Raspunderea contraventionala, ed. a 2-a Practica judiciara

Raspunderea contraventionala, ed. a 2-a Practica judiciara
Preț: 36,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 456
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Avand in vedere numarul mare de fapte contraventionale prin care se incalca adesea normele ce reglementeaza diverse domenii de activitate, precum si procentul semnificativ al plangerilor contraventionale aflate pe rolul instantelor de judecata, am pregatit editia a 2-a a lucrarii cu scopul de a fi utila atat celor implicati in comiterea unor astfel de fapte sau in constatarea si sanctionarea lor, avocatilor, dar si judecatorilor chemati sa solutioneze cererile de anulare a proceselor-verbale incheiate de agentii constatatori.

Culegerea – completata cu decizii din perioada 2010-2011 – aduce in atentia cititorilor solutii ale instantelor nationale, cele mai multe dintre acestea nepublicate, deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie date in interesul legii, precum si hotararile C.E.D.O. in materie contraventionala pronuntate impotriva Romaniei.Cuprins
Capitolul I. Acte normative care reglementează contravenţii___ 1
1. Ameninţare în scop terorist. Alarmare fără motiv întemeiat.
Distincţie. Încadrare juridică ________________________ 1
2. Tulburarea liniştii şi ordinii publice. Cerinţa săvârşirii
faptei într-un loc public sau într-un local public _________ 3
3. Săvârşirea unei contravenţii specifice transportului în
comun. Posibilitatea neîncheierii procesului-verbal de
contravenţie. Nelegalitatea dispoziţiei_________________ 5
4. Decizie de sancţionare emisă de Consiliul Naţional al
Audiovizualului. Regim juridic derogatoriu de la dreptul
comun în materia contravenţiilor_____________________ 9
5. Contravenţie prevăzută de Codul fiscal. Noţiunile de
livrare intracomunitară, nontransfer, prestări de servicii__ 13
Capitolul al II-lea. Subiectul activ al contravenţiei __________ 16
6. Deţinerea în afara antrepozitului fiscal ori comercializarea
produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau
marcate necorespunzător ori cu marcaje false. Subiectul
activ al contravenţiei _____________________________ 16
7. Contravenţie la normele Codului de procedură fiscală.
Recurs în interesul legii care stabileşte cine are calitatea de
subiect activ. Obligativitatea acestuia pentru instanţe____ 19
8. Comercializare de băuturi alcoolice fără documente.
Calitatea de contribuabil. Legalitatea procesului-verbal
de contravenţie _________________________________ 21
9. Comercializare de cafea fără documente. Desfăşurarea
unei activităţi de natură comercială de către o persoană
fizică neautorizată. Operaţiune comercială. Înţelesul
noţiunii _______________________________________ 24
10. Lipsa unui buletin de verificare metrologică a riglei de
măsurare a carburantului. Lipsa calităţii de subiect activ al
contravenţiei a societăţii care comercializează produse în
calitate de reprezentant convenţional_________________ 26
11. Obligaţia de a pune la dispoziţia organului fiscal
înscrisurile necesare în vederea stabilirii stării de fapt
VIII Răspunderea contravenţională
fiscale. Prezenţa la punctul de lucru doar a unui angajat,
şi nu a administratorului societăţii___________________ 31
12. Neîntocmirea raportului de gestiune contabilă. Răspunderea
contravenţională a persoanei juridice. Răspunderea
administratorului şi a celorlalţi angajaţi care au atribuţii
în organizarea şi ţinerea evidenţei contabile ___________ 34
13. Contravenţie la legislaţia financiar-contabilă. Neînscrierea
în contabilitatea societăţii a documentelor justificative.
Răspunderea contravenţională a persoanei fizice
responsabile____________________________________ 36
14. Obligaţia de prezentare la control a documentelor privind
respectarea securităţii şi sănătăţii în muncă. Societate
care nu are niciun angajat. Consecinţe _______________ 37
15. Medierea angajării cetăţenilor români în străinătate fără a
avea ca activitate principală selecţia şi plasarea forţei de
muncă. Inexistenţa unor contracte ferme în străinătate.
Legalitatea procesului-verbal de contravenţie __________ 40
16. Contravenţie la legislaţia privind protecţia consumatorului.
Sancţiune aplicată distribuitorului pentru nerespectarea unei
obligaţii legale stabilite în sarcina producătorului.
