Procedura uzucapiunii - Reglementata de Codul civil din 1864, Decretul-lege nr. 115/1938 si Noul Cod civil

Procedura uzucapiunii - Reglementata de Codul civil din 1864, Decretul-lege nr. 115/1938 si Noul Cod civil
Preț: 38,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 336
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Cartea tratează tema uzucapiunii dintr-un unghi diferit de cele din care este abordată în genere. Aici dreptul substanţial este urmărit din perspectivă procesuală, plecând de la premisa că invocarea uzucapiunii presupune întotdeauna o procedură judiciară; astfel, sunt punctate aspectele referitoare la modalităţile de invocare a uzucapiunii, cerere de chemare în judecată, competenţa de soluţionare, probele în procesul de uzucapiune etc. Sunt analizate atât uzucapiunea lungă şi cea prescurtată, reglementate de Codul civil din 1864, cât şi uzucapiunea tabulară şi cea extratabulară, reglementate de Decretul-lege nr. 115/1938, precum şi prevederile noului Cod civil.


Data aparitiei: 22 noiembrie 2011
Cuprins
TITLUL I. DESPRE LEGEA CIVILĂ _____________________________1
Capitolul I. Despre lege, drept şi dreptate sau ce este
dreptul civil _____________________________________________1
Secţiunea I. Despre dreptate ______________________________2
Secţiunea a II-a. Ce este dreptul? __________________________6
Secţiunea a III-a. Ce este legea? ___________________________9
Secţiunea a IV-a. Relaţia dintre dreptul subiectiv şi lege ________11
Secţiunea a V-a. Despre dreptul civil ca ştiinţă _______________14
Capitolul II. Izvoarele dreptului civil ________________________15
Secţiunea I. Izvoarele dreptului potrivit Codului civil____________16
§1. Legea __________________________________________16
§2. Uzanţele ________________________________________17
§3. Principiile generale ale dreptului______________________19
Secţiunea a II-a. Izvoare de drept nereglementate de
Codul civil ____________________________________________22
§1. Morala__________________________________________22
§2. Jurisprudenţa ____________________________________23
§3. Doctrina ________________________________________24
Capitolul III. Legea civilă__________________________________24
Secţiunea I. Definirea noţiunii _____________________________24
Secţiunea a II-a. Aplicarea legii civile _______________________27
§1. Aplicarea legii civile în timp _________________________27
1. Intrarea în vigoare _______________________________27
2. Perioada de aplicare a legii ________________________28
3. Ieşirea din vigoare a legii __________________________29
§2. Aplicarea legii civile în spaţiu ________________________30
§3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor _______________30
Secţiunea a III-a. Normele de reglementare a dreptului civil _____31
Secţiunea a IV-a. Interpretarea legii civile ___________________33
TITLUL AL II-LEA. RAPORTUL JURIDIC CIVIL __________________35
Capitolul I. Descrierea noţiunii de raport juridic civil __________35
Capitolul II. Despre izvoarele raporturilor juridice civile________36
Secţiunea I. Descrierea izvoarelor _________________________36
INTRODUCERE ÎN STUDIUL XII DREPTULUI CIVIL
Secţiunea a II-a. Problema actului juridic unilateral ca izvor al
raportului juridic civil____________________________________ 38
Capitolul III. Structura raportului juridic civil ________________ 41
Secţiunea I. Părţile raportului juridic civil ____________________ 41
Secţiunea a II-a. Conţinutul raportului juridic civil _____________ 42
§1. Dreptul subiectiv civil ______________________________ 43
1. Definirea dreptului subiectiv civil ____________________ 43
2. Fundamentul şi structura dreptului subiectiv civil _______ 45
3. Clasificarea drepturilor subiective civile ______________ 49
3. 1. Din punct de vedere al modului de naştere ________ 49
3. 2. Din punct de vedere al conţinutului lor____________ 52
3. 3. După utilitatea lor ____________________________ 58
3. 4. După criteriul corelaţiei dintre ele________________ 60
3. 5. După gradul de siguranţă______________________ 60
§2. Obligaţia civilă ___________________________________ 62
1. Definiţia obligaţiei civile ___________________________ 62
2. Clasificarea obligaţiilor____________________________ 62
Secţiunea a III-a. Obiectul raportului juridic civil ______________ 68
§1. Definirea bunului _________________________________ 68
§2. Clasificarea bunurilor ______________________________ 71
1. După caracteristicile fizice_________________________ 72
2. După caracteristicile cinetice_______________________ 74
3. După rezultatul întrebuinţării lor ____________________ 78
4. După însuşirile bunurilor __________________________ 79
5. După posibilitatea înlocuirii ________________________ 80
6. După posibilitatea împărţirii________________________ 81
7. După relaţia juridică dintre ele______________________ 81
