Taxe si impozite. Dobanzi si penalitati in materie fiscala. Practica judiciara

Taxe si impozite. Dobanzi si penalitati in materie fiscala. Practica judiciara
Preț: 35,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 376

DESCRIERE

Data: 29.04.2011
376 paginiDescriere
Lucrarea cuprinde solutii de speta recente, pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie si curtile de apel în materia taxelor si impozitelor, ce releva diversitatea problemelor si numeroasele modificari legislative din domeniul fiscalitatii.

Sunt analizate aspectele practice privind impozitul pe profit (cheltuieli deductibile, regimul scutirilor, plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale, impozitul pe dividende), impozitul pe venit (venitul din salarii, venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor, venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal), taxa pe valoare adaugata (persoane impozabile, operatiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei, operatiuni scutite de taxa, regimul deducerilor), accizele, taxele si impozitele locale (impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe teren), taxele de mediu, taxele vamale, taxa de prima înmatriculare, contributii si înlesniri privind obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

Culegerea se axeaza pe solutiile jurisprudentiale ce implica majorari si penalitati de întarziere si vizeaza atat aspectele de drept material, cat si cele de drept procesual.


Cuprins
Capitolul I. Impozitul pe profit ......................................................1
1. Sfera de cuprindere a impozitului .............................................1
1. Impozit suplimentar pe profit. Societăţi comerciale
divizate. Absenţa profitului. Neimpozitare......................1
2. Cheltuieli deductibile ...............................................................7
2. Majorări şi penalităţi de întârziere calculate nelegal.
Cheltuieli cu personalul străin care asigură funcţionarea
utilajelor închiriate de societate în vederea realizării
obiectului de activitate. Cheltuieli deductibile.
Excepţii de strictă interpretare........................................7
3. Profit impozabil. Cheltuieli cu servicii de
management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări
servicii. TVA. Baza legală de impunere.
Nedeductibilitate.......................................................... 12
4. Impozit suplimentar pe profit. Remuneraţii acordate
acţionarilor pentru participarea la AGA. Cheltuieli
nedeductibile ............................................................... 19
5. Impozit pe profit. TVA. Cheltuieli deductibile.
Cheltuieli cu servicii de consultanţă. Dovada
efectuării efective a cheltuielilor. Nedeductibilitate....... 23
3. Regimul scutirilor .................................................................. 27
6. Scutirea de la plata majorărilor de întârziere.
Condiţii de aplicare. Imputarea obligaţiilor bugetare..... 27
4. Provizioane şi rezerve ............................................................ 33
7. Rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe.
Momentul impozitării .................................................. 33
5. Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active
şi titluri de participare....................................................... 37
8. Diferenţele favorabile de valoare ale titlurilor de
participare. Transmitere prin executare silită.
Venituri neimpozabile. Provizioane deductibile............ 37
6. Impozitul pe dividende............................................................ 42
9. Cota de impozitare. Aplicarea legii în timp................... 42
X Taxe şi impozite
10. Plata sau distribuirea dividendelor. Aplicarea legii
în timp......................................................................... 50
Capitolul al II-lea. Impozitul pe venit .......................................... 55
1. Impozitul pe venitul din salarii ............................................... 55
11. Impozit pe salariu redus prin lege. Drepturi salariale
suplimentare. Obligaţie de restituire. Aplicarea legii în
timp............................................................................. 55
12. Avocat. Identificarea corectă a bazei de impunere.
Impozit suplimentar pe venit. Obligaţii accesorii.
Venituri obţinute din oficii. Indemnizaţia pentru
creşterea copilului. Termen de prescripţie..................... 58
13. Cheltuieli de asistenţă juridică. Taxe şi cotizaţii către
asociaţii patronale. Deductibilitate. Asigurări sociale de
sănătate. Dispoziţie de refacere a inspecţiei fiscale.
Competenţă ................................................................. 68
2. Impozitul pe venituri obţinute din cedarea folosinţei
bunurilor........................................................................... 81
14. Impozit pe venit suplimentar. Prescripţie. Cheltuieli
deductibile. Persoană fizică autorizată. Deducere
TVA. Dovada cu documente contabile ......................... 81
3. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal ......................................................... 91
15. Impozit pe venituri obţinute din transferul
proprietăţilor imobiliare. Teren aflat în coproprietate.
Partaj judiciar. Scutiri stabilite legal ............................. 91
Capitolul al III-lea. Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor.............................................................. 95
16. Opţiunea contribuabilului pentru una dintre formele
de impozitare. Documente justificative. Regim
fiscal mai favorabil ...................................................... 95
Capitolul al IV-lea. Impozitul pe veniturile obţinute din
România de nerezidenţi........................................................ 100
17. Plata impozitului pe venit obţinut prin înstrăinarea
acţiunilor deţinute la o societate comercială română
de o persoană juridică străină. Convenţia pentru evitarea
dublei impuneri dintre România şi Cipru. Dobânzile
exceptate de la principiul dublei impuneri .................. 100
Cuprins XI
18. Impozit pe venit. Persoane juridice nerezidente în
România. Dovada prin certificatul de rezidenţă fiscală.
Convenţie pentru evitarea dublei impuneri ................. 104
Capitolul al V-lea. Taxa pe valoarea adăugată ......................... 108
1. Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei.................... 108
19. Asociere în participaţiune. Transfer de mijloace
fixe între asociaţi. Aplicarea TVA. Aplicarea
penalităţilor şi majorărilor de întârziere ...................... 108
20. Persoană fizică autorizată. Servicii prestate în baza
unui contract de mandat. Obligaţia de înregistrare ca
plătitor de TVA ......................................................... 113
2. Persoane impozabile şi activitatea economică ...................... 120
21. Administraţia Patrimoniului Imobiliar având ca obiect
administrarea, gestionarea, închirierea şi întreţinerea
fondului imobiliar, construirea de locuinţe şi spaţii
comerciale, reabilitarea fondului imobiliar existent,
prestări de servicii imobiliare. Calitatea de persoană
impozabilă din punct de vedere al TVA...................... 120
3. Operaţiuni scutite de TVA .................................................... 128
22. Operaţiuni scutite de la plata TVA fără drept de
deducere. Deducerea TVA după principiul alocării
directe. Deducerea TVA după principiul pro-rata........ 128
23. Impozit pe profit. Deducere TVA. Bunuri
achiziţionate intracomunitar. Scutiri de TVA.............. 136
4. Regimul deducerilor............................................................. 140
24. Deducerea TVA aferente construcţiilor proprietatea
firmei. Actualizarea sumei reprezentând TVA de
rambursat. Admisibilitate........................................... 140
25. Rambursare TVA. Termen de soluţionare a
cererii de rambursare. Cerere de completarea a
hotărârii..................................................................... 145
26. Rambursare TVA şi dobânzi aferente. Facturi
valabile. Avize de expediţie incomplete. Legalitate..... 153
27. Drept de deducere a TVA. Autoturism achiziţionat.
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi
management. Admisibilitate....................................... 158
XII Taxe şi impozite
5. Obligaţii ale beneficiarilor deducerilor ................................ 162
28. Deducere TVA. Prescripţia dreptului de verificare
fiscală. Furnizori societăţi fictive. Bunuri neutilizate în
realizarea operaţiunilor impozabile. Respingere.......... 162
29. TVA suplimentară. Facturi fiscale depuse în copie
xerox neluate în calcul de organele fiscale. Sarcina
probei revine contribuabilului. Legalitate ................... 172
30. Rambursare TVA. Documente justificative. Condiţii
de admisibilitate ........................................................ 174
