Procedura insolventei Raspunderea membrilor organelor de conducere

Procedura insolventei Raspunderea membrilor organelor de conducere
Preț: 25,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 288
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Data aparitiei: 27 septembrie 2011
288 pagini

Tot mai multe societati comerciale ajung in stare de insolventa, uneori cererile fiind formulate chiar de catre acestea, insa, de cele mai multe ori, cererile sunt formulate de creditorii ce nu reusesc sa-si recupereze banii.

In majoritatea cauzelor, in mod intentionat sau nu, societatile falite nu au bani in conturi sau bunuri ce pot fi valorificate, fiind practic imposibila indestularea creditorilor inscrisi la masa credala.

In aceasta situatie, legiuitorul, prin dispozitiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, a prevazut posibilitatea creditorilor de a solicita instantei de judecata, ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin faptele expres prevazute de textul de lege.

Prin cele 73 de spete prezentate, prezenta lucrare arata cazurile prevazute de Legea insolventei pentru antrenarea raspunderii membrilor organelor de conducere si, in special, a administratorului.Cuprins
Cuvânt-înainte... V
Abrevieri... VII
Introducere... 1
Capitolul I. Natura juridică a răspunderii membrilor organelor de
conducere... 3
1. Răspunderea prevăzută de art. 138, formă de
răspundere pentru repararea prejudiciului cauzat
creditorilor societăţii de către membrii organelor
de conducere ale persoanei juridice... 3
2. Răspunderea reglementată de art. 138, răspundere
specială ce împrumută cele mai multe dintre
caracteristicile răspunderii delictuale... 9
3. Natura juridică delictuală a răspunderii reglementate
de dispoziţiile art. 138 alin. (1)... 10
4. Răspunderea organelor de conducere ale debitoarei,
formă a răspunderii civile delictuale... 12
5. Răspunderea instituită de art. 138, răspundere
delictuală specială, de sine stătătoare, cu reguli proprii,
derogatorii de la dreptul comun... 18
Capitolul II. Promovarea acţiunii în răspundere... 21
6. Rolul judecătorului sindic de a stabili dacă
este îndreptăţit comitetul creditorilor sau creditorul
care deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor
creanţelor să exercite acţiunea în răspundere... 21
7. Dreptul creditorului majoritar de a solicita judecătorului
sindic autorizarea promovării unei cereri de atragere a
răspunderii patrimoniale... 24
8. Angajarea răspunderii administratorului social în
condiţiile în care nu există un număr suficient de
creditori pentru a putea constitui comitetul creditorilor... 26
9. Posibilitatea judecătorului sindic de a pune în discuţia
părţilor atragerea răspunderii patrimoniale, în absenţa
învestirii sale cu o cerere formulată de administratorul
judiciar ori de către comitetul creditorilor... 31
X Răspunderea membrilor organelor de conducere
10. Acţiunea în atragerea răspunderii patrimoniale
promovată ulterior pronunţării hotărârii de închidere
a procedurii falimentului... 34
11. Închiderea procedurii insolvenţei. Recurs întemeiat
pe împrejurarea că se impunea convocarea adunării
creditorilor în vederea analizării oportunităţii promovării
unei cereri de atragere a răspunderii foştilor administratori
ai debitoarei... 35
Capitolul III. Calitatea procesuală activă în formularea
cererii de atragere a răspunderii patrimoniale... 40
12. Cerere de antrenare a răspunderii patrimoniale a
administratorului debitorului. Calitate procesuală activă... 40
13. Calitate procesuală activă pentru formularea
recursului împotriva sentinţei prin care s-a respins cererea
de antrenare a răspunderii administratorului debitoarei... 45
14. Legitimare procesuală activă, în vederea formulării
acţiunii în răspundere... 50
15. Calitatea procesuală activă în situaţia în care
nu se poate constitui comitetul creditorilor... 54
16. Calitatea procesuală activă în recurs, când cererea în faţa
instanţei de fond a fost formulată de lichidatorul judiciar... 56
17. Calitate procesuală activă pentru a formula acţiunea
în răspundere... 59
18. Legitimare procesuală activă potrivit art. 138 alin. (3)
din Legea nr. 85/2006, când nu este posibilă desemnarea
