Solutiile instantei de recurs in materie civila

Solutiile instantei de recurs in materie civila
Preț: 75,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 952
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data: 28. 07. 2011
952 pagini


Descriere
Lucrarea de fata este destinata unei cercetari aprofundate a solutiilor pronuntate de instantele de recurs in materie civila, subiect deseori abordat, dar care continua sa suscite interesul atat al teoreticienilor, cat si al practicienilor dreptului. Autorul abordeaza nu numai dispozitiile Codului de procedura civila in vigoare, ci si alte acte normative – foarte numeroase, de altfel – care cuprind dispozitii speciale referitoare la recurs, precum si prevederile noului Cod de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010.

Sunt analizate amanuntit solutiile care pot fi dispuse atat in cazul in care nu se examineaza fondul recursului, cat si atunci cand sunt analizate motivele de recurs, de asemenea, motivele de casare, respectiv de modificare a hotararii atacate si dispozitiile procedurale referitoare la desfasurarea judecatii in recurs si la hotararea care se pronunta.

Comentariile sunt insotite de trimiteri la o ampla jurisprudenta a instantelor nationale, de opinii preluate din literatura de specialitate, la care autorul adera sau pe care le combate argumentat, precum si de solutii date in interesul legii, decizii ale Curtii Constitutionale si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie.Cuprins
Capitolul I. Recursul – cale extraordinară de atac în procesul civil ______________ 1
Secţiunea 1. Consideraţii generale cu privire la căile legale de atac în materie civilă ____ 1
§1. Precizări prealabile ___________________________________________________ 1
§2. Definirea şi clasificarea căilor de atac ____________________________________ 2
§3. Diversitatea organizării căilor legale de atac _______________________________ 4
§4. Reguli generale privitoare la instituirea şi exercitarea căilor de atac ____________ 10
4. 1. Precizări prealabile ______________________________________________________ 10
4. 2. Legalitatea căilor de atac__________________________________________________ 10
4. 3. Ierarhia căilor de atac ____________________________________________________ 11
4. 4. Unicitatea dreptului de a exercita o cale de atac ________________________________ 12
4. 5. Neagravarea situaţiei părţii în propria cale de atac ______________________________ 13
§5. Principiile generale privind exercitarea căilor de atac potrivit noului Cod de
procedură civilă __________________________________________________ 14
5. 1. Enumerarea căilor de atac _________________________________________________ 14
5. 2. Legalitatea căilor de atac__________________________________________________ 14
5. 3. Subiectele căilor de atac __________________________________________________ 15
5. 4. Ordinea exercitării căilor de atac____________________________________________ 15
5. 5. Unicitatea căii de atac ____________________________________________________ 16
5. 6. Partea din hotărâre care poate fi atacată ______________________________________ 17
5. 7. Înţelegerea părţilor în căile de atac __________________________________________ 17
5. 8. Achiesarea la hotărâre ____________________________________________________ 17
5. 9. Măsurile de administraţie judiciară __________________________________________ 18
Secţiunea a 2-a. Recursul în procesul civil român – istoricul reglementării,
definiţie şi caractere _________________________________________________ 18
§1. Istoricul reglementării recursului în România _____________________________ 18
§2. Definiţia recursului__________________________________________________ 27
§3. Trăsăturile caracteristice ale recursului __________________________________ 29
3. 1. Cale extraordinară de atac _________________________________________________ 29
3. 2. Cale de atac comună _____________________________________________________ 30
3. 3. Cale de atac de reformare _________________________________________________ 30
3. 4. Cale de atac, în principiu, nedevolutivă_______________________________________ 31
3. 5. Cale de atac, în principiu, nesuspensivă de executare ____________________________ 32
3. 6. Cale de atac subsecventă (subsidiară) ________________________________________ 33
Secţiunea a 3-a. Consideraţii generale cu privire la condiţiile de fond şi de formă
ale recursului ______________________________________________________ 33
§1. Prezentare generală__________________________________________________ 33
§2. Subiectele recursului_________________________________________________ 34
2. 1. Precizări prealabile ______________________________________________________ 34
2. 2. Dreptul părţilor de a exercita căile legale de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti____ 37
2. 3. Aspecte comune privitoare la subiectele recursului______________________________ 38
2. 4. Subiectul activ al recursului (recurentul)______________________________________ 38
2. 4. 1. Capacitatea procesuală a recurentului_______________________________________ 38