8. După posibilitatea aducerii de beneficii_______________ 82
9. După apartenenţa la circuitul civil ___________________ 85
10. Din punct de vedere al certitudinii __________________ 86
11. Din punct de vedere al posibilităţii de a forma
obiectul executării silite _____________________________ 87
TITLUL AL III-LEA. ACTUL JURIDIC CIVIL _____________________ 89
Capitolul I. Despre noţiunea de act juridic civil_______________ 89
§1. Despre diferitele înţelesuri ale noţiunii de act juridic ______ 89
§2. Despre modul de formare a actului juridic civil __________ 91
Capitolul II. Clasificarea actelor juridice ____________________ 92
1. După numărul părţilor ____________________________ 92
2. După interdependenţa obligaţiilor ___________________ 93
CUPRINS XIII
3. După scopul urmărit de părţi _______________________95
4. În funcţie de formă _______________________________98
5. După momentul producerii efectelor _________________99
6. După importanţă_________________________________99
7. După întinderea marjei de negociere________________100
8. După modul de producere a efectelor în timp _________101
Capitolul III. Condiţiile de validitate a actului juridic civil ______102
Secţiunea I. Introducere ________________________________102
Secţiunea a II-a. Capacitatea de a contracta ________________104
Secţiunea a III-a. Consimţământul ________________________106
§1. Introducere _____________________________________106
§2. Condiţiile de validitate a consimţământului_____________107
1. Manifestarea de voinţă să emane de la o persoană
cu discernământ __________________________________107
2. Manifestarea de voinţă să fie serioasă_______________108
3. Consimţământul să fie nu fie viciat__________________109
§3. Eroarea – viciu de consimţământ ____________________109
1. Descriere _____________________________________109
2. Condiţiile legale ale erorii _________________________110
3. Clasificarea erorilor _____________________________115
3. 1. După caracterul acesteia _____________________115
3. 2. După obiectul ei ____________________________116
3. 3. După culpa subiectului de drept aflat în eroare ____116
3. 4. După asumarea riscului erorii __________________116
4. Probarea viciului________________________________117
5. Sancţiunea care intervine în cazul erorii _____________117
§4. Dolul __________________________________________118
1. Descriere _____________________________________118
2. Structura dolului ________________________________118
3. Condiţiile dolului ________________________________119
3. 1. Inducerea în eroare__________________________119
3. 2. Formele dolului _____________________________120
3. 3. Autorul dolului ______________________________120
3. 4. Gravitatea dolului ___________________________120
4. Proba dolului __________________________________121
5. Sancţiunea ____________________________________121
§5. Violenţa________________________________________122
1. Definiţie_______________________________________122
2. Obiectul violenţei _______________________________122
INTRODUCERE ÎN STUDIUL XIV DREPTULUI CIVIL
3. Structura violenţei ______________________________ 123
4. Condiţiile violenţei ______________________________ 123
5. Proba violenţei_________________________________ 125
6. Sancţiunea____________________________________ 125
§6. Leziunea ______________________________________ 125
1. Definiţie ______________________________________ 125
2. Structura leziunii _______________________________ 126
3. Domeniul de aplicare____________________________ 127
4. Proba leziunii__________________________________ 128
5. Sancţiunea____________________________________ 128
Secţiunea a IV-a. Obiectul actului juridic ___________________ 129
§1. Definiţie _______________________________________ 129
§2. Condiţiile obiectului actului juridic ___________________ 129
§3. Condiţiile obiectului obligaţiei_______________________ 130
§4. Sancţiunea_____________________________________ 134
Secţiunea a V-a. Cauza actului juridic civil _________________ 134
§1. Definiţie _______________________________________ 134
§2. Elementele cauzei _______________________________ 134
§3. Condiţiile de valabilitate a cauzei actului juridic_________ 135
§4. Proba cauzei ___________________________________ 137
§5. Sancţiunea_____________________________________ 137
§6. Actele juridice acauzale___________________________ 138
Secţiunea a VI-a. Forma actului juridic civil _________________ 138
§1. Forma cerută pentru validitatea actului juridic __________ 139
1. Cazuri de acte juridice supuse condiţiei de formă
ad validitatem ___________________________________ 139
2. Condiţii speciale pentru respectarea formei
ad validitatem ___________________________________ 142
3. Sancţiunea nerespectării condiţiei ad validitatem ______ 143
§2. Forma cerută ad probationem ______________________ 143