comitetului creditorilor... 62
Capitolul IV. Calitatea de pârâţi în cadrul cererii în răspundere... 64
19. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive... 64
20. Atragerea răspunderii patrimoniale a
conducătorului de fapt... 68
21. Persoanele ţinute in concreto să răspundă patrimonial
pentru pasivul debitorului... 70
22. Răspunderea moştenitorilor în cererea de atragere a
răspunderii patrimoniale reglementată de art. 138.
Posibilitatea înlăturării solidarităţii... 80
23. Irelevanţa lipsei posibilităţilor materiale şi financiare
ale persoanei vinovate de ajungerea societăţii în stare de
insolvenţă... 92
24. Necesitatea probării săvârşirii cu vinovăţie a faptelor
prevăzute de art. 138 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 85/2006,
pentru atragerea răspunderii... 94
Cuprins XI
Capitolul V. Condiţiile antrenării răspunderii membrilor
organelor de conducere... 99
25. Condiţiile necesare a fi îndeplinite pentru admiterea
cererii de atragere a răspunderii membrilor organelor de
conducere... 99
26. Condiţiile necesare a fi îndeplinite pentru admiterea
cererii de atragere a răspunderii patrimoniale, întemeiată
pe art. 138 din Legea nr. 85/2006... 102
27. Cerere de angajare a răspunderii patrimoniale a
administratorului pentru pasivul rămas neacoperit
al debitorului... 106
28. Cerere de angajare a răspunderii patrimoniale a
administratorului statutar. Neîndeplinirea condiţiilor
art. 138 din Legea nr. 85/2006... 112
29. Admisibilitatea cererii de atragere a răspunderii
patrimoniale, numai în situaţia îndeplinirii cumulative
a condiţiilor prevăzute de art. 138 alin. (1)... 122
30. Invocarea unor aspecte teoretice privind atragerea
răspunderii în condiţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006,
fără a se arăta faptele concrete... 128
31. Invocarea unor motive generale, teoretice, precum
şi lipsa dovezilor care să confirme susţinerile... 130
32. Posibilitatea atragerii răspunderii, după administrarea
de dovezi că, prin faptele enumerate de lege, s-a cauzat
ajungerea societăţii în stare de insolvenţă... 133
33. Recunoaşterea stării de insolvenţă a debitoarei.
Intenţia debitoarei de redresare a activităţii prin întocmirea
unui plan de reorganizare... 137
Capitolul VI. Dovedirea faptelor invocate în cererea de atragere
a răspunderii membrilor organelor de conducere... 140
34. Intrarea societăţii în faliment, ca urmare a inactivităţii
în exercitarea atribuţiilor ce-i reveneau administratorului.
Necesitatea probării cererii... 140
35. Prezumţia de nevinovăţie. Dovedirea celor invocate în
cererea de atragere a răspunderii membrilor organelor
de conducere... 143
36. Dovada, conform art. 1169 C. civ., a elementelor
răspunderii civile delictuale – condiţie impusă de art. 138
din Legea nr. 85/2006... 145
37. Dovedirea îndeplinirii condiţiilor pentru admiterea cererii
de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului
pentru ajungerea societăţii în stare de insolvenţă... 148
XII Răspunderea membrilor organelor de conducere
38. Dovedirea culpei pârâţilor pentru ajungerea asociaţiei
în stare de insolvenţă... 153
39. Necesitatea probării că pârâtul a contribuit la
aducerea societăţii în stare de insolvenţă... 158
40. Culpa administratorului. Dovedirea acesteia de cel
ce are interes în atragerea răspunderii delictuale... 161
Capitolul VII. Fapta prevăzută de lit. a)... 165
41. Folosirea bunurilor persoanei juridice în interes
propriu sau în cel al altei persoane, determinând încetarea de
plăţi... 165
42. Prezumţia că administratorii au folosit bunurile sau
creditele societăţii în folosul propriu sau al unei alte
persoane. Nerecuperarea creanţelor societăţii... 168
43. Lipsa acţiunilor de recuperare a creanţelor.
Imposibilitatea atragerii răspunderii prevăzute de
art. 138 lit. a), fără a exista probe în acest sens... 171
44. Neîntreprinderea măsurilor de recuperare a creanţelor.
Lipsa unei evidenţe contabile la nivel de societate... 172
45. Managementul defectuos, neîncadrare în dispoziţiile
art. 138 lit. a)... 176
46. Nerecuperarea creanţelor de la proprii debitori.
Neîncadrare în sfera de reglementare a art. 138 lit. a)... 178
Capitolul VIII. Faptele prevăzute de lit. b)... 181