31. Condiţii necesare pentru deducerea TVA. Aspecte
formale privind înscrisurile şi dovada realităţii
operaţiunilor economice. Aplicarea legii în timp......... 178
32. Decizie în interesul legii. Deducere TVA. Impozit pe
profit. Diminuarea bazei impozabile. Documente
justificative................................................................ 183
6. Operaţiuni efectuate înainte şi după data aderării ................ 188
33. TVA suplimentară şi majorări de întârziere aferente.
Închiriere de bunuri de capital. Persoană impozabilă
cu regim mixt. Drept de deducere TVA pe bază
de pro-rata ................................................................. 188
Capitolul al VI-lea. Accize.......................................................... 194
34. Antrepozit fiscal. Bunuri litigioase aferente
antrepozitului fiscal. Cerere de obţinere a autorizaţiei
de antrepozit fiscal. Respingere.................................. 194
Capitolul al VII-lea. Taxe şi impozite locale.............................. 197
1. Impozitul şi taxa pe clădiri ................................................... 197
35. Clădiri speciale scutite de impozit. Avizul consiliului
local. Reverificarea efectuată de organele fiscale........ 197
36. Impozit pe clădiri. Societate comercială aflată în
procedura reorganizării judiciare. Cerere de
majorare creanţă. Reevaluare imobil........................... 200
2. Impozitul şi taxa pe teren...................................................... 202
37. Taxă şi impozit pe teren aferent reţelelor de apă.
Regimul scutirilor. Taxe de închiriere şi pe venituri
din concesiuni. Nelegalitate ....................................... 202
Cuprins XIII
Capitolul al VIII-lea. Alte datorii fiscale................................... 209
1. Taxe pentru mediu................................................................ 209
38. Exonerarea de la plata cotei legale de 3% din
valoarea ambalajelor comercializate de producători şi
importatori pentru constituirea bugetului pentru mediu.
Colectare şi reciclare deşeuri. Exonerarea de la plata
penalităţilor şi majorărilor de întârziere ...................... 209
39. Fondul pentru mediu. Produse fabricate în România şi
exportate. Obligaţia recuperării şi reciclării deşeurilor de
ambalaje prin resurse proprii sau prin societăţi
autorizate................................................................... 214
40. Fondul pentru mediu. Venituri constituite din taxa
pentru ambalajele introduse pe piaţă. Societate care
produce folie de plastic. Obligaţia de plată a contribuţiei
nu revine societăţii care doar a livrat folia de plastic
în formă brută............................................................ 219
41. Fondul pentru mediu. Ambalaje produse şi
comercializate. Principiul poluatorul plăteşte.............. 224
2. Taxe vamale......................................................................... 229
42. Control vamal ulterior. Majorări de întârziere aferente
datoriilor vamale. Termenul de la care acestea se
calculează.................................................................. 229
43. Regim vamal preferenţial. Obligaţia respectării
destinaţiei declarate a mărfurilor importate/exportate.
Sancţiune................................................................... 233
44. Perfecţionare activă a mărfurilor. Resturi tehnologice
introduse în circuitul economic intern. Rată de
randament mai mică decât cea declarată. Datorarea de
drepturi de import ...................................................... 236
45. Scutiri de la plata taxelor vamale. Întreprinderi mici şi
mijlocii. Bunuri importate în vederea dezvoltării
activităţilor proprii de producţie şi servicii.
Condiţii. Decăderea din beneficiul scutirilor............... 243
46. Datorie vamală. Recalcularea drepturilor vamale.
Termen de prescripţie. Regim juridic aplicabil în
condiţiile ratificării Tratatului de aderare a României
la Uniunea Europeană ................................................ 247
XIV Taxe şi impozite
3. Contribuţii şi înlesniri privind obligaţiile către bugetul
asigurărilor sociale de stat .............................................. 251
47. Scutirea de la plata majorărilor de întârziere prin act
administrativ individual. Posibilitatea cumulului
penalităţilor de întârziere cu majorările de întârziere... 251
48. Obligaţii restante către bugetul de stat. Înlesniri la plată.
