Raportarea financiară la nivelul grupurilor de societăți

Raportarea financiară la nivelul grupurilor de societăți
Preț: 75,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 455
Format: 17x24
Categoria: Contabilitate

DESCRIERE

Descriere:Am prezentat în lucrarea noastră impactul luării în considerare a formelor de restructurare privitor la identificarea dobânditorului controlului în toate împrejurările, inclusiv în situaţiile specifice precum cazul achiziţiilor în etape. Totodată, scopul propus a fost să arătăm faptul că analiza situaţiilor financiare ale grupurilor de societăţi prezintă anumite aspecte particulare, spre deosebire de analiza situaţiilor financiare individuale, care derivă din particularităţile grupului ca entitate raportoare. Spre exemplu, analiza raportării pe segmente a unui grup, pe baza informaţiilor prezentate în notele explicative la situaţiile financiare, poate evidenţia strategia corporativă a grupului, precum şi importanţa anumitor segmente în activitatea grupului respectiv. Întrucât considerăm că raportarea financiară a grupurilor de societăţi din zilele noastre necesită o abordare complexă şi integrată, am căutat să subliniem şi aspectele referitoare la modalităţile de guvernare, evidenţiind formele adecvate de guvernare pentru organizaţiile de grup din ţara noastră. Nu am omis nici aspectele privitoare la specificul procedurilor de audit al situaţiilor financiare consolidate.