2. 4. 2. Legitimarea (calitatea) procesuală a recurentului ______________________________ 40
2. 4. 3. Interesul recurentului ___________________________________________________ 42
2. 5. Subiectul pasiv al recursului (intimatul) ______________________________________ 42
Soluţiile instanţei 932 de recurs în materie civilă
2. 5. 1. Consideraţii generale___________________________________________________ 42
2. 5. 2. Capacitatea procesuală a intimatului _______________________________________ 42
2. 5. 2. 1. Capacitatea procesuală de folosinţă ______________________________________ 42
2. 5. 2. 2. Capacitatea procesuală de exerciţiu ______________________________________ 43
2. 5. 3. Legitimarea (calitatea) procesuală a intimatului ______________________________ 44
2. 5. 4. Interesul intimatului de a menţine hotărârea atacată ___________________________ 46
Secţiunea a 4-a. Efectele exercitării recursului__________________________________46
§1. Învestirea instanţei de recurs___________________________________________46
§2. Suspendarea executării hotărârii recurate _________________________________46
2. 1. Suspendarea de drept ____________________________________________________ 46
2. 2. Suspendarea la cerere ____________________________________________________ 49
2. 3. Suspendarea provizorie __________________________________________________ 53
2. 4. Suspendarea executării hotărârii recurate potrivit noului Cod de procedură civilă______ 54
§3. Efectul devolutiv al recursului exercitat în condiţiile art. 3041 C. proc. civ._______55
Capitolul al II-lea. Dispoziţii procedurale referitoare la desfăşurarea judecăţii
în recurs _________________________________________________________ 61
Secţiunea 1. Atribuţiile instanţei care primeşte cererea de recurs ___________________61
§1. Precizări prealabile __________________________________________________61
§2. Înregistrarea cererii de recurs şi trimiterea dosarului la instanţa de recurs ________61
Secţiunea a 2-a. Instanţa competentă să soluţioneze recursul_______________________63
§1. Competenţa soluţionării recursului anterior intrării în vigoare a Legii nr. 219/2005
pentru aprobarea O. U. G. nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea
Codului de procedură civilă _________________________________________63
§2. Situaţii tranzitorii cu privire la exercitarea căii de atac a recursului _____________78
2. 1. Precizări prealabile______________________________________________________ 78
2. 2. Norme tranzitorii introduse prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de
procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ
nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de
Conturi _____________________________________________________________ 79
2. 3. Norme tranzitorii reglementate prin art. IV alin. (3) din O. U. G. nr. 179/1999 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească ____ 82
2. 4. Norme tranzitorii introduse prin O. U. G. nr. 138/2000 pentru modificarea şi
completarea Codului de procedură civilă ___________________________________ 83
2. 5. Norme tranzitorii prevăzute prin O. U. G. nr. 58/2003 privind modificarea şi
completarea Codului de procedură civilă ___________________________________ 88
2. 6. Norme tranzitorii introduse prin Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea O. U. G.
nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă _______ 91
2. 7. Norme tranzitorii prevăzute în O. U. G. nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de
procedură civilă, aprobată prin Legea nr. 493/2004 ___________________________ 93
2. 8. Norme tranzitorii introduse prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea O. U. G.
nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă _______ 95
§3. Reglementarea actuală a competenţei de soluţionare a recursului ______________99
§4. Competenţa soluţionării recursului potrivit dispoziţiilor noului Cod de
procedură civilă__________________________________________________114
Secţiunea a 3-a. Compunerea (alcătuirea) instanţei de recurs _____________________117
Secţiunea a 4-a. Timbrarea recursului _______________________________________121
Secţiunea a 5-a. Ajutorul public judiciar în materie civilă în cadrul recursului ________125
Secţiunea a 6-a. Citarea părţilor şi comunicarea actelor de procedură în instanţa
de recurs _________________________________________________________131
Secţiunea a 7-a. Respectarea principiului repartizării aleatorii, spre soluţionare, a
recursului_________________________________________________________137
Cuprins 933
Secţiunea a 8-a. Atribuţiile preşedintelui completului învestit cu soluţionarea
recursului ________________________________________________________ 138
Secţiunea a 9-a. Activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare
a lucrărilor cu caracter administrativ___________________________________ 140
§1. Măsuri prealabile judecării recursului __________________________________ 140
§2. Dispoziţii complementare din Regulamentul instanţelor judecătoreşti şi din
