Procedura insolventei Practica judiciara

Procedura insolventei Practica judiciara
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 464
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Lucrarea de fata, adresata indeosebi practicienilor, ilustreaza problemele ivite in cursul judecatii in procedura insolventei, precum si solutiile oferite de jurisprudenta in perioada 2008-2011.
Prin spetele selectate sunt analizate si lamurite chestiuni legate de cele mai importante aspecte ce contureaza materia insolventei, respectiv: deschiderea procedurii insolventei (cererea, starea de insolventa, dovada acesteia); creanta certa, lichida si exigibila; aspecte procesuale privind competenta, notificarea, citarea, aprecierea probelor, dreptul la un proces echitabil; recursul in procedura insolventei; controlul de legalitate efectuat de judecatorul-sindic in cadrul procedurii insolventei; caracterul executoriu al hotararilor pronuntate de judecatorul-sindic, suspendarea hotararii; situatia unor acte juridice ale debitorului; reorganizarea debitoarei; falimentul debitoarei; distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii; inchiderea procedurii insolventei; raspunderea membrilor organelor de conducere; masuri asiguratorii si exceptii in procedura insolventei.Data: 24.11.2011
464 pagini
Cuprins
Capitolul I. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei.
Starea de insolvenţă. Alte aspecte procesuale _____________ 1
1. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei respinsă.
Excepţia de neexecutare răstoarnă prezumţia de insolvenţă___ 1
2. Creanţă achitată parţial anterior formulării cererii de deschidere
a procedurii insolvenţei şi parţial până la pronunţarea hotărârii
de deschidere a procedurii insolvenţei. Reaua-credinţă a
creditoarei decurgând din formularea cererii şi omisiunea
înştiinţării instanţei cu privire la plată ___________________ 5
3. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Natură juridică.
Aspecte procesuale privind actele de dispoziţie (renunţarea la
judecată şi renunţarea la însuşi dreptul pretins) asupra
demersului judiciar __________________________________ 8
4. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Timbrare.
Dovadă ___________________________________________ 9
5. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de
lichidatorul numit la Registrul Comerţului. Necesitatea
dovedirii stării de insolvenţă a debitoarei cu privire la care
s-a dispus anterior dizolvarea _________________________ 12
6. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei cu privire la o
societate comercială dizolvată, formulată de lichidatorul numit
la Registrul Comerţului conform art. 30 din Legea nr. 359/2004.
Dovada stării de insolvenţă. Inaplicabilitatea art. 2701 din
Legea nr. 31/1990 societăţilor cu răspundere limitată ______ 20
7. Asimilarea declaraţiei de creanţă cu cererea de deschidere a
procedurii insolvenţei. Renunţare la judecata cererii
principale. Valoare-prag. Plată ________________________ 23
8. Neplată cauţiune de către creditoare. Cerere de deschidere
respinsă__________________________________________ 25
9. Opoziţie formulată de creditoare, la cererea de deschidere a
procedurii insolvenţei introdusă de debitoare.
Netemeinicie______________________________________ 26
10. Neformularea în termen a cererii de înscriere la masa
credală de către un creditor neidentificat. Decădere din
dreptul de a participa la procedura insolvenţei ____________ 28
11. Procedura simplificată a insolvenţei. Înţelesul sintagmei
„sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din
XII Procedura insolvenţei
Registrul Comerţului” [art. 1 alin. (2) lit. c) pct. 4 din
Legea nr. 85/2006] _________________________________ 32
Capitolul al II-lea. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă.
Valoare-prag. Titluri de creanţă. Refuz justificat
pentru neplată______________________________________ 37
12. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Cuantum.
Valoare-prag. Lege aplicabilă_________________________ 37
13. Contestarea creanţei în instanţă. Refuz justificat pentru
neplată___________________________________________ 39
14. Contestaţie împotriva cererii de deschidere a procedurii
insolvenţei. Invocarea excepţiei de neexecutare de către
debitoare. Efecte ___________________________________ 45
15. Titluri de creanţă formale. Cecul ______________________ 49
16. Plată nedatorată. Distincţie faţă de creanţa certă, lichidă şi
exigibilă din cadrul procedurii insolvenţei _______________ 54
17. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Facturi neacceptate.