Nutrim speranţa că eforturile noastre transpuse în elaborarea acestei cărţi pot reprezenta cea mai bine primită formă de omagiu pe care o putem oferi în amintirea profesorilor noştri Mihail Epuran şi Valer Pop, cărora le datorăm formarea şi creşterea noastră profesională, dar şi umană. Cuvintele, oricât ar fi de bine alese, nu pot exprima recunoştinţa noastră. Intenţia noastră de „a duce flacăra mai departe” ar putea fi regăsită de-a lungul filelor acestui volum, care însumează eforturile noastre de a concentra esenţialul privind metodele de întocmire a situaţiilor financiare consolidate, încercând să prezentăm cele mai elocvente soluţii de rezolvare.Autorii
Cuprins
Prefaţă ....................................................................................................................................... 11
Către cititor .............................................................................................................................. 13
Capitolul 1. Grupurile de societăţi – geneză, definiţii şi delimitări conceptuale ................ 15
1.1. Grupul – problematică, concept, premise ...................................................................... 15
1.1.1. Structura de grup. Problematică şi apariţie .......................................................... 15
1.1.2. Conceptul de conturi de grup ............................................................................... 17
1.1.3. Grupul ca ansamblu de entităţi ............................................................................ 19
1.1.4. Diverse interpretări ale noţiunii de grup de societăţi ........................................... 21
1.2. Tipologia grupurilor de societăţi ................................................................................... 31
1.2.1. Clasificare în funcţie de dimensiunea grupului ................................................... 32
1.2.2. Clasificare în funcţie de structura juridică ........................................................... 32
1.2.3. Clasificare în funcţie de natura activităţii ............................................................ 34
1.2.4. Clasificare în funcţie de localizarea geografică a activităţilor ............................. 34
1.2.5. Clasificare în funcţie de legăturile existente între societăţile grupului ................ 36
1.3. Avantajele şi limitele grupurilor de societăţi ................................................................. 40
Capitolul 2. Standarde şi reglementări privind consolidarea conturilor ............................ 43
2.1. Rolul şi importanţa conturilor consolidate .................................................................... 43
2.2. Utilitatea conturilor consolidate .................................................................................... 45
2.2.1. Conturile consolidate ca instrument de gestiune ................................................. 46
2.2.2. Conturile consolidate ca instrument de comunicare exterioară grupului ............. 47
2.3. Necesitatea normalizării contabilităţii consolidate ........................................................ 50
2.3.1. Reglementări la nivel european privind consolidarea conturilor ......................... 51
2.3.2. Standarde internaţionale privind consolidarea conturilor .................................... 54
2.4. Evoluţia reglementărilor cu privire la conturile consolidate în România ...................... 57
Capitolul 3. Stabilirea perimetrului de consolidare şi organizarea procesului de
consolidare a conturilor ........................................................................................................... 63
3.1. Consolidarea conturilor – un proces de tipul Intrări – Prelucrări – Ieşiri ...................... 63
3.2. Aria de consolidare, procentajul de control şi procentajul de interes ............................ 64
3.2.1. Perimetrul sau aria de consolidare a conturilor.................................................... 64
3.2.2. Procentajul de control .......................................................................................... 71
3.2.3. Procentajul de interes........................................................................................... 75
3.2.4. Procentajul de integrare ....................................................................................... 81
3.3. Modalităţi şi tehnici de consolidare a conturilor ........................................................... 88
3.3.1. Modalităţi de consolidare .................................................................................... 88
3.3.2. Tehnici de consolidare ......................................................................................... 89
3.4. Etapele consolidării conturilor..................................................................................... 101
Raportarea financiară l 8 a nivelul grupurilor de societăţi
Capitolul 4. Operaţiuni de preconsolidare – retratarea situaţiilor financiare individuale
ale societăţilor intrate în perimetrul de consolidare ....................................... 105
4.1. Principii şi reguli contabile aplicabile conturilor consolidate...................................... 105
4.2. Pregătirea datelor în vederea consolidării.................................................................... 110
4.2.1. Determinarea procedurilor contabile şi de control ale grupului......................... 110
4.2.2. Operaţiunile de omogenizare ............................................................................. 112
4.3. Recunoaşterea impozitelor amânate ............................................................................ 114
4.4. Retratări de omogenizare privind diversele structuri ale situaţiilor financiare ............ 117
4.4.1. Retratări de omogenizare privind imobilizările necorporale şi corporale .......... 117
4.4.2. Retratări de omogenizare privind stocurile ........................................................ 124
4.4.3. Retratări de omogenizare privind instrumentele financiare ............................... 128
4.4.4. Retratări de omogenizare privind veniturile ...................................................... 128
4.4.5. Retratări de omogenizare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli ...... 128
4.4.6. Ajustările generate de recunoaşterea şi derecunoaşterea unor elemente............ 130
4.4.7. Retratările privind eliminarea incidenţelor fiscale ............................................. 131
4.5. Maniera de realizare practică a retratărilor specifice consolidării ............................... 134
Capitolul 5. Operaţiunile de consolidare propriu-zisă ........................................................ 137
5.1. Cumularea conturilor retratate ..................................................................................... 137
5.2. Eliminarea conturilor, operaţiilor reciproce şi a rezultatului intern ............................. 138
5.2.1. Reconcilierea conturilor reciproce ..................................................................... 139
5.2.2. Eliminarea conturilor reciproce ......................................................................... 141
5.2.3. Eliminarea rezultatelor interne .......................................................................... 146
5.3. Eliminarea titlurilor în contrapartidă cu cota-parte din capitalurile proprii existente
în momentul achiziţiei ................................................................................................. 158
5.3.1. Eliminarea titlurilor deţinute la filiale ............................................................... 159
5.3.2. Eliminarea titlurilor deţinute la entităţile controlate în comun .......................... 162
5.3.3. Eliminarea titlurilor deţinute la o întreprindere asociată ................................... 164
5.4. Redactarea conturilor consolidate ............................................................................... 167
Capitolul 6. Metode de consolidare a conturilor ................................................................. 171
6.1. Caracterizarea generală a metodelor de consolidare .................................................... 171
6.2. Consolidarea conturilor prin metoda integrării globale ............................................... 173
6.2.1. Conţinut, etape şi prezentarea informaţiilor ...................................................... 173
6.2.2. Cazuri practice ................................................................................................... 178
6.3. Consolidarea conturilor prin metoda integrării proporţionale ..................................... 205
6.3.1. Conţinut, etape şi prezentarea informaţiilor ...................................................... 205
6.3.2. Cazuri practice ................................................................................................... 211
6.4. Consolidarea conturilor prin metoda punerii în echivalenţă ........................................ 230
6.4.1. Conţinut, etape şi prezentarea informaţiilor ...................................................... 230
6.4.2. Cazuri practice ................................................................................................... 235
Capitolul 7. Particularităţi ale procesului de consolidare a conturilor în grupurile