Neîndeplinirea termenelor şi condiţiilor în care s-au
aprobat înlesnirile. Repunerea în termen a înlesnirilor
la plată. Stabilirea de obligaţii accesorii...................... 260
4. Taxa de primă înmatriculare ................................................ 265
49. Restituire taxă de primă înmatriculare. Dobânda
aferentă acestei taxe. Nivelul dobânzii datorate
contribuabilului ......................................................... 265
50. Taxă de primă înmatriculare. Nelegalitate. Drept de
restituire. Dobânzi ..................................................... 269
51. Taxă de primă înmatriculare. Prioritatea aplicării
reglementărilor comunitare. Nelegalitate. Obligaţia
de restituire. Data de la care se calculează dobânzi ..... 272
52. Taxă de poluare. Acţiune în restituire. Lipsa
procedurii prealabile. Inadmisibilitate......................... 277
53. Taxă de poluare. Primă înmatriculare în România.
Cerere de restituire. Admisibilitate............................. 281
54. Taxă de poluare. Primă înmatriculare în România.
Prioritatea normelor comunitare. Taxă
discriminatorie. Nelegalitate....................................... 287
55. Taxă de primă înmatriculare. Încălcarea liberei
circulaţii a mărfurilor între statele membre. Refuz de a
înmatricula un autoturism importat în România.
Instanţa competentă ................................................... 293
Capitolul al IX-lea. Aspecte procedurale .................................. 306
1. Condiţii de admisibilitate, competenţă .................................. 306
56. Act administrativ fiscal. Cale administrativă de atac.
Competenţa instanţei de contencios administrativ....... 306
57. Contestaţie pe cale administrativă. Actul administrativ
atacabil. Raportul de inspecţie fiscală, act premergător
emiterii deciziei de impunere ..................................... 308
58. Litigii care privesc taxe şi impozite, precum şi
majorările şi penalităţile de întârziere aferente şi al
căror cuantum total este până la 500.000 lei.
Instanţa competentă ................................................... 311
Cuprins XV
59. Contestarea actului administrativ fiscal asimilat
deciziei de impunere. Necesitatea parcurgerii procedurii
prealabile. Contestarea direct la instanţa de
contencios. Inadmisibilitate........................................ 315
60. Decizie emisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură cuprinzând titlu de creanţă.
Calificare drept act administrativ fiscal.
Competenţă ............................................................... 319
61. Acţiune având ca obiect anularea unei decizii prin
care s-a respins contestaţia împotriva înştiinţării
de plată pentru contribuţia la Fondul de mediu.
Instanţa competentă ................................................... 323
62. Exploatare zăcământ de cuarţ. Licenţă de
concesionare zăcământ. Contract administrativ.
Organul competent să anuleze licenţa......................... 325
2. Societăţi aflate în insolvenţă................................................. 328
63. Obligaţii bugetare restante. Societate aflată în
procedura reorganizării judiciare. Instanţa competentă
material. Data de la care se pot calcula obligaţiile
accesorii. Aplicarea legii în timp................................ 328
64. Societate comercială aflată în procedura insolvenţei.
Contestaţie împotriva deciziei de impunere. Calitate
procesuală activă ....................................................... 333
65. Obligaţii fiscale restante. Răspundere solidară.
Condiţia preexistenţei stării de insolvabilitate a
debitorului................................................................. 336
3. Acordarea de despăgubiri. Termene legale........................... 342
66. Daune materiale şi daune morale. Act administrativ
fiscal anulat. Termenul în care se pot solicita
despăgubiri. Data de la care curge termenul de
prescripţie privind acordarea despăgubirilor ............... 342
67. Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale.
Mijloacele juridice prin care se stabilesc impozitele,
taxele şi alte obligaţii bugetare. Neachitarea la
scadenţă a obligaţiilor de plată. Lipsa declaraţiei
fiscale........................................................................ 346
Index ........................................................................................... 353

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.025 sec