Proprietatea comuna

Proprietatea comuna
Preț: 40,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-673-122-5
Anul publicării: 2013
Pagini: 416
Categoria: Civil

DESCRIERE

Lucrarea Proprietatea comuna se adreseaza tuturor celor dornici sa cunoasca problematica proprietatii comune in viziunea noilor dispozitii legale ale Codului civil. In acest context, in lucrare sunt prezentate notiunea si formele dreptului de proprietate comuna: proprietatea pe cote-parti (coproprietatea) si in devalmasie (devalmasia), precum si principalele asemanari si deosebiri dintre acestea.

Cartea Proprietatea comuna constituie, pentru teoreticieni o baza in vederea continuarii si aprofundarii cercetarii dreptului de proprietate comuna, pentru practicieni – un ajutor concret in solutionarea practica a complexelor probleme ce se ridica in relatiile dintre persoane, iar pentru cei ce doresc sa patrunda in tainele dreptului – un indreptar pretios al comportamentului pe care trebuie sa-l aiba in exercitarea si apararea drepturilor lor de proprietate comuna ce are ca obiect un bun comun, apartinand mai multor titulari care exercita concomitent si concurent atributele de folosinta, posesie si dispozitie asupra bunului comun.
Date tehnice

Titlu: Proprietatea comuna
Pret: 40,00 RON
ISBN: 978-606-673-122-5.
Format: Academic
Pagini: 416Cuprins 403
Cuprins
Titlul I. Caracterizarea generală a dreptului de
proprietate comună ........................................................ 9
Capitolul I. Consideraţii generale cu privire la dreptul de
proprietate ................................................................. 10
Secţiunea 1. Definiţia dreptului de proprietate ........................ 11
1. Scurtă prezentare istorică a evoluţiei dreptului de proprietate ..... 11
2. Definiţia dreptului de proprietate ......................................... 17
Secţiunea a 2-a. Caracterele generale ale dreptului de
proprietate ................................................................................... 20
1. Dispoziţii legale .................................................................... 20
2. Caracterul exclusiv ............................................................... 21
3. Caracterul absolut ................................................................. 22
Secţiunea a 3-a. Conţinutul juridic al dreptului de
proprietate ................................................................................... 28
1. Reglementare legală ............................................................. 28
2. Posesia .................................................................................. 28
3. Folosinţa ............................................................................... 30
4. Dispoziţia .............................................................................. 32
Capitolul II. Noţiunea şi formele dreptului de proprietate
comună ...................................................................... 34
Secţiunea 1. Cu privire la modalităţile dreptului de
proprietate ................................................................................... 34
1. Noţiunea şi modalităţile dreptului de proprietate ................. 34
2. Proprietatea anulabilă ........................................................... 36
3. Proprietatea rezolubilă .......................................................... 38
Secţiunea a 2-a. Consideraţii generale privind
reglementarea legală a dreptului de proprietate comună ....... 43
1. Evoluţia istorică a reglementărilor dreptului de proprietate
comună în dreptul românesc ................................................ 43
404 Dumitru Lupulescu • Proprietatea comună
2. Reglementarea legală actuală a dreptului de proprietate
comună ................................................................................. 45
3. Unele observaţii şi propuneri de lege ferenda pe
marginea reglementării de către Codul civil a dreptului
de proprietate comună .......................................................... 49
Secţiunea a 3-a. Formele dreptului de proprietate comună.... 55
1. Reglementare legală ............................................................. 55
2. Unele opinii în legătură cu formele dreptului de
proprietate comună şi critica acestora .................................. 57
Secţiunea a 4-a. Noţiunea, caracterele şi definiţia dreptului
de proprietate comună pe cote-părţi ......................................... 64
1. Caracterizarea generală a dreptului de proprietate
comună pe cote-părţi ............................................................ 64
2. Noţiunea şi determinarea întinderii cotei-părţi din
dreptul de proprietate comună .............................................. 67
3. Principalele particularităţi în exercitarea coproprietăţii ....... 71
4. Exercitarea dreptului de proprietate asupra cotei-părţi
din dreptul de proprietate comună ........................................ 76
5. Caracterele generale ale dreptului de proprietate comună
pe cote-părţi .......................................................................... 77
6. Definiţia dreptului de proprietate comună pe cote-părţi ....... 84
7. Coproprietatea forţată. Caracterizare generală ..................... 85
Secţiunea a 5-a. Noţiunea, caracterele şi definiţia dreptului
de proprietate comună în devălmăşie ....................................... 89
1. Reglementare legală ............................................................. 89
2. Delimitarea între dreptul de proprietate comună în
devălmăşie şi comunitatea legală de bunuri ......................... 93
3. Trăsăturile caracteristice dreptului de proprietate
comună în devălmăşie .......................................................... 96
4. Definiţia dreptului de proprietate comună în devălmăşie ... 102
Capitolul III. Comparaţie între dreptul de proprietate
comună pe cote-părţi şi dreptul de proprietate
comună în devălmăşie ........................................... 104
Secţiunea 1. Principalele asemănări între cele două forme
ale dreptului de proprietate comună ...................................... 104
Cuprins 405
Secţiunea a 2-a. Principalele deosebiri între dreptul de
proprietate comună pe cote-părţi şi dreptul de proprietate
comună în devălmăşie ................................................ 105
Titlul II. Dreptul de proprietate comună pe cote-părţi .... 111
Capitolul I. Natura juridică a dreptului de proprietate
comună pe cote-părţi .................................................................... 113
Secţiunea 1. Principalele teorii privitoare la natura
juridică a dreptului de proprietate comună pe cote-părţi .... 113
1. Teoria romaniştilor moderni ............................................... 113
2. Teoria clasică ...................................................................... 115
3. Teoria pluralităţii de drepturi de proprietate ....................... 118
4. Teoria proprietăţii colective................................................ 119
5. Teoria coproprietăţii – drept real sui generis ...................... 121
Secţiunea a 2-a. Dreptul de proprietate comună pe
cote-părţi – modalitate a dreptului de proprietate ................ 123
1. Consideraţii preliminare cu privire la dreptul de
proprietate comună pe cote-părţi – modalitate a dreptului
de proprietate ...................................................................... 123
2. Reglementare legală ........................................................... 125
Capitolul II. Coproprietatea obişnuită ....................................... 129
Secţiunea 1. Principalele trăsături ce caracterizează
coproprietatea obişnuită .......................................................... 129
Secţiunea a 2-a. Modurile de dobândire a dreptului de
proprietate comună pe cote-părţi ............................................ 133
1. Reglementare legală ........................................................... 133
2. Moştenirea legală şi testamentară ...................................... 135
3. Convenţia ........................................................................... 137
4. Crearea sau producerea în comun a unui bun de două
sau mai multe persoane ...................................................... 137
5. Accesiunea şi ocupaţiunea ................................................. 138
6. Transformarea proprietăţii devălmaşe în coproprietate ...... 140
7. Moduri de dobândire în coproprietate a proprietăţii
publice ................................................................................ 140
406 Dumitru Lupulescu • Proprietatea comună
Secţiunea a 3-a. Încetarea coproprietăţii ................................ 144
1. Modurile de stingere a coproprietăţii prevăzute de lege ..... 144
2. Partajul. Reglementare legală ............................................. 146
3. Formele partajului ............................................................. 149
4. Condiţii de fond ale partajului judiciar ............................... 151
5. Modalităţile de sistare a coproprietăţii ori indiviziunii
prin partaj ........................................................................... 153
6. Efectele juridice ale partajului ............................................ 155
7. Reguli privind plata pasivului moştenirii. Excepţiile de
la divizarea de drept a pasivului moştenirii ........................ 160
Capitolul III. Coproprietatea forţată .......................................... 163
Secţiunea 1. Caracterizare generală ....................................... 163
1. Noţiunea de coproprietate forţată ....................................... 163
2. Caracterele coproprietăţii forţate ........................................ 165
3. Regimul juridic general al coproprietăţii forţate ................ 168
Secţiunea a 2-a. Cazurile de coproprietate forţată ................ 170
1. Reglementare legală ........................................................... 170
2. Coproprietatea forţată asupra despărţiturilor comune
dintre două fonduri vecine .................................................. 171
3. Coproprietatea forţată asupra bunurilor comune
necesare sau utile pentru folosirea a două imobile vecine .. 178
4. Coproprietatea forţată asupra părţilor comune din
clădirile cu mai multe etaje sau apartamente ...................... 181
5. Proprietatea periodică ......................................................... 197
6. Coproprietatea asupra bunurilor ce constituie amintiri de
familie ................................................................................. 204
7. Coproprietatea asupra bunurilor afectate utilizării a două
sau a mai multor fonduri ..................................................... 207
Capitolul IV. Exercitarea şi apărarea dreptului de proprietate
comună pe cote-părţi ...................................................... 208
Secţiunea 1. Exercitarea dreptului de proprietate comună
pe cote-părţi .............................................................................. 208
1. Consideraţii generale .......................................................... 208
Cuprins 407
2. Particularităţile exercitării atributelor de folosinţă,
posesie şi dispoziţie asupra bunului comun ....................... 212
3. Drepturile coproprietarilor cu privire la cota lor parte
din dreptul de proprietate ................................................... 229
4. Obligaţiile coproprietarilor privind bunul comun ............... 239
Secţiunea a 2-a. Consideraţii generale cu privire la
apărarea dreptului de proprietate ......................................... 242
1. Noţiuni introductive ............................................................ 242
2. Apărarea dreptului de proprietate comună pe cote-părţi
prin mijloace indirecte de drept civil .................................. 245
3. Acţiunea în revendicare ...................................................... 252
4. Acţiunile posesorii .............................................................. 281
Titlul III. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie ... 297
Capitolul I. Natura juridică a dreptului de proprietate
