Regimul juridic al raspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare in context international Repere pentru configurarea unei raspunderi obiective a poluatorului

Regimul juridic al raspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare in context international Repere pentru configurarea unei raspunderi obiective a poluatorului
Preț: 28,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2013
Pagini: 224
Categoria: Mediului

DESCRIERE

Data aparitiei Martie 2013


Prezentul demers stiintific propune un model de analiza traditionalist pentru un fenomen juridic esentialmente refractar la traditii. Astfel, prin utilizarea machetei raspunderii civile pentru prejudiciile cauzate de lucruri (genus proximus), lucrarea de fata isi propune sa evidentieze, din perspectiva binomului clasic – modern si intr-o abordare holistica, raspunderea civila pentru daunele cauzate prin poluare in context international.
Date tehnice

Titlu: Regimul juridic al raspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare in context international
Pret: 28,00 RON
ISBN: 978-606-673-068-6
Format: A5
Pagini: 224

Regimul juridic al răspunderii civile … 223
Cuprins
ARGUMENT ...................................................................................... 7
CAPITOLUL I
PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA REGIMULUI JURIDIC AL
RĂSPUNDERII CIVILE PENTRU DAUNE CAUZATE PRIN
POLUARE ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL .............................. 11
Secţiunea I. Premisele cercetării ........................................................ 11
§1. Normativizarea răspunderii civile pentru daune cauzate
prin poluare în context internaţional .............................................. 11
1.1. Reglementări cu caracter constrângător.............................. 12
1.1.2. Reglementări cu caracter general................................. 14
1.2. Reglementări fără caracter constrângător ........................... 14
1.2.1. Reglementări cu caracter general................................. 14
2.1. Reglementări cu caracter constrângător.............................. 14
2.1.1. Reglementări cu caracter general................................. 14
3.1. Reglementări cu caracter constrângător.............................. 15
3.1.1. Reglementări cu caracter sectorial ............................... 15
3.1.2. Reglementări cu caracter general................................. 15
§ 2. Cazuistica în materia producerii de daune prin poluare în
context internaţional ...................................................................... 16
§ 3. Cercetarea ştiinţifică a răspunderii civile pentru daune
cauzate prin poluare în context internaţional ................................. 25
Secţiunea a II-a. Delimitarea temei de cercetare: răspunderea
statului vs. răspunderea exploatantului activităţii ............................. 30
§ 1. Condiţiile răspunderii ............................................................. 32
1.1. Fapta (activitatea) prin care se generează o poluare
a mediului ................................................................................... 32
1.2. Dauna cauzată prin poluarea mediului ............................... 36
1.3. Legătura de cauzalitate dintre fapta
(activitatea) generatoare a poluării şi daună .............................. 41
1.4. Problema culpei .................................................................. 41
224 ŞERBAN-ALEXANDRU STĂNESCU
§ 2. Subiectele răspunderii ............................................................ 43
2.1. Subiectul pasiv al răspunderii ............................................. 44
2.2. Subiectul activ al răspunderii ............................................. 47
§ 3. Efectul răspunderii .................................................................. 49
§ 4. Cauzele exoneratoare de răspundere ...................................... 50
§ 5. Aspecte procesuale privind angajarea răspunderii ................. 52
§ 6. Concluzii................................................................................. 54
Secţiunea a III-a. Obiectivul demersului ştiinţific. Consideraţii
metodologice ..................................................................................... 56
CAPITOLUL II
ABORDAREA MATERIALĂ (DE LEGE LATA):
MECANISMUL JURIDIC AL RĂSPUNDERII CIVILE
PENTRU DAUNE CAUZATE PRIN POLUARE ÎN
CONTEXT INTERNAŢIONAL ....................................................... 57
Secţiunea I. Condiţiile răspunderii .................................................... 57
§ 1. Incidentul care antrenează poluarea ....................................... 58
§ 2. Dauna cauzată prin poluare .................................................... 67
2.1. Clasificarea daunelor cauzate prin poluare: daune
cauzate prin intermediul mediului vs. daune cauzate
mediului însuşi ........................................................................... 68
2.2. Dificultăţi privind cuantificarea daunelor cauzate prin
poluare ........................................................................................ 80
§ 3. Legătura de cauzalitate ........................................................... 84
§ 4. Problema culpei ...................................................................... 88
Secţiunea a II-a. Subiectele răspunderii ............................................ 99
§ 1. Subiectul pasiv al răspunderii ................................................. 99
§ 2. Subiectul activ al răspunderii ............................................... 120
2.1. Subiectul activ al răspunderii în cazul daunelor cauzate
prin intermediul mediului ........................................................ 121
2.2. Subiectul activ al răspunderii în cazul daunelor cauzate
mediului însuşi ......................................................................... 122
Secţiunea a III-a. Efectul răspunderii .............................................. 129
§ 1. Răspunderea limitată a exploatantului vs. repararea
integrală a prejudiciului ............................................................... 131
1.1. Condiţiile limitării răspunderii exploatantului .................. 133
Regimul juridic al răspunderii civile … 225
1.2. Impactul răspunderii limitate a exploatantului asupra
principiului reparării integrale a daunei ................................... 138