Regulamentul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ________________________ 142
Secţiunea a 10-a. Activitatea în timpul şedinţei de judecată a recursului_____________ 145
§1. Precizări prealabile _________________________________________________ 145
§2. Dispoziţii din Regulamentul instanţelor judecătoreşti şi din Regulamentul
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ____________________________________ 146
§3. Luarea termenului în cunoştinţă în instanţa de recurs_______________________ 147
§4. Preschimbarea termenului de judecată în recurs___________________________ 148
§5. Amânarea judecării recursului ________________________________________ 148
§6. Raportul asupra recursului ___________________________________________ 150
§7. Unele dispoziţii speciale privitoare la procedura de judecată a recursului _______ 152
§8. Rolul activ al instanţei de recurs_______________________________________ 154
§9. Verificarea depunerii în termen a recursului _____________________________ 156
§10. Admisibilitatea şi administrarea probelor în recurs _______________________ 156
10. 1. Consideraţii generale___________________________________________________ 156
10. 2. Reglementarea actuală__________________________________________________ 158
10. 3. Administrarea probelor în recurs în noul Cod de procedură civilă ________________ 169
§11. Dezbaterile în şedinţa de judecată a recursului___________________________ 171
§12. Ordinea cuvântului în şedinţa instanţei de recurs _________________________ 172
§13. Soluţionarea excepţiilor procesuale ___________________________________ 173
§14. Ordinea punerii concluziilor asupra fondului recursului ___________________ 178
§15. Aplicarea amenzilor judiciare şi stabilirea despăgubirilor în recurs___________ 179
§16. Incidente procedurale în instanţa de recurs______________________________ 180
16. 1. Precizări prealabile ____________________________________________________ 180
16. 2. Conexarea şi disjungerea cauzelor în recurs _________________________________ 181
16. 2. 1. Conexarea pricinilor în instanţa de recurs__________________________________ 181
16. 2. 2. Disjungerea pricinilor în instanţa de recurs ________________________________ 182
16. 3. Incidente procedurale privitoare la compunerea completului de judecată a
recursului___________________________________________________________ 183
16. 3. 1. Incompatibilitatea judecătorilor _________________________________________ 183
16. 3. 2. Recuzarea şi abţinerea ________________________________________________ 184
16. 3. 3. Reglementarea, prin Regulamentul instanţelor judecătoreşti, a modului
de soluţionare a incidentelor procedurale ce vizează compunerea completelor
de judecată ale instanţei de recurs ________________________________________ 186
16. 4. Incidente procedurale privitoare la instanţa de recurs __________________________ 187
16. 4. 1. Strămutarea procesului ________________________________________________ 187
16. 4. 2. Delegarea instanţei de recurs ___________________________________________ 189
16. 5. Suspendarea judecăţii în instanţa de recurs __________________________________ 190
16. 5. 1. Suspendarea voluntară ________________________________________________ 190
16. 5. 2. Suspendarea legală de drept a judecăţii recursului ___________________________ 192
16. 5. 2. 1. Cazurile generale de suspendare legală de drept ___________________________ 192
16. 5. 2. 2. Alte cazuri de suspendare legală de drept ________________________________ 193
16. 5. 3. Suspendarea legală facultativă __________________________________________ 196
16. 5. 4. Suspendarea judecăţii unui recurs civil în cazul formulării unei cereri pentru
pronunţarea unei hotărâri preliminare _____________________________________ 198
16. 5. 5. Procedura suspendării judecăţii recursului _________________________________ 200
16. 5. 6. Redeschiderea (continuarea) judecăţii recursului ____________________________ 201
Soluţiile instanţei 934 de recurs în materie civilă
16. 6. Modul de soluţionare a altor incidente procedurale intervenite în instanţa de recurs __ 203
16. 7. Intervenţia în instanţa de recurs __________________________________________ 203
16. 8. Alăturarea (aderarea) la recurs ___________________________________________ 205
§17. Înregistrarea şedinţei de judecată _____________________________________206
Secţiunea a 11-a. Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor în instanţa de recurs ___207
§1. Dispoziţii generale _________________________________________________207
§2. Încheierea de şedinţă în instanţa de recurs _______________________________209
§3. Deliberarea judecătorilor ce compun instanţa de recurs _____________________211
§4. Suportarea cheltuielilor de judecată în instanţa de recurs ____________________212
§5. Întocmirea dispozitivului hotărârii (deciziei) instanţei de recurs ______________219
§6. Pronunţarea dispozitivului hotărârii (deciziei) instanţei de recurs _____________220
§7. Redactarea hotărârii (deciziei) instanţei de recurs__________________________221
Secţiunea a 12-a. Măsuri privind unificarea practicii judiciare a instanţei de recurs ___222
