TEXTE ŞI DOCUMENTE PRIVIND ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR

TEXTE ŞI DOCUMENTE PRIVIND ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR
Preț: 50,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2012
Pagini: 686
Format: 17x24
Categoria: Istorie

DESCRIERE

Faptele istorice, îndeosebi pentru epoca modernă, capătă o mai mare credibilitate dacă sunt confirmate de izvoare documentare. Şi cum istoria modernă a românilor este plină de astfel de fapte istorice memorabile, se înţelege de la sine că şi bogăţia surselor documentare este semnificativă. În acest context, editarea izvoarelor documentare este nu numai o cerinţă imperioasă, ci absolut obligatorie pentru înţelegerea evenimentelor la adevărata lor proporţie şi pentru analiza impactului asupra contemporanilor. Tocmai de aceea, volumul întocmit de Iulian Oncescu, intitulat Texte şi documente privind istoria modernă a Românilor (1774-1918), se constituie într-un necesar instrument de lucru atât pentru studenţi, cât şi pentru cadre didactice, iar pentru publicul larg iubitor de istorie, o culegere de documente menită a evidenţia procesul de afirmare şi consolidare a naţiunii române de la sfârșitul veacului al XVIII-lea până în primele două decenii ale secolului al XX-lea. Crestomaţia de faţă cuprinde documente oficiale, texte programatice, tratate şi convenţii internaţionale, discursuri politice, fragmente de corespondenţă aparţinând unor importante personalităţii ale vieţii de stat, articole din presa vremii care reflectă „la cald” diferite evenimente, dar şi texte semnificative pentru evoluţia societăţii româneşti pe toate planurile: naţional, economic, social şi politic. La fel de importante şi pline de semnificaţii sunt şi diversele mărturii străine reproduse în lucrare, mărturii ale celor care, direct sau indirect, au intrat în contact cu realităţile societăţii româneşti sau rapoartele diplomatice ale reprezentanţilor străini acreditaţi la Bucureşti. Limita cronologică inferioară a volumului este dată de anul 1774, mai exact anul semnării Tratatului de la Kuciuk-Kainargi, un act de o importanţă deosebită pentru statutul juridic internaţional al Principatelor Române aflate sub suzeranitate otomană şi intrate acum sub un cvasi-protectorat al Rusiei ţariste, devenit protectorat oficial în 1829. Cât priveşte limita cronologică superioară, ea are în vedere primul război mondial şi desăvârşirea unitătii naţionale la 1918, care va încheia o etapă importantă în consolidarea statului român. Demersul editorului, care înmănunchează eforturi anterioare în această direcţie, este unul lăudabil şi oportun, cu atât mai mult cu cât, în plan istoriografic, oricât ar părea de surprinzător, crestomaţiile privind istoria modernă a românilor lipsesc aproape cu desăvârşire. Cert este că autorul selecţiei de texte a căutat şi a reuşit să ofere specialiştilor şi celor interesaţi o perspectivă documentară cât mai variată, fără de care atmosfera, spiritul şi frământările epocii nu pot fi înţelese la adevărata dimensiune istorică. Suntem pe deplin convinşi că lucrarea de faţă îşi va demonstra nu numai utilitatea, ci şi valoarea intrinsecă, drept pentru care felicităm iniţiativa conducerii Editurii Cetatea de Scaun din Târgovişte de a o publica, venind în acest fel în sprijinul tuturor iubitorilor istoriei neamului. Craiova, 4 decembrie 2011 Prof.univ.dr. Sorin Liviu Damean CUPRINS Prefaţă ...................................................................................................................... 19 Cuvânt înainte ......................................................................................................... 21 Introducere .............................................................................................................. 23 Tratatul de la Kuciuk-Kainargi, încheiat între Rusia şi Turcia la 10/21 iulie 1774 .......................................... 25 Convenţia otomano-austriacă de la Constantinopol privind cedarea Bucovinei (1775) .................................................................. 26 Condiţiile puse de Horea nobilimii şi comunicate prin Carol Brüneck, de la Oficiul Sării din Şoimuş (11 noiembrie 1784) ........................................ 26 Memoriul căpitanului Egermann, participant la înăbuşirea răscoalei din Transilvania, către Consiliul aulic de război (1784) ............................. 27 Jacques Brissot, Dreptul poporului la răscoală (scrisoare către împăratul Iosif al II-lea) ......................................................... 28 Supplex Libellus Valachorum (martie 1791) ......................................................... 29 Tratat de pace între Turcia şi Rusia (Iaşi, 20 decembrie 1791/9 ianuarie 1792) ..................................................... 32 Hatişeriful sultanului Selim al III-lea din 19/28 septembrie 1802 ..................... 33 Hatişeriful din 1802 ................................................................................................ 36 Ţăranul .................................................................................................................... 38 Biserica . ............................................................................................................................ 39 Boierul ..................................................................................................................... 41 Domnitorul .............................................................................................................. 42 Celelalte pături ale societăţii .................................................................................. 46 Capitala Ţării Româneşti ...................................................................................... 47 Capitala Moldovei .................................................................................................. 48 Celelalte oraşe din Moldova şi Ţara Românească ............................................... 48 Tratatul de la Bucureşti încheiat între Rusia şi Turcia la 16/28 mai 1812 .......................................... 49 O întâmplare neobişnuită ...................................................................................... 52 V. A. Urechia, Neamul lui Tudor, naşterea, tinereţea lui .................................... 53 Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica şi Barbu Văcărescu făgăduiesc să ajute pe Tudor Vladimirescu în răscularea poporului (Bucureşti, 15 ianuarie 1821) ........................................................................... 54 Proclamaţia de la Padeş (23 ianuarie 1821) ......................................................... 55 Arzul adresat Înaltei Porţi de către Tudor Vladimirescu (23 ianuarie 1821) ............................................................................................. 56 Scrisoarea lui Tudor Vladimirescu către Nicolae Văcărescu despre „dreptăţile norodului” (11 februarie 1821) .......................................... 57 Cererile norodului rumânesc (februarie 1821) ..................................................... 57 Proclamaţia lui Alexandru Ipsilanti către locuitorii Moldovei (23 februarie 1821) ........................................................................................... 58 Proclamaţia lui Tudor Vladimirescu către locuitorii din Bucureşti (20 martie 1821) ....................................................................... 59 C.D. Aricescu, Din istoria revoluţiei din 1821 ....................................................... 60 6 Analiza agentului rus Liprandi asupra declanşării revoluţiei de la 1821 ........................................................ 63 Boierii moldoveni cer Porţii înlăturarea grecilor şi arnăuţilor, cârmuire pământeană, hotărnicirea moşiilor şi alcătuirea unei pravili în limba moldovenească (Cernăuţi, septembrie 1821) ............. 64 Primii domni pământeni Ioniţă Sandu Sturdza (Moldova) şi Grigore Dimitrie Ghica (Ţara Românească) şi învestitura lor de către sultan (1822) .......................................................... 65 F.G. Laurençon, Noi observaţii asupra Ţării Româneşti (Paris, 1822) ..................................................................................................... 66 Pentru unirea „blagorodnicilor” (20 iunie 1822) ................................................. 67 Cugetul adevăratului Român către fraţii săi (1822) ........................................... 70 Proiectul de Constituţie al „cărvunarilor” (1822) ................................................ 72 Logofeţia Ţării de Sus către Gr. Dim. Ghica Vv., despre datoriile epistatului „fabricii” de sticlărie din judeţul Dîmboviţa (17 octombrie 1823) ................................................... 83 Robert Walsh, 1824 (Descrierea călătoriei de la Constantinopol în Anglia, Londra, 1828) ................................................................................. 83 Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele (1826) ........................................... 85 Călătoria unui boier la Paris în prima jumătate a secolului al XIX-lea ...................................................... 86 Bărbierii din Piteşti, despre unirea lor în isnaf; adeverirea isprăvnicatului Argeş (20 august 1826) ..................................... 87 Articolele referitoare la Ţările Române cuprinse în Convenţia de la Akkerman (Cetatea Albă) - 25 septembrie/7 octombrie 1826 .................................................................. 87 Credinţe populare şi religiozitate în Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea (1828) .......................................... 89 Ion Ghica lui Vasile Alecsandri, „Din timpul zaverii” (Ghergani, septembre 1880) ........................................................................... 89 Gustav Adolf Ramsay, Jurnal început la 3 Martie 1829, odată cu plecarea la marea armată de operaţiuni aflată acum în campanie contra Turcilor .................................................... 99 Tratatul de la Adrianopol (2/14 septembrie 1829) - prevederile referitoare la Moldova şi Ţara Românească ............................... 115 Cererile ce ar fi putut face Valachia şi Moldavia la un congres de prinţi creştini pentru siguranţiia lor cea din afară şi statornicirea cea din lăuntru (1829) .......................................................... 116 Divanul săvîrşitor către ispravnicii judeţului Teleorman, despre propunerea lui tir. Crateros de a aduce din străinătate unelte perfecţionate pentru agricultură (11 septembrie 1830) .................... 118 Dr. Constantin Caracaş, Clasificarea locuitorilor ................................................. 118 Ivan Petrovici Liprandi, 1831 (Scurtă descriere a Principatelor Moldovei şi Ţării Româneşti, Moscova, 1861) ............................................... 120 Reglement Organicesc a Moldovei. Cuprins în noî capite (1831) ....................... 121 Regulamentul Organic despre unitatea Principatelor Române (1831) ............. 134 Pacea de la Adrianopol. Ocupaţia rusească de la 1828-1834. Regulamentul Organic .................................................................................... 134 7 Pavel Kiseleff, Despre administraţia Moldovei şi Valahiei, de la 15 noiembrie 1829, până la începutul anului 1834 .............................. 141 Bois-le-Comte, Temeri şi dorinţe ce mi-au fost exprimate de locuitori privitoare la viitorul ţărilor lor (17 mai 1834) .......................... 143 Reglementarea activităţii negustorilor din Târgovişte (1835) ........................... 144 Declaraţia de principii a Partidei Naţionale din Ţara Românească (1838) ......................................................................... 145 Osibitul act de numirea suveranului românilor (5/17 noiembrie 1838) ..................................................................................... 146 N. Suţu, Scurtă privire asupra cauzelor stânjenirii şi stagnării comerţului şi asupra nevoilor economice ale Moldovei (1838) ................... 147 Ion Ghica, Ioan Cîmpineanu. Discurs rostit la Academia Română (28 martie 1880) .............................................................................................. 149 Mihail Kogălniceanu, „Dacia literară”, Introducţie (Iaşi, 30 ianuarie 1840) .............................................................. 156 Ion Ghica, O călătorie de la Bucureşti la Iaşi înainte de 1843 ............................ 157 Mihail Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie naţională în Academia Mihăileană (Iaşi, 24 noiembrie 1843) ................................................................................. 162 George Bariţiu. „Naţionalitate” (18 decembrie 1844) ......................................... 168 Jean Alexandre Vaillant, 1829-1844, România sau istoria, limba, literatura, orografia, statistica Românilor, Paris, 1844 ............................... 169 Pe Dunăre, în căutarea trecutului (1845) ............................................................. 200 Spania în viziunea lui Mihail Kogălniceanu şi a lui V.A. Urechia ...................... 204 Desfiinţarea vămii dintre Ţara Românească şi Moldova (1847) ....................... 209 Simion Bărnuţiu, Provocaţiune (24 martie 1848) ................................................ 210 Petiţiunea-proclamaţiune a boerilor şi notabililor Moldoveni (27 martie 1848) ............................................................................................... 211 Ce sunt meseriaşii?, broşură anonimă (1848) ...................................................... 213 Relatare contemporană asupra evenimentelor din 28 martie 1848 din Iaşi şi despre represaliile domnitorului Mihail Sturdza împotriva revoluţionarilor moldoveni (10 aprilie 1848) .............................. 215 Timotei Cipariu - redactorul „Organului Naţional” - către George Bariţiu - redactorul „Gazetei de Transilvania” (Blaj, 9/21 aprilie 1848) .................... 215 Timotei Cipariu - redactorul „Organului Naţional” - către George Bariţiu - redactorul „Gazetei de Transilvania” (Blaj, 28 aprilie 1848) ....................... 216 Petiţia românilor transilvăneni către Împărat - înainte de 30 aprilie 1848 - (se solicitau recunoaşterea românilor ca naţiune politică şi egalitatea lor, din toate punctele de vedere, cu maghiarii, secuii şi saşii) ........................... 217 Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei (Braşov, 12/24 mai 1848) ................................................................................ 219 Protocolul Adunării Naţionale de la Blaj a românilor transilvăneni (3/15-5/17 mai 1848) ....................................................................................... 220 Petiţia neamului românesc din Ungaria şi Banat (Pesta, 9/21 mai 1848) ........ 223 Vasile Alecsandri, În numele Moldovei, al omenirii şi al lui Dumnezeu!, broşură (mai 1848) ........................................................................................... 224 Uniunea Transilvaniei cu Ungaria - legea adoptată de Dietă (Cluj, 30 mai 1848) .......................................................................................... 226 8 Izbucnirea revoluţiei de la 1848 în Ţara Românească (Islaz, 9 iunie 1848) .......................................................................................... 226 Proclamaţia de la Islaz (9/21 iunie 1848) ............................................................. 228 Adresa Nr. 1 a Guvernului provizoriu proclamat la Islaz către domnitorul Gheorghe Bibescu (9/21 iunie 1848) ................................. 230 C.A. Rosetti, Către fraţii noştri din Moldova („Pruncul român”, I, 1848, nr. 1, 12 iunie) ...................................................... 230 Patria - articol din „Popolul suveran” (28 iunie 1848) ......................................... 231 Punctul de vedere săsesc referitor la unirea Transilvaniei cu Ungaria (3 iulie 1848) ................................................................................ 231 Pamflet revoluţionar anonim ................................................................................ 232 „Cum stau treburile noastre?”, „Pruncul Român”, Nr. 20-21, iulie 1848 ........................................................................................ 233 Constantin D. Aricescu, Rolul meu în timpul revoluţiunii (1848) ....................... 234 Protest al Guvernului provizoriu al Ţării Româneşti către Suleiman Paşa (19 iulie 1848) ......................................................................... 237 „Unirea Moldovei cu Ţara-Românească”, „Poporul Suveran” ........................... 238 Dimitrie Ghica, Amicilor şi inamicilor mei politici (1848, 1856) ........................ 239 Mihail Kogălniceanu, „Dorinţele Partidei Naţionale în Moldova” (august 1848) ..................................................................................................... 241 Existenţe umane încercând să evite tumultul revoluţionar - memoriile lui Isaiia Moldovan ........................................................................ 244 Sacru şi revoluţie - sărbătoarea revoluţionară locală în Transilvania, fragment din memoriile lui Ştefan Branea ......................... 245 Represiunea autorităţilor maghiare împotriva românilor din Luna (12 septembrie 1848) - relatarea lui George Bariţ în Gazeta de Transilvania ............................................................................... 245 Memoriul naţiunii române către împăratul Franz Iosef (13/25 februarie 1849) ..................................................................................... 246 Acţiuni violente ale revoluţionarilor români (Abrud, 10 mai 1849) - relatarea lui Vasile Moldovan ........................................................................ 247 Nicolae Bălcescu, „Cuvânt preliminariu despre izvoarele istoriei românilor” ............................................................................................ 247 Ion Ghica, Nicolae Bălcescu (25 octombrie 1886) ................................................ 248 Convenţia turco-rusă referitoare la Principate, încheiată la Balta Liman (19 aprilie/1 mai 1849) .......................................................... 256 Nicolae Bălcescu, Scrisoare adresată lui A. G. Golescu (Constantinopol, 8 martie 1849) ..................................................................... 258 Nicolae Bălcescu, Manifest către poporul român („România viitoare”, Paris, 1850) ................................................................... 262 Ion C. Brătianu, Memoriu asupra românilor dat împăratului Napoleon al III-lea (1853) ................................................... 263 Saint-Marc Girardin, Poziţia viitoare a Principatelor de la Dunăre (mai 1854) ......................................................................................................... 264 Saint-Marc Girardin, Principatele danubiene (noembrie 1854) .......................... 267 Vasile Alecsandri, Prietenii Românilor (20 martie 1855) .................................... 269 Memorandumul privind Principatele Române, anexat protocolului Conferinţei de la Viena ( 14/26 martie 1855) ............................ 271 9 Ion C. Brătianu, Memoriu asupra Imperiului Austriei în chestiunea Orientului (1855) ...................................................................... 272 Barbu Ştirbei, Consideraţii asupra stării politice a Principatului Valahiei (1855) ....................................................................... 272 Barbu Ştirbei, Boieria. Ce a fost şi ce este (1856) .................................................. 274 Tratatul general de pace între Austria, Franţa, Marea Britanie, Prusia, Rusia, Sardinia şi Poarta Otomană (Paris, la 30 martie 1856) ................................................................................ 275 Comitetul central al Unirii din Bucureşti, Desluşiri asupra celor patru baze din Programa Naţional (30 martie 1857) ................................... 279 Adresa către comisarii europeni în Principate din partea unioniştilor din Bucureşti (martie 1857) ............................................................................. 280 Manifestul Comitetului Central al Unirii din Bucureşti (3/15 august 1857) ............................................................................................ 281 Victor Place (consul al Franţei la Iaşi ) către Ed. Thouvenel (ambasadorul francez la Constantinopol) - 22 august/3 septembrie 1857- .......................................................................... 282 Victor Place către Ed. Thouvenel (3/15 octombrie 1857) .................................... 283 Hotărârea Adunării Ad-hoc a Moldovei cu privire la Unirea Principatelor (7/19 octombrie 1857) ............................................ 283 Hotărârea Adunării ad-hoc din Ţara Românească cu privire la Unirea Principatelor (8/20 octombrie 1857) ............................................ 286 Victor Place către Ed. Thouvenel ( 17/29 octombrie 1857) ................................. 287 Grigore Balş, Profesia de credinţă (1858) ............................................................. 287 Statutul celor două ţări româneşti fixat prin Convenţia de la Paris (7/19 august 1858) ........................................................................................... 