Securitatea si Sanatate in Munca. EDITIE COMPLETA 1 octombrie 2014

Securitatea si Sanatate in Munca. EDITIE COMPLETA 1 octombrie 2014
Preț: 42,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
ISBN: 978-973-738-746-2
Anul publicării: 2015
Pagini: 644
Format: 14x20

DESCRIERE

Securitatea si Sanatate in Munca. EDITIE COMPLETA 1 octombrie 2014Editia a XIV-a

1 octombrie 2014

CUPRINS

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
Dispoziţii generale
Domeniu de aplicare
Obligatiile angajatorilor
Obligaţii generale ale angajatorilor
Servicii de prevenire şi protecţie
Primul ajutor, stingerea incendiilOr, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi
iminent
Alte obligaţii ale angajatorilor
Informarea lucrătorilor
Consultarea şi participarea lucrătorilor
Instruirea lucrătorilor
Obligaţiile lucrătorilor
Supravegherea sănătăţii
Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor
Evenimente
Accidente de muncă
Bolile profesionale
Grupuri sensibile la riscuri
Infracţiuni
Contravenţii 9
Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu
Dispoziţii finale
Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Dispoziţii generale
Autorizarea funcţionării din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă
Servicii de prevenire şi protecţie
Prevederi generale
Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
Lucratori desemnaţi
Serviciile interne de prevenire şi protecţie
Servicii externe de prevenire şi protecţie
Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Prevederi Specifice referitoare la libera circulaţie a serviciilor externe
de prevenire şi
Planul de prevenire şi protecţie
Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi

sănătăţii în
Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncã
Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi
sănătate în
Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
Funeţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncii
Obligatiile angajatorului referitoare' la comitetul de
1 securitate şi sănătate în muncă
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă...„.
Dispoziţii
Instruirea introductiv-generalã
Instruirea la locul de muncă
instruirea periodică
Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi
Pericol grav şi imineat de accideutare...„...
Zone cu risc ridicat şi specific
Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa
accidentelor de muncã şi a incidentelor periculoase, semnalarea,
ţ cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale...
Comunicarea evenimentelor
Cercetarea evenimentelor
Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncã şi a
incidentelor
Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor produse
în afara graniţelor României, în care sunt implicaţi lucrătOri
ai unor angajatori români, aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de
stat, de interes public sau a îndatoririlor de
Comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul
României în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi în înde-
plinirea atribuţiilor de
Semnalarea bolilor profesionale
Cercetarea: bolii profesionale
Declararea bolilor profesionale
Raportarea bolilor profesionale
Bolile legate de profesie
Dispoziţii finale
Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Prevederi generale
ţ Cerinţe de realizare a documentatiilor
Avizarea documentatiilor
Dispoziţii finale
Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privindcerinţele ' 'minime pentru
semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate` l locul de muncă
ţ; Dispoziţii generale
ţş Obligatiile angajatorilor
Ş Obligatii generale

Informarea şi instruirea lucrătorilor
Consultarea şi participarea lucrătorilor
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncã
Dispoziţii generale
Obligatiile angajatorilor
Prevederi generale
Evaluarea echipamentului individual de protecţie
Reguli de utilizare
Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor
Dispoziţii finale
Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncã de cãtre lucrători a
echipamentelor de muncă ~. p
Dispoziţii, generale
Obligatiile
Obligatii generale. Reguli. referitoare la echipamentele de muncá.. g...;... 165
Verificarea echipamentelor de
Echipamente de muncã cu. riscuri speéilice. Erg'onomia' şi sănătatea p,
la locul de
Informarea
Instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor
Dispoziţii linale
„... mnu... nun. n... u. nu„un-nu.»nunau..."a..;...„... l68
Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime dea..-
securitate şi sănătate pentru locul de muncă
Dispoziţii generale
Obligaţii generale
Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor
Sanctiuni
Dispoziţii finale
Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind. cerinţele minime de
securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor
cu ecran de vizualizare
Dispoziţii generale
Obligatiile angajatorilor
Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor
Protecţia ochilor şi a vederii
Sanctiuni