Consecinţe _____________________________________ 42
17. 1. Protecţia consumatorului. Sancţionarea altei persoane
decât cea vinovată de săvârşirea faptei._______________ 45
2. Chemare în garanţie. Admisibilitate în cadrul
soluţionării plângerii contravenţionale _______________ 45
18. Societate de intermediere de credite pentru persoane fizice.
Obligaţia afişării dobânzii anuale efective. Subiect activ al
contravenţiei ___________________________________ 52
19. Nerespectarea obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor.
Existenţa mai multor societăţi care desfăşoară activitate în
spaţiul respectiv. Lipsa probelor privind culpa exclusivă a
societăţii sancţionate contravenţional. Consecinţe ______ 55
20. Răspundere contravenţională personală. Clauză
contractuală prin care prestatorul de servicii media s-a
angajat să asigure respectarea tuturor dispoziţiilor legale.
Lipsa de vinovăţie a beneficiarului serviciului de
publicitate _____________________________________ 57
21. Sancţionarea sucursalei unei unităţi bancare. Natura juridică
a sucursalei. Nulitate absolută a procesului-verbal de
contravenţie ____________________________________ 59
Cuprins IX
22. Sucursală a unei unităţi bancare. Aplicarea sancţiunii
contravenţionale conducătorului acesteia – persoană
fizică. Legalitate ________________________________ 60
23. Manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor
sanitar veterinare. Sancţionarea administratorului ca
persoană fizică. Nelegalitate _______________________ 63
24. Contravenţie la regimul pazei şi protecţiei. Încadrarea în
funcţie a personalului de pază. Răspunderea
contravenţională a angajatorului ____________________ 65
25. Contravenţie la regimul pazei şi protecţiei. Asigurarea
pazei unităţii. Subiectul activ al contravenţiei__________ 69
26. Efectuarea de transport în regim de taxi sau în regim de
închiriere. Existenţa unui contract de închiriere a
autovehiculului către altă societate. Sancţionare
contravenţională a societăţii locatoare. Consecinţe ______ 72
27. Contravenţie la regimul desfăşurării activităţii de
transport în regim de taxi. Lipsa vinovăţiei. Admiterea
plângerii contravenţionale _________________________ 74
28. Sancţiune aplicabilă conducătorului de taxi care a condus
fără a avea în funcţiune staţia de emisie-recepţie.
Nelegalitatea aplicării sancţiunii societăţii de taximetrie _ 75
29. Parcare neregulamentară. Admiterea plângerii
contravenţionale faţă de împrejurarea că nu se poate stabili
cu certitudine autorul faptei contravenţionale.
In dubio pro reo_________________________________ 77
30. Nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor şi a
perioadelor de odihnă şi de repaus ale conducătorilor auto.
