Raspunderea civila delictuala in reglementarea noului Cod civil, a Codului civil din 1864 si a dreptului european

Raspunderea civila delictuala in reglementarea noului Cod civil, a Codului civil din 1864 si a dreptului european
Preț: 43,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 400
Categoria: Civil

DESCRIERE

Propunandu-si sa realizeze o analiza cat mai aprofundata si dinamica a institutiei raspunderii civile delictuale, lucrarea spune atentiei cititorului, intr-o abordare triplu comparativa, atat din perspectiva dreptului intern, european si comunitar, cat si a dreptului civil fata de alte ramuri de drept, precum cel penal, administrativ sau al concurentei, dar si prin prisma modificarilor aduse de noul Cod civil, aspecte teoretice si practice de actualitate din acest domeniu.

Pe langa unele teme consacrate in materie, precum cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei si cauzele exoneratoare, conditia prejudiciului, repararea prejudiciului moral, prescriptia dreptului la actiunea in dezdaunare derivand din raspunderea civila delictuala, lucrarea trateaza sistematic, expunand odata cu solutiile existente si un punct de vedere propriu, intemeiat pe elemente de drept comparat si dublat de propuneri concrete de lege ferenda, aspecte controversate privind gradul de vinovatie in cazul raspunderii pentru prejudiciile cauzate de erorile judiciare, conditia vinovatiei in cadrul raspunderii pentru activitatea medicala, vinovatia in cazul raspunderii civile delictuale pentru prejudicii provenite din fapte de concurenta neloiala sau anticoncurentiale.

Recomandam aceasta carte tuturor juristilor dornici sa aprofundeze problematica variata si complexa a acestei materii.

