România 2012. Starea economică în criză perpetuă

România 2012. Starea economică în criză perpetuă
Preț: 110,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 648
Format: 14x20
Categoria: Economie

DESCRIERE

Am încercat să răspund la o întrebare, ce nu este deloc retorică, și anume: de ce, în acest volum, am analizat o perioadă mai largă, 1 ianuarie 2010 – iunie 2012?

Răspunsul este complex dar, sintetizat, ar fi dat de:

„starea de instabilitate politică dinamică”, ce a caracterizat întreaga perioadă analizată, dată de certitudinea de majoritate parlamentară a coaliției de la guvernare, fond pe care este greu de identificat o măsură reușită a opoziției;
imposibilitatea identificării unui program complex de măsuri anticriză care să cuprindă și măsuri pro-active;
dificultatea și imposibilitatea de clarificare a efectelor crizei financiare, sugerată încă din anul 2006 (vezi volumele anterioare) asupra complexului european, în general, și a României în mod particular;
lipsa de argumente în a explica „contradicția dintre rezultatele economice bune obținute în 2007-2008, când SUA se confrunta deja cu efectele crizei economico-financiare și dezastrul în care s-a căzut după ianuarie 2009 și până în prezent. Nu putem explica această situație numai prin „funcționarea economiei de piață în perioada de criză ”, atâta timp cât SUA au readus în discuție „rolul statului intervenționist” (mă refer la naționalizarea în domeniul bancar pentru a frâna, cel puțin, criza financiară).

Pornind de la această analiză, autorul a dorit să desprindă și să sugereze tendința de evoluție viitoare a sistemului social-economic din România.