Persoana căreia i se aplică sancţiunea contravenţională __ 79
31. Achitarea tarifului de utilizare şi deţinere a rovinietei
valabile. Persoane responsabile _____________________ 81
32. Nerespectarea obligaţiei de deszăpezire a trotuarului
din faţa imobilului. Sancţionarea persoanei care nu mai
era proprietara imobilului respectiv. Nulitatea
procesului-verbal de contravenţie ___________________ 82
Capitolul al III-lea. Cauze care înlătură caracterul
contravenţional al faptei sau vinovăţia făptuitorului ______ 85
33. Lipsa caracterului contravenţional al faptei. Neprevederea
în lege a faptei. Nelegalitatea procesului-verbal ________ 85
X Răspunderea contravenţională
34. 1. Invocarea unei cauze exoneratoare de răspundere
contravenţională. Boală psihică. Persoană nedeclarată
iresponsabilă prin hotărâre judecătorească. Consecinţe___ 88
2. Noţiunea de „loc public” ________________________ 88
35. Contravenţie rutieră. Schimbarea direcţiei de deplasare
pentru evitarea impactului cu un alt autoturism. Stare de
necesitate ______________________________________ 91
36. Contravenţie rutieră. Forţă majoră. Probleme medicale
ale unui membru al familiei. Relevanţă_______________ 92
37. Neanunţarea de îndată a organelor de poliţie în cazul
uzului de armă. Imposibilitatea reţinerii stării de necesitate
sau a legitimei apărări drept cauze exoneratoare de
răspundere în condiţiile săvârşirii faptei cu premeditare __ 93
38. Invocarea culpei angajaţilor societăţii în comiterea faptei
contravenţionale. Relevanţă________________________ 96
Capitolul al IV-lea. Competenţa agentului constatator _______ 99
39. Contravenţie la regimul construcţiilor. Competenţa de
aplicare a sancţiunii în cazul săvârşirii faptei pe raza
municipiului Bucureşti ___________________________ 99
40. Contravenţie la legile fondului funciar. Competenţa de
constatare a faptei şi de aplicare a sancţiunii__________ 101
41. Contravenţie la legislaţia privind protecţia consumatorului.
Organizarea comisariatelor aparţinând Autorităţii
Naţionale de Protecţie a Consumatorilor. Competenţa
comisariatelor judeţene __________________________ 103
42. Competenţa organelor Gărzii Financiare de a solicita
documente justificative privind activitatea desfăşurată
de un birou al notarilor publici ____________________ 104
43. Competenţa exclusivă a organelor de poliţie pentru aplicarea
sancţiunii de blocare a roţilor autoturismului, de plată a
amenzii aplicate şi a taxei speciale. Nelegalitatea
procesului-verbal de constatare a contravenţiei întocmit
de o societate comercială_________________________ 108
44. Inexistenţa unui ordin de serviciu privind abilitarea
poliţistului rutier de a constata şi sancţiona contravenţii.
Consecinţe ____________________________________ 109
Capitolul al V-lea. Titularul plângerii contravenţionale______ 112
45. Formularea plângerii contravenţionale de către o
sucursală a unei bănci. Calitatea de reprezentant ______ 112
Cuprins XI
46. Transport de material lemnos fără documente justificative.
Sancţionarea cu amendă a şoferului. Aplicarea măsurii
complementare a confiscării. Plângere contravenţională
contra măsurii complementare, introdusă de administratorul
societăţii căreia îi aparţinea lemnul transportat. Calitate
procesuală activă _______________________________ 114
47. Plângere formulată de o altă persoană decât cea
sancţionată contravenţional. Excepţia lipsei calităţii
procesuale active _______________________________ 116
Capitolul al VI-lea. Termenul de introducere a plângerii
contravenţionale ___________________________________ 118
48. Proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii
comunicat prin poştă, cu confirmare de primire. Termen de
introducere a plângerii contravenţionale. Tardivitate ___ 118
49. Comunicarea plângerii prin poştă, cu aviz de primire.
Expirarea termenului de păstrare a recomandatei.
Neafişarea procesului-verbal de contravenţie la
domiciliul contravenientului. Consecinţe ____________ 119
50. Comunicare nelegală a procesului-verbal. Respingerea
plângerii contravenţionale ca tardiv introdusă.
Consecinţe ____________________________________ 121
51. Aducerea la cunoştinţa contravenientului a conţinutului
actului în momentul întocmirii acestuia. Data de la care
curge termenul de introducere a plângerii ____________ 123
52. Comunicarea procesului-verbal prin înmânare.
Depunerea prin poştă a plângerii contravenţionale.
Consecinţe ____________________________________ 124
53. Depunerea plângerii la organul din care face parte agentul
constatator. Neînregistrarea în timp util a plângerii şi
depăşirea termenului legal. Consecinţe ______________ 126
Capitolul al VII-lea. Cauze de nulitate a procesului-verbal de
contravenţie_______________________________________ 129
54. Data săvârşirii faptei contravenţionale în materie de
urbanism/construcţii. Caracterul continuu al acestora.
Data săvârşirii faptei în cazul construcţiilor finalizate.
Împlinirea termenului de prescripţie ________________ 129
55. Executarea de lucrări de racordare la reţelele de apă
şi canal. Lucrări finalizate. Lipsa datei săvârşirii faptei.
Consecinţe ____________________________________ 133
XII Răspunderea contravenţională
56. Edificarea unei construcţii fără autorizaţie. Lipsa din
conţinutul procesului-verbal a datei săvârşirii faptei.
