Raporturile patrimoniale dintre soti potrivit noului Cod civil

Raporturile patrimoniale dintre soti potrivit noului Cod civil
Preț: 27,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 200
Categoria: Familiei

DESCRIERE

Data: 17.03.2011
200 pagini


Lucrarea de fata analizeaza problematica raporturilor patrimoniale dintre soti in reglementarea noului Cod civil, autorul asumandu-şi misiunea de a exprima in premiera judecati asupra unor institutii juridice noi, multe dintre ele nereglementate pana acum in sistemul de drept roman.

Autorul semnaleaza şi concretizeaza importanta instituirii, prin norme juridice, de noi drepturi patrimoniale care se nasc intre soti, dar care izvorasc din situatii ce se consuma in sfera raporturilor personale dintre aceştia, evidentiind dominanta din noile reglementari, şi anume libertatea alegerii regimului matrimonial şi posibilitatea mutabilitatii lui in timpul casatoriei.Cuprins
Capitolul I. Libertatea alegerii regimului matrimonial – o nouă
viziune asupra reglementării raporturilor patrimoniale
dintre soţi în Noul Cod civil, armonizată cu normele europene __ 1
Secţiunea 1. Consideraţii introductive ________________________ 1
§1. Căsătoria – izvorul raporturilor patrimoniale dintre soţi ____ 1
§2. Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi _____________ 3
2.1. Raporturile patrimoniale dintre soţi în Codul civil ______ 3
2.2. Raporturile patrimoniale dintre soţi în sistemul
Codului familiei __________________________________ 5
Secţiunea a 2-a. Necesitatea reglementării raporturilor
patrimoniale dintre soţi în acord cu noile realităţi
social-economice şi armonizarea ei cu legislaţiile
europene ___________________________________________ 10
§1. Preliminarii _________________________________________ 10
§2. Reconsiderarea raporturilor de familie în Noul Cod civil ___ 12
§3. Libertatea alegerii regimului matrimonial în viziunea
noului Cod civil. Consacrarea principiului ______________ 14
Capitolul al II-lea. Regimul juridic al raporturilor patrimoniale dintre
soţi în noul Cod civil, în contextul revenirii la posibilitatea
încheierii convenţiilor matrimoniale _______________________ 17
Secţiunea 1. Consideraţii introductive _______________________ 17
§1. Preliminarii _________________________________________ 17
§2. Delimitări terminologice privind noţiunea de regim
matrimonial. Regimul primar – caracterizare _____________ 18
Secţiunea a 2-a. Regimul primar imperativ în noul Cod civil
român ______________________________________________ 22
§1. Preliminarii _________________________________________ 22
§2. Norme imperative care guvernează raporturile patrimoniale
dintre soţi în perioadele normale ale convieţuirii lor ______ 23
2.1. Locuinţa familiei _________________________________ 23
2.2. Drepturile locative asupra locuinţei închiriate ________ 32
Raporturile patrimoniale dintre soţi X potrivit noului Cod civil
2.3. Cheltuielile căsătoriei _____________________________ 33
2.4. Veniturile încasate din profesie _____________________ 35
2.5. Mandatul convenţional ___________________________ 35
2.5.1. Consideraţii privind instituţia mandatului
convenţional dintre soţi ________________________________ 37
2.5.1.1. Mandatul convenţional în regimul comunităţii
legale _______________________________________________ 37
2.5.1.2. Mandatul convenţional dintre soţi în regimul
matrimonial al separaţiei de bunuri ______________________ 41
2.5.1.3. Mandatul convenţional dintre soţi în regimul
matrimonial al comunităţii convenţionale _________________ 42
2.6. Independenţa patrimonială a soţilor _________________ 44
2.7. Dreptul la informare ______________________________ 45
§3. Norme imperative, de bază, aplicabile raporturilor
patrimoniale dintre soţi în perioadele de criză a vieţii
conjugale __________________________________________ 46
3.1. Mandatul judiciar. Reglementare ___________________ 46
3.2. Actele de dispoziţie care pun în pericol grav interesele
