Suspendarea executarii actului administrativ Practica judiciara

Suspendarea executarii actului administrativ Practica judiciara
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Administrativ

DESCRIERE

Data: 07.06.2011
264 pagini


Descriere
Suspendarea executarii actului administrativ constituie o situatie de exceptie, care poate interveni numai atunci cand sunt cumulativ indeplinite cerintele prevazute in art. 14 din Legea nr. 554/2004, respectiv in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente.

Suspendarea executarii actelor administrative trebuie considerata ca fiind un eficient instrument procedural aflat la indemana instantei de judecata, pentru a asigura respectarea principiului legalitatii, fiind echitabil ca, atata timp cat autoritatea publica sau judecatorul se afla in proces de evaluare, acestea sa nu-si produca efectele asupra celor vizati.

Prezenta lucrare, menita sa vina in sprijinul practicienilor, sustine ideea necesitatii suspendarii executarii actului administrativ, pana ce instanta de judecata se va pronunta cu privire la legalitatea sau nelegalitatea actului administrativ contestat.Cuprins
Capitolul I. Actele susceptibile de suspendare în temeiul
art. 14 şi art. 15 din Legea contenciosului administrativ __ 1
1. Noţiunea de act administrativ. Suspendarea efectelor.
Condiţii_________________________________________ 1
2. Principiile suspendării executării actului administrativ ____ 5
3. Suspendarea executării actelor administrative – instrument
procedural aflat la îndemâna instanţei pentru a asigura
respectarea principiului legalităţii ___________________ 10
4. Lipsa cercetării caracterului eventual vătămător al actului
atacat, în condiţiile în care acesta nu constituie un act
administrativ în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 554/2004 ____________________________________ 14
5. Inadmisibilitatea cererii de suspendare, în temeiul
dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004, a executării
procesului-verbal de control întocmit de Garda
Financiară______________________________________ 18
6. Respingerea cererii de suspendare a unor autorizaţii de
funcţionare expirate, autorizaţii ce nu mai produc efectele
pentru care au fost emise __________________________ 21
7. Suspendarea de drept a executării unui act administrativ
abrogat ________________________________________ 23
8. Natura juridică specifică a unui act administrativ a adresei
prin care pârâtul dispune asupra modului în care se va aplica
ordonanţa de urgenţă. Excepţia lipsei de interes a cererii de
suspendare a unui ordin suspendat ___________________ 24
9. Neparcurgerea procedurii prealabile _________________ 27
10. Solicitarea suspendării executării deciziei după sesizarea, în
condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a
autorităţii ierarhic superioare _______________________ 31
11. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării actului
administrativ, întemeiată pe dispoziţiile art. 581
C. proc. civ. ____________________________________ 33
12. Respingerea ca inadmisibilă a cererii de suspendare a
executării actului administrativ pe calea ordonanţei
preşedinţiale ____________________________________ 40
13. Inadmisibilitatea ordonanţei preşedinţiale în materia
contenciosului administrativ________________________ 44
Suspendarea X actului administrativ
Capitolul II. Protecţia juridică provizorie în materie
administrativă conform Recomandării nr. R(89)8 din 13
septembrie 1989 a Comitetului de Miniştri al Consiliului
Europei _________________________________________ 48
14. Executarea unei decizii administrative de natură să
provoace daune grave, dificil de reparat, persoanelor
particulare______________________________________ 48
15. Protecţie jurisdicţională provizorie pentru evitarea
producerii unor prejudicii ireparabile_________________ 51
16. Protecţia provizorie a drepturilor şi intereselor
particularilor până la momentul cenzurării legalităţii
actului administrativ de către instanţă ________________ 58
Capitolul III. Raporturile de muncă în contenciosul
administrativ_____________________________________ 64
17. Modificarea raportului de serviciu prin mutarea
reclamantului pe o funcţie publică de execuţie. Asigurarea
unui salariu aferent noii funcţii______________________ 64
18. Suspendarea executării actului administrativ de trecere în
rezervă a unui cadru militar ca urmare a încălcării
prevederilor Statutului cadrelor militare_______________ 65
19. Îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ
prin absenţa motivării actului administrativ atacat.
Caz bine justificat. Încălcarea principiului statului de drept, a
dreptului la o bună administrare şi încălcarea obligaţiei
constituţionale a autorităţilor administrative de a asigura
informarea cetăţenilor_____________________________ 70
20. Ordin de eliberare din funcţia publică. Măsura luată în baza
unor dispoziţii legale declarate neconstituţionale________ 77
21. Analizarea prejudiciului pe care suspendarea l-ar provoca
reclamantului comparativ cu prejudiciul suferit de pârât prin
suspendare. Asimilarea dreptului la salariu cu un drept de
proprietate, protejat de art. 1 parag. 1 din Primul Protocol
Adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului ___ 81
22. Sporuri salariale consacrate prin hotărâri judecătoreşti
irevocabile. Jurisprudenţa CEDO____________________ 84
23. Retrogradarea, situaţie ce afectează drepturile fundamentale,
precum dreptul la muncă, dreptul la protecţia socială a muncii
şi dreptul la un nivel de trai decent, cauzând prejudicii atât
materiale, cât şi morale____________________________ 89
24. Iminenţa pagubei. Lipsirea reclamanţilor de mijloacele
financiare suficiente existenţei ______________________ 93
Cuprins XI
25. Pagubă iminentă prin diminuarea veniturilor ca efect al
retrogradării ____________________________________ 98
Capitolul IV. Cazul bine justificat şi paguba iminentă_______ 101
26. Respingerea cererii de suspendare formulată fără
invocarea unui prejudiciu iminent şi a unei cauze ce
ar putea provoca vreun prejudiciu __________________ 101
27. Suspendarea dispusă în situaţia în care există îndoială
asupra legalităţii actului, o aparenţă de nelegalitate care
atestă un caz bine justificat şi un prejudiciu material
previzibil _____________________________________ 103
28. Posibilitatea producerii unei pagube iminente în
patrimoniul recurentei. Noţiunea de „bun” în sensul
art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia
europeană a drepturilor omului ____________________ 105
29. Pornirea executării împotriva reclamantei. Producerea
unui prejudiciu material, de natură a conduce la
imposibilitatea continuării activităţii ________________ 110
30. Perturbare gravă a funcţionării unei instituţii publice. Act
administrativ emis fără o încunoştinţare prealabilă a
reclamantului __________________________________ 113
31. Prejudiciu financiar prin pierderea venitului. Perturbarea
funcţionării unităţii spitaliceşti ca urmare a modificărilor
intervenite în managementul instituţiei ______________ 118
32. Limitări ale vieţii publice şi private prin reţinerea
permisului de conducere. Încălcarea prezumţiei de
nevinovăţie ____________________________________ 122
33. Urgenţa determinată de starea de sănătate a
reclamantului şi iminenţa prejudiciului dată de lipsa
veniturilor pentru a se putea trata. Lipsa unei protecţii
jurisdicţionale__________________________________ 124
34. Analizarea interesului reclamantei în raport de interesul
public ________________________________________ 126
35. Nemotivarea actului administrativ. Îndoială serioasă cu
privire la aparenţa de legalitate a acestuia ____________ 130
36. Suspendarea executării deciziei Consiliului Concurenţei.
Neîndeplinirea condiţiilor art. 14 alin. (1) din Legea
nr. 554/2004 ___________________________________ 136
37. Suspendarea executării autorizaţiei de construire până la
soluţionarea cererii de anulare a autorizaţiei de
construire. Afectarea imobilului reclamantei prin
continuarea lucrărilor ____________________________ 140
Suspendarea XII actului administrativ
38. Suspendarea executării somaţiei emise de primărie.
Desfiinţarea construcţiei aflate pe domeniul public _____ 142
Capitolul V. Suspendarea actului administrativ cu caracter
normativ _______________________________________ 145
39. Efectele erga omnes ale H.G. nr. 735/21.07.2010 – act
administrativ unilateral cu caracter normativ. Crearea unui
dezechilibru între interesul general şi obligaţia protejării
drepturilor fundamentale ale cetăţeanului ____________ 145
40. Respingerea, ca rămasă fără obiect, a cererii de suspendare a
unui act administrativ normativ anulat în întregime prin
sentinţă definitivă şi irevocabilă____________________ 158
41. Ordonanţă de urgenţă. Inadmisibilitatea suspendării
executării în sensul dispoziţiilor art. 14-15 din Legea
nr. 554/2004 ___________________________________ 160
42. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a O.U.G.
nr. 37/2009, act normativ emis în condiţiile prevăzute