Consecinţe ____________________________________ 135
57. Lipsa din cuprinsul procesului-verbal a datei săvârşirii
faptei. Contravenţie continuă. Data constatării faptei
contravenţionale. Legalitatea actului de constatare şi
aplicare a sancţiunii contravenţionale _______________ 137
58. Menţionarea eronată a datei săvârşirii faptei. Dată a
procesului-verbal de contravenţie anterioară datei
săvârşirii faptei. Consecinţe_______________________ 138
59. Încheierea procesului-verbal la o dată ulterioară
săvârşirii contravenţiei, pe baza unor informaţii neconstatate
personal de agentul constatator. Sancţiune ___________ 140
60. Proces-verbal de constatare a contravenţiei. Menţionarea
greşită a datei săvârşirii faptei. Greşeală materială sau
cauză de nulitate _______________________________ 142
61. Eroare materială privind data întocmirii procesului-verbal
de contravenţie. Relevanţă________________________ 144
62. Neînregistrarea unor contracte de muncă. Data săvârşirii
faptei. Caracter continuu _________________________ 145
63. Constatarea a trei contravenţii fără menţionarea datei
fiecăreia dintre acestea. Aplicarea unei singure amenzi
contravenţionale. Încălcarea principiului legalităţii_____ 147
64. Încheierea procesului-verbal de contravenţie la sediul
agentului constatator. Relevanţă ___________________ 150
65. Consemnarea greşită în cuprinsul procesului-verbal a
numelui de familie al contravenientului. Consecinţe____ 153
66. Obligativitatea agentului constatator de a consemna în
procesul-verbal de contravenţie numele persoanelor
pe care contravenientul le transportă în regim de taxi.
Consecinţa nerespectării _________________________ 155
67. Indicarea incompletă a sediului contravenientului. Nulitate
relativă a procesului-verbal. Neîndeplinirea condiţiilor
legale pentru anularea actului _____________________ 156
68. Lipsa din procesul-verbal a datelor de identificare ale
persoanei juridice în sarcina căreia s-a reţinut
contravenţia. Relevanţă __________________________ 158
69. Anularea procesului-verbal pentru nedescrierea faptei.
Anularea măsurilor complementare_________________ 160
Cuprins XIII
70. Insuficienta descriere a faptei în cuprinsul
procesului-verbal. Consecinţe. Nulitate absolută ______ 163
71. Descrierea generică a faptei. Lipsa semnăturii agentului
constatator pe fiecare filă a procesului-verbal.
Sancţiune _____________________________________ 165
72. Descrierea generică a faptei. Obligativitatea respectării
cerinţelor imperative ale legii. Nulitatea
procesului-verbal _______________________________ 167
73. Descrierea faptei în procesul-verbal de contravenţie.
Coincidenţa dintre descrierea faptei şi norma de
incriminare. Relevanţă___________________________ 169
74. Contravenţie la legea privind plata contribuţiilor la bugetul
asigurărilor sociale. Invocarea intervenirii unor modificări
legislative. Necunoaşterea lor. Relevanţă ____________ 171
75. Neîncadrarea faptei contravenţionale în textul de lege
aplicabil. Încălcarea principiului legalităţii. Consecinţe _ 173
76. Neîncadrarea în drept a faptelor comise. Sancţiune_____ 174
77. Neindicarea în procesul-verbal a normei incriminatoare
încălcate. Nulitatea absolută ______________________ 175
78. Contravenţie la regimul edificării construcţiilor. Indicarea
eronată a actului normativ. Text de lege inexistent.
Consecinţe ____________________________________ 177
79. Contravenţie la regimul edificării construcţiilor.
Calculul termenului de prescripţie. Data finalizării
materiale a lucrării______________________________ 180
80. Obligaţia agentului constatator de a aduce la cunoştinţa
contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la
conţinutul actului de constatare. Nerespectare. Nulitatea
relativă a procesului-verbal de constatare a
contravenţiei __________________________________ 182
81. Cazuri de nulitate absolută. Cazuri de nulitate relativă.
Condiţii pentru anularea procesului-verbal de
contravenţie ___________________________________ 185
82. Invocarea lipsei posibilităţii de a formula obiecţiuni la
procesul-verbal de contravenţie. Imposibilitatea prepusului
conducător auto de a face obiecţiuni pe motivul lipsei
calităţii de reprezentant al comitentului societate
comercială de transport rutier _____________________ 187
83. Lipsa menţiunilor cu privire la aplicarea vreunei sancţiuni.
Nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenţie __ 191
XIV Răspunderea contravenţională
84. Semnarea procesului-verbal de contravenţie de către petent,
deşi nu cunoştea limba română. Incidenţa dispoziţiilor art. 6
parag. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale _________________________ 192
85. Întocmirea procesului-verbal în lipsa semnăturii unui
martor. Relevanţă ______________________________ 194
86. Întocmirea procesului-verbal de contravenţie la o dată
ulterioară constatării faptei. Nesemnarea de către un
martor. Nulitate relativă. Consecinţe________________ 195
87. Lipsa semnăturii unui martor. Lipsa temeiului sancţiunii.
Consecinţa incidenţei celor două împrejurări _________ 198
88. Încheierea actului în lipsa contravenientului. Semnarea
procesului-verbal în calitate de martor de un alt agent
constatator. Nulitate_____________________________ 200
89. Prescripţia de a constata o contravenţie în materie
fiscală. Dreptul organelor fiscale de a pretinde contribuţiile
calculate eronat. Distincţie _______________________ 201
90. Prescrierea dreptului de a constata şi aplica sancţiunea
contravenţională. Nelegalitatea procesului-verbal______ 204
91. Prescripţia executării sancţiunii amenzii contravenţionale.
Inadmisibilitatea reţinerii drept cauză de nulitate a
procesului-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei __________________________________ 206
Capitolul al VIII-lea. Individualizarea sancţiunii
contravenţionale ___________________________________ 210
92. Înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea
prestării unei activităţi în folosul comunităţii, atunci când
această din urmă sancţiune nu este prevăzută, prin lege,
alternativ cu amenda ____________________________ 210
93. Constatarea a două contravenţii în acelaşi timp. Modalitatea
de aplicare a sancţiunii. Aplicarea unei singure amenzi
pentru ambele fapte. Nelegalitatea procesului-verbal ___ 214
94. Neaplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale în mod
distinct pentru fiecare faptă contravenţională reţinută în
sarcina petentului. Motiv de nulitate absolută şi virtuală a
procesului-verbal de contravenţie __________________ 216
95. Aplicarea unei singure sancţiuni pentru mai multe fapte.
Consecinţe ____________________________________ 218
Cuprins XV
96. Aplicarea unei singure sancţiuni pentru realizarea mai
multor lucrări de construcţie. Contravenţie unică.
Legalitate_____________________________________ 219
97. Deţinerea unei autorizaţii de construire. Depăşirea
condiţiilor impuse de aceasta. Consecinţe____________ 220
98. Aplicarea sancţiunii avertismentului. Criterii de care
trebuie să se ţină seama __________________________ 222
99. Criterii pentru aplicarea avertismentului.
Reindividualizarea sancţiunii contravenţionale________ 226
100. Criterii de individualizare a sancţiunii. Lipsa unei urmări
concrete a faptei. Înlocuirea amenzii contravenţionale cu
sancţiunea avertismentului. Netemeinicie ____________ 228
101. Criterii de apreciere a sancţiunii. Circumstanţele
personale ale contravenientului. Înlocuirea amenzii
contravenţionale cu avertismentul. Netemeinicie ______ 230
102. Individualizarea sancţiunii. Cerere de înlocuire a amenzii
cu avertisment. Criterii de apreciere ________________ 231
103. Prezenţa cu un patruped într-o zonă nepermisă. Refuzul
de legitimare. Gradul de pericol social al faptei _______ 234
104. Contravenţie la legislaţia privind ordinea şi liniştea
publică. Conflict domestic. Înlocuirea amenzii
contravenţionale cu avertismentul__________________ 235
105. Proces-verbal încheiat de inspectoratul teritorial de muncă.
Gradul de pericol social al faptei. Înlocuirea amenzii
contravenţionale cu sancţiunea avertismentului _______ 237
106. Contravenţie în domeniul prelucrării datelor cu caracter
personal. Instituţie aflată la prima abatere de acest gen.