Lucrare reprezinta o varianta revizuita a tezei de doctorat „Conditiile raspunderii civile delictuale. Tendinte de unificare in dreptul european”, elaborata sub distinsa coordonare a domnului Profesor Universitar Doctor Valeriu Stoica si sustinuta public in luna noiembrie 2011.Cuprins
Capitolul I. Consideraţii introductive___________________ 1
Secţiunea 1. Prezentarea unor termeni esenţiali _ _______ 1
Secţiunea a 2-a. Scurt istoric al evoluţiei instituţiei
răspunderii civile delictuale_______________________ 3
§1. Apariţia instituţiei. Primele norme juridice.
Desprinderea răspunderii civile din răspunderea
unică, cu natură principal penală (aflictivă)_ _______ 3
§2. Formarea unei reglementări de natură generală a
răspunderii civile delictuale. Culpa ca element
esenţial al răspunderii_ _______________________ 7
§3. Declinul culpei drept condiţie a răspunderii.
Apariţia formelor de răspundere delictuală
obiectivă _ ________________________________ 15
Secţiunea a 3-a. Rolul social-juridic al instituţiei
răspunderii civile delictuale______________________ 18
Capitolul II. Ilicitul civil în dreptul românesc şi
european______________________________________ 20
Secţiunea 1. Consideraţii introductive ________________ 20
§1. Definiţia faptei ilicite în legislaţia şi doctrina
naţională_________________________________ 20
§2. Definiţia faptei ilicite în legislaţia şi doctrina
europeană_ _______________________________ 24
§3. Marja de apreciere şi rolul jurisprudenţei în
definirea faptului ilicit________________________ 26
Secţiunea a 2-a. Categorii de fapte ilicite______________ 30
§1. Fapte ilicite civile ce decurg din reglementările
altor ramuri de drept_________________________ 30
§2. Fapta ilicită civilă comisivă şi ilicitul civil omisiv___ 32
Secţiunea a 3-a. Cauzele care înlătură caracterul
ilicit al faptei şi cauzele exoneratoare_____________ 35
§1. Consideraţii preliminare_____________________ 35
§2. Legitima apărare___________________________ 37
2.1. Noţiune, aplicabilitate_ ____________________ 37
2.2. Condiţiile legitimei apărări__________________ 40
§3. Starea de necesitate________________________ 42
3.1. Noţiune, aplicabilitate, efecte_ ______________ 42
XII Răspunderea civilă delictuală
3.2. Condiţiile stării de necesitate_______________ 48
3.2.1. Condiţii privitoare la pericol_ ____________ 49
3.2.2. Condiţii privitoare la acţiunea de salvare___ 50
§4. Îndeplinirea unei activităţi impuse sau permise
de lege sau ordinul superiorului________________ 52
§5. Exercitarea unui drept subiectiv. Problema
abuzului de drept___________________________ 56
§6. Consimţământul victimei (asumarea riscului).
Clauzele de nerăspundere. Anunţurile privind
răspunderea_______________________________ 59
§7. „Self-help”-ul______________________________ 64
Secţiunea a 4-a. Concluzii privind evoluţia condiţiei
faptului ilicit__________________________________ 66
Capitolul III. Prejudiciul ca element al răspunderii
civile delictuale ________________________________ 68
Secţiunea 1. Consideraţii introductive. Noţiune_________ 68
Secţiunea a 2-a. Condiţiile necesare pentru ca
prejudiciul să fie reparabil în cadrul răspunderii
civile delictuale_ ______________________________ 69
§1. Prejudiciul reprezintă în mod necesar afectarea
unui drept subiectiv sau poate reprezenta şi
afectarea unui interes (a unei situaţii de fapt)?_ ___ 69
§2. Condiţia caracterului cert al prejudiciului_________ 76
§3. Condiţia caracterului direct al prejudiciului_______ 84
§4. Condiţia caracterului personal al prejudiciului_____ 85
§5. Condiţia ca prejudiciul să nu fi fost reparat încă___ 90
§6. Condiţia gravităţii prejudiciului_________________ 94
§7. Proba prejudiciului _________________________ 95
7.1. Principiile generale în materia probei
prejudiciului______________________________ 95
7.2. Proba prejudiciilor provenind din fapte
anticoncurenţiale
sau de concurenţă neloială ___ 96
Secţiunea a 3-a. Repararea prejudiciului_____________ 101
§1. Principiul reparării integrale a prejudiciului______ 101
§2. Principiul reparării în natură a prejudiciului______ 104
§3. Problema stabilirii despăgubirilor, în cazul
reparării prin echivalent a prejudiciului__________ 105
§4. Problema reparării prejudiciului „prin ricoşeu”____ 109
Cuprins XIII
Secţiunea a 4-a. Prejudiciul material şi prejudiciul
moral _ ____________________________________ 113
§1. Noţiune_________________________________ 113
§2. Problema reparării pecuniare a prejudiciului
moral_ __________________________________ 114
§3. Proba prejudiciilor morale___________________ 124
Secţiunea a 5-a. Prejudiciul ecologic _ ______________ 127
§1. Noţiune şi specificitate_____________________ 127
§2. Calitatea de victimă________________________ 127
§3. Problema reparaţiei prejudiciului ecologic_______ 130
Secţiunea a 6-a. Concluzii privind problemele actuale