Dispoziţii finale
Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care
prezintă riscuri pentru lucrători, in special de afecţiuni dorsolombare

Dispoziţii generale

Obligatiile angajatorilor
Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor

Î Sanctiuni

Dispoziţii finale
Hotărârea. Guvernului nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor
şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional şi de evaluare
a' capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele
I, II şi II] _de invaliditate
Ordinul MMFES nr. 77/2008 privind aprobarea Listei standardelor
române care adoptă standarde europene armonizate' referitoare la
explozivi de uz civil
Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de

securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de zgomot - actualizată ' ' ' î'
Dispoziţii generale
Obiectivul şi domeniul de aplicare
Valori limită de expunere şi valori de expunere la zgomot de incarc se declanşează
acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţîasănătăţii lucrătorilor... 229
Obligatiile angajatorilor
Determinarea şi evaluarea riscurilor la zgomot
Evitarea sau reducerea expunerii la zgomot
Protecţia individuală împotriva riscurilor generate de expunerea la zgomot... 233
Limitarea expunerii la zgomot
Informarea şi formarea lucrătorilor
Consultarea şi participarea lucrătorilor
Supravegherea sănătăţii
Dispoziţii finale
Hotărârea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerinţele. minime de
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de vibratii- actualizată ~ ' 0
Dispoziţii generale
Obiectivul şi domeniul de aplicare
Valori limită de expunere şi valori de expunere dela care se declanşează acţiunea... 240
Obligatiile angajatorilor
Stabilirea şi evaluarea riscurilor
VI


Evitarea sau reducerea expunerii
Informarea şi formarealucrătorilor
Consultarea şi participarea lucrătorilor
Supravegherea sănătăţii
Dispoziţii finale
Vibraţii mecanice (anexe)
Vibratii transmise sistemului mână-braţ
Vibratii transmise întregului corp
Hotărârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi seeu~
ritãţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest - actualizată
Dispoziţii generale
Evaluarea
Notificarea
Reducerea expunerii lucrătorilor la pulberea provenită din azbest sau din
materiale cu conţinut de azbest
Masurarea concentratiei de fibre de azbest în aer
Reducerea sau evitarea riscurilor
Informarea
Supravegherea sănătăţii
Sanctiuni
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Recomandări practice pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuşi la
pulbere provenind din azbest sau din materiale un conţinut de azbest (anexă)... 259
Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 priVind cerinţele minime de securi-
tate şi sănătate pentru şantierele temporare saumobile - actualizată
Dispoziţii generale
Coordonatori în materie de securitate şi sănătate
Instrumente ale eoordonãrii
Planul de securitate şi sănătate
Planul propriu de. securitate şi sănătate
Registrul de coordonare
Dosarul de intervenţii ulterioare
Declaraţia prealabilă
Elaborarea proiectului
Principii generale de securitate şi sănătate aplicabile proiectului lucrării... 268
Desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata
elaborării proiectului lucrării
Atribuţiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata
elaborarii proiectului lucrării
Realizarea lucrării
Principii generale aplicabile pe durata realizării lucrării
Desemnarea coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata
realizării lucrării
Atribuţiile coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata
realizării lucrării

Obligatiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor şi
lucrătorilor independenţi l
Obligaţiile beneficiarului şi ale managerului de proiect î
Obligaţiile angajatorilor
Obligatiile lucrătorilor independenţi
Informarea lucrătorilor
Consultarea şi participarea lucrătorilor
Sancţiuui
Dispoziţii tranzitorii şi finale ţ
Lista neexliaustivă a lucrărilor de construcţii sau de inginerie civilă
Lista neexhaustivă a lucrărilor care implică riscuri specifice pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor
Conţinutul declaraţiei prealabile
Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru santiere
Hotărârea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea măsurilor
destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de
muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de ţ'
muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi. 4
la agenţi de muncă temporară
Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru
îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi
expuşi unui potenţial rise datorat atmosferelor explozive
Dispoziţii
Obligatiile angajatorului... 294
Dispoziţii
Hotărârea. Guvernului nr. io50/2006 privind cerinţele minime pentru
asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivã
de foraj
Dispoziţii
Obligatiile
Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor... 305 î
Supravegherea
Dispoziţii
Hotărârea Guvernului nr. 1049/2006 privind cerinţele minime pentru
asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivã
de suprafaţă sau subteran
Dispoziţii generale
Obligaţiile angajatorilor
Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor
Supravegherea medicală
Dispoziţii
Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologiei în muncă

Dispoziţii generale

Definiţii şi

Domeniul de aplicare. Identificarea şi evaluarea riscurilor
Domeniul de aplicare
Identificarea şi evaluarea riscurilor

Obligatiile angajatorilor
Înlocuirea şi reducerea riscurilor
Informaţiile care trebuie furnizate autorităţilor competente
Măsuri de igienă şi protecţie individuală
Informarea, pregătirea şi consultarea lucrătorilor...„...„.„... 350

Lista lucrătorilor expuşi şi notificarea activităţilor care implică agenţi biologiei... 351
Supravegherea medicală a lucrătorilor
Dispoziţii pentru locuri de muncă în care există un
risc Crescut de contaminare
Servicii medicale şi veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic
Măsuri speciale aplicabile procedeelor industriale, laboratoarelor şi îneăperilor
pentru

Dispozitii finale

ANEXE

Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor
minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau
mutageni la locul de muncă

Dispoziţii generale
Obiectul de' reglementare
Deliniţii. Domeniul de aplicare-determinarea şi evaluarea ricurilor... M374

Obligatiile angajatorilor
Reducerea utilizării şi inlocuirea agenţilor eaneerigeni sau ' ~ î
mutageni la locul de muncă
Prevenirea şi reducerea expunerii la agenţi cancerigeni sau
mutageni la locul de muncă
Informarea autorităţilor competente
Expunerea imprevizibilă şi expunerea previzibila. Aeeesulin zonele de risc...-... 377

Măsuri de igienă şi de protecţie individuală
Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor...;... 380

Dispoziţii referitoare la supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor.;.„... 381
Supravegherea medicală
Păstrarea dosarelor medicale

Dispoziţii finale

Hotărârea Guvernului nr. 1135/2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

Dispoziţii generale

Nave de pescuit noi şi

Echipamente de întreţinere

Informarea, pregătirea, consultarea şi participarea lucrătorilor...,. 390 ş

Dispoziţii finale Î

Hotărârea Guvernului nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor ia riscuri
generate de câmpuri electromagnetice

Dispoziţii generale

Obligatiile angajatorului

Supravegherea

Sanctiuni

Dispoziţii finale

Hotărârea Guvernului ur. 1218/2006 privind stabilirea. cerintelor
minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Dispoziţii generale

Obligatiile angajatorilor

luterdicţii. Supravegherea stării de sănătate

Dispozitii ñnale

Hotărârea Guvernului nr. 510/2010 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la
riscurile generate de radiaţiile optice artificiale

Dispoziţii
Obiectivul şi domeniul de aplicare...„„...„... 448
Definitii
Valori-limită de expunere

Obligatiile 450
Determinarea expunerii şi evaluarea riscurilor...„,...„...„...„...„...„. 450
Evitarea sau reducerea expunerii la
Informarea, formarea, consultarea şi_ participarea lucrătorilor...„... 452
Supravegherea săuătăţii...„...„... 453

Dispozitii tranzitorii şi

Ordinul M. M. S. S. F. nr. 3/2007 pentru aprobarea Formularului pentru
înregistrarea accidentului de muncă

Ordinul M. M. F. P. S. nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de
abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a
documentatiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor
teritoriale de muncă
Ordinul M. M. S. S. F. nr. 4/2007 pentru abrogarea ordinelor ministrului
uncii, solidarităţii sociale şi familiei privind aprobarea listelor
organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii
echipamentelor individuale de protecţie, maşinilor industriale, echipa-
cotelor şi sistemelor protectoare destinate `utilizării în atmosfere
potenţial explozive, precum şi a explozivilor de uz
Ordinul M. M. S. S. F. nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului
privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi
sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării
pentru şantiere temporare ori
Dispoziţii generale
Condiţii de participare la programe de formare a coordonatorilor
Organizarea formării 'coordonatorilor
Dispoziţii finale
Anexa l
Anexa 2...„...„.„...„... 495
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul
de muncă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce
pot fi aplicate în perioadele cu: temperaturi extreme pentru protecţia
persoanelor încadrate în muncã a
Hotărârea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor meto-
dologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernu-
lui nr. 99/2000 privind măsurile ce pot. fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme

Obligatiile angajatorilor
Servicii medicale profilactice
Dispoziţii finale
1 - Fişe privind serviciile medicale profilactice detaliate în funcţiede
expunerea
ANEXA 2 - Fişa de solicitare a examenului medical la angajare
ANEXA 3 - Fişa de identificare a factorilor de risc profesional... 556 4
ANEXA 4 - Dosarul 3
ANEXA 5 - Fişa de aptitudine
Hotărârea GuVernuluinr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii
pe piaţă 'a maşinilor
Dispoziţii generale
Domeniu de`aplicare şi definiţii
Reglementări specifice
Condiţii de introducere pe piaţă
Supravegherea pieţei
Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune
Libera circulaţie
Prezumtia de conformitate şi standardele armonizate
Masuri particulare legate de maşinile potenţial periculoase
Procedura de contestare a unui standard european armonizat
Clauza de salvgardare
Procedurile de evaluare a conformităţii
Procedurile de evaluare a conformităţii maşinilor
Procedura pentru cvasimaşini
Organisme notificate
Marcaje
Marcajul CE
Marcaje] neconform
Răspunderi şi sancţiuni
Alte dispozitii
Instalarea şi utilizarea maşinilor
Confidenţialitate
Cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene
(îontestarea legala a masurilor adoptate
Derogare
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Cerinţe esnţiale de sănătate şi securitate referitoare la proiectarea şi
construcţia maşinilor
Declaraţii
Mareajul CE
Categorii de maşini pentru care se aplică una dintre procedurile preväzute
la art. 13 alin. (3) şi (4) din
Listă indicativă a componentelor de securitate prevăzute la art. 3 alin. (2)
pct. 3 din hotărâre l.
Instrucţiuni 'de asamblare pentru cvasimaşini
Dosarul. tehnic pentru maşini
Xll

Evaluarea conformităţii cu control intern al producţiei maşinilor
Examinarea CE de tip
Asigurarea totală a
Criterii minime care trebuie luate în considerare pentru notificarea
organismelor
Hotărârea Guvern ului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor
periculoase pentru copii
Dispoziţii generale
Definitii
Tipuri de munci periculoase pentru copii
Contravenţii şi sancţiuni
Lista cu tipurile de munci periculoase pentru copii
Limite manie admise pentru manipularea sau tranziportul unor greutăţi. 638
Hotărârea Guvernului nr. 243/2013 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea răniriior
provocate de obiecte ascutite în activităţile din sectorul spitalicesc
şi cel al asistenţei
Dispoziţii generale
Domeniul de
Evaluarea riscurilor şi supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor... 64l
Obligatiile
Obligatiile angajatorului privind utilizarea şi eliminarea obiectelor asenţite... 642
informarea şi instruirea luerătoriior... 642
Obligatii privind raportarea, înregistrarea şi prevenirea accidentelor... 643
Dispoziţii

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0537 sec