familiei _________________________________________ 49
Secţiunea a 3-a. Alegerea regimului matrimonial. Teoria
convenţiei matrimoniale _______________________________ 51
§1. Convenţia matrimonială – contractul soţilor care consfinţeşte
alegerea unui regim matrimonial convenţional ___________ 51
§2. Delimitarea convenţiei matrimoniale de anumite instituţii
sau situaţii juridice cu care are elemente de tangenţă _____ 53
§3. Principiile convenţiilor matrimoniale ____________________ 60
3.1. Principiul libertăţii convenţiilor matrimoniale _________ 60
3.2. Principiul imutabilităţii ___________________________ 64
3.3. Principiul accesorialităţii __________________________ 65
§4. Caracterele juridice ale convenţiei matrimoniale __________ 66
4.1. Act complex ____________________________________ 66
4.2. Act juridic solemn _______________________________ 68
4.3. Act sinalagmatic _________________________________ 69
4.4. Act cu caracter public ____________________________ 70
4.5. Act cu caracter personal __________________________ 72
§5. Condiţiile de validitate a convenţiei matrimoniale _________ 73
5.1. Părţile convenţiei ________________________________ 74
5.2. Condiţii de fond _________________________________ 74
5.2.1. Capacitatea de a contracta ________________________ 74
Cuprins XI
5.2.2. Consimţământul ________________________________ 76
5.2.3. Obiectul convenţiei matrimoniale __________________ 77
5.2.4. Cauza în convenţiile matrimoniale _________________ 78
5.2.5. Simulaţia în convenţiile matrimoniale ______________ 80
5.2.5.1. Sediul materiei ________________________________ 80
5.2.5.2. Simulaţia sub forma fictivităţii în convenţiile
matrimoniale _________________________________________ 82
5.2.5.3. Simulaţia deghizată în convenţiile matrimoniale ____ 83
5.2.6. Limitele simulaţiei _______________________________ 84
5.2.7. Mijloace procedurale de apărare a drepturilor
şi intereselor terţilor în cazul simulaţiei în convenţia
matrimonială _________________________________________ 86
5.3. Condiţii de formă ________________________________ 89
5.3.1. Autenticitatea convenţiilor matrimoniale ____________ 89
5.3.2. Publicitatea legală a convenţiilor matrimoniale _______ 91
5.3.3. Momentul încheierii convenţiei matrimoniale
şi intrarea ei în vigoare ________________________________ 93
5.4. Restricţii la încheierea convenţiei matrimoniale
în noul Cod civil – aspect al întinderii libertăţii
alegerii regimului matrimonial _____________________ 94
5.5. Efectele convenţiei matrimoniale ___________________ 97
Capitolul al III-lea. Regimurile matrimoniale reglementate
de noul Cod civil _______________________________________ 100
Secţiunea 1. Regimul comunităţii legale _____________________100
§1. Consideraţii introductive _____________________________100
1.1. Precizări prealabile ______________________________ 100
1.2. Constituirea maselor de bunuri comune şi bunuri
proprii: regula şi excepţia ________________________ 101
§2. Drepturile soţilor asupra bunurilor comune _____________103
2.1. Reglementare __________________________________103
2.2. Comparaţie între Codul familiei şi noul Cod civil _____104
§3. Datoriile soţilor şi urmărirea lor în noul regim matrimonial
al comunităţii legale ________________________________105
3.1. Prezentare comparativă a legislaţiei în vigoare
cu cea din viitorul Cod civil ______________________ 105
3.2. Regimul juridic al datoriilor comune ale soţilor ______109
3.3. Regimul juridic al obligaţiilor personale ale soţilor în
regimul comunităţii legale ________________________ 110
Raporturile patrimoniale dintre soţi XII potrivit noului Cod civil
3.4. Regimul juridic al raporturilor patrimoniale dintre soţi,
examinat prin prisma Legii nr. 31/1990 raportat la noul
Cod civil ______________________________________112
3.5. Încetarea şi lichidarea regimului comunităţii legale ___ 116
Secţiunea a 2-a. Regimul matrimonial al separaţiei de bunuri ___ 119