ale condiţiei prejudiciului_______________________ 131
Capitolul IV. Legătura de cauzalitate ca element al
răspunderii civile delictuale_ ____________________ 132
Secţiunea 1. Noţiune_ ___________________________ 132
Secţiunea a 2-a. Principalele teorii privind legătura
de cauzalitate_ ______________________________ 133
§1. Sistemul echivalenţei condiţiilor_ _____________ 133
§2. Sistemul cauzei proxime____________________ 137
§3. Sistemul eficacităţii________________________ 138
§4. Sistemul cauzei adecvate___________________ 138
§5. Sistemul cauzalităţii necesare________________ 139
§6. Sistemul indivizibilităţii cauzei cu condiţiile______ 143
Secţiunea a 3-a. Probleme speciale în funcţie de
domeniul comiterii faptului ilicit şi tipul de prejudiciu.
Legătura de cauzalitate în dreptul concurenţei______ 145
Secţiunea a 4-a. Cauzele care afectează
îndeplinirea condiţiei legăturii de cauzalitate _______ 149
§1. Fapta victimei înseşi_______________________ 149
§2. Fapta unei terţe persoane___________________ 151
§3. Cazul fortuit şi forţa majoră__________________ 152
Capitolul V. Condiţia vinovăţiei în cadrul răspunderii
civile delictuale _______________________________ 155
Secţiunea 1. Noţiune. Necesitatea acestei
condiţii din punctul de vedere al doctrinei române_ __ 155
Secţiunea a 2-a. Condiţia vinovăţiei în cadrul
principalelor forme de răspundere civilă delictuală___ 157
§1. Condiţia vinovăţiei în cadrul răspunderii pentru
fapta proprie______________________________ 157
XIV Răspunderea civilă delictuală
§2. Condiţia vinovăţiei în cadrul răspunderii părinţilor
pentru faptele copiilor minori_ ________________ 164
§3. Condiţia vinovăţiei în cadrul răspunderii institutorilor
pentru faptele elevilor şi a meşteşugarilor pentru
faptele ucenicilor_ _________________________ 171
§4. Condiţia vinovăţiei în cadrul răspunderii
comitenţilor pentru faptele prepuşilor___________ 176
§5. Condiţia vinovăţiei în cadrul răspunderii pentru
prejudiciile cauzate de animale şi de lucruri în
general__________________________________ 185
§6. Condiţia vinovăţiei în cadrul răspunderii pentru
ruina edificiului____________________________ 190
§7. Condiţia vinovăţiei în reglementarea altor forme
de răspundere. Răspunderea locatarului pentru
căderea sau aruncarea din imobil a unui lucru_ __ 194
§8. Gradul de vinovăţie (gravitatea culpei) în
răspunderea civilă delictuală_________________ 196
§9. Gradul de vinovăţie în răspunderea civilă
delictuală în anumite domenii specifice_________ 199
9.1. Analiza gradului de vinovăţie în cazul
răspunderii pentru prejudiciile cauzate de
erorile judiciare__________________________ 199
9.2. Condiţia vinovăţiei în cadrul răspunderii
pentru activitatea
medicală_________________ 203
Secţiunea a 3-a. Tendinţe de unificare
a regimului juridic al condiţiei vinovăţiei în dreptul
european şi internaţional. Rolul dreptului comunitar în
unificarea acestei condiţii_ _____________________ 207
§1. Condiţia vinovăţiei în cadrul uniformizării răspunderii
civile delictuale a persoanelor juridice pentru
prejudiciile create de produsele defectuoase
(Directiva 85/374/CEE a Consiliului Uniunii
Europene)_ ______________________________ 208
§2. Problema vinovăţiei în cazul răspunderii civile
delictuale
pentru prejudiciile ecologice. Aspecte
privind prejudiciile
create de accidente nucleare,
precum şi cele provocate de poluarea cu
hidrocarburi de consum de la navele maritime_ __ 215
§3. Problema vinovăţiei în cazul răspunderii civile
delictuale pentru prejudicii provenite din fapte de
concurenţă neleală sau anticoncurenţiale_______ 224
Cuprins XV
Secţiunea a 4-a. Concluzii privind evoluţia condiţiei
vinovăţiei în răspunderea civilă delictuală
contemporană_______________________________ 228
Capitolul VI. Prescripţia dreptului la acţiunea în
dezdăunare derivând din răspunderea civilă
delictuală_____________________________________ 231
Secţiunea 1. Consideraţii introductive _______________ 231
§1. Definiţia prescripţiei în legislaţia şi doctrina
naţională. Prescripţia acţiunii în dezdăunare_____ 231
§2. Definiţia prescripţiei în legislaţia şi doctrina
europeană. Prescripţia acţiunii în dezdăunare____ 233
Secţiunea a 2-a. Termenul de prescripţie al
acţiunilor bazate pe răspunderea civilă delictuală____ 235
§1. Principiul prescriptibilităţii acţiunii întemeiate
pe răspunderea civilă delictuală. Excepţii_ ______ 235
§2. Diferite termene de prescripţie ale acţiunii în
răspundere
civilă delictuală în legislaţia română
şi a ţărilor europene________________________ 239
Secţiunea a 3-a. Cursul prescripţiei extinctive a
acţiunii în dezdăunare derivând din răspunderea
civilă delictuală_ _____________________________ 245
§1. Începutul prescripţiei extinctive a acţiunii în
dezdăunare derivând din răspunderea civilă
delictuală_ _______________________________ 246