1.3. Răspunderea nelimitată a exploatantului .......................... 145
§ 2. Repararea în natură a daunei vs. repararea prin
echivalent .................................................................................... 147
Secţiunea a IV-a. Cauzele exoneratoare de răspundere ................... 149
§ 1. Forţa majoră .......................................................................... 152
§ 2. Fapta unei terţe persoane ...................................................... 155
§ 3. Fapta victimei ....................................................................... 158
§ 4. Cauze exoneratoare de răspundere referitoare
la activitatea desfăşurată .............................................................. 160
Secţiunea a V-a. Aspecte de drept internaţional privat privind
răspunderea civilă pentru daune cauzate prin poluare în context
internaţional ..................................................................................... 160
§ 1. Determinarea legii aplicabile ................................................ 160
§ 2. Domeniul legii aplicabile...................................................... 164
CAPITOLUL III
ABORDAREA PROCESUALĂ (DE LEGE LATA):
MECANISMUL JURIDIC AL ANGAJĂRII RĂSPUNDERII
CIVILE PENTRU DAUNE CAUZATE PRIN POLUARE ÎN
CONTEXT INTERNAŢIONAL ..................................................... 166
Secţiunea I. Determinarea competenţei jurisdicţionale de a
soluţiona litigii referitoare la repararea daunelor cauzate prin
poluare ............................................................................................. 167
§ 1. Sediul materiei pentru determinarea competenţei
jurisdicţionale .............................................................................. 168
§ 2. Raportul dintre instrumentele juridice incidente cu
privire la determinarea competenţei jurisdicţionale .................... 169
§ 3. Punctele de legătură pentru determinarea competenţei
jurisdicţionale .............................................................................. 171
Secţiunea a II-a. Determinarea legii aplicabile procedurii de
judecată ............................................................................................ 178
§ 1. Regimul juridic al acţiunii civile .......................................... 179
1.1. Elementele acţiunii civile ................................................. 179
1.2. Condiţiile acţiunii civile ................................................... 180
226 ŞERBAN-ALEXANDRU STĂNESCU
§ 2. Regimul juridic al cererii de chemare în judecată ................ 182
§ 3. Regimul juridic al citării şi comunicării actelor
de procedură ................................................................................ 183
§ 4. Regimul juridic al întâmpinării şi apărărilor ........................ 184
§ 5. Regimul juridic al termenelor procedurale ........................... 184
§ 6. Regimul juridic al probelor................................................... 184
§ 7. Regimul juridic al hotărârii judecătoreşti pronunţate şi al
căilor de atac ................................................................................ 187
§ 8. Regimul juridic al executării silite ........................................ 187
Secţiunea a III-a. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine
prin care au fost acordate despăgubiri pentru daunele cauzate
prin poluare ...................................................................................... 187
§ 1. Recunoaşterea în România a hotărârilor străine prin care
au fost acordate despăgubiri pentru daunele cauzate prin
poluare în context internaţional ................................................... 188
1.1. Scopul recunoaşterii ......................................................... 188
1.2. Condiţiile recunoaşterii .................................................... 188
1.3. Procedura recunoaşterii .................................................... 191
§ 2. Încuviinţarea executării în România a hotărârilor străine
prin care au fost acordate despăgubiri pentru daunele cauzate
prin poluare în context internaţional ............................................ 193
2.1. Scopul încuviinţării executării .......................................... 193
2.2. Condiţiile încuviinţării executării ..................................... 193
2.3. Procedura de încuviinţare a executării .............................. 195
CAPITOLUL IV
ABORDAREA MIXTĂ MATERIAL-PROCESUALĂ
(DE LEGE FERENDA): REPERE PRIVIND
PERFECŢIONAREA REGIMULUI JURIDIC
AL RĂSPUNDERII CIVILE PENTRU DAUNE CAUZATE
PRIN POLUARE ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL .................. 196
Secţiunea I. Reglementarea sectorială vs. reglementarea
integratoare ...................................................................................... 196
Secţiunea a II-a. Repere privind perfecţionarea mecanismului
juridic al răspunderii civile pentru daune cauzate prin poluare în
context internaţional ........................................................................ 203
Regimul juridic al răspunderii civile … 227
§ 1. Condiţiile răspunderii ........................................................... 204
§ 2. Subiectele răspunderii .......................................................... 205
§ 3. Efectul răspunderii ................................................................ 206
§ 4. Cauzele exoneratoare de răspundere .................................... 207
Secţiunea a III-a. Repere privind perfecţionarea mecanismului
juridic al angajării răspunderii civile pentru daune cauzate prin
poluare în context internaţional ....................................................... 208
§ 1. Determinarea competenţei jurisdicţionale de a soluţiona
litigii referitoare la repararea daunelor cauzate prin poluare ....... 208
§ 2. Legea aplicabilă procedurii de judecată ............................... 209
§ 3. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine prin care
au fost acordate despăgubiri pentru daunele cauzate prin
poluare ......................................................................................... 209
CONCLUZII ................................................................................... 211
BIBLIOGRAFIE ............................................................................. 213