Constantin Anghelache


Constantin ANGHELACHE
2
CUPRINS
Prefaţă ............................................................................................. 17
Preface ............................................................................................. 23
Introducere ...................................................................................... 29
Introductory chapter ...................................................................... 39
The economic situation of Romania by the middle
of 2012 – the crisis has become perpetual ..................................... 51
1.1. The major macroeconomic evolutions ...................................... 54
1.2. The Gross Domestic Product evolution ..................................... 58
1.3. The GDP alteration factors by categories of resources ............. 59
1.4. The GDP evolution by categories of utilizations ....................... 62
1.5. GDP evolution – seasonally adjusted series ............................. 64
1.6. The achievement of the Gross Domestic Product
by ownership forms ......................................................................... 66
1.7. Direct foreign investments......................................................... 68
1.8. The inflation (consumer prices) evolution ................................. 69
1.9. The industrial production indices .............................................. 73
1.10. The production indices in agriculture ...................................... 79
1.11. Investments in constructions ................................................... 86
1.12. Production of services ............................................................. 91
1.13. The foreign trade ..................................................................... 94
1.14. The population and the labor force market ............................ 105
1.15. Economic and social evolution of Romania
during 1.I-30.VI.2012 ..................................................................... 119
1.15.1. Macroeconomic indicators ......................................... 120
1.15.2. Sector evolutions ........................................................ 121
Capitolul 1. Starea economică a României la mijlocul
anului 2012 – criza a devenit perpetuă ....................................... 131
ROMÂNIA 2012. Starea economică în criză perpetuă
3
1.1. Principalele evoluţii macroeconomice ..................................... 134
1.2. Evoluţia Produsului Intern Brut ............................................... 137
1.3. Factorii de modificare a Produsului Intern Brut
pe categorii de resurse ................................................................... 139
1.4. Evoluţia Produsului Intern Brut pe categorii
de utilizări ....................................................................................... 141
1.5. Evoluţia PIB – serie ajustată sezonier ..................................... 143
1.6. Realizarea PIB pe forme de proprietate ................................... 145
1.7. Investiţii străine directe ........................................................... 147
1.8. Evoluţia inflaţiei (preţurile de consum) ................................... 148
1.9. Indicii producţiei industriale .................................................... 152
1.10. Indicii producţiei din agricultură ........................................... 156
1.11. Investiţiile în construcţii ........................................................ 163
1.12. Producţia de servicii .............................................................. 168
1.13. Comerţul exterior ................................................................... 170
Exporturi FOB ................................................................................ 171
Importuri CIF.................................................................................. 171
1.14. Populaţia şi piaţa forţei de muncă .......................................... 181
1.15. Evoluţia economico-socială a României în
perioada 1.I-30.VI.2012 ................................................................. 196
1.15.1. Principalii indicatori macroeconomici ...................... 196
1.15.2 Evoluţii sectoriale ...................................................... 197
Capitolul 2. Starea economică a României
în perioada 1997-2000 .................................................................. 209
(Economic situation of Romania during the period 1997-2000)
2.1. Starea social-economică generală ............................................ 209
(General social-economic situation)
2.2. Starea economică a României la sfârşitul anului 2000 ............ 221
(Economic situation of Romania at the end of 2000)
2.3. Efectele programului de guvernare pentru anul 2000............. 225
(Effects of the governing program for the year 2000)
Capitolul 3. Evoluţia economică în perioada
2001-2004 ....................................................................................... 239
(Economical evolution during the period 2001-2004)
Constantin ANGHELACHE
4
3.1. Măsuri pentru depăşirea perioadelor de iarnă
şi pregătirea campaniilor agricole de primăvară ............................. 241
(Measures to overcome winter periods and preparation of
spring agricultural campaign)
3.2. Relansarea economiei naţionale .............................................. 244
(Relaunch of the national economy)
3.2.1. Elemente de politică macroeconomică ............................. 245
(Elements of macroeconomic policy)
3.2.2. Măsuri de politică monetară şi de control al cursului
de schimb ................................................................................... 247
(Measures of monetary policy and for the control of the
exchange rate)
3.2.3. Asanarea mediului de afaceri în România ....................... 248
(Cleanup of the business environment in Romania)
3.2.4. Agricultura necesită un sprijin ......................................... 249
(The agriculture needs support)
3.2.5. Lucrările publice şi dezvoltarea construcţiei
de locuinţe .................................................................................. 251
(Public works and the development of dwellings construction)
3.2.6. Măsuri în domeniul infrastructurii şi modernizării
transporturilor ............................................................................. 252
(Measures in the field of infrastructure and transportation)
3.2.7. Comunicaţiile şi tehnologia informaţiei în prim plan ...... 253
(Information technology and communcation on the first plan)
3.2.8. Turismul are nevoie de programe complete pentru
reabilitare ................................................................................... 254
(Tourism needs full rehabilitation programs)
3.2.9. Utilizarea raţională a apelor ............................................. 254
(Rational use of water)
3.2.10. Protecţia mediului înconjurător încă în suferinţă ........... 255
(Environmental protection still suffering)
3.2.11. Impulsionarea activităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii ....................................................................................... 257
(Impulsion the activity of small and medium enterprises)
3.2.12. Măsuri privind continuarea procesului de privatizare .... 259
(Measures regarding the continuation of the privatization
ROMÂNIA 2012. Starea economică în criză perpetuă
5
process)
3.2.13. Restructurarea şi privatizarea sectorului bancar
şi de asigurări – decizii cu marjă ridicată de risc ....................... 260
(Reshape and privatization of the banking sector
- decisions with high risk margin)
3.2.14. Evoluţia investiţiilor străine ........................................... 261
(Evolution of foreign investments)
3.2.15. Măsuri în domeniul activităţii de comerţ ....................... 262
(Measures in the field of commerce activity)
3.3. Combaterea sărăciei şi a şomajului – binom al
economiei de piaţă .......................................................................... 263
(Fighting poverty and unemployment - binome
of the market economy)
3.4. Măsuri concrete pentru asistenţa socială, starea de
sănătate a populaţiei şi protecţia copilului ..................................... 264
(Concrete measures for social assistance, population health
and child protection)
3.5. Programe de dezvoltare a educaţiei, cercetării şi culturii ........ 266
(Development programs for education, research and culture)
3.6. Întărirea statului de drept şi accelerarea reformei în justiţie ... 270
(Strenghtening the law state and acceleration of reform
in the judicial field)
3.7. Apărarea naţională, ordinea publică şi siguranţa
cetăţeanului – priorităţi naţionale ................................................... 271
(National defense, public order and citizen's safety
- national priorities)
3.8. Continuarea reformei administraţiei publice centrale
şi locale ........................................................................................... 272
(Continuing the reform of central and local public administration)
3.9. Consolidarea relaţiilor interetnice ........................................... 273
(Consolidation of intereethnical relations)
3.10. Promovarea imaginii reale a României printr-o politică
externă agresivă .............................................................................. 274
(Promovation of Romania through an aggresive external policy)
Constantin ANGHELACHE
6
Capitolul 4. Evoluţia economică a României
în perioada 2000-2012 .................................................................. 277
(Economical evolution of Romania during the period 2000-2012)
4.1. Evoluţia Produsului Intern Brut ............................................... 278
(Evolution of the Gross Domestic Product)
4.2. Investiţiile străine directe......................................................... 283
(Direct foreign investments)
4.3. Evoluţia preţurilor de consum ................................................. 286
(Evolution of the consumption prices)
4.4. Evoluţia industriei şi a preţurilor de producţie ........................ 289
(Evolution of industry and production prices)
4.5. Evoluţia agriculturii ................................................................. 290
(Evolution of agriculture)
4.6. Investiţiile şi construcţiile ........................................................ 293
(Investments and constructions)
4.7. Serviciile .................................................................................. 295
(Services)
4.8. Comerţul exterior ..................................................................... 297
(Foreign trade)
4.9. Alte aspecte privind evoluţia în perioada 2000-2012 .............. 301
(Other aspects regarding evolution during the period 2000-2012)
Capitolul 5. Starea economică după
douăzeci şi trei de ani ................................................................... 303
(Economic status after twenty-three years)
5.1. Cadrul legislativ al reformei .................................................... 303
(Legal framework of the reform)
5.2. Evoluţia economică în perioada 1990-2012 ............................ 310
(Economic evolution during the period 1990-2012)
5.3. Reforma şi privatizarea în agricultură ..................................... 313
(Reform and privatization in agriculture)
5.4. Reforma şi privatizarea în industrie ......................................... 324
(Reform and privatization in industry)
5.5. Privatizarea în turism şi servicii .............................................. 337
ROMÂNIA 2012. Starea economică în criză perpetuă
7
(Privatization in tourism and services)
Capitolul 6. Evoluţia Produsului Intern Brut ........................... 347
(Evolution of the Gross Domestic Product)
6.1. Evoluţii comparative ale indicatorului PIB ............................. 347
(Comparative evolutions of the GDP)
6.2. Nivelul Produsului Intern Brut în 2011 ................................... 350
(GDP level in 2011)
6.3. Produsul Intern Brut are un trend oscilant în 2009-2012 ....... 351
(GDP has an oscillatory trend in 2009-2012)
Capitolul 7. Producţia industrială alunecă spre derizoriu........ 359
(Industrial production slides towards ridiculous)
7.1. Aspecte generale ...................................................................... 359
(General aspects)
7.2. Industria în perioada 2001-2011 .............................................. 362
(Industry during the period 2001-2011)
7.3. Industria în 2010-2012 ............................................................ 364
(Industry in 2010-2012)
7.4. Producţia industrială pentru export .......................................... 365