de art. 115 alin. (4)-(8) din Constituţie. Admisibilitatea cererii
de suspendare a Ordinului prin care au fost executate
prevederile imperative ale O.U.G. nr. 37/2009 ________ 163
43. Inadmisibilitatea suspendării executării (în sensul
dispoziţiilor art. 14-15 din Legea nr. 554/2004) unei
ordonanţe de guvern cu valoare de lege, act normativ
care nu are natura juridică a unui act administrativ _____ 165
44. Examinarea abuzului de drept, a excesului de putere în
emiterea hotărârii de Guvern a cărei suspendare se
solicită. Pronunţarea asupra fondului dreptului ________ 168
Capitolul VI. Suspendarea actului administrativ fiscal ______ 172
45. Instituţia juridică a suspendării executării actelor
administrative. Îndeplinirea condiţiilor suspendării
analizate în funcţie de circumstanţele cauzei. Durata măsurii
suspendării executării actelor administrativ-fiscale _____ 172
46. Cerere de suspendare a executării actului
administrativ-fiscal. Suspendarea executării actelor
administrative, instrument procedural aflat la îndemâna
autorităţii emitente sau a instanţei de judecată pentru a
asigura respectarea principiului legalităţii ____________ 175
47. Condiţiile suspendării executării actului administrativ
fiscal _________________________________________ 180
48. Neîndeplinirea condiţiilor suspendării actului
administrativ fiscal ______________________________ 183
Cuprins XIII
49. Prezumţia de legalitate a actului administrativ. Condiţiile
admiterii cererii de suspendare a actului administrativ __ 187
50. Oportunitatea suspendării executării actelor fiscale de
impunere. Grava prejudiciere a situaţiei economico-financiare
a reclamantei __________________________________ 191
51. Suspendarea actului administrativ fiscal. Paguba din
punct de vedere economic distinctă de paguba privită
din punct de vedere juridic ________________________ 195
52. Punerea în executare a deciziei de impunere. Pagubă
iminentă în patrimoniul reclamantei prin aducerea
societăţii în stare de incapacitate de plată_____________ 198
53. Iminenţa producerii unei pagube prin plata unor
obligaţii fiscale asupra cărora există îndoială sub
aspectul legalităţii datorării lor_____________________ 205
54. Suspendarea executării deciziei de impunere. Cazul bine
justificat şi paguba iminentă. Depunerea cauţiunii conform
art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 cu raportare la
prevederile art. 215 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală__________________ 208
55. Cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei
contestate pentru suspendarea executării actului
administrativ fiscal ______________________________ 215
56. Depunerea cauţiunii, condiţie sine qua non pentru
suspendarea executării actului administrativ fiscal _____ 217
57. Suspendarea executării actelor administrativ fiscale,
măsură ce nu afectează serios bugetul de stat, însă evită
crearea unui prejudiciu în patrimoniul reclamantei _____ 219
58. Poprirea conturilor reclamantei. Blocarea activităţii
reclamantei cu consecinţe negative atât asupra derulării
contractelor încheiate, cât şi salarizării angajaţilor______ 221
59. Pagubă iminentă evidentă, de natură să perturbe în
mod grav activitatea economică a reclamantei.
Întoarcerea executării, neînlăturarea efectelor executării
silite _________________________________________ 224
60. Cererea de suspendare a actului administrativ-fiscal,
cauză ce nu determină suspendarea aplicării majorărilor
de întârziere pentru debitele restante ________________ 229
61. Aplicarea majorărilor de întârziere în situaţia respingerii
cererii de suspendare a deciziei de impunere __________ 233
Suspendarea XIV actului administrativ
Capitolul VII. Constituţionalitate ________________________ 238
62. Declararea ca neconstituţională a Legii pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind
unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei
publice. Efecte asupra executării actelor administrative
emise în temeiul ordonanţei de urgenţă. Momentul de la care
curge termenul de 60 de zile în care partea vătămată are
obligaţia formulării cererii în anularea actului administrativ,
potrivit dispoziţiilor cuprinse în art. 14 alin. (1) teza finală
din Legea nr. 554/2004___________________________ 238
63. Excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14,
15 şi 20 din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004 ___________________________________ 243
Index alfabetic _______________________________________ 247

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.022 sec