Legalitatea înlocuirii amenzii cu sancţiunea avertisment 240
107. Contravenţie la Legea nr. 19/2000. Înlocuirea sancţiunii
amenzii cu sancţiunea avertismentului. Nelegalitate____ 244
108. Nedepunerea declaraţiei de avere şi de interese în termenul
legal. Atingere minimă adusă valorilor sociale ocrotite de
lege. Înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea
avertismentului ________________________________ 246
109. Nedepunerea declaraţiei de avere şi de interese în termenul
legal. Gravitate redusă a faptei. Reducerea amenzii
contravenţionale la minimul prevăzut de lege _________ 248
110. Criterii de apreciere a sancţiunii contravenţionale. Valoarea
mică a sumei nejustificate cu bonuri fiscale. Reducerea
amenzii aplicate________________________________ 249
XVI Răspunderea contravenţională
111. Crearea de plusuri prin omisiunea de a emite bonuri fiscale.
Netemeinicia soluţiei de înlocuire a amenzii
contravenţionale cu sancţiunea avertismentului _______ 251
112. Aplicarea sancţiunii avertisment. Relevanţa pericolului
social al faptei. Înlocuirea cu sancţiunea amenzii ______ 253
113. Neefectuarea lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie.
Remedierea disfuncţionalităţilor după sancţionarea cu
amendă contravenţională. Înlocuirea amenzii
contravenţionale cu avertisment. Criterii de apreciere __ 254
114. Omisiunea de a emite bonuri fiscale. Aplicarea sancţiunii
principale a amenzii şi a celei complementare a suspendării
activităţii. Înlăturarea sancţiunii complementare.
Criterii de apreciere_____________________________ 257
115. Înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertismentul.
Posibilitatea realizării acestei individualizări atunci când
norma incriminatoare nu prevede sancţiunea
avertismentului ________________________________ 260
116. Reducerea amenzii sub minimul prevăzut de lege.
Încălcarea principiului legalităţii sancţiunilor
contravenţionale. Inadmisibilitate __________________ 261
117. Faptă prevăzută de legea penală. Aplicarea unei sancţiuni cu
caracter administrativ în baza Codului penal. Nelegalitatea
sancţionării contravenţionale pentru aceeaşi faptă _____ 263
Capitolul al IX-lea. Judecata în primă instanţă ____________ 265
118. Competenţă materială. Amenzi aplicate de organe ale
Ministerului Finanţelor. Aplicarea dreptului comun în
materie de contravenţii __________________________ 265
119. Instanţa competentă să soluţioneze plângerea
contravenţională. Relevanţa locului situării sediului
contravenientului_______________________________ 267
120. Plângere contravenţională. Instanţa competentă.
Competenţă teritorială absolută____________________ 267
121. Competenţă teritorială în materie contravenţională.
Competenţă exclusivă. Declinare de competenţă ______ 269
122. Necomunicarea către serviciul poliţiei rutiere a datelor de
identificare ale persoanei ce a condus autovehiculul.
Competenţa teritorială în soluţionarea plângerii
împotriva procesului-verbal_______________________ 270
Cuprins XVII
123. Stabilirea de către instanţa de recurs a instanţei competente
să soluţioneze în fond plângerea contravenţională.