§1. Consideraţii generale ________________________________119
§2. Caracteristica regimului de separaţie ___________________ 121
§3. Separaţia patrimoniului ______________________________ 122
§4. Administrarea bunurilor ______________________________122
§5. Lichidarea regimului de separaţie ______________________ 123
Secţiunea a 3-a. Regimul matrimonial al comunităţii
convenţionale ______________________________________ 125
§1. Consideraţii generale ________________________________125
§2. Constituirea maselor de bunuri proprii şi comune ________127
§3. Administrarea bunurilor ______________________________127
§4. Dizolvarea şi lichidarea regimului matrimonial
convenţional ______________________________________ 127
Secţiunea a 4-a. Reguli comune aplicabile lichidării oricărui
tip de regim matrimonial _____________________________128
§1. Preliminarii ________________________________________ 128
§2. Dreptul la compensaţie ______________________________128
§3. Modificarea judiciară a regimului matrimonial ___________ 129
Secţiunea a 5-a. Efecte speciale în raporturile patrimoniale
dintre soţi generate de culpa unuia dintre aceştia la
desfacerea căsătoriei _________________________________ 130
§1. Dreptul la despăgubiri pentru soţul nevinovat de
divorţ ____________________________________________130
§2. Prestaţia compensatorie ______________________________ 131
§3. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi – aspect al
raporturilor patrimoniale dintre soţi după divorţ _________133
Capitolul al IV-lea. Clauza de preciput – expresie a libertăţii
convenţionale a soţilor __________________________________135
Secţiunea 1. Scurt istoric al naşterii preciputului ______________ 135
Secţiunea a 2-a. Ce este clauza de preciput şi delimitarea
noţiunii ei __________________________________________138
§1. Sediul materiei _____________________________________ 138
§2. Noţiunea de preciput ________________________________ 139
Cuprins XIII
§3. Părţile clauzei de preciput ____________________________140
§4. Obiectul clauzei de preciput __________________________ 141
§5. Este compatibilă, oare, clauza de preciput cu regimul
matrimonial al separaţiei de bunuri şi cu cel al
comunităţii legale? _________________________________142
5.1. În regimul separaţiei de bunuri ____________________ 143
5.2. În regimul comunităţii legale ______________________ 144
§6. Natura juridică a clauzei de preciput ___________________145
§7. Caracterele clauzei de preciput _______________________146
§8. Executarea clauzei de preciput ________________________147
§9. Consecinţe ale naturii speciale de liberalitate
convenţională a clauzei de preciput ___________________149
9.1. Asemănările cu contractul de donaţie ______________ 149
9.2. Deosebirile clauzei de preciput de donaţie __________ 150
9.3. Asemănări şi deosebiri între clauza de preciput şi
legat __________________________________________ 152
9.4. Clauza de preciput în raport cu legatul prevăzut
de art. 350 noul C. civ. __________________________154
Secţiunea a 3-a. Impactul clauzei de preciput asupra
partajului moştenirii _________________________________ 156
§1. Consideraţii preliminare ______________________________ 156
§2. Aspecte practice legate de aplicarea clauzei de
preciput în cazul devoluţiunii legale ___________________ 158
§3. Clauza de preciput şi devoluţiunea testamentară _________162
§4. Concluzii. Importanţa reglementării clauzei de preciput ___ 164
Capitolul al V-lea. Aspecte de drept internaţional privat în noul
Cod civil în materia raporturilor patrimoniale dintre soţi _____ 166
§1. Preliminarii ________________________________________ 166
§2. Legea aplicabilă regimului matrimonial _________________ 167
Bibliografie _______________________________________________171
Index alfabetic ____________________________________________179

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.065 sec