288 C.D. Aricescu, Căimăcămia de trei (1858) ............................................................ 291 Proclamaţia lui Alexandru Ioan Cuza, după alegerea sa ca domn al Moldovei (Iaşi, 5/17 ianuarie 1859) ............... 294 Mihail Kogălniceanu. Discurs la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei (5/17 ianuarie 1859) ..................................................... 295 Raport al consulului francez la Iaşi, V. Place, către ministrul de Externe francez, Al. Walewski, privind alegerea lui Al. I. Cuza, ca Domn al Moldovei (Iaşi, 24 ianuarie 1859) ................................................ 296 Procesul verbal al adunării elective din Bucureşti, despre alegerea lui Al.I. Cuza ca domn al Ţării Româneşti (Bucureşti, 24 ianuarie/5 februarie 1859) ....................................................... 299 Alexandru Ioan Cuza, Mesagiul către dd. deputaţi, rostit de dl. preşedinte al Consiliului Miniştrilor la 6 decembrie 1859 ................... 300 Vasile Boerescu, Din impresiunile unui călător prin ţară (1859) ....................... 305 Apostol Arsache, Chestiunea proprietăţii înaintea Adunărilor Legislative .................................................................................... 309 Scrisoare a lui Baligot de Beyne catre Al. I. Cuza (Constantinopol, 2/14 martie 1861) ............................................................... 310 Scrisoare a lui Baligot de Beyne către Al. I. Cuza (Constantinopol, 27 mai/8 iunie 1861) . .......................................................... 312 Barbu Catargiu, Discurs rostit în şedinţa Adunării Generale din 22 iunie 1861 .............................................................................................. 314 10 Depeşă a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, transmisă la Bucureşti primului ministru Dimitrie Ghica (Iaşi, 12/24 noiembrie 1861) ............................................................................ 315 Discursul domnitorului Alexandru Ioan Cuza în faţa Parlamentului unit la 24 ianuarie/5 februarie 1862 ..................................................................... 316 Barbu Catargiu, Discurs rostit în şedinţa Adunării Generale din 21 martie 1862 cu ocazia dezbaterii asupra Legii Presei ....................... 317 Mihail Kogălniceanu, Discurs cu prilejul dezbaterii proiectului de lege rurală al Comisiei Centrale din 25 mai 1862 .................................... 318 Barbu Catargiu, Discurs cu prilejul dezbaterii proiectului de lege rurală a Comisiei Centrale din 29 mai 1862 ............................................................. 321 Constantin N. Brăiloiu, Discurs rostit în şedinţa Adunării Generale din 29 mai 1862 cu ocazia dezbaterii asupra Legii Rurale .......................... 323 Memoriu explicativ al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, expediat lui Costache Negri la Constantinopol (15/27 iunie 1863) .............. 325 Scrisoarea lui Costache Negri către Baligot de Beyne (Stambul, 4/16 iulie 1863) ............................................................................... 336 Legea secularizării averilor mănăstireşti (13/25 decembrie 1863) ................... 336 Proclamaţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza către sătenii clăcaşi (14/26 august 1864) ......................................................................................... 336 Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris (2/14 mai 1864) .......................... 337 Legea rurală (1864) ................................................................................................ 338 Legea Instrucţiunii Publice (1864) ........................................................................ 339 Copie a unei depeşe confidenţiale trimise de Alteţa sa Ali-paşa, Excelenţei sale Savfet-paşa, (16 noiembrie 1865) ......................................... 339 Mesajul domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu ocazia deschiderii corpurilor legiuitoare (1865-1866) ................................................................ 341 H. Tillos (consulul general al Franţei la Bucureşti) către Drouyn de Lhuys (Ministrul Afacerilor Străine al Franţei)- 2 ianuarie 1866 - ........................ 342 H. Tillos către Drouyn de Lhuys (6 ianuarie 1866) .............................................. 344 H. Tillos către Drouyn de Lhuys (9 ianuarie 1866) .............................................. 345 Nicolae Iorga, Alexandru Ioan Cuza înainte de Unire ......................................... 347 Nicolae Iorga, Despre alegerea lui Al. I. Cuza ...................................................... 348 Nicolae Iorga, 2 mai 1864 (mai 1914) .................................................................... 351 Dimitrie Bolintineanu, Defectele şi calităţile omului mare ................................. 352 Constantin C. Giurescu, Amintirea lui Cuza şi judecata posterităţii .................. 358 Constantin C. Giurescu, Cuza vodă - personalitate europeană .......................... 360 Dan Berindei, Alexandru Ioan Cuza ...................................................................... 360 Nicolae Iorga, Doamna lui Alexandru Ioan Cuza ................................................ 363 Nicolae Iorga, Mihail Kogălniceanu ...................................................................... 366 Balurile din secolul al XIX-lea ............................................................................... 368 Ion Bălăceanu, Audienţele la Împăratul Napoleon al III-lea. Prinţul străin (1866) ........................................................................................ 372 Proclamaţie a Locotenenţei Domneşti în legătură cu alegerea lui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen ca domn al Principatelor Unite (11 aprilie 1866) ................................................................................................ 376 Ziua de 10 mai 1866 ................................................................................................ 377 Constituţiunea României, ( 30 iunie 1866) ........................................................... 378 Domnul către Adunarea Constituantă (30 iunie/12 iulie 1866) ......................... 380 11 Despre Constituţia din 1866 ................................................................................... 381 Raport diplomatic trimis de la Paris, de către Ion Bălăceanu prinţului Carol I (15 iulie 1866) ................................................................................................... 382 Scrisoare a lui Baligot de Beyne către Alexandru Ioan Cuza (Bucureşti, 21 iunie 1867/3 iulie 1867) ........................................................... 386 Rezumatul convorbirii dintre ducele de Grammont, ambasadorul Franţei la Viena, şi principele Al. I. Cuza (Döbling, 24 aprilie 1868) ................................................................................ 388 Pronunciamentul de la Blaj (3/15 mai 1868) ........................................................ 392 Telegrama consulului francez la Bucureşti, A. Mellinet, către ministrul de Externe al Franţei, Lionel D.M.F.R., marchiz de Moustier (17/29 octombrie 1868) ............................................... 393 Titu Maiorescu, În contra direcţiei de astăzi în cultura română (1868) ............ 393 Raport diplomatic trimis de la Paris, de către Ion Strat prinţului Carol I (10 februarie 1869) ........................................................................................... 398 „O lovitură de mănuşă peste obraz...” (1869) ....................................................... 400 Scrisoarea consulului francez la Bucureşti, A. Mellinet, către ministrul Afacerilor Externe al Franţei, La Tour d’Auvergne (Bucureşti, 15/27 aprilie 1870) ........................................................................ 403 Izbucnirea războiului franco-prusac („Terra” nr. 63, 5 iulie 1870) .................... 404 Neutralitatea română („Pressa”, nr. 148/5 iulie 1870) ........................................ 405 Neutralitatea armată („Pressa”, nr. 152/12 iulie 1870) ....................................... 405 Scrisoarea lui Carol I către Auerbach, publicată în „Gazeta de Augsburg” (10/22 decembrie 1870) .................................................................................. 406 Scrisoare a lui Bismark către prinţul Carol (28 decembrie/9 ianuarie 1871) ...................................................................... 407 Interpelarea lui Nicolae Blaremberg în şedinţa Adunării Deputaţilor din 30 ianuarie 1871, în legătură cu scrisoarea Domnitorului publicată în „Augsburger Allgemeine Zeitung .............................................. 409 Relatare despre banchetul oferit de comunitatea germană din Bucureşti la 10 martie 1871 şi despre intenţia de abdicare a Domnitorului (Bucureşti, 11/23 martie 1871) ......................................................................... 413 Manifestaţia de la Sala Slătineanu (Bucureşti, 10/22 martie 1871) ..................... 415 Discursul lui Mihail Kogălniceanu, rostit la înmormântarea principelui Alexandru Ioan Cuza (Ruginoasa, 17/29 mai 1873) ........................................................................... 417 Raport al generalului Louis Bastaing de la Agenţia şi Consulatul general al Franţei la Bucureşti, către ministrul afacerilor externe al Franţei, Jacques Victor Albert duce de Broglie (Bucureşti, /iunie 5 1873) ................................................................ 419 Raport al consulului al consulului girant al Agenţiei şi Consulatului general al Franţei la Bucureşti, J. Schefer, către ministrul de Externe al Franţei, Jacques Victor Albert de Broglie (Bucureşti, <26 iunie>/iulie 8, 1873) .............................................................. 422 Raport al ambasadorului britanic la Constantinopol, sir Henry Elliot, către secretarul de stat pentru afaceri externe ale Marii Britanii, Edward Henry Stanley, conte de Derby (Therapia, 7 septembrie 1874) ..... 424 12 Raportul agentului diplomatic şi consul general al Franţei la Bucureşti, baronul Des Michels, către ministrul Afacerilor Externe al Franţei, ducele Louis-Amadieu Decazes (Bucureşti, 25 decembrie 1874/6 ianuarie 1875) ........................................... 425 Theodor Rosetti, Despre direcţiunea progresului nostru (1874) ........................ 429 Programa coaliţiei liberale din 1875 ..................................................................... 433 Despre rolul educaţiei pentru fete - discursul lui Carol I la festivitatea de premiere a elevelor şcolilor secundare şi primare de fete din Bucureşti (1876) ............................................................................. 435 Telegrama ministrului Afacerilor Externe al Franţei, ducele Decazes, către agentul şi consulul general al Franţei la Bucureşti, baronul Des Michels, (Paris, 12/24 februarie 1876) ...................................... 435 Comunicare adresată de ministrul de Externe al României, Ion Bălăceanu, agenţilor diplomatici români în străinătate, explicând poziţia pacifistă şi de neutralitate a României în condiţiile crizei orientale (aprilie 1876) ... 435 Raport al consulului general al Rusiei la Bucureşti, I. A. Zinoviev, către ţarul Alexandru al II-lea (Bucureşti, 9/21 iunie 1876) ....................... 436 Nota diplomatică adresată de ministrul de Externe al României agentului diplomatic de la Constantinopol, în care se cere recunoaşterea drepturilor României ca stat independent (Bucureşti, 16 iunie 1876) ................................................................................ 437 Raport al consulului general al Rusiei la Bucureşti, I. A. Zinoviev, către Nikolai Giers, adjunct al ministrului afacerilor externe al Rusiei (Bucureşti, 22 iunie/1 iulie 1876) .................................................... 438 Telegrama Agenţiei şi Consulatului general al Franţei la Bucureşti, semnată de Raindre, către ministrul Afacerilor Externe al Franţei, ducele Decazes (Bucureşti, 26 iunie/8 iulie 1876) ......................................... 439 Raportul Agenţiei şi Consulatului general al Franţei la Bucureşti, semnat de Raindre, către ministrul Afacerilor Externe al Franţei, ducele Decazes (Bucureşti, 29 iunie/ 11 iulie 1876) ....................................... 439 Raport al consulului general belgian, Frédérick Hoorickx, la Bucureşti, la care e anexat nota circulară a ministrului de externe, al României, Mihail Kogălniceanu (Bucureşti, 6/18 iulie 1876) ......................................... 441 Raport al consulului Belgiei la Bucureşti, Frédérick Hoorickx, despre tendinţele menifestate de România de a ieşi din neutralitate; vizita lui I. Brătianu la Livadia; apropierea de Rusia în speranţa de a obţine independenţa (Bucureşti, 25septembrie/7 octombrie 1876) ................................................. 443 Raport al agentului diplomatic şi consul general al Franţei la Bucureşti, Fréd Debains, către ministrul de Externe al Franţei, ducele Louis Charles A. Decazes (22 decembrie/3 ianuarie 1877) ............... 444 Raport al consulului general belgian la Bucureşti, Frédérick Hoorickx, către ministrul de externe al Belgiei d’Aspremont Lynden (Bucureşti, 5/17 ianuarie 1877) ....................................................................... 445 Convenţia dintre guvernul român şi cel rus (Bucureşti, 4/16 aprilie 1877) ...... 446 Depeşă telegrafică de la Mihail Kogălniceanu, ministrul de Externe al României, către omologul său francez, L. Decazes ......................................................... 448 F. Debains, consulul de la Bucureşti, către ministrul de Externe al Franţei, L. Decazes ......................................................................................................... 448 13 F. Debains către L. Decazes ................................................................................... 448 Ministrul de Externe al Franţei, L. Decazes, către consulul de la Bucureşti, F. Debains.. ....................................................................................................... 449 F. Debains către L. Decazes ................................................................................... 449 Mihail Kogălniceanu, Declaraţia în Adunarea Deputaţilor privind proclamarea independenţei României (Bucureşti, 9/21 mai 1877) ............................................................................... 450 Telegrama adresată de Marele Duce Nicolae, comandantul trupelor ruse, domnitorului României, prin care solicită intervenţia trupelor române pentru salvarea celor ruseşti aflate în defensivă lângă Plevna (Târnovo, 19/31 iulie 1877) .............................................................................. 451 Manifest către ţară al regelui Carol I (Poradim, 27 August/8 Septembrie 1877) ...................................................... 452 F. Debains către L. Decazes ................................................................................... 453 F. Debains către L. Decazes ................................................................................... 453 F. Debains către L. Decazes ................................................................................... 453 Anton von Alfthan, Note asupra campaniei din Turcia 1877-1878. Din Iaşi la Constantinopole ............................................................................ 453 Prin „Parisul Orientului” în vreme de război (1877-1878) .................................. 460 Mihai Eminescu, Icoane vechi şi icoane nouă. Actualitatea (1877) .................... 470 Căderea Plevnei - jurnalul de operaţiuni militare al Regimentului 3 Călăraşi (28 noiembrie 1877) ......................................................................................... 473 Tratatul preliminar de pace de la San-Stefano, prin care se recunoaşte independenţa României (San-Stefano, 19 februarie/3 martie 1878) ........... 474 Protocoalele Congresului de la Berlin (1878) ...................................................... 474 Tratatul de pace de la Berlin şi recunoaşterea independenţei României de către marile puteri (Berlin, 1/13 iulie 1878) .............................................. 479 Notă circulară a ministrului Afacerilor Externe al României (Mihail Kogălniceanu) către agenţii diplomatici ai României la Paris, Roma, Viena, Petersburg, Belgrad (1/13 iulie 1878) ..................................... 481 Mihai Eminescu, Mâine, duminică, e ziua hotărâtă(1878) ................................. 481 Depeşă a secretarului unu al Legaţiei Spaniei la Viena, contele de Torrepalma, către ministrul Afacerilor Străine spaniol, M. Silvela (Viena, <16>/28 octombrie 1878) ................................................. 483 Instrucţiuni ale ministrului de Externe al Angliei, Robert Arthur, marchiz de Salisbury, către ambasadorul britanic la Paris, lordul Lyons (Londra, <13>/25 noiembrie 1878) ................................................................ 483 Raport al ambasadorului Spaniei la Berlin, contele de Benomar, către ministrul afacerilor străine spaniol, M. Silvela (Berlin, <5>/17 ianuarie 1879) ........................................................................ 484 Telegramă a contelui Tornielli-Brusati, director în Ministerul Afacerilor Externe italian, către agentul diplomatic al Italiei la Bucureşti, baronul Saverio Fava (Roma, <14>/26 mai 1879) ....................................... 484 Petre P. Carp, Discurs rostit în şedinţa Camerei din 28 septembrie 1879 în dezbaterea cu privire la articolul 7 din Constituţie ................................... 485 Telegramă a agentului diplomatic al României la Paris, Nicolae Calimachi-Catargi, către ministrul Afacerilor Externe, Vasile Boerescu, privind recunoaşterea independenţei României (31 ianuarie/12 februarie 1880) ...................................................................... 487 14 Notă a consulului general al Greciei în România către ministrul grec al afacerilor străine (Bucureşti, 11/<23> februarie 1880) ............................ 487 Raport al ministrului Belgiei în România, Jules Jooris, referitor la recuoaşterea independenţei României de către toate puterile europene, implicaţiile plitice interne şi externe, ale căror efecte s-au repercutat şi în planul relaţiilor diplomatice (Bucureşti, 21 martie/2 aprilie 1880) ........................................ 488 Scrisoare a regelui României, Carol I, către preşedintele Confederaţiei Elveţiene, prin care îi notifică proclamarea independenţei României (Bucureşti, 10/22 mai 1880) ........................................................................... 489 Raport al ministrului Spaniei la Berlin, contele de Benomar, către ministrul spaniol al Afacerilor Externe, (Bucureşti, 14/<26> mai 1880) .......................................... 490 Scrisoare a preşedintelui Statelor Unite ale Americii, R.B. Hayes, ca răspuns la notificarea independenţei României (Washington, 8/20 noiembrie 1880) .............................................................. 492 Programul Partidului Conservator (1880) .......................................................... 492 Mihai Eminescu, Programul Partidului Conservator (1880) ............................. 493 Scrisoarea lui Jules Ducros-Aubert, ministrul plenipotenţiar al Franţei la Bucureşti, către ministrul Afacerilor Străine al Franţei, Barthélemy St. Hilaire, referitoare la recunoaşterea de către Franţa a României ca regat şi a titlului de rege pentru Carol I (23 martie/4 aprilie 1881) ....... 495 Scrisoare a preşedintelui Republicii Franceze, Jules Grévy, către Maiestatea sa, regele României în care îşi exprimă simpatia pentru ţară şi aprobă măsurile luate pentru declararea ei ca regat (Paris, 23 martie/4 aprilie 1881) ..................................................................... 497 Raport al însărcinatului cu afaceri şi consul general al Statelor Unite la Bucureşti, Eugene Schuyler, referitor la recunoaşterea de către Statele Unite a regatului României (Bucureşti, 26 martie/7 aprilie 1881 .............................................. 497 Nicolae Iorga, Războiul de independenţă ............................................................. 498 Organizarea Partidului Naţional Român (mai 1881) ......................................... 498 Mesaj la deschiderea Corpurilor Legiuitoare (15/27 noemvrie 1881) ................ 502 Viaţa la Bucureşti (1882-1883) - amintirile lui Constantin Bacalbaşa ................ 504 I.C. Brătianu, Cuvântare în Adunarea Deputaţilor la 19 aprilie 1883 ............... 505 Tratatul secret încheiat între România şi Austro-Ungaria, prin care România aderă la Tripla Alianţă (Viena, 18/30 octombrie 1883) ....................................................................... 507 C.A. Rosetti, Răspuns la cuvântarea lui Titu Maiorescu la dezbaterea asupra regimului electoral, rostit în Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 2 aprilie 1884 ........................................................................... 508 Comentariu privind efectele negative ale Convenţiei Comerciale dintre România şi Austro-Ungaria asupra economiei româneşti şi cauzele pentru care ea nu trebuie reînnoită. Extrase (8/20 februarie 1886) ....................................................................... 510 Comentariu privind perspectiva izbucnirii războiului vamal dintre România şi Austro-Ungaria şi urmările lui nefaste asupra economiei Transilvaniei. Extras (15/27 martie 1886) ..................... 512 Petre P. Carp, Discurs rostit în şedinţa Camerei din 27 noiembrie 1886 cu privire la Legea Comunală şi necesitatea descentralizării ..................... 513 C. Dobrogeanu-Gherea, „Ce vor socialiştii români?” (1886) .............................. 516 Gheorghe Panu, Omul periculos (1887) ................................................................. 517 15 Nicolae Gane, Discurs cu ocazia alegerilor din decembrie 1887 ......................... 518 Lege pentru încurajarea industriei naţionale (1887) .......................................... 521 Alexandru Lahovari, Discurs rostit în şedinţa Senatului din 15 noiembrie 1888 eu ocazia dezbaterii asupra formării cabinetului din noiembrie 1888 ...................................................................... 521 Elencuţa Văcărescu, Recviem în amintirea regelui Ferdinand ........................... 523 Raport al consulului general al Marii Britanii la Budapesta, Arthur Nicholson, către ministrul de Externe britanic, relevând discriminările la care sunt supuşi românii din Transilvania şi lupta lor pentru eliberare (Budapesta, 25 iunie 1891) ................................................. 528 Inima sau raţiunea de stat?(1891) ........................................................................ 529 Memorandumul (1892) .......................................................................................... 534 Programul Partidului Naţional-Liberal, Iaşi, 8 (20) Novembre 1892 ............... 535 Raport al ambasadorului belgian la Viena, Van den Steen, către contele de Merroda Westerloo, ministrul de externe al Belgiei, în care relevă simpatia opiniei publice europene pentru aspiraţiile românilor din Transilvania (Viena, 16 septembrie 1893) ........................... 540 Programul Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România (1893) ..... 540 Procesul memorandiştilor - sentinţa de condamnare a fruntaşilor Partidului Naţional Român (1894) ................................................................. 543 Nicolae Filipescu, Albii şi roşii (discurs rostit în sala „Dacia" la întrunirea din 28 august 1894) .................................................................. 544 Fragmente dintr-un raport confidenţial adresat ministrului de externe al Austro-Ungariei, despre rădăcinile şi caracterul organizat al mişcării de eliberare a românilor din Transilvania (Bucureşti, 1 noiembrie 1897) ......................................................................... 546 Structura etnică a Basarabiei - recensământul din 1897 .................................... 547 Titu Maiorescu, Priviri asupra desvoltarii politice a României sub domnia lui Carol I (1897) ......................................................................... 547 C. Dobrescu-Argeş, „Partida ţărănească şi partidele noastre politice”............... 548 Programul Partidei Ţărăneşti din România (1885) ............................................ 549 C. Rădulescu-Motru, Rolul doctrinei în politică; Doctrina liberală şi cea conservatoare .......................................................... 552 Totul pentru România (1889) ................................................................................ 555 Constantin Rădulescu Motru, Menirea Partidului Conservator (1900) ............. 555 Ion Ghica, Despre industrie, învăţământ, civilizaţie română la sfârşitul sec. al XIX-lea .................................................................................................. 558 Constantin Rădulescu-Motru, Cultura română şi politicianismul (1904) ......... 560 Mihail G. Cantacuzino,Conservatismul nostru. Liberalismul lor (discurs rostit în şedinţa Camerei din 3 decembrie 1905) ............................. 562 Viaţa religioasă la sate - comentariu pe baza răspunsurilor la ancheta din anul 1905 .................................................................................................... 564 Hotărârile Conferinţei naţionale a Partidului Naţional Român de la Sibiu, din 10 ianuarie 1905 ........................................................................................ 564 Partidul Naţional Român (Basarabia) – 1905 ...................................................... 566 Partidul Naţional Român din Basarabia. „Părerea noastră”(1905) .................... 567 Interpelarea adresată de Ion I. C. Brătianu în Adunarea Deputaţilor privind problema ţărănească (3 MARTIE 1907) .............................................. 568 Nicolae Iorga, Dumnezeu să-i ierte!, „Neamul românesc” (8 martie 1907) ........ 569 16 Ordin al ministrului de război privind folosirea armelor de foc şi a artileriei pentru reprimarea răsculaţilor (11 martie 1907) ........ 570 Manifestul către ţară al regelui Carol I şi al membrilor guvernului (12 MARTIE 1907) ............................................................................................... 570 Ordin circular al Ministerului de Război către Corpurile de Armată privind măsurile care trebuie luate pentru reprimarea răscoalelor ţărăneşti (13 martie 1907) ........................................................... 571 Mesajul regelui Carol I la închiderea sesiunii corpurilor legiuitoare (15 martie 1907) ............................................................................................... 572 Nicolae Iorga, Fiţi drepţi! (18 martie 1907) ........................................................... 573 Ordin de zi al regelui Carol I prin care mulţumeşte armatei pentru contribuţia la potolirea răscoalelor (29 martie 1907) ...................... 574 Raport al Diviziei 4 Infanterie privind recompensarea de către „Societatea Agrară” a soldaţilor participanţi la reprimarea răscoalei în judeţul Ilfov (6 aprilie 1907) ....................................................... 574 Extras din registrul istoric al Regimentului 8 Călăraşi referitor la acţiunile de reprimare a răscoalei ţărăneşti în judeţele Iaşi şi Botoşani (27 februarie-1 aprilie 1907) ............................... 575 Extras din registrul istoric al Corpului 1 Armată cu privire la acţiunile de menţinere a ordinii publice de pe teritoriul alocat corpului de armată (9 martie-16 iulie 1907) .................................................................................... 577 Extras din registrul istoric al Regimentului 2 Roşiori privind acţiunile de menţinere a ordinii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Vlaşca (4 martie-28 iunie 1907) .................................................................................. 580 Colonel Alex. Socec, Răscoala ţărănească şi armata .......................................... 581 Războiul civil din România, „Globe”(Londra), 30 martie 1907 .......................... 587 I. L. Caragiale, 1907 - din primăvară până-n toamnă (octombrie 1907) .............................................................................................. 587 Cauzele răscoalei din 1907 - raportul procurorului general N. Leonescu ........... 