(Industrial production for export)
7.5. Producţia industrială înregistrează o reducere accentuată ....... 371
(Industrial production records an accentuate decrease)
Capitolul 8. Principalele evoluţii din agricultură ..................... 375
(Main evolutions in agriculture)
8.1. Date de prezentare generală ..................................................... 375
(General presentation data)
8.2. Producţia din sectorul vegetal.................................................. 379
(Production in the vegetables sector)
8.3. Producţia din sectorul zootehnic .............................................. 380
(Production in the zoo-technical sector)
8.4. De ce este agricultura în impas? .............................................. 381
Constantin ANGHELACHE
8
(Why is agriculture in impasse?)
8.5. Pârghii neutilizate sau scăpate de sub control ......................... 384
(Unused or out-of-control leverages)
8.6. Unele direcţii prioritare de acţiune ......................................... 388
(Some prioritary action directions)
Capitolul 9. Evoluţia în construcţii şi transporturi .................. 391
(Evolution in constructions and transports)
9.1. Aspecte generale ...................................................................... 391
(General aspects)
9.2. Rezultatele din domeniul construcţiilor ................................... 392
(Results in constructions field)
9.3. Evoluţia în transporturi ............................................................ 399
(Evolution in transports)
Capitolul 10. Evoluţia producţiei de bunuri
şi servicii pentru populaţie ........................................................... 401
(Evolution of the production of goods and services
for the population)
10.1. Aspecte generale .................................................................... 401
(General aspects)
10.2. Serviciile turistice în România .............................................. 406
(Tourism services in Romania)
10.2.1. Aspecte generale ............................................................ 406
(General aspects)
10.2.2. Programe speciale pentru dezvoltarea turismului ......... 411
(Special programs for the development of tourism)
10.3. Serviciile pentru populaţie ..................................................... 415
(Services for population)
10.4. Producerea şi comercializarea bunurilor ............................... 421
(Production and trade of goods)
10.5. Servicii informatice pentru populaţie .................................... 425
(IT services for population)
ROMÂNIA 2012. Starea economică în criză perpetuă
9
Capitolul 11. Evoluţia indicelui preţurilor de
consum al populaţiei ..................................................................... 429
(Evolution of populations' consumption price index)
11.1. Consideraţii generale ............................................................. 429
(General considerations)
11.2. Indicele preţurilor de consum pentru produsele
alimentare ....................................................................................... 433
(Consumption price index for food goods)
11.3. Indicele preţurilor de consum la produse nealimentare ......... 434
(Consumption price index for non-food goods)
11.4. Indicele preţului de consum al serviciilor .............................. 434
(Consumption price index for services)
11.5. Câştigul salarial mediu nominal ............................................ 434
(Nominal average salary gain)
Capitolul 12. Evoluţia comerţului internaţional ....................... 439
(Evolution of the foreign trade)
12.1. Cadrul general ....................................................................... 439
(General framework)
12.2. Evoluţia generală a exporturilor-importurilor ....................... 442
(General evolution of exports-imports)
12.3. Exporturile în 2011 ................................................................ 446
(Exports in 2011)
12.4. Importurile în 2011 ................................................................ 447
(Imports in 2011)
12.5. Structura geografică a importurilor şi exporturilor ................ 449
(Geographical structure of imports and exports)
Capitolul 13. Investiţiile de capital în România ........................ 455
(Capital investments in Romania)
13.1. Cadrul general ....................................................................... 455
(General framework)
13.2. Detalii privind evoluţia investiţiilor ...................................... 456
(Details regarding the evolution of investments)
Constantin ANGHELACHE
10
13.3. Evoluţii cu efect asupra investiţiilor ...................................... 459
(Evolutions with effect on investments)
13.4. Investiţiile de capital străin .................................................... 463
(Foreign capital investments)
13.5. Investiţiile de capital autohton ............................................... 468
(Indigenous capital investments)
13.6. Perspectiva investiţiilor ......................................................... 470
(Perspective of investments)
Capitolul 14. Evoluţia resurselor umane .................................... 473
(Evolution of human resources)
14.1. Caracteristici generale ........................................................... 473
(General characteristics)
14.2. Gradul de instruire a populaţiei ............................................. 474
(Population's education degree)
14.3. Gradul de utilizare a timpului de lucru .................................. 475
(Use of working time degree)
14.4. Activităţi atipice .................................................................... 476
(Atypical activities)
14.5. Activităţi secundare ............................................................... 477
(Secondary activities)
14.6. Populaţia inactivă .................................................................. 478
(Inactive population)
14.7. Populaţia descurajată ............................................................. 479
(Discouraged population)
14.8. Distribuţia populaţiei active pe regiuni ................................. 480
(Distribution of active population by regions)
Capitolul 15. Şomajul – fenomen în alertă ................................. 485
(Unemployment - phenomenon in alert)
