Tenhica legislativa - editia a II-a - actualizata la 5 ianuarie 2011

Tenhica legislativa - editia a II-a - actualizata la 5 ianuarie 2011
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - actualizată
Dispoziţii generale
Activitatea de legiferare
Tehnica legislativă
Respectarea normelor de tehnică legislativă
Ierarhia actelor normative
Iniţierea actelor normative
Conţinutul şi fundamentarea soluţiilor legislative
Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări
Forma de redactare a actelor normative
Avizarea proiectelor
Avizul Consiliului Legislativ
Publicarea actelor normative
Intrarea în vigoare a actelor normative
Sistematizarea şi unificarea legislaţiei
Integrarea proiectului în ansamblul legislaţiei
Unicitatea reglementării în materie
Reglementări speciale şi derogatorii
Evitarea paralelismelor
Asanarea legislaţiei
Sistematizarea şi concentrarea legislaţiei în coduri
Elaborarea actelor normative
Documentarea
Activitatea de documentare
Jurisprudenţa şi doctrina juridică
Raportul cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale
Alegerea soluţiilor legislative şi definirea conceptelor
Stabilirea soluţiilor legislative
Sfera de cuprindere a soluţiilor preconizate
Determinarea conceptelor şi noţiunilor
Soluţii pentru situaţii tranzitorii
Elaborarea codurilor şi a altor legi complexe
Teze prealabile
Aprobarea tezelor prealabile
Adoptarea codurilor şi a legilor complexe
Motivarea proiectelor de acte normative
Instrumentele de prezentare şi motivare
Cuprinsul motivării
Redactarea motivării
Studiul de impact
Semnarea instrumentelor de prezentare şi motivare
Redactarea actelor normative
Sistematizarea ideilor în text
Stilul actelor normative
Unitatea terminologică
Exprimarea conţinutului normativ
Referirea la alt act normativ
Structura actului normativ
Părţile constitutive ale actului normativ
Părţile constitutive ale actului normativ
Titlul actului normativ
Formula introductivă
Preambulul
Partea dispozitivă
Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare
Atestarea autenticităţii actului normativ
Articolul, elementul structural de bază al părţii dispozitive
Alineatul
Enumerările în text
Trimiterea la alte acte normative
Sistematizarea conţinutului actului normativ
Sistematizarea conţinutului actului normativ
Dispoziţiile generale
Dispoziţiile de fond
Dispoziţiile tranzitorii
Dispoziţiile finale
Numerotarea şi denumirea capitolelor şi ale celorlalte grupări de articole
Anexele
Modificarea, completarea, abrogarea şi alte evenimente legislative
Evenimentele legislative
Modificarea
Completarea
Condiţiile de fond pentru modificarea şi completarea actelor normative
Efectele dispoziţiilor de modificare şi de completare
Norma derogatorie
Abrogarea
Condiţiile de formă şi de fond ale abrogării
Suspendarea actului normativ
Evenimentele legislative implicite
Actele normative cu aplicare limitată
Interpretarea legală
Republicarea
Rectificări
Norme privind pregătirea şi elaborarea proiectelor de acte normative prin care se ratifică sau se aprobă înţelegeri internaţionale
Actele de ratificare, aprobare
Aplicarea normelor de tehnică legislativă
Titlul actului
Ratificarea ori aprobarea mai multor tratate sau înţelegeri printr-un singur act
Publicarea actelor de ratificare sau de aprobare
Norme cu privire la ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor şi ai altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau de autorităţile administrative autonome
Actele date în executarea unui act normativ
Sfera reglementării
Termenul de emitere
Norme cu privire la actele normative adoptate de autorităţile administraţiei publice locale
Obiectul de reglementare
Subordonarea faţă de actele de nivel superior
Temeiul legal
Publicarea
Dispoziţii finale
Regulamentele proprii de aplicare
Abrogarea

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni - republicată
Exercitarea iniţiativei
Comitetul de iniţiativă
Propunerea legislativă
Semnăturile susţinătorilor
Atestarea listelor de susţinători
Înregistrarea propunerii legislative
Verificarea iniţiativei de către Curtea Constituţională
Răspunderi
Şantajul
Uzurparea de calităţi oficiale
Refuzul nejustificat de a atesta listele de susţinători
Punerea în mişcare a acţiunii penale
Dispoziţii finale
Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ - republicată
Înfiinţarea şi atribuţiile Consiliului Legislativ
Organizarea Consiliului Legislativ
Funcţionarea Consiliului Legislativ
Personalul Consiliului Legislativ
Dispoziţii finale


