul materiei ............................................... 287
1.1. La nivelul legislaţiei interne ................................... 287
1.2. La nivelul legislaţiei internaţionale ........................ 287
Secţiunea a 2-a. Concediile de formare profesională
fără plată ......................................................................... 289
2.1. Regimul juridic al concediului fără plată ............... 289
2.2. Durata concediului de formare profesională
fără plată ...................................................................... 292
2.3. Concediile de formare profesională fără plată
reglementate prin legi speciale .................................... 293
2.4. Concediile de formare profesională fără plată
reglementate de legislaţiile altor state ......................... 297
Secţiunea a 3-a. Concediile de formare profesională
plătite de angajator ......................................................... 298
3.1. Durata concediilor plătite pentru formare
profesională ................................................................. 298
3.2. Condiţiile de formă şi de fond privind cererea
de concediu plătit pentru formare profesională ........... 301
3.3. Indemnizaţia pentru concediul plătit pentru
formare profesională.................................................... 302
3.4. Plata cursurilor sau stagiilor de formare
profesională iniţiate de angajator ................................. 302
3.5. Concediile de formare profesională cu plată
reglementate prin legi speciale .................................... 306
XII Timpul de muncă şi de odihnă
Titlul IV. Practica judiciară a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene în materia timpului de muncă şi a timpului
de odihnă ................................................................................. 311
Capitolul I. Munca duminicală ............................................... 312
Capitolul II. Munca de noapte a femeilor ............................... 316
Capitolul III. Munca suplimentară .......................................... 321
Capitolul IV. Dreptul salariaţilor la concediu......................... 329
Titlul V. Carta Socială Europeană revizuită.
Practica Comitetului European de Drepturi Sociale ........... 335
Capitolul I. Dreptul la condiţii de muncă echitabile
conform Cartei Sociale Europeană ...................................... 336
Secţiunea 1. Interpretarea art. 2 alin. (1) din Carta
Socială Europeană revizuită ........................................... 336
Secţiunea a 2-a. Interpretarea art. 2 alin. (2) din Carta
Socială Europeană revizuită ........................................... 339
Secţiunea a 3-a. Interpretarea art. 2 alin. (3) din Carta
Socială Europeană revizuită ........................................... 340
Secţiunea a 4-a. Interpretarea art. 2 alin. (4) din Carta
Socială Europeană revizuită ........................................... 341
Secţiunea a 5-a. Interpretarea art. 2 alin. (5) din Carta
Socială Europeană revizuită ........................................... 343
Secţiunea a 6-a. Interpretarea art. 2 alin. (6) din Carta
Socială Europeană revizuită ........................................... 344
Secţiunea a 7-a. Interpretarea art. 2 alin. (7) din Carta
Socială Europeană revizuită ........................................... 345
Concluzii .................................................................................... 347
Bibliografie ................................................................................ 351
Index alfabetic ........................................................................... 357

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec