Regimul juridic al contraventiilor. Comentarii si explicatii. Editia 5

Preț: 54,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 456

DESCRIERE

Data aparitiei: 14 Noiembrie 2012

Lucrarea Regimul juridic al contravenţiilor, ediţia a 5-a revizuită şi adăugită, la fel ca ediţiile anterioare, îşi propune o abordare pragmatică a instituţiei contravenţiei, analizând regimul juridic al acesteia din perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului (a se vedea, spre exemplu, cauza Anghel c. România), care consideră fapta contravenţională ca având natură penală, cât şi din perspectiva jurisprudenţei naţionale în materie. Este printre puţinele lucrări din literatura de specialitate care are ca obiect comentarea, articol cu articol, a legii generale contravenţionale – Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.
Această lucrare este utilă atât din punct de vedere practic, prin prezentarea unor hotărâri din practica instanţelor judecătoreşti (inclusiv ale instanţei supreme, pronunţate în recursuri în interesul legii), cât şi din punct de vedere teoretic, deoarece examinează, în mod detaliat, toate aspectele care privesc trăsăturile şi elementele contravenţiei, sancţiunile aplicabile contravenienţilor, procedura constatării faptelor şi sancţionării făptuitorilor, căile de atac, precum şi procedura punerii în executare a sancţiunilor aplicate.
În ceea ce priveşte utilitatea demersului, la cele spuse mai sus, trebuie să adăugăm şi faptul că, potrivit statisticilor, cele mai multe procese aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti din România sunt procese contravenţionale.
Cititorii vor găsi în carte şi ultimele modificări ale legislaţiei contravenţionale (de pildă, cele intervenite prin Legea nr. 202/2010), precum şi hotărâri judecătoreşti recente, pronunţate în materie contravenţională, sau decizii relevante ale Curţii Constituţionale.
Cuprins
V
Cuprins
Abrevieri ........................................................................................ IX
Capitolul I. Dispoziţii generale ........................................................3
Art. 1 [Scopul legii contravenţionale şi defi niţia generală
a contravenţiei] .........................................................................3
Art. 2 [Domeniul reglementării actelor normative
contravenţionale] ....................................................................72
Art. 3 [Legalitatea stabilirii şi sancţionării contra ven ţii lor] .........85
Art. 4 [Intrarea în vigoare a legii contravenţionale] .....................88
Art. 5 [Sancţiunile contravenţionale] .........................................107
Art. 6 [Destinatarii sancţiunilor contravenţionale principale] ....150
Art. 7 [Avertismentul] ................................................................151
Art. 8 [Amenda contravenţională] ..............................................153
Art. 9 [Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii] ..............154
Art. 10 [Pluralitatea de contravenţii] ..........................................170
Art. 11 [Cauzele care înlătură caracterul contraven ţio nal
al faptei] ................................................................................209
Art. 12 [Dezincriminarea şi aplicarea legii contravenţio nale
mai favorabile] ......................................................................261
Art. 13 [Prescripţia aplicării sancţiunilor contravenţio nale] ......268
Art. 14 [Prescripţia executării amenzii contravenţionale] ..........281
Capitolul II. Constatarea contravenţiei ......................................290
Art. 15 [Actul constatator şi agenţii constatatori] ......................290
Art. 16 [Conţinutul procesului-verbal de contravenţie] .............321
Art. 17 [Cauze de nulitate absolută a procesului-verbal] ...........343
Art. 18 [Identifi carea contravenientului] ....................................349
Art. 19 [Semnarea procesului-verbal] ........................................351
Art. 20 [Constatarea pluralităţii de contravenţii] .......................356
Cuprins
VI
Capitolul III. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale .............357
Art. 21 [Organul care aplică sancţiunea contra venţio nală] ........357
Art. 22 Abrogat. ..........................................................................360
Art. 23 [Stabilirea despăgubirilor] .............................................360
Art. 24 [Confi scarea bunurilor] ..................................................361
Art. 25 [Comunicarea procesului-verbal] ...................................363
Art. 26 [Înştiinţarea de plată] .....................................................364
Art. 27 [Modalitatea comunicării procesului-verbal] .................367
Art. 28 [Achitarea amenzii contravenţionale] ............................369
Art. 29 [Amenda în cazul pluralităţii de contravenţii] ...............372
Art. 30 [Stabilirea naturii faptei] ................................................373
Capitolul IV. Căile de atac ...........................................................374
Art. 31 [Plângerea contravenţională] .........................................374
Art. 32 [Formularea plângerii contravenţionale
şi efectele depunerii acesteia] ...............................................380
Art. 33 [Soluţionarea plângerii contravenţio nale] ......................387
Art. 34 [Administrarea probelor. Hotărârea
contraven ţională. Calea de atac] ...........................................390
Art. 35 [Precăderea în soluţionare] ............................................401
Art. 36 [Scutirea de taxe de timbru] ...........................................402
Capitolul V. Executarea sancţiunilor contravenţionale .............403
Art. 37 [Titlul executoriu] ..........................................................403
Art. 38 [Modalitatea aplicării avertismentului] ..........................404
Art. 39 [Punerea în executare a amenzii contravenţionale] .......405
Art. 391 [Înlocuirea sancţiunii amenzii cu prestarea
unei activităţi în folosul comunităţii] .................................... 411
Art. 40 [Executarea sancţiunilor complementare] ......................412
Art. 41 [Sancţiunea confi scării. Efectele desfi inţării
actu lui constatator] ...............................................................412
Art. 42 [Executarea despăgubirii pe bază de tarif] .....................415
Art. 43 Abrogat. ..........................................................................416
Capitolul VI. Dispoziţii speciale şi tranzitorii ............................417
Art. 44 [Contravenţiile săvârşite de militarii în termen] ............417
Art. 45 Abrogat. ..........................................................................417
Cuprins
VII
Art. 46 [Contravenţiile săvârşite de cadre militare
şi anga jaţi civili] ...................................................................417
Art. 47 [Dreptul comun] .............................................................418
Art. 48 [Corelarea legislativă] ....................................................418
Art. 49 [Tempus regit actum] .....................................................419
Art. 50 [Adaptarea legislaţiei în vigoare] ...................................419
Art. 501 Abrogat .........................................................................419
Art. 51 [Intrarea în vigoare] .......................................................420
Anexe ...............................................................................................421
Model de proces-verbal de constatare a contravenţiilor ‒
Anexa nr. 1A din Regulamentul de aplicare a O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice ......421
Model de înștiințare de plată ‒ Anexa nr. 1A din
Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice ...........................422
Model de proces-verbal ‒ Anexa nr. 1A din Regulamentul de
aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice ..........................................................423
Model de dovadă ‒ Anexa nr. 1A din Regulamentul
de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice ..........................................................424
Model de dovadă înlocuitoare în cazul reţinerii permisului
de conducere şi/sau a certifi catului de înmatriculare ori de
înregistrare sau a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare
ori de înregistrare ‒ Anexa nr. 1B la Regulamentul de
punere în aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 .........................425
Model de autorizaţie de reparaţii pentru vehiculele implicate
în accidente de circulaţie din care au rezultat pagube
materiale ‒ Anexa nr. 1C la Regulamentul de punere
în aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 ......................................426
Model de proces-verbal de constatare a contravenţiei încheiat
în situaţia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui
mijloc tehnic certifi cat sau unui mijloc tehnic omologat
şi verifi cat metrologic ‒ Anexa nr. 1D la Regulamentul
de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 ......................................427
Cuprins
VIII
Model de raport de reținere a permisului de conducere/
certifi catului de înmatriculare (înregistrare)/ plăcuţelor
cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ atestatului
profesional ‒ Anexa 1E la Regulamentul de aplicare
a O.U.G. nr. 195/2002 .........................................................428
Model de plângere contravențională ..........................................429
Bibliografie .....................................................................................431
Index ................................................................................................435

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0206 sec