15.1. Evoluţii şi tendinţe ................................................................. 485
(Evolutions and tendencies)
15.2. Structura şomajului ................................................................ 487
(Structure of unemployment)
15.3. Evoluţia şomajului în profil teritorial .................................... 490
(Unemployment evolution in territorial profile)
ROMÂNIA 2012. Starea economică în criză perpetuă
11
15.4. Perspective pentru perioada următoare .................................. 491
(Perspectives for the next period)
Capitolul 16. Situaţia pensionarilor în degradare .................... 493
(The situation of pensioners is degrading)
16.1. Evoluţia categoriei pensionari ............................................... 493
(Evolution of the pensioners category)
16.2. Evoluţia nivelului pensiilor ................................................... 495
(Evolution of the level of pensions)
16.3. Pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat .............. 498
(Pensioners from the state social security system)
16.4. Evoluţia pensiei suplimentare ................................................ 499
(Evolution of supplementary pension)
16.5. Pensiile în profil teritorial ...................................................... 499
(Pensions in territorial profile)
Capitolul 17. Evoluţia monetară, plasamentele,
resursele şi execuţia bugetară ...................................................... 503
(Monetary evolution, placements, resources and
budgetary execution)
17.1. Evoluţia monetară, plasamente şi resurse .............................. 503
(Monetary evolution, placements and resources)
17.2. Situaţia execuţiei bugetare ..................................................... 506
(Situation of the budgetary execution)
17.3. Execuţia bugetelor de stat şi locale ........................................ 509
(Execution of state and local budgets)
17.4. Datoria publică ...................................................................... 515
(Public debt)
Capitolul 18. Ratingul bazat pe riscul de ţară .......................... 519
(Rating based on country risk)
18.1. Consideraţii generale ............................................................. 519
(General considerations)
18.2. Riscurile ce se pot manifesta ................................................. 521
(Risks which can occur)
Constantin ANGHELACHE
12
18.3. Clasificarea statelor lumii ...................................................... 523
(Classification of world states)
18.4. Metodologie şi criterii de evaluare a riscului ........................ 524
(Methodology and criteria for risk valuation)
18.5. Agenţiile de rating ................................................................. 526
(Rating agencies)
18.6. Firme de rating ...................................................................... 530
(Rating companies)
18.7. Publicaţii de rating ................................................................. 531
(Rating publications)
18.8. Ratingul României ................................................................. 532
(Romania's Rating)
18.9. Evoluţia ratingului României ................................................. 538
(Evolution of Romania's rating)
Capitolul 19. România are nevoie de integrare
europeană eficientă ....................................................................... 543
(Romania needs an efficient integration in Europe)
19.1. Unele dificultăţi ale României în absorbţia
Fondurilor Structurale şi de Coeziune ............................................ 543
(Some difficulties of Romania in the absorption
of Structural and Cohesion Funds)
19.2. Finanţarea agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului ........ 548
(Financing agriculture, rural development and fishing)
19.3. Elemente privind politica de coeziune a UE în perioada
2014-2020 ....................................................................................... 551
(Elements regarding the cohesion policy of the EU during
the period 2014-2020)
19.4. România pe drumul integrării europene ................................ 561
(Romania on the road of European integration)
19.5. Obligaţii şi consecinţe ce decurg din calitatea
de membru UE ................................................................................ 570
(Obligations and consequences derived from the quality
of EU member)
19.6. Politici în domeniul rural ....................................................... 583
(Policies in rural area)
ROMÂNIA 2012. Starea economică în criză perpetuă
13
19.7. Politici privind agricultura şi industria .................................. 588
(Policies regarding agriculture and industry)
19.8. Dispoziţiile acquis-ului Schengen după aderare .................... 595
(Dispositions of Schengen acquis subsequent to adhesion)
19.9. Prevederi cu aplicare permanentă .......................................... 603
(Provisions with permanent application)
19.10. Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei ............ 621
(European Union policy in the field of competition)
19.11. Politici ale Uniunii Europene în domeniul agriculturii ........ 624
(European Union policies in the field of agriculture)
19.12. Politici în domeniul transporturilor ..................................... 627
(Policies in the field of transportation)
19.13. Politicile Uniunii Europene privind impozitarea ................. 630
(European Union policies regarding taxation)
19.14. Politicile Uniunii Europene în domeniul
energiei şi mediului ........................................................................ 632
(European Union policies in the field of energy
and environment)
19.15. Politici privind controlul calităţii apelor .............................. 634
(Policies regarding the control of water quality)
19.16. Politici privind managementul general al deşeurilor ........... 637
(Policies regarding the general management of waste)
19.17. Politici în domeniul poluării industriale,
controlului şi managementului riscului .......................................... 640
(Policies in the field of industrial pollution, risk
management and control)
Bibliografie selectiva .................................................................... 647
(Selective bibliography)

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.024 sec