Regulamentul biroului permanent al Camerei Deputaţilor de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ
Dispoziţii generale
Structura organizatorică a Consiliului Legislativ
Conducerea Consiliului Legislativ
Secţiile Consiliului Legislativ
Structura şi domeniile de activitate ale secţiilor
Atribuţiile preşedinţilor de secţie
Atribuţii comune
Atribuţii specifice secţiilor de avizare
Atribuţii specifice Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare
Atribuţiile şefului de sector
Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene
Departamentul de informatică legislativă
Avizarea de către Consiliul Legislativ a proiectelor de acte normative
Solicitarea avizului
Procedura avizării
Forma de redactare a avizelor
Elaborarea proiectelor de coduri şi de alte legi complexe de către Consiliul Legislativ sau sub coordonarea acestuia
Elaborarea nemijlocită de coduri sau de alte legi complexe de către Consiliul Legislativ
Elaborarea de coduri sau de alte legi complexe, sub coordonarea Consiliului Legislativ
Secretariatul Consiliului Legislativ şi celelalte compartimente administrative
Secretariatul Consiliului Legislativ
Registrele Consiliului Legislativ
Dosarele lucrărilor de avizare
Compartimentul de audit public intern
Biroul organizare, resurse umane şi contencios
Personalul Consiliului Legislativ
Condiţii de numire
Salarizare şi concedii de odihnă
Răspunderea disciplinară
Colaboratori externi
Bugetul
Dispoziţii finale
Structura organizatorică a Consiliului Legislativ
Nomenclatorul de funcţii


Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale - republicată
Dispoziţii generale
Organizarea Curţii Constituţionale
Competenţa Curţii Constituţionale
Dispoziţii comune
Procedura jurisdicţională
Plenul Curţii Constituţionale
Reguli procedurale specifice activităţii Curţii Constituţionale
Statutul judecătorilor Curţii Constituţionale
Personalul Curţii Constituţionale
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Hotărârea CC nr. 2/2005 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale
Dispoziţii generale
Plenul şi preşedintele Curţii Constituţionale
Corpul magistraţilor-asistenţi
Funcţionarea Curţii
Registrele Curţii
Activitatea premergătoare şedinţelor de dezbateri
Activitatea în timpul şedinţelor de dezbateri
Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor
Secretariatul General al Curţii Constituţionale
Răspunderea disciplinară
Dispoziţii finale

Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului - actualizată
Dispoziţii generale
Mandatul Avocatului Poporului
Adjuncţii Avocatului Poporului
Atribuţiile Avocatului Poporului
Răspundere, incompatibilităţi şi imunităţi
Serviciile instituţiei Avocatul Poporului
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Birourile teritoriale ale instituţiei avocatul poporului


Hotărârea biroului permanent al Senatului nr. 5/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului
Dispoziţii generale
Conducerea instituţiei
Avocatul Poporului
Adjuncţii Avocatului Poporului
Secretarul general
Structura organizatorică
Funcţionarea instituţiei
Registrele instituţiei
Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor. Procedura în cazul sesizării din oficiu
Statutul personalului instituţiei
Răspunderea disciplinară
Dispoziţii finale
Structura organizatorică a instituţiei Avocatului Poporului

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară - actualizată
Dispoziţii generale
Principiile organizării judiciare
Accesul la justiţie
Dispoziţii generale privind procedura judiciară
Instanţele judecătoreşti
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Organizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Completele de judecată
Curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile
Organizarea curţilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate şi a judecătoriilor
Conducerea instanţelor judecătoreşti
Completele de judecată
Instanţele militare
Ministerul Public
Atribuţiile Ministerului Public
Organizarea Ministerului Public
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parchetul Naţional Anticorupţie
Parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale pentru minori şi familie şi judecătorii
Organizarea parchetelor militare
Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Magistraturii
Asistenţii judiciari
Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor
Paza instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor şi protecţia magistraţilor
Gestiunea economico-financiară şi administrativă a instanţelor şi parchetelor
Organizarea departamentului economico-financiar şi administrativ
Bugetele instanţelor şi parchetelor
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Lista judecătoriilor, parchetelor şi localităţilor de reşedinţă ale acestora
Lista tribunalelor, parchetelor de pe lângă tribunale şi localităţilor de reşedinţă
Lista curţilor de apel, parchetelor de pe lângă curţile de apel circumscripţiilor acestora şi localităţilor de reşedinţă
Lista circumscripţiilor instanţelor militare, ale parchetelor de pe lângă acestea şi localităţilor de reşedinţă

Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor - fragment -

Regulamentul ICCJ privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - actualizat
Dispoziţii generale
Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Adunarea generală a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Completele competente să judece recursurile în interesul legii
Completele de 5 judecători ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Compartimentele din structura Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică
Cancelaria
Departamentul economico-financiar şi administrativ
Biroul de informare şi relaţii publice
Biroul relaţii internaţionale
Compartimentul de audit public intern
Compartimentul de protecţie a muncii
Vacanţa judecătorească
Răspunderea disciplinară
Programul de funcţionare al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în raporturile cu justiţiabilii
Dispoziţii finale

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.021 sec