comună în devălmăşie ................................................................. 298
Secţiunea 1. Consideraţii generale cu privire la evoluţia
reglementării dreptului de proprietate comună în
devălmăşie ................................................................................. 299
1. Prezentare istorică .............................................................. 299
2. Cazurile de proprietate comună în devălmăşie ................... 303
Secţiunea a 2-a. Reglementarea dreptului de proprietate
comună în devălmăşie de Codul civil actual ......................... 305
1. Definiţia dreptului de proprietate comună în devălmăşie.
Observaţii critice şi propuneri de lege ferenda ....................... 305
Secţiunea a 3-a. Dreptul de proprietate comună în devălmăşie
şi comunitatea legală de bunuri a soţilor .................... 309
1. Comparaţie între comunitatea de bunuri a soţilor şi
dreptul lor de proprietate comună în devălmăşie ............... 309
2. Unele opinii în legătură cu obiectul dreptului de
proprietate în devălmăşie ................................................... 311
Secţiunea a 4-a. Dreptul de proprietate comună în
devălmăşie – modalitate a dreptului de proprietate .............. 313
408 Dumitru Lupulescu • Proprietatea comună
1. Opinii în legătură cu natura juridică a dreptului de
proprietate comună în devălmăşie şi critica lor .................. 313
2. Dreptul de proprietate în devălmăşie – modalitate a
dreptului de proprietate ...................................................... 319
Capitolul II. Obiectul dreptului de proprietate comună în
devălmăşie ..................................................................................... 321
Secţiunea 1. Modurile de dobândire şi criteriile legale
pentru determinarea bunurilor ce formează obiectul
dreptului de proprietate comună în devălmăşie .................... 321
1. Moduri de dobândire .......................................................... 321
2. Criteriile legale pentru determinarea bunurilor comune,
obiect al dreptului de proprietate în devălmăşie ................ 322
Secţiunea a 2-a. Noţiunea de dobândire, calitatea dobânditorului
şi data dobândirii bunurilor comune................ 323
1. Noţiunea de dobândire ........................................................ 323
2. Calitatea de titular al dreptului de proprietate în devălmăşie .. 324
3. Momentul dobândirii .......................................................... 325
Secţiunea a 3-a. Bunurile proprii ale soţilor. Regim juridic ... 326
1. Categoriile de bunuri proprii ale soţilor prevăzute de
lege ..................................................................................... 326
2. Regimul juridic al bunurilor proprii ................................... 330
Secţiunea a 4-a. Dovada dreptului de proprietate în
devălmăşie cu referire specială la bunurile dobândite de
soţi .............................................................................................. 331
1. Unele particularităţi cu privire la dovada dreptului de
proprietate comună între soţi .............................................. 331
2. Dovada bunurilor proprii .................................................... 332
Capitolul III. Exercitarea şi apărarea dreptului de
proprietate comună în devălmăşie .............................................. 333
Secţiunea 1. Principalele reguli cu privire la exercitarea
dreptului de proprietate comună în devălmăşie ................... 333
1. Consideraţii generale .......................................................... 333
Cuprins 409
2. Regulile generale ce guvernează exercitarea dreptului de
proprietate în devălmăşie ........................................................ 335
Secţiunea a 2-a. Exercitarea dreptului de proprietate
comună în devălmăşie .............................................................. 338
1. Încheierea actelor de conservare, de folosinţă şi de
administrare asupra bunurilor comune .............................. 338
2. Încheierea actelor de înstrăinare şi de grevare a
bunurilor comune .............................................................. 345
Secţiunea a 3-a. Apărarea dreptului de proprietate
comună în devălmăşie .............................................................. 348
1. Consideraţii generale .......................................................... 348
2. Acţiunea în revendicare – principalul mijloc de apărare
a dreptului de proprietate comună în devălmăşie ............... 351
3. Apărarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie
prin acţiunile posesorii ....................................................... 354
Capitolul IV. Încetarea şi lichidarea dreptului de proprietate
comună în devălmăşie .................................................... 360
Secţiunea 1. Consideraţii introductive privind încetarea şi
lichidarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie .. 360
1. Reglementare legală ........................................................... 360
2. Natura juridică a dreptului de proprietate pe perioada de
timp dintre încetarea comunităţii şi până la împărţirea
bunurilor comune ............................................................... 363
Secţiunea a 2-a. Împărţirea bunurilor comune în timpul
regimului comunităţii legale .................................................... 366
1. Împărţirea bunurilor comune la cererea soţilor .................. 366
2. Împărţirea bunurilor comune la cererea creditorilor
personali ai soţilor .................................................................. 369
Secţiunea a 3-a. Partajul bunurilor comune cu ocazia
lichidării comunităţii legale .................................................... 373
1. Reglementare legală ........................................................... 373
2. Partajul bunurilor comune prin învoiala soţilor .................. 375
3. Partajul bunurilor comune prin hotărâre judecătorească .... 380
4. Efectele juridice ale partajului ............................................ 398

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.047 sec