47. Dovedirea faptului că administratorul societăţii,
prin săvârşirea unor fapte de comerţ concrete,
a cauzat starea de insolvenţă... 181
Capitolul IX. Faptele prevăzute de lit. c)... 184
48. Nedepunerea documentelor contabile de către debitor la
organele fiscale sau la dosarul cauzei. Încălcarea obligaţiei
privind solicitarea deschiderii procedurii în termen
de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă... 184
49. Nerespectarea obligaţiei debitoarei de a solicita ea
însăşi aplicarea legii insolvenţei. Neîncadrare în dispoziţiile
art. 138 lit. c), în lipsa dovezilor concrete... 187
50. Obligaţia debitorului aflat în stare de insolvenţă de a
se adresa tribunalului pentru a fi supus dispoziţiilor legii... 191
51. Interesul personal al organului de conducere şi caracterul
evident al iminentei insolvabilităţi a societăţii debitoare... 194
52. Continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit la
încetarea de plăţi, lipsa interesului în recuperarea
Cuprins XIII
creanţelor, neachitarea obligaţiilor bugetare la scadenţă,
nepromovarea cererii de deschidere a procedurii de
insolvenţă... 197
53. Continuarea activităţii societăţii debitoare deşi starea de
insolvenţă era evidentă... 201
54. Dovedirea faptelor concrete săvârşite de pârât, ori
interesul personal urmărit de acesta în continuarea
activităţii societăţii... 203
55. Cerere de antrenare a răspunderii administratorului
pentru pasivul rămas neacoperit al debitoarei. Condiţii.
Continuarea activităţii societăţii... 205
Capitolul X. Faptele prevăzute de lit. d)... 214
56. Nepunerea documentelor contabile la dispoziţia
administratorului judiciar sau a lichidatorului.
Nedepunerea declaraţiilor fiscale... 214
57. Neţinerea contabilităţii conform legii. Dovedirea legăturii
de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciul creat creditorilor... 218
58. Nedepunerea raportărilor contabile... 220
59. Nepunerea documentelor contabile la dispoziţia
administratorului judiciar sau a lichidatorului... 223
60. Neîntocmirea contabilităţii în conformitate cu legea.
Insolvenţa societăţii nu este determinată de această faptă... 226
61. Nedepunerea documentelor cerute de lege la
Administraţia Financiară... 228
62. Neîndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiilor
privind obligaţiile de plată la bugetul de stat... 231
Capitolul XI. Raportul de cauzalitate între fapta
conducătorului şi prejudiciu... 235
63. Dovedirea existenţei raportului de cauzalitate între
faptele persoanelor prevăzute de lege pentru atragerea
răspunderii şi starea de încetare de plăţi... 235
64. Dovedirea raportului de cauzalitate dintre nerespectarea
dispoziţiilor legale privind ţinerea contabilităţii şi
starea de insolvenţă... 237
65. Dovedirea legăturii de cauzalitate dintre faptele
menţionate în cerere şi starea de insolvenţă a debitoarei... 240
66. Respingerea cererii de atragere a răspunderii
administratorului doar în temeiul funcţiei îndeplinite,
fără a se face dovada în concret a faptei săvârşite
de această persoană... 241
XIV Răspunderea membrilor organelor de conducere
67. Legătura de cauzalitate dintre nedepunerea bilanţurilor
contabile şi a raportărilor financiare semestriale
şi starea de insolvenţă a societăţii... 244
68. Prejudiciul cauzat creditorilor prin ajungerea debitorului
în stare de insolvenţă... 245
Capitolul XII. Prescripţia acţiunii în răspundere... 248
69. Termenul de prescripţie a formulării cererii de
atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului... 248
70. Excepţia prescrierii dreptului material la acţiune.
Momentul de la care începe să curgă termenul de
prescripţie... 249
Capitolul XIII. Executarea hotărârii de antrenare
a răspunderii patrimoniale... 255
71. Executarea hotărârii de antrenare a răspunderii
patrimoniale a persoanelor culpabile de starea
de insolvenţă a debitorului... 255
72. Punerea în executare a hotărârilor pronunţate în
temeiul art. 138, după închiderea procedurii... 259
73. Repartizarea sumelor rezultate din executarea silită
de către executorul judecătoresc, conform tabelului
definitiv consolidat... 263
Decizii ale Curţii Constituţionale... 266
Index... 269

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.048 sec