1.1. Reglementare generală__________________ 246
1.2. Situaţii de excepţie cu privire la începutul
termenului de prescripţie în cadrul acţiunilor
fondate pe răspunderea civilă delictuală_______ 251
§2. Cauzele de suspendare a prescripţiei extinctive.
Aplicarea
acestora în cazul acţiunii în dezdăunare
derivând din răspunderea civilă delictuală_______ 256
§3. Cazurile de întrerupere a prescripţiei extinctive.
Aspecte
specifice acţiunii în dezdăunare derivând
din răspunderea
civilă delictuală_ _____________ 261
§4. Calculul termenului de prescripţie şi repunerea
în termenul de prescripţie___________________ 263
Secţiunea a 4-a. Aspecte ale prescripţiei acţiunii în
răspunderea civilă delictuală când fapta ilicită imputată
este şi infracţiune_ ___________________________ 264
XVI Răspunderea civilă delictuală
Secţiunea a 5-a. Concluzii cu privire la utilitatea unei
reglementări uniformizate a prescripţiei acţiunii în
răspundere civilă _ ___________________________ 276
Capitolul VII. Corelarea instituţiei răspunderii civile
delictuale cu instituţii conexe din dreptul civil
şi cu alte ramuri de drept_______________________ 279
Secţiunea 1. Consideraţii introductive_ ______________ 279
§1. Locul răspunderii civile delictuale în cadrul
răspunderii generale (sociale) şi al răspunderii
juridice__________________________________ 279
§2. Specificul răspunderii civile delictuale__________ 280
Secţiunea a 2-a. Răspunderea civilă delictuală
şi instituţii conexe ale dreptului civil______________ 281
§1. Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea
civilă contractuală_________________________ 281
1.1. Raportul dintre aceste două instituţii şi criteriul
de stabilire a existenţei răspunderii
contractuale____________________________ 281
1.2. Diferenţe de regim juridic între cele două
tipuri de răspundere_ _____________________ 286
1.2.1. Capacitatea persoanei responsabile_____ 286
1.2.2. Întinderea obligaţiei de dezdăunare______ 289
1.2.3. Caracterul solidar sau divizibil al
obligaţiei de dezdăunare_________________ 291
1.2.4. Modul de probă al culpei (vinovăţiei)_____ 292
1.2.5. Convenţiile de nerăspundere___________ 294
1.2.6. Punerea în întârziere a debitorului_______ 297
1.2.7. Termenele de prescripţie a acţiunii în
răspundere civilă delictuală, respectiv
contractuală__________________________ 298
1.3. Problema cumulului celor două
responsabilităţi (răspunderi)________________ 301
1.4. Este distincţia între răspunderea civilă
delictuală şi cea contractuală artificială?_______ 309
§2. Răspunderea civilă delictuală şi contractul de
asigurare de răspundere civilă________________ 313
2.1. Limitele riscului asigurabil în materie de
răspundere civilă_________________________ 313
Cuprins XVII
2.2. Specificităţi ale contractului de asigurare în cazul
asigurării obligatorii vizând răspunderea civilă
delictuală_______________________________ 315
2.2.1. Natura raporturilor juridice dintre părţile
implicate în cazul unui accident auto ce a atras
răspunderea civilă a unei persoane asigurate în
baza contractului de asigurare obligatorie
(Legea nr. 136/1995, Capitolul III)_________ 316
2.2.2. Consecinţe practice derivând din aspectele
specifice ale contractului de asigurare
obligatorie____________________________ 319
Secţiunea a 3-a. Răspunderea civilă delictuală
şi instituţii conexe din alte ramuri de drept_ ________ 321
§1. Răspunderea penală şi răspunderea civilă
delictuală. Aspecte esenţiale_________________ 321
§2. Răspunderea contravenţională şi răspunderea
civilă delictuală____________________________ 332
§3. Răspunderea administrativă pentru fapte
anticoncurenţiale şi răspunderea civilă
delictuală_ _______________________________ 336
Capitolul VIII. Răspunderea civilă delictuală în
dreptul Uniunii Europene şi în jurisprudenţa Curţii
Europene a Drepturilor Omului___________________ 342
Secţiunea 1. Răspunderea civilă delictuală
în dreptul Uniunii Europene (dreptul comunitar)_____ 342
§1. Răspunderea civilă a statelor membre pentru
încălcarea dreptului comunitar________________ 343
§2. Răspunderea civilă a persoanelor de drept privat
pentru încălcarea dreptului comunitar__________ 352
§3. Răspunderea civilă a instituţiilor comunitare
pentru încălcarea dreptului comunitar__________ 357
Secţiunea a 2-a. Răspunderea civilă delictuală în
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului_ _ 360
Bibliografie______________________________________ 367
Index _ _________________________________________ 377


Titlu: Raspunderea civila delictuala
Subtitlu: in reglementarea noului Cod civil, a Codului civil din 1864 si a dreptului european
Autori: Paul Pricope
Editura: Hamangiu
Pagini: 400
Data aparititei: 21 Decembrie 2012
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-908-2

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec