Reorganizarea persoanei juridice de drept privat

Reorganizarea persoanei juridice de drept privat
Preț: 45,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 480
Categoria: Privat

DESCRIERE

Model de lucrare academica, aceasta teza de doctorat atrage atentia, prin analiza, argumentare si calificare, asupra reorganizarii persoanei juridice de drept privat adaptate dimensiunii si realitatii economice actuale. Cunoscand bine doctrina si evolutia jurisprudentei – dar fara a se aservi acestora – autoarea propune imbunatatirea legislatiei din domeniu. Remarcam astfel privirea critica asupra inovatiilor recente ale legii in ce priveste formele reorganizarii, capacitatea de folosinta a persoanei juridice, operatiunea de fuziune transfrontaliera, procedura insolventei etc. Imaginatia juridica a autoarei releva, pe de o parte, inteligenta si intelegerea dreptului pozitiv si, de alta parte, deschidere spre evolutiile si restructurarile acestei materii.

Remarcam, de asemenea, limbajul clar si riguros stiintific precum si stilul sobru si elegant. Ne aflam deci in fata unei analize profunde care recomanda lucrarea ca un punct important de referinta in literatura juridica a timpului nostru; ea este utila deopotriva studentilor, masteranzilor, doctoranzilor si practicienilor.

Prof. univ. dr. Ovidiu Ungureanu

Data aparitiei: 20 Aprilie 2012Cuprins
Titlul I. Consideraţiigenerale privind persoana _______ 1
Capitolul I. Statutul juridic al persoanei juridice ____________1
Secţiunea 1. Noţiunea, definiţia şi reglementarea
persoanei juridice ________________________________1
§ 1. Noţiunea de persoană juridică _____________________2
§ 2. Evoluţia conceptului de persoană juridică şi a
reglementării acesteia___________________________4
§ 3. Termenul de „persoană juridică” şi accepţiuni ale
acestuia_____________________________________10
§ 4. Definiţia persoanei juridice_______________________13
Capitolul II. Elementele de identificare a persoanei juridice__17
Secţiunea 1. Atributele de identificare a persoanei juridice ___17
§ 1. Atribute generale de identificare a persoanei juridice __17
§ 2. Atribute specifice de identificare __________________24
Capitolul III. Identificarea tipurilor de persoane juridice _____28
Secţiunea 1. Persoane juridice de drept public_____________28
§ 1. Uniunea Europeană ____________________________28
§ 2. Statul român__________________________________28
§ 3. Organele puterii legislative cu personalitate juridică ___29
§ 4. Organe ale puterii executive cu personalitate juridică __29
§ 5. Organe ale autorităţii judecătoreşti cu personalitate
juridică______________________________________30
§ 6. Unităţile administrativ-teritoriale___________________30
§ 7. Alte persoane juridice de stat_____________________30
§ 8. Partidele politice_______________________________31
Secţiunea a 2-a. Persoane juridice de drept privat __________31
§ 1. Persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ____31
§ 2. Persoane juridice de drept privat cu scop lucrativ _____38
Secţiunea a 3-a. „Profesioniştii” – consideraţii privind
dispoziţiile Noului Cod civil ________________________56
Capitolul IV. Dobândirea personalităţii juridice
de către persoana juridică _________________________63
Secţiunea 1. Condiţiile necesare dobândirii personalităţii
juridice ________________________________________64
§ 1. Existenţa elementelor ce compun persoana juridică ___64
REORGANIZAREA PERSOANEI XVIII JURIDICE DE DREPT PRIVAT
§ 2. Condiţiile de formă necesare dobândirii personalităţii
juridice de către persoana juridică ________________78
Secţiunea a 2-a. Capacitatea civilă a persoanei juridice.
Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă___________82
§ 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ________82
§ 2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice ________84
Titlul II. Consideraţii generale privind reorganizarea
persoanei juridice de drept privat _____________ 87
Capitolul I. Noţiunea şi formele reorganizării persoanei
juridice de drept privat ____________________________87
Secţiunea 1. Noţiunea reorganizării persoanei juridice de
drept privat_____________________________________87
Secţiunea a 2-a. Principalele forme ale reorganizării
persoanei juridice de drept privat ___________________88
Titlul III. Reorganizarea persoanei juridice de
drept privat prin voinţa celor care o compun ____ 91
Capitolul I. Reglementarea reorganizării voluntare
a persoanei juridice de drept privat__________________91
Secţiunea 1. Reorganizarea persoanei juridice de drept
privat potrivit dispoziţiilor Noului Cod civil _____________91
§ 1. Definiţia reorganizării în contextul Noului Cod civil ____91
§ 2. Formele reorganizării persoanei juridice ____________93