Secţiunea a 13-a. Sesizarea instanţei supreme pentru schimbarea jurisprudenţei,
în materia recursului ________________________________________________223
Secţiunea a 14-a. Dispoziţii procedurale referitoare la desfăşurarea judecăţii
în instanţa de recurs în noul Cod de procedură civilă_______________________225
§1. Dispoziţii supletive _________________________________________________225
§2. Citarea şi comunicarea actelor de procedură în instanţa de recurs _____________225
§3. Asistenţa judiciară în recurs __________________________________________227
§4. Depunerea recursului şi pregătirea dosarului pentru instanţa de recurs _________228
§5. Recursul incident şi recursul provocat __________________________________230
§6. Măsuri de pregătire a judecării recursului________________________________231
6. 1. Situaţia când instanţa de recurs este un tribunal sau o curte de apel________________ 231
6. 2. Situaţia când instanţa de recurs este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie______________ 231
6. 2. 1. Raportul asupra admisibilităţii recursului __________________________________ 231
6. 2. 2. Procedura după analizarea raportului în completul de filtru ____________________ 232
§7. Obligaţiile instanţei de recurs _________________________________________232
§8. Obligaţiile părţilor în instanţa de recurs. Buna-credinţă _____________________234
§9. Judecata recursului _________________________________________________234
9. 1. Luarea termenului în cunoştinţă. Preschimbarea termenului de judecată în recurs_____ 234
9. 2. Procedura de soluţionare a excepţiilor procesuale invocate în recurs_______________ 235
9. 3. Notele de şedinţă. Înregistrarea şedinţei de recurs _____________________________ 237
9. 4. Încheierea de şedinţă ___________________________________________________ 237
9. 5. Amenzi judiciare şi despăgubiri stabilite în recurs _____________________________ 238
9. 6. Judecarea recursului în şedinţă publică _____________________________________ 238
9. 7. Atribuţiile preşedintelui instanţei de recurs __________________________________ 239
9. 8. Verificări privind prezentarea părţilor ______________________________________ 240
9. 9. Amânarea judecării recursului ____________________________________________ 240
9. 10. Judecarea recursului în lipsa părţii legal citate _______________________________ 240
9. 11. Ordinea cuvântului în şedinţă____________________________________________ 240
9. 12. Incidentele în instanţa de recurs __________________________________________ 241
9. 12. 1. Incompatibilitatea ___________________________________________________ 241
9. 12. 2. Strămutarea judecării recursului ________________________________________ 243
9. 12. 3. Delegarea instanţei de recurs___________________________________________ 244
9. 12. 4. Suspendarea judecăţii recursului ________________________________________ 244
9. 12. 4. 1. Suspendarea voluntară ______________________________________________ 244
9. 12. 4. 2. Suspendarea de drept _______________________________________________ 244
9. 12. 4. 3. Suspendarea facultativă _____________________________________________ 245
9. 12. 4. 4. Hotărârea de suspendare. Reluarea judecării procesului_____________________ 245
9. 12. 5. Perimarea judecării recursului __________________________________________ 245
9. 12. 6. Intervenţia în recurs__________________________________________________ 246
Cuprins 935
9. 13. Actele de dispoziţie ale părţilor în instanţa de recurs___________________________ 247
9. 13. 1. Renunţarea la judecata acţiunii__________________________________________ 247
9. 13. 1. 1. Condiţiile renunţării la judecata acţiunii _________________________________ 247
9. 13. 1. 2. Hotărârea prin care se ia act de renunţarea la judecata acţiunii ________________ 248
9. 13. 1. 3. Efectele renunţării __________________________________________________ 248
9. 13. 2. Renunţarea la dreptul pretins ___________________________________________ 248
9. 13. 3. Renunţarea la judecata recursului (retragerea recursului)______________________ 248
9. 13. 4. Tranzacţia în recurs __________________________________________________ 249
9. 13. 5. Dispoziţii generale cu privire la actele de dispoziţie ale părţilor în instanţa
de recurs ___________________________________________________________ 249
9. 14. Dezbaterile în instanţa de recurs __________________________________________ 249
9. 15. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii________________________________________ 250
Capitolul al III-lea. Soluţiile instanţei de recurs când nu are loc examinarea
fondului căii de atac ______________________________________________ 252
Secţiunea 1. Consideraţii generale referitoare la soluţiile instanţei de recurs
în procesul civil____________________________________________________ 252
§1. Precizări prealabile _________________________________________________ 252
§2. Evoluţia reglementării legislative a soluţiilor instanţei de recurs______________ 252
§3. Prezentarea generală a soluţiilor instanţei de recurs în materie civilă __________ 264