Nelegalitatea declinării competenţei în rejudecarea
cauzei________________________________________ 273
124. Confiscare dispusă printr-un proces-verbal de contravenţie.
Stabilirea competenţei materiale în sarcina
judecătoriei ___________________________________ 275
125. 1. Efectul plângerii contravenţionale asupra confiscării
bunurilor dispuse prin procesul-verbal de contravenţie__ 276
2. Cerere de restituire a bunurilor confiscate pe calea
ordonanţei preşedinţiale. Admisibilitate _____________ 276
126. Contestarea legalităţii actului normativ în baza căruia a fost
aplicată sancţiunea contravenţională. Inadmisibilitate __ 279
127. Invocarea excepţiei de nelegalitate a procesului-verbal de
contravenţie în cadrul litigiului având ca obiect plângere
contravenţională. Inadmisibilitatea excepţiei _________ 281
128. Cerere de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de
neconstituţionalitate. Condiţia ca textul criticat să aibă
legătură cu soluţionarea cauzei. Competenţa de a soluţiona
excepţia. Obligativitatea instanţei de a cerceta toate
dispoziţiile indicate ca fiind neconstituţionale_________ 283
129. Plângere contravenţională neînsuşită sau nesemnată
de către petent. Nulitatea acesteia __________________ 285
130. Calificarea faptei contravenţionale drept acuzaţie
în materie penală. Consecinţe _____________________ 286
131. Sarcina probei. Dreptul la un proces echitabil.
Temeinicia procesului-verbal de contravenţie_________ 291
132. Sarcina probei în procedura soluţionării plângerii
contravenţionale. Contradicţie între normele interne şi
jurisprudenţa C.E.D.O. __________________________ 295
133. Probele în procedura contravenţională. Forţa
probatorie a procesului-verbal. Respectarea
prezumţiei de nevinovăţie. In dubio pro reo __________ 298
134. Aplicabilitatea în materie contravenţională a garanţiilor
procedurale prevăzute de art. 6 din Convenţia europeană a
drepturilor omului. Răsturnarea sarcinii probei. Aplicarea
unei sancţiuni complementare în lipsa încheierii
unui proces-verbal privind aplicarea unei sancţiuni
principale. Încălcarea prezumţiei de nevinovăţie ______ 303
XVIII Răspunderea contravenţională
135. Respectarea principiului dreptului la apărare. Administrarea
de probe. Obligaţiile părţilor. Obligaţiile instanţei _____ 311
136. Neprezentarea la solicitarea organelor de poliţie a actelor
de provenienţă a bunurilor transportate. Depunerea
documentelor legale de provenienţă odată cu plângerea
contravenţională. Relevanţă_______________________ 312
137. Plângere contravenţională. Depunerea în dovedire a
unor înscrisuri întocmite pro causa. Consecinţe _______ 314
138. Plângere contravenţională. Invocarea caracterului
accidental al situaţiei de fapt şi a culpei prepuşilor
societăţii. Relevanţă_____________________________ 315
139. Respingerea probei cu înscrisuri, solicitată în combaterea
situaţiei de fapt reţinute de către agentul constatator.
Încălcarea dreptului la apărare. Consecinţe___________ 319
140. Răsturnarea prezumţiei relative de temeinicie a
procesului-verbal de contravenţie. Aprecierea
credibilităţii unui martor _________________________ 321
141. Neprezentarea martorului pe numele căruia a fost emis
un mandat de aducere. Aplicarea art. 188 alin. (3)
C. proc. civ. ___________________________________ 323
142. Amendă contravenţională aplicată de inspectoratul
teritorial de muncă. Declaraţia martorului angajat al
societăţii. Înlăturare_____________________________ 325
143. Accident rutier. Înlăturarea expertizei tehnice auto
efectuate în cauză, nefundamentată pe cercetări
ştiinţifice _____________________________________ 327
144. Accident rutier. Obligativitatea citării celuilalt
conducător auto implicat în accident. Omisiune _______ 331
145. Principiul disponibilităţii şi al contradictorialităţii în
procesul civil. Cerere îndreptată împotriva a două instituţii
publice. Citarea în rejudecare numai a uneia dintre
acestea. Consecinţe _____________________________ 333
146. Obligaţiile instanţei. Necomunicarea către petent a
întâmpinării depuse de către intimat. Încălcarea
rolului activ şi a dreptului la apărare ________________ 335
147. Necomunicarea procesului-verbal de contravenţie.
Cerere de amânare a judecăţii pentru angajarea unui
apărător. Respingere. Încălcarea dreptului la apărare
şi a rolului activ al instanţei_______________________ 336
Cuprins XIX
148. Judecarea plângerii contravenţionale la primul termen de
judecată. Inexistenţa dovezii de comunicare către
petent a întâmpinării depuse de intimat. Consecinţe ____ 338
149. Contravenţie continuă sau contravenţie instantanee.
Relevanţă privind curgerea termenului de prescripţie a
aplicării sancţiunii contravenţionale ________________ 339
150. Încheierea procesului-verbal la mai mult de 6 luni de la data
constatării săvârşirii contravenţiei. Prescripţia aplicării
sancţiunii contravenţionale _______________________ 343
151. Excepţia prescripţiei dreptului de a aplica sancţiunea
contravenţională. Împrejurare ce vizează fondul cauzei.
Consecinţe în cazul admiterii ei____________________ 344
152. Limitele controlului judecătoresc care se exercită asupra
procesului-verbal în cazul sesizării cu o plângere
contravenţională. Invocarea prescripţiei executării
amenzii aplicate________________________________ 348
153. Soluţionarea cauzei în baza unei excepţii. Necercetarea
plângerii pe fond. Consecinţe _____________________ 351
154. Analizarea de către instanţa de fond a prescripţiei executării
sancţiunii înaintea aspectelor de legalitate şi temeinicie.