Capitolul II. Reorganizarea persoanelor juridice de
drept privat cu scop nelucrativ ____________________102
Secţiunea 1. Reorganizarea asociaţiilor şi fundaţiilor _______102
§ 1. Condiţiile necesare şi competenţa de a decide
asupra reorganizării asociaţiilor şi fundaţiilor _______102
§ 2. Reorganizarea asociaţiilor şi fundaţiilor ____________103
§ 3. Unele prevederi specifice privind fuziunea şi
divizarea organizaţiilor cooperatiste de credit_______107
Secţiunea a 2-a. Reorganizarea sindicatelor _____________108
Secţiunea a 3-a. Reorganizarea societăţilor fără scop
lucrativ _______________________________________110
§ 1. Reorganizarea societăţilor de avocaţi _____________110
§ 2. Reorganizarea societăţilor constituite de practicienii
în executare silită concursuală __________________117
§ 3. Reorganizarea societăţilor agricole _______________119
CUPRINS XIX
Capitolul III. Reorganizarea persoanelor juridice
de drept privat cu scop lucrativ____________________122
Secţiunea 1. Reorganizarea societăţilor comerciale________122
§ 1. Legislaţia europeană a fuziunilor şi divizărilor
societăţilor comerciale, model de reglementare
internă _____________________________________122
§ 2. Definiţia şi efectele fuziunii şi divizării societăţilor
comerciale potrivit Legii nr. 31/1990______________126
§ 3. Sfera de incidenţă a dispoziţiilor privitoare la
fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale________134
§ 4. Procedura derulării operaţiunii de fuziune/divizare
a societăţilor comerciale _______________________136
§ 5. Răspunderea administratorilor şi experţilor _________148
§ 6. Nulitatea fuziunii sau divizării societăţilor comerciale _149
§ 7. Reorganizarea societăţii comerciale prin
transformare ________________________________150
§ 8. Reorganizarea societăţii comerciale în vederea
constituirii unei societăţi comerciale europene ______165
§ 9. Dispoziţii particulare privind fuziunea şi divizarea
instituţiilor de credit şi societăţilor de asigurări ______172
Secţiunea a 2-a. Reorganizarea societăţii comerciale
europene (SE) _________________________________176
Secţiunea a 3-a. Fuziunea transfrontalieră _______________179
§1. Legislaţia europeană a fuziunilor şi achiziţiilor,
model de reglementare internă__________________179
§ 2. Definiţia şi efectele fuziunii transfrontaliere _________184
§ 3. Sfera de incidenţă a dispoziţiilor privitoare la fuziuni
transfrontaliere ______________________________185
§ 4. Condiţiile impuse pentru valabilitatea fuziunilor
transfrontaliere şi controlul legalităţii operaţiunii de
fuzionare ___________________________________189
§ 5. Procedura derulării operaţiunii de fuziune
transfrontalieră ______________________________191
înmatriculare __________________________________199
§ 6. Efectele juridice ale fuziunii transfrontaliere_________201
§ 7. Răspunderea administratorilor şi experţilor _________202
§ 8. Nulitatea fuziunii transfrontaliere _________________203
§ 9. Fuziunea transfrontalieră şi controlul concentrărilor
de întreprinderi ______________________________204
Secţiunea a 4-a. Reorganizarea societăţilor cooperative ____212
§ 1. Formele reorganizării societăţilor cooperative
şi etapele necesare realizării operaţiunii___________212
REORGANIZAREA PERSOANEI XX JURIDICE DE DREPT PRIVAT
§ 2. Efectele juridice ale reorganizării societăţii
cooperative _________________________________215
§ 3. Formalităţi de publicitate _______________________217
§ 4. Reorganizarea societăţilor cooperative în
vederea constituirii unei societăţi cooperative
europene (SCE) _____________________________217
Secţiunea a 5-a. Reorganizarea Societăţii Cooperative
Europene (SCE) ___________________________________233
Secţiunea a 6-a. Reorganizarea grupurilor de interes
economic (GIE) ________________________________235
Secţiunea a 7-a. Reorganizarea grupurilor europene
de interes economic (GEIE) ______________________239
Secţiunea a 8-a. Regimul fiscal aplicabil reorganizării
persoanelor juridice de drept privat_________________240
§ 1. Fiscalizarea reorganizărilor la care participă
persoane juridice române ______________________240
§ 2. Regimul fiscal comun aplicabil fuziunilor şi divizărilor
între societăţi comerciale române şi societăţi din
diferite state membre ale Uniunii Europene ________243
Secţiunea a 9-a. Reorganizarea persoanei juridice şi
mecanismul juridic de evitare a conflictului de interese _246
Titlul IV. Reorganizarea persoanei juridice dedrept
privat aflată în insolvenţă temporară__________ 253
Capitolul I. Consideraţii privind procedura executării
silite concursuale _______________________________253
Secţiunea 1. Evoluţia semantică şi istorică a conceptului
de „faliment” __________________________________253
§ 1. Evoluţia semantică____________________________253
§ 2. Evoluţia istorică ______________________________255
§ 3. Falimentul în dreptul intern______________________259
Secţiunea 2. Aspecte introductive privind procedura
executării silite concursuale ______________________262
§ 1. Noţiune şi reglementare________________________262
§ 2. Sfera de incidenţă a procedurii executării silite
concursuale şi aplicarea procedurii ______________264
Capitolul II. Procedura reorganizării judiciare ____________283
Secţiunea 1. Definiţia şi scopul procedurii reorganizării
judiciare ______________________________________283
§ 1. Definiţia procedurii reorganizării judiciare __________283
§ 2. Scopul procedurii reorganizării judiciare ___________284
CUPRINS XXI
Secţiunea a 2-a. Persoanele implicate în procedura
reorganizării judiciare ___________________________288
§ 1. Atribuţiile judecătorului-sindic ___________________289
§ 2. Rolul creditorilor ______________________________291
§ 3. Administratorul judiciar şi administratorul special ____297
Secţiunea a 3-a. Condiţiile declanşării procedurii şi fazele
executării silite concursuale prin reorganizare
judiciară ______________________________________308
§ 1. Condiţiile declanşării procedurii executării silite
concursuale prin reorganizare judiciară ___________308
§ 2. Persoanele îndreptăţite să solicite deschiderea
procedurii reorganizării judiciare_________________316
§ 3. Persoanele îndreptăţite să propună planul de
redresare___________________________________321
§ 4. Fazele executării silite concursuale prin
reorganizare judiciară _________________________323
§ 5. Delimitarea procedurii reorganizării judiciare de
procedura lichidării judiciare totale _______________364
Capitolul III. Procedura reorganizării societăţilor
de asigurare ____________________________________371
Secţiunea 1. Reorganizarea societăţilor de asigurare:
reglementare şi particularităţi _____________________371
§ 1. Noţiunea, definiţia şi scopul procedurii ____________371
§ 2. Rolul şi atribuţiile Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor în cadrul procedurii de redresare
financiară a societăţilor de asigurare _____________371
Secţiunea a 2-a. Sfera de incidenţă a procedurii reorganizării
societăţilor de asigurare şi condiţiile de declanşare a
acesteia ______________________________________372
§ 1. Persoanele supuse procedurii reorganizării
reglementate de Legea nr. 503/2004 _____________372
§ 2. Persoanele implicate în procedură _______________375
§ 3. Condiţiile declanşării procedurii reorganizării
societăţilor de asigurare _______________________376
Secţiunea a 3-a. Derularea procedurii redresării
societăţilor de asigurare _________________________380
§ 1. Efectele deschiderii procedurii reorganizării
societăţilor de asigurare _______________________380
§ 2. Modalităţile procedurii reorganizării societăţilor de
asigurare ___________________________________385
REORGANIZAREA PERSOANEI XXII JURIDICE DE DREPT PRIVAT
§ 3. Închiderea procedurii reorganizării societăţilor de
asigurare – efecte. Drepturile şi obligaţiile
creditorilor de asigurări ________________________394
Capitolul IV. Procedura reorganizării instituţiilor
de credit _______________________________________398
Secţiunea 1. Reorganizarea instituţiilor de credit:
reglementare şi particularităţi _____________________398
§ 1. Noţiunea, definiţia şi scopul procedurii reorganizării
instituţiilor de credit ___________________________398
§ 2. Rolul şi atribuţiile Băncii Naţionale a României în
cadrul procedurii de redresare financiară a
instituţiilor de credit ___________________________401
Secţiunea a 2-a. Efectele deschiderii procedurii şi
sfera de incidenţă a acesteia______________________403
§ 1. Efectele deschiderii procedurii reorganizării
instituţiei de credit şi obligaţia de informare
a autorităţilor statului membru gazdă sau de
origine şi a creditorilor_________________________403
§ 2. Sfera de incidenţă a procedurii reorganizării
instituţiilor de credit ___________________________405
Secţiunea a 3-a. Derularea procedurii redresării
instituţiilor de credit _____________________________406
§ 1. Condiţiile declanşării şi modalităţile procedurii
reorganizării instituţiilor de credit ________________406
Concluzii___________________________________________419
Bibliografie _________________________________________427
Index alfabetic ______________________________________451


Titlu: Reorganizarea persoanei juridice de drept privat
Autori: Andreea Corina Tarsia
Editura: Hamangiu
Pagini: 480
Data aparititei: 20 Aprilie 2012
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-675-3

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.072 sec