Regimul juridic al răspunderii civile … 3
Şerban-Alexandru STĂNESCU
Lector universitar dr., Facultatea de Drept
a Universităţii din Bucureşti
Avocat, Baroul Bucureşti
REGIMUL JURIDIC AL RĂSPUNDERII CIVILE
PENTRU DAUNE CAUZATE PRIN POLUARE
ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL:
REPERE PENTRU CONFIGURAREA
UNEI RĂSPUNDERI OBIECTIVE
A POLUATORULUI
Universul Juridic
Bucureşti
-2013-
4 ŞERBAN-ALEXANDRU STĂNESCU
Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.
Copyright © 2013, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin
S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.
NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI
COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOŢIT DE SEMNĂTURA
AUTORULUI ŞI ŞTAMPILA EDITORULUI, APLICATE
PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STĂNESCU, ŞERBAN-ALEXANDRU
Regimul juridic al răspunderii civile pentru daune cauzate
prin poluare în context internaţional : repere pentru
configurarea unei răspunderi obiective a poluatorului / Şerban-
Alexandru Stănescu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2013
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-068-6
504.064(100)(094)
REDACÞIE: tel./fax: 021.314.93.13
tel.: 0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro
DEPARTAMENTUL telefon: 021.314.93.15; 0733.673.555
DISTRIBUÞIE: tel./fax: 021.314.93.16
e-mail: distributie@universuljuridic.ro
www.universuljuridic.ro
COMENZI ON-LINE,
CU REDUCERI DE PÂNÃ LA 15%
Regimul juridic al răspunderii civile … 7
Argument1
La 30 ianuarie 2000, producerea accidentală a unor fisuri ale
barajului ce înconjura lacul de deşeuri de la una dintre subunităţile
aparţinând S.C. Aurul S.A., Baia Mare, a determinat scurgerea a
100.000 de metri cubi de lichid şi deşeuri conţinând între 50 şi 100 de
tone de cianură, precum şi metale grele. Au fost contaminate râurile
Săsar, Lăpuş, Someş, Tisa, Dunărea şi Marea Neagră. Scurgerea a
cauzat întreruperi ale furnizării de apă potabilă în 24 de oraşe şi
costuri pentru uzinele de purificare şi pentru alte industrii din cauza
întreruperii proceselor de producţie. S-au estimat cantităţi de peşte
mort de 1.240 tone, precum şi distrugeri ale ecosistemelor adiacente
râurilor contaminate. Potrivit unui raport al Programului Naţiunilor
Unite pentru Mediu (UNEP) din luna martie 2000, s-a estimat ca fiind
necesară o perioadă de 5 ani pentru repopularea cu peşte a apelor şi o
perioadă cuprinsă între 10 şi 20 de ani pentru refacerea totală a florei
şi a faunei, în condiţiile în care bazinul Tisei era considerat ca fiind
unul dintre cele mai curate din Europa şi adăpostind un număr mare
de specii protejate la nivelul Uniunii Europene (cel puţin 20 de specii
protejate de peşte)2.
Un deceniu mai târziu, la 4 octombrie 2010, un accident
industrial produs la fabrica de alumină de la Ajka (localitate situată în
vestul Ungariei la cca. 400 km distanţă de Arad), a determinat
deversarea a peste 600.000 de metri cubi de deşeuri lichide toxice, cu
1 „Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/89/1.5/S/61968,
proiect strategic ID 61968 (2009), cofinanţat din Fondul Social European, prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”
(„This work was supported by the strategic grant POSDRU/89/1.5/S/61968,
Project ID61968 (2009), co-financed by the European Social Fund within the
Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007-2013.”).
2 Pentru detalii, a se vedea: Report of the International Task Force for
Assessing the Baia Mare Accident, December 2000, http://www.reliefweb.
int/library/documents/eubaiamare.pdf; Comunicat de presă din 6 martie 2008
referitor la Raportul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile privind utilizarea
cianurilor în minerit, http://www.mmediu.ro.
8 ŞERBAN-ALEXANDRU STĂNESCU
un Ph de 12-13, rezultate din procesul Bayer de rafinare a bauxitei în
alumină. Un val de noroi roşu (culoarea datorându-se conţinutului
bogat în oxid feric) a inundat satul Kolontár şi oraşul Devecser.
Lichidul toxic a ajuns în Dunăre pe data de 7 octombrie 20101.
Exemplele descrise de mai sus, ilustrează de o manieră pragmatică
necesitatea prezentului demers ştiinţific, evidenţiind: caracterul accidental,
ca regulă, al poluării, impactul transfrontier al acesteia şi, nu în
ultimul rând, tipologia prejudiciilor cauzate prin poluare, cu privire
specială asupra celor cauzate mediului însuşi.
O abordare juridică a celor două cazuri este susceptibilă să ridice
numeroase întrebări, constituind tot atâtea provocări pentru cel chemat
să le răspundă.
Cu siguranţă, cea dintâi întrebare este dacă instanţele române sunt
competente să soluţioneze astfel de litigii privind repararea daunelor
cauzate prin poluare, ţinând cont de caracterul transfrontier al acesteia.
Într-o reformulare adaptată situaţiilor de fapt descrise anterior,
întrebarea ar viza competenţa instanţelor române de a soluţiona cereri
formulate de reclamanţi cu domiciliul în Ungaria/Serbia privind
repararea daunelor suferite pe teritoriul acestor state, ca urmare a
accidentului produs la Baia Mare, respectiv cereri formulate de
reclamanţi cu domiciliul în România privind repararea daunelor
suferite pe teritoriul României ca urmare a accidentului produs la
Ajka?
În ipoteza unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, două noi
probleme trebuie rezolvate: identificarea legii aplicabile procedurii de
judecată şi identificarea legii aplicabile fondului raportului juridic
litigios. În ambele cazuri, un prim pas îl constituie identificarea eventualelor
norme materiale uniforme, edictate prin convenţii internaţionale
cu scopul unificării regimului procedurii de judecată şi respectiv
al răspunderii în această materie. În absenţa unor asemenea norme
materiale, se impune determinarea sistemului de drept aplicabil potrivit
regulilor de drept internaţional privat.
În ceea ce priveşte determinarea legii aplicabile fondului raportului
juridic, în funcţie de normele materiale aplicabile (conţinute, după
1 Pentru detalii, a se vedea: Hungary sludge flood called ‘ecological disaster’,
The environment in the news, 6 october 2010, http://www.unep.org; Informare de
presă din 5 octombrie 2010, http://www.mmediu.ro.
Regimul juridic al răspunderii civile … 9
caz, într-un instrument juridic internaţional sau în sistemul naţional de
drept aplicabil în speţă) trebuie să fie soluţionate numeroase probleme
de drept substanţial:

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec