Raspunderea patrimoniala pentru actele administrative de autoritate nelegale

Raspunderea patrimoniala pentru actele administrative de autoritate nelegale
Preț: 39,90 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0254-8
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 296
Categoria: Privat

DESCRIERE

Lucrarea de faţă a apărut pe fondul lipsei din spaţiul juridic românesc, în noul context legislativ, a unei analize amănunţite a răspunderii patrimoniale pentru actele administrative de autoritate nelegale. Prin opiniile şi soluţiile novatoare propuse multor probleme de drept controversate, este de natură să trezească interesul teoreticienilor şi practicienilor dreptului.

Conţinutul lucrării se caracterizează prin propuneri de soluţii legislative şi jurisprudenţiale, rezultate din analiza şi reflecţia autorului, fiind evidenţiată jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nu întotdeauna unitară şi consecventă, dar şi practica Consiliului de Stat din Franţa, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene privitoare la antrenarea răspunderii patrimoniale extracontractuale a autorităţilor publice şi a funcţionarilor din cadrul acestora, dar şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Cuprins
Abrevieri ..................................................................................... IX
Capitolul I. Aspecte privind răspunderea în general ................. 1
SecŃiunea 1. NoŃiunea de răspundere si formele acesteia ............ 1
SecŃiunea a 2-a. DistincŃia dintre noŃiunea de „răspundere”
si cea de „responsabilitate” ...................................................... 4
Capitolul II. GeneralităŃi privind răspunderea juridică
administrativă ............................................................................. 8
SecŃiunea 1. NoŃiune de răspundere administrativă .................... 8
SecŃiunea a 2-a. Formele răspunderii administrative .................. 9
Capitolul III. Privire diacronică asupra răspunderii
administrative patrimoniale .................................................... 13
SecŃiunea 1. Geneza si evoluŃia răspunderii patrimoniale a
statului în dreptul comparat ................................................... 13
SecŃiunea a 2-a. Istoricul răspunderii patrimoniale a statului
în dreptul românesc ................................................................ 16
Capitolul IV. Natura juridică a răspunderii pentru
prejudiciile cauzate prin actele administrative
de autoritate nelegale ................................................................ 25
SecŃiunea 1. Aspecte generale ................................................... 25
SecŃiunea a 2-a. Teoria civilistă ................................................ 26
SecŃiunea a 3-a. Teoria administrativistă .................................. 28
SecŃiunea a 4-a. ParticularităŃile răspunderii patrimoniale
pentru actele administrative de autoritate nelegale ................ 31
Capitolul V. CondiŃiile necesare pentru antrenarea
răspunderii patrimoniale pentru actele administrative
de autoritate nelegale ................................................................ 35
SecŃiunea 1. Aspecte generale ................................................... 35
SecŃiunea a 2-a. NoŃiunea si sfera faptei ilicite ......................... 38
§1. Actul administrativ de autoritate nelegal ....................... 43
Răspunderea patrimonială pentru actele VI administrative
§2. ExcepŃii de la regula conform căreia actele
administrative de autoritate constituie izvor
al răspunderii patrimoniale ............................................ 51
2.1. Pagube cauzate prin acte administrative
revocate sau inexistente ....................................... 51
2.2. Pagube cauzate prin acte administrative
exceptate de la controlul de legalitate al
instanŃei de contencios administrativ ................... 52
2.3. Cazul actelor de comandament cu caracter
militar ................................................................... 54
2.4. Pagube cauzate prin acte administrative
de oportunitate...................................................... 56
2.5. Pagube cauzate prin acte administrative
de autoritate emise în situaŃii excepŃionale .......... 58
§3. Actul administrativ asimilat ........................................... 69
§4. ExcepŃii de la regula conform căreia actele
administrative asimilate constituie izvor al
răspunderii patrimoniale ................................................ 82
SecŃiunea a 3-a. Prejudiciul ....................................................... 84
SecŃiunea a 4-a. Raportul de cauzalitate ................................. 100
§1. Legătura de cauzalitate în ipoteza când repararea
prejudiciului se solicită persoanei juridice de
drept public .................................................................. 102
§2. Legătura de cauzalitate în situaŃia în care repararea
pagubei se solicită funcŃionarilor publici ..................... 106
SecŃiunea a 5-a. Cauzele exoneratoare în materia
răspunderii patrimoniale ...................................................... 117
§1. ForŃa majoră ................................................................. 118
§2. Cazul fortuit ................................................................. 121
§3. Fapta unei terŃe persoane ............................................. 123
§4. Fapta victimei .............................................................. 124