multinaţionale – conversia conturilor străine ...................................................................... 247
7.1. Clasificarea activităţilor din străinătate ....................................................................... 247
7.2. Conversia situaţiilor financiare ale societăţilor străine ................................................ 250
7.2.1. Conversia tranzacţiilor efectuate în monedă străină .......................................... 250
7.2.2. Conversia situaţiilor financiare exprimate în monedă străină ............................ 252
Cuprins 9
7.3. Alegerea metodei de conversie .................................................................................... 252
7.4. Prezentarea metodelor de conversie ............................................................................ 255
7.4.1. Metoda cursului istoric ...................................................................................... 255
7.4.2. Metoda cursului de închidere ............................................................................ 257
7.5. Cazuri practice ............................................................................................................. 258
Capitolul 8. Metoda achiziţiei în viziunea IFRS 3 „combinări de întreprinderi” ............ 267
8.1. Obiectivul IFRS 3 şi principalele modificări aduse de versiunea sa revizuită
din anul 2008 ............................................................................................................... 268
8.2. Aria de aplicabilitate a IFRS 3 .................................................................................... 273
8.2.1. Identificarea unei combinări de întreprinderi .................................................... 274
8.2.2. Metoda de contabilizare a combinărilor de întreprinderi ................................... 275
8.2.3. Cazuri practice ................................................................................................... 281
8.3. Combinări de întreprinderi realizate fără transferul unei contravalori şi îndrumări
suplimentare ale IFRS 3 revizuit în ceea ce priveşte perioada de evaluare ................. 286
8.4. Combinări de întreprinderi realizate în etape .............................................................. 288
8.5. Prezentarea informaţiilor referitoare la combinările de întreprinderi .......................... 294
Capitolul 9. Situaţiile financiare consolidate ....................................................................... 297
9.1. Obiectivele situaţiilor financiare consolidate şi informaţiile de furnizat ..................... 297
9.2. Teorii privind situaţiile financiare consolidate ............................................................ 299
9.2.1. Teoria proprietăţii (proprietary theory).............................................................. 300
9.2.2. Teoria entităţii (entity theory) ............................................................................ 300
9.2.3. Teoria societăţii-mamă (parent company theory) .............................................. 301
9.2.4. Teoria extinsă a societăţii-mamă (parent company extension theory) ............... 302
9.3. Componenţa situaţiilor financiare consolidate ............................................................ 302
9.3.1. Prezentarea bilanţului consolidat sau a situaţiei poziţiei financiare
consolidate ......................................................................................................... 303
9.3.2. Prezentarea contului de profit şi pierdere consolidat sau a performanţelor
grupului ............................................................................................................. 307
9.3.3. Prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie consolidat ................................... 310
9.3.4. Prezentarea situaţiei variaţiilor capitalurilor proprii consolidată ....................... 313
9.3.5. Prezentarea politicilor contabile şi a notelor explicative consolidate ................ 314
9.3.6. Raportul consolidat al administratorilor ............................................................ 319
9.4. Caz practic de elaborare a situaţiilor financiare consolidate ....................................... 321
Capitolul 10. Analiza financiară a grupurilor de societăţi ................................................. 337
10.1. Abordări contemporane în analiza financiară a grupurilor de societăţi ..................... 337
10.2. Indicatori financiari utilizaţi în analiza grupurilor de societăţi .................................. 338
10.3. Particularităţi ale analizei financiare la nivelul grupurilor de societăţi ..................... 343
10.3.1. Analiza cifrei de afaceri ................................................................................. 343
10.3.2. Analiza performanţelor grupului pe baza valorii economice adăugate
şi a valorii de piaţă adăugate .......................................................................... 345
10.3.3. Analiza indicatorilor de rezultate ................................................................... 350
10.3.4. Analiza ratelor de rentabilitate ....................................................................... 357
10.3.5. Analiza indicatorilor de gestiune (eficienţă operaţională) a grupului ............ 363
10.3.6. Analiza echilibrului financiar ......................................................................... 364
10.3.7. Analiza perspectivei investiţionale a grupului ............................................... 366
Raportarea financiară l 10 a nivelul grupurilor de societăţi
10.3.8. Analiza situaţiei nete ...................................................................................... 367
10.3.9. Analiza fluxurilor de trezorerie ...................................................................... 368
10.3.10. Elemente privind analiza calitativă a situaţiilor financiare consolidate ....... 370
Capitolul 11. Guvernanţa corporativă ................................................................................. 371
11.1. Conceptul de guvernanţă corporativă ........................................................................ 371
11.2. Teorii economice care au stat la baza dezvoltării conceptului de guvernanţă
corporativă ................................................................................................................. 377
11.2.1. Teoria agenţiei (agency theory) ..................................................................... 377
11.2.2. Teoria administraţiei (stewardship theory) .................................................... 380
11.2.3. Teoria părţilor interesate (stakeholder theory) ............................................... 382
11.2.4. Teoria politicii firmei ..................................................................................... 383
11.3. Necesitatea şi obiectivele guvernanţei corporative .................................................... 384
11.4. Modele consacrate de guvernanţă corporativă........................................................... 389
11.4.1. Modelul de guvernanţă corporativă anglo-saxon ........................................... 392
11.4.2. Modelul de guvernanţă corporativă german .................................................. 395
11.4.3. Modelul de guvernanţă corporativă japonez .................................................. 397
11.5. Avantajele guvernanţei corporative ........................................................................... 399
11.6. Adoptarea unui model de guvernanţă pentru grupurile de societăţi .......................... 402
11.7. Scandalurile financiare din ultimul deceniu şi impactul asupra credibilităţii
raportării financiare şi asupra guvernanţei corporative ............................................. 406
11.8. Corelaţia comunicare financiară – guvernanţă corporativă – responsabilitate socială
la nivelul grupurilor de societăţi ................................................................................ 411
11.9. Impactul guvernanţei corporative asupra performanţelor grupurilor de societăţi ...... 417
11.10. Guvernanţa corporativă în România ........................................................................ 420
Capitolul 12. Auditarea situaţiilor financiare consolidate .................................................. 425
12.1. Aspecte generale privind auditarea situaţiilor financiare consolidate ....................... 425
12.1.1. Misiunea de auditare a situaţiilor financiare consolidate ............................... 426
12.1.2. Manualul de consolidare a conturilor ............................................................ 428
12.2. Internaţionalizarea auditului ...................................................................................... 428
12.3. Strategia generală de audit, înţelegerea grupului, a componentelor sale
şi a mediilor în care activează .................................................................................... 431
12.4. Raportul auditorilor privind conturile consolidate..................................................... 434
12.5. Auditarea procesului de consolidare a conturilor ...................................................... 440
Bibliografie ............................................................................................................................. 447

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.166 sec