Secţiunea a 2-a. Soluţiile instanţei de recurs când nu are loc examinarea fondului
căii de atac _______________________________________________________ 265
§1. Prezentare generală_________________________________________________ 265
§2. Declinarea competenţei de soluţionare a recursului ________________________ 265
§3. Perimarea recursului________________________________________________ 272
§4. Anularea recursului_________________________________________________ 274
4. 1. Consideraţii generale____________________________________________________ 274
4. 2. Anularea recursului în cazul nerespectării prevederilor art. 302 C. proc. civ. _________ 274
4. 2. 1. Precizări prealabile ____________________________________________________ 274
4. 2. 2. Incidenţa sancţiunii nulităţii recursului anterior intervenirii Deciziei nr. 737
din 24 iunie 2008 a Curţii Constituţionale__________________________________ 275
4. 2. 3. Sancţiunea nerespectării dispoziţiilor art. 302 C. proc. civ. după emiterea
Deciziei nr. 737 din 24 iunie 2008 a Curţii Constituţionale ____________________ 278
4. 3. Anularea recursului în situaţia nerespectării de către recurent a normelor legale
referitoare la taxa judiciară de timbru şi la timbrul judiciar_____________________ 286
4. 4. Anularea recursului în ipoteza nesocotirii exigenţelor de formă a cererii de recurs ____ 288
4. 4. 1. Consideraţii de ordin istoric privitoare la cererea de recurs _____________________ 288
4. 4. 2. Reglementarea actuală a cerinţelor de formă a recursului ______________________ 293
4. 4. 3. Sancţiunea anulării recursului ca urmare a nerespectării prevederilor art. 3021
alin. (1) lit. a) C. proc. civ. _____________________________________________ 296
4. 4. 4. Sancţiunea anulării recursului ca urmare a nerespectării prevederilor art. 3021
alin. (1) lit. b) C. proc. civ. _____________________________________________ 299
4. 4. 5. Sancţiunea anulării recursului ca urmare a nerespectării prevederilor art. 3021
alin. (1) lit. d) C. proc. civ. _____________________________________________ 301
4. 4. 6. Sancţiunea nerespectării dispoziţiilor procedurale referitoare la motivarea
recursului___________________________________________________________ 304
4. 4. 6. 1. Consideraţii generale _________________________________________________ 304
4. 4. 6. 2. Condiţiile de aplicare a sancţiunii nulităţii recursului pe temeiul nemotivării______ 310
4. 4. 6. 3. Recalificarea căii de atac a recursului ____________________________________ 315
4. 4. 6. 4. Reglementarea condiţiilor de formă a recursului prin noul Cod de procedură
civilă ______________________________________________________________ 322
4. 5. Anularea recursului în cazul în care recurentului îi lipseşte capacitatea procesuală
de exerciţiu _________________________________________________________ 325
Soluţiile instanţei 936 de recurs în materie civilă
4. 5. 1. Precizări prealabile ___________________________________________________ 325
4. 5. 2. Condiţiile de aplicare a sancţiunii nulităţii recursului în caz de neîndeplinire
a condiţiei referitoare la capacitatea procesuală de exerciţiu a recurentului________ 331
4. 6. Anularea recursului dacă reprezentantul recurentului nu face dovada calităţii sale ____ 333
4. 6. 1. Consideraţii generale__________________________________________________ 333
4. 6. 2. Aplicarea sancţiunii nulităţii recursului în cazul constatării neîndeplinirii
cerinţelor legale privitoare la reprezentarea recurentului ______________________ 344
§5. Darea unei hotărâri prin care se ia act de renunţarea recurentului la cererea
de recurs formulată (se ia act de retragerea recursului) ___________________348
§6. Închiderea dosarului ________________________________________________353
§7. Respingerea recursului ca inadmisibil, ca nesusţinut, ca neavenit, ca prematur,
ca rămas fără obiect sau ca tardiv formulat_____________________________356
7. 1. Respingerea recursului ca inadmisibil ______________________________________ 356
7. 1. 1. Precizări prealabile ___________________________________________________ 356
7. 1. 2. Neîndeplinirea condiţiei de fond referitoare la obiectul recursului _______________ 356
7. 1. 2. 1. Privire istorică asupra obiectului recursului _______________________________ 356
7. 1. 2. 2. Consideraţii generale referitoare la soluţia respingerii recursului ca inadmisibil
pentru neregularităţi privind obiectul acestuia ______________________________ 371
7. 1. 2. 3. Hotărârile date fără drept de apel _______________________________________ 375
7. 1. 2. 4. Hotărârile date în apel________________________________________________ 409
7. 1. 2. 5. Hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională _________________________ 412
7. 1. 2. 6. Regimul încheierilor judecătoreşti ______________________________________ 417
7. 1. 2. 7. Situaţia hotărârilor irevocabile _________________________________________ 441
7. 1. 2. 8. Partea din hotărâre care poate forma obiectul recursului _____________________ 456
7. 1. 2. 9. Admisibilitatea recursului împotriva hotărârilor intermediare date în apel________ 469
7. 1. 2. 10. Admisibilitatea recursului declarat împotriva unei decizii pronunţate de
tribunal ca instanţă de recurs, dacă aceasta este rezultatul unei greşite calificări
a căii de atac exercitate de parte_________________________________________ 479
7. 1. 2. 11. Admisibilitatea recursului în interiorul recursului _________________________ 495
7. 1. 2. 12. Inadmisibilitatea recursului omisso medio _______________________________ 511
7. 1. 2. 13. Admisibilitatea recursului împotriva încheierilor prin care secţiile unei instanţe
scot cauza de pe rol şi o trimit, spre soluţionare, altei secţii din cadrul aceleiaşi
instanţe____________________________________________________________ 514
7. 1. 2. 14. Obiectul recursului în noul Cod de procedură civilă________________________ 538
7. 1. 3. Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă a recurentului________________________ 550
7. 1. 3. 1. Consideraţii generale ________________________________________________ 550
7. 1. 3. 2. Condiţiile în care se poate dispune respingerea recursului în cazul constatării
lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a recurentului _______________________ 552
7. 1. 4. Lipsa legitimării (calităţii) procesuale a recurentului _________________________ 554
7. 1. 4. 1. Consideraţii generale ________________________________________________ 554
7. 1. 4. 2. Calitatea de parte la instanţa de fond ____________________________________ 559
7. 1. 4. 3. Persoanele care nu au luat parte la judecată (care nu au figurat ca părţi în nume
personal, nu au reprezentat pe alţii şi nici nu au fost reprezentate prin altul)_______ 570
7. 1. 4. 4. Transmiterea calităţii (legitimării) procesuale în cursul judecăţii recursului ______ 572
7. 1. 4. 5. Consecinţele neîndeplinirii de către recurent a condiţiei legitimării procesuale
active _____________________________________________________________ 573
7. 1. 5. Achiesarea recurentului la hotărârea atacată ________________________________ 575
7. 1. 5. 1. Consideraţii generale ________________________________________________ 575
7. 1. 5. 2. Consecinţele achiesării la hotărârea recurată. Inadmisibilitatea recursului
părţii care a achiesat__________________________________________________ 576
7. 1. 6. Lipsa interesului recurentului ___________________________________________ 577
7. 2. Respingerea recursului ca nesusţinut _______________________________________ 582
7. 3. Respingerea recursului ca neavenit_________________________________________ 583
7. 4. Respingerea recursului ca prematur formulat_________________________________ 584
Cuprins 937
7. 5. Respingerea recursului ca rămas fără obiect __________________________________ 584
7. 6. Respingerea recursului ca tardiv formulat ____________________________________ 585
7. 6. 1. Precizări prealabile ____________________________________________________ 585
7. 6. 2. Noţiunea, importanţa şi caracteristicile termenului de recurs ____________________ 587
7. 6. 3. Termenul de recurs de drept comun _______________________________________ 588
7. 6. 4. Termene de recurs speciale______________________________________________ 591
7. 6. 4. 1. Termene de recurs prevăzute prin legi speciale _____________________________ 591
7. 6. 4. 2. Termene speciale de recurs prevăzute de Codul de procedură civilă_____________ 596
7. 6. 5. Punctul de plecare a termenului de recurs __________________________________ 597
7. 6. 6. Calculul termenului de recurs____________________________________________ 607
7. 6. 7. Întreruperea termenului de recurs_________________________________________ 608
7. 6. 8. Repunerea în termenul de recurs _________________________________________ 610
7. 6. 9. Sancţiunea nerespectării termenului de recurs _______________________________ 613
7. 6. 10. Reglementarea termenului de recurs în noul Cod de procedură civilă ____________ 615
7. 7. Consideraţii finale comune referitoare la respingerea recursului fără examinarea
fondului căii de atac __________________________________________________ 618
§8. Admiterea recursului în situaţia intervenirii actelor de dispoziţie procesuală de
renunţare la judecata acţiunii introductive de instanţă, de renunţare la dreptul
subiectiv şi de încheiere a unei tranzacţii ______________________________ 622
8. 1. Precizări prealabile _____________________________________________________ 622
8. 2. Admiterea recursului în situaţia renunţării la judecata cererii de chemare în judecată __ 622
8. 3. Admiterea recursului în cazul renunţării la dreptul dedus judecăţii_________________ 628
8. 4. Admiterea recursului ca urmare a intervenirii tranzacţiei părţilor __________________ 631
8. 5. Consideraţii finale comune cu privire la actele de dispoziţie procesuală intervenite
în recurs____________________________________________________________ 635
§9. Neexaminarea fondului căii de atac în procedura de filtraj a recursului_________ 637
9. 1. Consideraţii generale____________________________________________________ 637
9. 2. Neexaminarea fondului recursului în procedura de filtraj introdusă prin O. U. G.
nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă _______ 639
9. 3. Reglementarea procedurii de filtraj a recursurilor prin noul Cod de procedură civilă___ 643
Capitolul al IV-lea. Soluţiile instanţei când are loc analiza motivelor de recurs __ 654
Secţiunea 1. Precizări prealabile ___________________________________________ 654
Secţiunea a 2-a. Motivele de recurs _________________________________________ 655
§1. Definire__________________________________________________________ 655
§2. Reglementarea motivelor de recurs în perioada 1861-1948 __________________ 656
§3. Reglementarea motivelor de recurs în perioada 1948-2005 __________________ 660
§4. Reglementarea actuală a motivelor de recurs _____________________________ 663
4. 1. Precizări prealabile _____________________________________________________ 663
4. 2. Conţinutul motivelor de recurs ____________________________________________ 665
4. 2. 1. Instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale _________________________ 665
4. 2. 2. Hotărârea s-a dat de alţi judecători decât cei care au luat parte la dezbaterea
fondului____________________________________________________________ 673
4. 2. 3. Hotărârea s-a dat cu încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe,
invocată în condiţiile legii______________________________________________ 676
4. 2. 3. 1. Domeniul de aplicare a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 3
C. proc. civ. până la intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 ___________________ 676
4. 2. 3. 2. Incidenţa motivului de recurs ca urmare a modificărilor legislative intervenite
prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceselor __________________________________________________________ 679
4. 2. 3. 3. Dezlegări date chestiunilor referitoare la competenţă prin decizii date asupra
recursurilor în interesul legii ____________________________________________ 681
4. 2. 4. Depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti __________________________________ 695
Soluţiile instanţei 938 de recurs în materie civilă
4. 2. 5. Încălcarea formelor de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105
alin. (2) C. proc. civ.__________________________________________________ 719
4. 2. 6. Instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut_______________ 727
4. 2. 7. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive
contradictorii sau străine de natura pricinii ________________________________ 729
4. 2. 8. Interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii şi schimbarea naturii
ori înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia________________________ 735
4. 2. 9. Pronunţarea unei hotărâri lipsite de temei legal ori date cu încălcarea sau
aplicarea greşită a legii________________________________________________ 739
§5. Motivele de recurs în noul Cod de procedură civilă ________________________744
5. 1. Consideraţii generale ___________________________________________________ 744
5. 2. Motivele de recurs _____________________________________________________ 744
Secţiunea a 3-a. Soluţiile instanţei de recurs ca urmare a examinării motivelor
invocate __________________________________________________________751
§1. Respingerea recursului ______________________________________________751
§2. Admiterea recursului________________________________________________753
2. 1. Admiterea recursului şi modificarea hotărârii atacate __________________________ 755
2. 2. Admiterea recursului şi casarea hotărârii atacate ______________________________ 761
2. 2. 1. Consideraţii generale__________________________________________________ 761
2. 2. 2. Casarea totală şi casarea parţială _________________________________________ 763
2. 2. 3. Casarea cu trimitere şi casarea cu reţinere__________________________________ 765
2. 2. 4. Admiterea recursului şi casarea hotărârii atacate, de către tribunale şi curţi de apel __ 766
2. 2. 4. 1. Soluţiile generale reglementate prin Codul de procedură civilă ________________ 766
2. 2. 4. 2. Soluţiile date în recurs de către curţile de apel, potrivit unor acte normative
cu caracter special ___________________________________________________ 786
2. 2. 5. Admiterea recursului şi casarea hotărârii atacate, de către Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie ____________________________________________________ 800
2. 2. 5. 1. Consideraţii generale ________________________________________________ 800
2. 2. 5. 2. Regula – casarea cu trimitere __________________________________________ 800
2. 2. 5. 3. Excepţia – casarea cu reţinere__________________________________________ 804
2. 2. 5. 4. Soluţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ
şi fiscal, în materia contenciosului administrativ şi fiscal _____________________ 806
2. 2. 5. 5. Casarea hotărârii atacate în cazul incidenţei motivului prevăzut de
art. 304 pct. 4 C. proc. civ. _____________________________________________ 811
Secţiunea a 4-a. Efectele admiterii recursului__________________________________811
§1. Precizări prealabile _________________________________________________812
§2. Lipsirea de putere a hotărârii atacate____________________________________812
§3. Extinderea efectelor admiterii recursului ________________________________813
§4. Rejudecarea în fond a litigiului________________________________________815
§5. Obligativitatea deciziei de admitere a recursului __________________________819
§6. Casarea pentru nerespectarea formelor procedurale ________________________825
§7. Incompatibilitatea judecătorilor care au pronunţat hotărârea casată ____________826
§8. Aplicarea în recurs a principiului neînrăutăţirii situaţiei părţii în propria cale
de atac_________________________________________________________826
§9. Desfiinţarea de drept a actelor de executare sau de asigurare îndeplinite
în temeiul hotărârii casate__________________________________________831
Secţiunea a 5-a. Soluţiile instanţei de recurs în noul Cod de procedură civilă_________834
§1. Soluţiile în cazul renunţării la judecata acţiunii, al renunţării la drept şi în
cazul încheierii unei tranzacţii în faţa instanţei de recurs __________________834
§2. Soluţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ca instanţă de recurs ______________835
2. 1. Soluţiile în procedura de filtrare a recursurilor________________________________ 835
2. 2. Soluţiile după declararea admisibilităţii în principiu a recursului__________________ 836
Cuprins 939
§3. Soluţiile date în recurs de tribunale şi curţile de apel _______________________ 840
§4. Soluţiile în cazul recursului incident sau recursului provocat ________________ 840
§5. Efectele casării ____________________________________________________ 840
§6. Judecata în fond după casare _________________________________________ 841
§7. Neînrăutăţirea situaţiei recurentului în propria cale de atac __________________ 842
Capitolul al V-lea. Hotărârea instanţei de recurs ___________________________ 844
Secţiunea 1. Elementele şi caracteristicile hotărârii instanţei de recurs _____________ 844
§1. Consideraţii generale _______________________________________________ 844
§2. Elementele hotărârii instanţei de recurs _________________________________ 845
2. 1. Hotărârea instanţei de recurs în sistemul procesual anterior anului 1948 ____________ 845
2. 2. Hotărârea instanţei de recurs în regimul procesual actual ________________________ 847
§3. Caracteristicile hotărârii instanţei de recurs ______________________________ 852
Secţiunea a 2-a. Căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârii instanţei
de recurs _________________________________________________________ 854
§1. Consideraţii generale _______________________________________________ 854
§2. Îndreptarea erorii materiale din hotărârea instanţei de recurs_________________ 855
§3. Lămurirea (interpretarea) hotărârii instanţei de recurs. Înlăturarea dispoziţiilor
potrivnice din hotărârea instanţei de recurs ____________________________ 857
§4. Completarea hotărârii instanţei de recurs ________________________________ 860
§5. Contestaţia la titlu formulată împotriva hotărârii date de instanţa de recurs _____ 866
§6. Contestaţia în anulare _______________________________________________ 867
6. 1. Consideraţii generale____________________________________________________ 867
6. 2. Contestaţia în anulare obişnuită (de drept comun)______________________________ 868
6. 3. Contestaţia în anulare specială_____________________________________________ 872
6. 4. Dispoziţii procedurale referitoare la judecata contestaţiei în anulare________________ 879
§7. Revizuirea hotărârii instanţei de recurs _________________________________ 883
7. 1. Prezentare generală _____________________________________________________ 883
7. 2. Motivele de revizuire a hotărârii instanţei de recurs prin care se evocă fondul ________ 889
7. 3. Dispoziţii procedurale referitoare la judecata cererii de revizuire __________________ 893
Secţiunea a 3-a. Hotărârea instanţei de recurs în noul Cod de procedură civilă.
Căile de atac ce pot fi exercitate împotriva acesteia________________________ 898
§1. Consideraţii generale _______________________________________________ 898
§2. Conţinutul hotărârii date de instanţa de recurs ____________________________ 898
§3. Redactarea şi semnarea hotărârii instanţei de recurs _______________________ 899
§4. Comunicarea hotărârii instanţei de recurs _______________________________ 900
§5. Efectele deciziei instanţei de recurs ____________________________________ 900
§6. Căile de atac împotriva deciziei instanţei de recurs ________________________ 901
6. 1. Îndreptarea, lămurirea şi completarea _______________________________________ 901
6. 2. Contestaţia la titlu împotriva hotărârii date de instanţa de recurs __________________ 902
6. 3. Căile extraordinare de atac împotriva hotărârii instanţei de recurs _________________ 903
6. 3. 1. Contestaţia în anulare __________________________________________________ 903
6. 3. 2. Revizuirea___________________________________________________________ 904
Bibliografie selectivă___________________________________________________ 907
Index alfabetic________________________________________________________ 927

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.099 sec