1. Cazuri de acte juridice supuse condiţiei de formă
ad probationem __________________________________ 143
2. Sancţiunea nerespectării condiţiei ad probationem ____ 144
§3. Forma cerută pentru opozabilitate___________________ 144
1. Cazuri în care trebuie îndeplinită condiţie de formă a
publicităţii_______________________________________ 144
2. Sancţiunea pentru nerespectarea formei pentru
opozabilitate ____________________________________ 145
CUPRINS XV
§4. Forma cerută pentru caracterul executoriu al
actului juridic _______________________________________145
1. Cazuri în care este cerută o condiţie de formă pentru
caracterul executoriu ______________________________146
2. Sancţiunea pentru nerespectarea formei executorii ____146
Capitolul IV. Modalităţile actului juridic ____________________147
Secţiunea I. Introducere ________________________________147
Secţiunea a II-a. Termenul ______________________________148
§1. Formele termenului_______________________________148
§2. Clasificarea termenelor____________________________149
1. Din punct de vedere al certitudinii __________________149
2. După izvor [art. 1411 alin. (2)] _____________________149
3. După modul de reglementare______________________149
4. După efectele termenului _________________________150
5. După beneficiarul termenului ______________________150
Secţiunea a III-a. Condiţia_______________________________151
§1. Definiţie________________________________________151
§2. Clasificarea condiţiilor_____________________________151
1. După efectele produse ___________________________151
2. După natura evenimentului condiţional ______________151
3. După caracterul condiţiei _________________________152
§3. Validitatea condiţiei_______________________________153
§4. Constatarea îndeplinirii condiţiei_____________________153
1. Criterii de realizare [art. 1404 alin. (1)]_______________153
2. Îndeplinirea condiţiei pozitive [art. 1404 alin. (2)]_______153
3. Îndeplinirea condiţiei negative [art. 1404 alin. (3)] ______154
4. Determinarea sau împiedicarea îndeplinirii condiţiei
(art. 1405)_______________________________________154
5. Renunţarea la condiţie (art. 1406) __________________154
§5. Efectele condiţiei_________________________________154
1. Condiţia suspensivă _____________________________155
2. Condiţia rezolutorie _____________________________156
Secţiunea a IV-a. Sarcina _______________________________157
§1. Definiţia________________________________________157
§2. Forme ale sarcinii ________________________________157
§3. Condiţii de validitate ______________________________157
§4. Efectele sarcinii__________________________________158
1. Relaţia dintre actul juridic principal şi sarcină _________158
2. Revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii ______158
INTRODUCERE ÎN STUDIUL XVI DREPTULUI CIVIL
3. Sarcina excesivă a legatului ______________________ 158
4. Revocarea legatului pentru neîndeplinirea sarcinii _____ 159
Capitolul V. Efectele actului juridic civil ___________________ 159
Secţiunea I. Noţiunea__________________________________ 159
Secţiunea a II-a. Avânzii cauză şi transmisiunea drepturilor şi
obligaţiilor ___________________________________________ 160
Secţiunea a III-a. Principiul forţei obligatorii a actului juridic ____ 163
§1. Explicaţie ______________________________________ 163
§2. Excepţii _______________________________________ 164
1. Excepţii de la obligativitatea executării întocmai a
contractului _____________________________________ 164
2. Excepţii de la irevocabilitatea actului juridic civil_______ 166
a) Încetarea contractului ca efect al denunţării
unilaterale ____________________________________ 167
b) Încetarea contractului ca efect al intervenţiei unui
eveniment expres prevăzut în lege_________________ 168
c) Revocarea actelor juridice unilaterale_____________ 169
Secţiunea a IV-a. Principiul relativităţii efectelor actului juridic
civil ________________________________________________ 170
§1. Noţiune________________________________________ 170
§2. Excepţii de la principiul relativităţii efectelor contractului__ 172
1. Promisiunea faptei altuia _________________________ 172
2. Stipulaţia pentru altul____________________________ 173
3. Obligaţia scriptae in rem _________________________ 175
4. Invocarea contractului de către terţ pe calea acţiunii
directe _________________________________________ 176
5. Contractul colectiv de muncă _____________________ 177
Secţiunea a V-a. Simulaţia______________________________ 177
§1. Noţiunea_______________________________________ 177
§2. Condiţiile simulaţiei ______________________________ 178
§3. Formele simulaţiei _______________________________ 179
§4. Efectele simulaţiei _______________________________ 180
a) Efectele între părţi____________________________ 180
b) Efectele faţă de terţi __________________________ 180