Nelegalitate ___________________________________ 354
155. Obligaţia instanţei de a verifica legalitatea sancţiunii
complementare. Omisiune. Consecinţe ______________ 356
156. Omisiunea audierii martorilor propuşi prin acţiunea
introductivă şi a celui consemnat în actul sancţionator.
Necercetarea fondului. Lipsa de rol activ. Încălcarea
prezumţiei de nevinovăţie a petentului ______________ 358
157. Reindividualizarea sancţiunii. Nemotivarea hotărârii.
Necercetarea fondului cauzei. Consecinţe____________ 360
158. Plângere contravenţională. Neanalizarea susţinerilor şi
apărărilor petentului. Consecinţe___________________ 361
159. Motivarea sumară a hotărârii de către instanţa de fond.
Lipsa unei referiri concrete la fapta contravenţională
imputată. Necercetarea fondului cauzei. Consecinţe____ 362
160. Schimbarea încadrării juridice a contravenţiei. Reducerea
amenzii contravenţionale şi anularea sancţiunii
complementare ________________________________ 363
161. Confiscarea unor bunuri, dispusă ca sancţiune
contravenţională complementară. Cerere de suspendare a
măsurii prin ordonanţă preşedinţială. Inadmisibilitate___ 364
XX Răspunderea contravenţională
162. Neexecutarea amenzii contravenţionale. Cerere de înlocuire
cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul
comunităţii. Lipsa probelor privind domiciliul
contravenientului. Netemeinicia cererii______________ 365
Capitolul al X-lea. Căi de atac___________________________ 368
163. Calitate procesuală activă în recurs. Calitate procesuală
activă la instanţa de fond _________________________ 368
164. Termenul de recurs. Recurs depus tardiv. Consecinţe___ 369
165. Recurs împotriva sentinţei de respingere a plângerii
contravenţionale. Cerere de repunere în termen.
Condiţii de admisibilitate_________________________ 370
166. Contravenient cetăţean cu domiciliul în străinătate.
Alegere de domiciliu în faţa primei instanţe. Comunicarea
sentinţei la această adresă. Imposibilitatea repunerii în
termen _______________________________________ 372
167. Hotărâre pronunţată de tribunal în soluţionarea recursului
contra sentinţei de respingere a plângerii contravenţionale.
Recurs la curtea de apel. Inadmisibilitate ____________ 374
168. Hotărâre irevocabilă a instanţei de recurs.
Inadmisibilitatea exercitării unei alte căi de atac
ordinare ______________________________________ 375
169. Cale de atac împotriva sentinţei judecătoriei în
soluţionarea plângerii contravenţionale. Inadmisibilitatea
exercitării unei căi de atac contra deciziei tribunalului __ 377
170. Încheiere a primei instanţe de respingere a cererii de
suspendare a judecăţii plângerii contravenţionale.
Cale de atac ___________________________________ 379
171. Hotărâre de suspendare a cursului judecăţii, dată de
tribunal ca ultimă instanţă în materia reglementată de
O.G. nr. 2/2001. Inexistenţa vreunei căi de atac _______ 381
172. Respingerea cererii de recurs împotriva încheierii de
suspendare a judecăţii pronunţate de tribunal. Revizuire
contra deciziei de respingere. Inadmisibilitate ________ 382
173. Recurs împotriva unei hotărâri a tribunalului prin
care s-a respins o cerere de revizuire. Inadmisibilitate __ 383
174. Contestaţie în anulare. Motive care pot fi invocate.
Necitarea unei părţi. Noţiunea de „parte” în acest
context _______________________________________ 385
Cuprins XXI
175. Contestaţie în anulare. Inexistenţa vreunui motiv
de anulare. Consecinţe___________________________ 387
176. Hotărâre pronunţată în contestaţia în anulare. Cale
de atac _______________________________________ 389
Capitolul al XI-lea. Hotărâri ale Curţii Europene a
Drepturilor Omului ________________________________ 391
177. Cauza Anghel c. României, Hotărârea din
4 octombrie 2007_______________________________ 391
178. Cauza Neaţă c. României, Decizia de inadmisibilitate
din 18 noiembrie 2008___________________________ 412
Index alfabetic _______________________________________ 423

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.023 sec