594 Legea Appony (1907) .............................................................................................. 595 Take Ionescu, Discurs rostit la întrunirea Partidului Conservator Democrat la Roman, în ziua de 30 martie 1908 ............................................................. 595 Programul Partidului Conservator Democrat (1908) ........................................ 596 Programul Partidului Naţionalist-Democrat (1910) ........................................... 600 Manifestul-program al Partidului Naţional-Liberal din ianuarie 1911 ............. 602 Pacea de la Bucureşti (1913) .................................................................................. 605 Programul Partidului Conservator (1913) ........................................................... 605 Octavian Goga, „Războiul din Balcani şi durerile noastre - o nouă biruinţă a principiului naţional” ........................................................ 608 O zi obişnuită de lucru la Palatul regal ................................................................. 609 N. Iorga, „Carol I-iu - O caracterisare” (Conferinţă ţinută la Fundaţia Carol, în ziua de 17 Februar 1932) ................ 610 Circulara Comandamentului Corpului de Armată al 12-lea din Sibiu, cu privire la intensificarea emigrărilor în Romănia şi urmărirea agenţilor de emigrare (Sibiu, 4 iunie 1914) ............................ 619 Consiliul de Coroană de la Sinaia (21 iulie /3 august 1914). Neutralitatea României .................................................................................. 619 I.I.C. Brătianu, Declaraţie rostită în Consiliul de Coroană de la Sinaia din 3 august 1914 ............................................................................................. 624 17 Raport al ambasadorului belgian la Bucureşti, Van Ypersele de Strihou, către J. Davignon, ministrul de Externe al Belgiei, în legătură cu politica de neutralitate a României şi dorinţa de a-şi realiza idealul naţional (Bucureşti, 19 septembrie 1914) .......................................... 625 Nicolae Filipescu, Cuvântarea rostită la întrunirea de la „Dacia” a „Acţiunii Naţionale”, la 23 noiembrie 1914 ................................................ 626 Agitaţia intervenţionistă în perioada neutralităţii - cuvântarea lui Nicolae Filipescu la întrunirea Ligii Culturale (Iaşi, 15 martie 1915) ........................................................................................ 626 Evadarea în România (1915) ................................................................................ 627 Discurs rostit de Nicolae Titulescu la adunarea naţională de la Ploieşti, militând pentru intrarea României în acţiune în vederea realizării statului naţional unitar român (iunie-iulie 1915) ......................................... 629 Convenţia politică încheiată între România, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia (Bucureşti, 4/17 august 1916) .................................................. 631 Intrarea României în război (1916) ...................................................................... 632 Declaraţia de război a României către Austro-Ungaria (14/27 august 1916) .... 633 Ferdinand I, Proclamaţie la declararea războiului pentru întregirea neamului (Bucureşti, 15 august 1916) ............................. 635 Ceasul (21 august 1916) ........................................................................................... 636 Regina Elisabeta (1843-1916) ................................................................................ 367 Efectele războiului: Bucureşti, 1916 - relatarea lui Constantin Bacalbaşa .......... 638 Sublocotenentul (r) Constantin T. Stoika, Scrisori (1915-1916) ........................... 638 A.A. Mossolov, Curtea Regală si Guvernul României ......................................... 644 A.A. Mossolov, Situaţia generală din Moldova (Starea de spirit în România) ........................................................................ 649 Carl Gustaf Emil Mannerheim, Pe frontul românesc (1916) ................................ 651 A.A. Mossolov, Sfârşitul anului 1916 şi începutul lui 1917 la Iaşi ........................ 652 Octavian Goga, Spre biruinţă ( februarie 1917 ) .................................................... 656 Situaţia din spatele frontului la începutul anului 1917 - însemnări ale generalului Alexandru Averescu ............................................. 657 I.I.C. Brătianu, Declaraţia referitoare la proiectul pentru modificarea Constituţiei prezentată în Senat în şedinţa din 6 mai 1917 .......................... 657 Octavian Goga, Cuvîntarea din Piaţa Unirii ( iunie 1917 ) .................................. 658 Octavian Goga, Zile mari ( august 1917) ............................................................... 659 Octavian Goga, Hora morţii ................................................................................... 660 Octavian Goga, Ne învaţă Mărăşeştii .................................................................... 661 Bătălia de la Mărăşti (1917) - însemnări ale generalului Alexandru Averescu ... 662 Cassian R. Munteanu, Bătălia de la Mărăşeşti (1917) ......................................... 662 Proclamaţia către poporul românesc (Iaşi, 14 august 1917) ............................... 666 Congresul Ostăşesc Moldovenesc (20 octombrie 1917) ....................................... 667 Chemarea către studenţii moldoveni (1917) ......................................................... 668 Două apeluri ale Partidului Naţional Moldovenesc (1917) ................................. 668 Declaraţia de unire a Basarabiei cu România (27 martie/9 aprilie 1918) ......... 668 Decretul-regal cu privire la hotărârea Sfatului Ţării din Chişinău (9 /22 aprilie 1918) ........................................................................................... 669 Declaraţia de unire a Bucovinei cu România (15/28 noiembrie 1918) .............. 670 Decretul-regal cu privire la hotărârea Congresului general al Bucovinei din Cernăuţi (18 decembrie 1918) ................................................................... 672 18 Rezoluţia privind unirea Transilvaniei cu România (18 noiembrie/1 decembrie 1918) .................................................................... 672 Decretul-regal cu privire la hotărârea Adunării Naţionale din Alba Iulia (11 decembrie 1918) .......................................................................................... 674 Cuvântare la masa solemnă de ziua intrării triumfale în Bucureşti (18 noiembrie/1 decembrie 1918) .................................................................... 675 Mucenicii Unirii - celor uitaţi - ............................................................................... 677 Bibliografie ............................................................................................................... 678 Indice general ........................................................................................................... 683

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.049 sec