Capitolul VI. Ipotezele răspunderii patrimoniale pentru
actele administrative de autoritate nelegale si condiŃiile
specifice ale acestora ............................................................... 125
SecŃiunea 1. Răspunderea patrimonială civilă a persoanelor
juridice de drept public pentru fapta proprie de a emite
acte administrative vătămătoare ........................................... 125
§1. NoŃiunea si importanŃa identificării persoanei
juridice de drept public ................................................ 125
Cuprins VII
§2. Specificul faptei ilicite ca element al răspunderii
pentru fapta proprie ...................................................... 131
§3. Natura juridică a răspunderii pentru fapta proprie ....... 140
3.1. Caracterul subiectiv al răspunderii ..................... 140
3.2. Cazuri de răspundere obiectivă .......................... 148
SecŃiunea a 2-a. Răspunderea patrimonială civilă a
funcŃionarilor publici care au contribuit la elaborarea si
emiterea actelor administrative de autoritate nelegale ......... 153
§1. Cadrul legal .................................................................. 153
§2. Sfera noŃiunii de „funcŃionar” ca subiect pasiv al
răspunderii patrimoniale reglementate de art. 16
alin. (1) din Legea nr. 554/2004 ................................... 155
§3. Tipologia răspunderii patrimoniale a funcŃionarilor
publici pentru prejudiciile cauzate terŃilor prin acte
administrative nelegale ................................................ 159
3.1. Teorii ale răspunderii autorităŃilor publice
pentru faptele ilicite ale funcŃionarilor publici ... 160
3.2. Răspunderea comitentului pentru fapta ilicită
a prepusului ........................................................ 166
§4. Natura juridică si particularităŃile răspunderii
patrimoniale a funcŃionarului public reglementate
de art. 16 din Legea nr. 554/2004 (pentru contribuŃia
la elaborarea sau emiterea actelor administrative
nelegale) ....................................................................... 168
§5. Cauze specifice care înlătură răspunderea patrimonială
a funcŃionarilor publici care au contribuit la elaborarea
sau emiterea actului administrativ nelegal ................... 173
Capitolul VII. Aspecte procedurale specifice cu privire la
acŃiunea în despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate
prin actele administrative de autoritate nelegale ................. 179
SecŃiunea 1. Premise legale ..................................................... 179
SecŃiunea a 2-a. Accesorialitatea cererii în despăgubiri
formulate în temeiul Legii nr. 554/2004 si consecinŃele
ce decurg din aceasta ........................................................... 183
SecŃiunea a 3-a. CompetenŃa instanŃelor de contencios
administrativ în materia soluŃionării cererilor în
despăgubiri ........................................................................... 192
§1. Aspecte generale .......................................................... 192
Răspunderea patrimonială pentru actele VIII administrative
§2. CompetenŃa materială .................................................. 193
2.1. CompetenŃa materială după criteriul locului
ocupat ................................................................. 195
2.2. CompetenŃa materială după criteriul valoric ...... 201
§3. CompetenŃa teritorială .................................................. 203
SecŃiunea a 4-a. Examen special al unor condiŃii de
admisibilitate a acŃiunii în despăgubiri ................................ 207
§1. Aspecte generale .......................................................... 207
§2. Calitatea procesuală ..................................................... 209
2.1. Calitatea de reclamant ........................................ 209
2.2. Alte subiecte de sesizare a instanŃei ................... 210
2.3. Calitatea de pârât ................................................ 216
2.4. IntervenienŃii ...................................................... 221
§3. Problema îndeplinirii procedurii administrative
prealabile ...................................................................... 229
§4. Introducerea acŃiunii în termenul prevăzut de lege ...... 241
4.1. Formularea cererii în despăgubire de către
orice persoană interesată .................................... 242
4.2. Formularea cererii în despăgubire de către
persoana vătămată .............................................. 244
4.3. Formularea cererii în despăgubire pe cale
separată .............................................................. 245
4.4. Termen de prescripŃie sau termen
de decădere? ....................................................... 247
4.5. Întinderea pagubei suferite ................................. 249
4.6. Dovada achitării taxei judiciare de timbru ......... 252
4.7. Cererea de recurs ................................................ 252
4.8. Punerea în executare a hotărârii judecătoresti .... 253
Bibliografie ................................................................................ 257
JurisprudenŃă ............................................................................ 267
LegislaŃie .................................................................................... 275
Index alfabetic ........................................................................... 281


ISBN: 978-606-18-0254-8
Data aparitiei: 20 Dec 2013
Nr pagini : 296

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.052 sec