c) Efectul specific ______________________________ 181
§5. Acţiunea în declararea simulaţiei____________________ 181
Capitolul VI. Nulitatea actului juridic civil __________________ 183
Secţiunea I. Definiţie __________________________________ 183
Secţiunea a II-a. Clasificarea nulităţilor ____________________ 185
CUPRINS XVII
§1. În funcţie de natura interesului ocrotit_________________185
§2. În funcţie de întinderea efectelor nulităţii ______________185
§3. În funcţie de modul de reglementare legală ____________186
§4. După felul condiţiilor de validitate încălcate ____________186
Secţiunea a III-a. Regimul juridic al nulităţii _________________186
§1. Regimul juridic al nulităţii absolute ___________________187
§2. Regimul juridic al nulităţii relative ____________________188
§3. Cauzele de nulitate absolută _______________________189
§4. Cauzele de nulitate relativă ________________________192
Secţiunea a IV-a. Efectele nulităţii ________________________193
§1. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii ______________194
§2. Principiul restitutio in integrum (al repunerii părţilor
în situaţia anterioară) ________________________________194
§3. Principiul desfiinţării actelor subsecvente______________196
§4. Salvarea manifestării de voinţă de efectele nulităţii ______198
1. Conversiunea actului nul _________________________198
2. Confirmarea sau validarea actului anulabil ___________199
3. Validarea actului afectat de nulitate _________________201
4. Principiul răspunderii civile delictuale________________202
5. Principiul error communis facit jus __________________202
TITLUL AL IV-LEA. PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ
ŞI DECĂDEREA __________________________________________204
Capitolul I. Definiţia şi caracterele prescripţiei ______________204
Secţiunea I. Definiţia ___________________________________204
Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ______________________205
Capitolul II. Efectele prescripţiei __________________________205
Secţiunea I. Invocarea prescripţiei ________________________205
Secţiunea a II-a. Renunţarea la prescripţie__________________206
Secţiunea a III-a. Efectele împlinirii prescripţiei ______________207
Secţiunea a IV-a. Compensaţia şi dreptul de retenţie _________207
Capitolul III. Domeniul prescripţiei ________________________209
Secţiunea I. Acţiunile imprescriptibile ______________________209
Secţiunea a II-a. Acţiunile prescriptibile ____________________210
Capitolul IV. Termenele prescripţiei extinctive ______________211
Secţiunea I. Categorii de termene de prescripţie _____________211
Secţiunea a II-a. Începutul curgerii termenului prescripţiei______213
Secţiunea a III-a. Împlinirea (calculul) termenelor prescripţiei
extinctive ____________________________________________215
§1. Calculul termenului stabilit pe ore____________________216
INTRODUCERE ÎN STUDIUL XVIII DREPTULUI CIVIL
§2. Calculul termenului stabilit pe zile ___________________ 216
§3. Calculul termenului stabilit pe săptămâni _____________ 216
§4. Calculul termenului stabilit pe luni ___________________ 217
§5. Calculul termenului stabilit pe ani ___________________ 217
§6. Reguli comune__________________________________ 217
Capitolul V. Suspendarea cursului prescripţiei extinctive_____ 218
Secţiunea I. Cazurile de suspendare______________________ 218
Secţiunea a II-a. Efectele suspendării prescripţiei____________ 221
Capitolul VI. Întreruperea cursului prescripţiei extinctive _____ 222
Secţiunea I. Cazurile de întrerupere a cursului prescripţiei _____ 223
a) Actul voluntar de executare sau recunoaştere ________ 223
b) Cererea de chemare în judecată sau arbitrală ________ 224
c) Punerea în întârziere a debitorului _________________ 225
Secţiunea a II-a. Efectele întreruperii cursului prescripţiei______ 225
Capitolul VII. Reglementarea convenţională a prescripţiei
extinctive_____________________________________________ 227
a) Norme imperative ______________________________ 227
b) Norme permisive _______________________________ 227
c) Norme supletive________________________________ 228
Capitolul VIII. Repunerea în termenul de prescripţie _________ 228
Capitolul IX. Termenele de decădere ______________________ 230
Secţiunea I. Clasificarea termenelor de decădere____________ 230
a) Termenele legale_______________________________ 230
b) Termenele convenţionale ________________________ 231
Secţiunea a II-a. Regimul juridic al termenelor de decădere____ 231
§1. Suspendarea şi întreruperea _______________________ 231
§2. Invocarea decăderii ______________________________ 232
§3. Renunţarea la beneficiul decăderii __________________ 232
Index___________________________________________________ 233
Tabelul textelor legale citate _________________

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.040 sec