Excepţia de neexecutare. Efecte. Scopul procedurii
insolvenţei. Distincţie faţă de procedura judiciară de
drept comun ______________________________________ 58
18. Ordonanţă care cuprinde somaţia de plată, titlu de creanţă
(titlu executoriu) în procedura insolvenţei. Verificarea creanţei
de către judecătorul-sindic numai atunci când aceasta nu este
constatată prin titlu executoriu ________________________ 64
19. Creanţă certă, lichidă, exigibilă. Dobânda comercială
datorată potrivit contractelor comerciale. Distincţie faţă de
dobânda legală. Contestaţie la Tabelul de creanţe admisă ___ 68
20. Titluri de creanţă bugetare. Fişa sintetică de plătitor nu
poate fi apreciată de sine stătător ca fiind titlul de creanţă în
baza căruia să se poată deschide procedura insolvenţei _____ 73
21. Contract de administrare/management. Lipsa caracterului
cert al creanţei pretinse de administratorul societăţii
debitoare _________________________________________ 74
22. Proba creanţei certe, lichide şi exigibile _________________ 83
Capitolul al III-lea. Aspecte procesuale privind competenţa,
procedura de notificare a creditorilor, procedura de
citare, aprecierea probelor, dreptul la un proces echitabil,
hotărârea judecătorului-sindic ________________________ 86
23. Competenţa teritorială de soluţionare a cererii de
deschidere a procedurii insolvenţei_____________________ 86
24. Creditori neidentificaţi în cadrul procedurii insolvenţei.
Drepturi procesuale. Culpa pentru neidentificarea tuturor
creditorilor. Lipsa de efecte juridice ____________________ 87
Cuprins XIII
25. Citarea persoanelor fizice în procedura insolvenţei. Aspecte
privind Buletinul procedurilor insolvenţei cu relevanţă asupra
dreptului la un proces echitabil. Normă interpretativă. Efecte
asupra legii care face trimitere la aceasta. Gratuitatea justiţiei.
Semnificaţie în procedura insolvenţei. Cauzele insolvenţei.
Momentul la care acestea au intervenit raportat la perioada în
care persoanele fizice declarate culpabile de starea de
insolvenţă au avut calitatea de asociat la societatea
debitoare _________________________________________ 94
26. Acţiune în anularea unui contract de vânzare-cumpărare
formulată de lichidatorul judiciar. Necesitatea citării tuturor
părţilor contractante. Hotărâre privind suportarea pasivului
debitoarei. Obligaţia judecătorului-sindic de a cuantifica sumele
la care pârâtul este obligat în dispozitiv. Dreptul la un proces
echitabil. Obligaţia instanţei de a analiza toate apărările
pârâtului formulate în cadrul acţiunii în răspundere. Forţa
probantă relativă şi egală cu a celorlalte probe administrate în
cauză a unui înscris ce emană de la procuror în stabilirea
culpei pârâtului ___________________________________ 105
27. Onorariu lichidator. Netemeinicie solicitare formulată
pe calea îndreptării erorii materiale ___________________ 138
28. Abatere judiciară. Reaua-credinţă a agentului procedural
însărcinat cu îndeplinirea procedurii de citare. Consecinţe
procesuale. Sancţiune ______________________________ 142
29. Procedura insolvenţei. Limitele judecăţii _______________ 146
Capitolul al IV-lea. Recursul în procedura insolvenţei________ 152
30. Exercitarea recursului în procedura de insolvenţă.
Necesitatea motivării recursului prin invocarea unor
critici de nelegalitate_______________________________ 152
31. Calitatea procesuală activă în exercitarea recursului ______ 159
32. Obligaţia procedurală a părţii de a depune înscrisuri
din dosarul tribunalului, în copie certificată în dovedirea
motivelor de recurs________________________________ 165
33. Controlul judiciar efectuat de instanţa de recurs în procedura
insolvenţei. Posibilitatea instanţei de recurs de a deschide ea
însăşi procedura insolvenţei. Trimiterea dosarului
judecătorului-sindic în vederea luării primelor măsuri.
Revizuirea, cale extraordinară de atac de retractare _______ 171
34. Contestaţie în anulare. Nepronunţarea instanţei de recurs
asupra tuturor motivelor invocate. Legitimare procesuală
specială în procedura insolvenţei. Aplicarea legii în timp.
Antrenarea răspunderii patrimoniale a asociaţilor şi
XIV Procedura insolvenţei
administratorului. Culpa exclusivă a unuia dintre aceştia
înlătură solidaritatea _______________________________ 176
Capitolul al V-lea. Controlul de legalitate efectuat de
judecătorul-sindic în cadrul procedurii insolvenţei_______ 186
35. Controlul de legalitate efectuat de judecătorul-sindic cu
privire la actele lichidatorului judiciar. Limite şi conţinut.
Activitatea judiciară a judecătorului-sindic. Control de
legalitate. Conţinut. Vânzarea de drepturi litigioase în procedura
insolvenţei. Distincţie între drept litigios şi obligaţie litigioasă.
Contestaţia împotriva raportului de activitate al lichidatorului
judiciar. Legitimare procesuală activă şi interes__________ 186
36. Adunarea creditorilor. Nelegală constituire. Consecinţe ___ 206
37. Hotărâre a Adunării creditorilor. Nulitate pentru motive de
nelegalitate ______________________________________ 212
38. Nulitate licitaţie efectuată în cadrul procedurii insolvenţei de
către lichidatorul judiciar. Analiza modului de dobândire a
dreptului de proprietate de către debitoarea societate comercială.
Acţiune în nulitate. Lipsa unor motive constând în încălcarea
unor norme edictate pentru încheierea valabilă a actului juridic a
cărui nulitate se solicită. Dubiul asupra dreptului de
proprietate – lipsă de relevanţă în acţiunea în nulitate _____ 225
Capitolul al VI-lea. Caracterul executoriu al hotărârilor
pronunţate de judecătorul-sindic. Suspendarea
executării _________________________________________ 243
39. Suspendarea executării hotărârii de deschidere a procedurii
insolvenţei. Efectele suspendării asupra notificării
deschiderii procedurii în Registrul Comerţului___________ 243
40. Suspendarea provizorie a executării hotărârii pronunţate de
judecătorul-sindic prin care s-a dispus intrarea debitoarei în
faliment, ca efect al respingerii planului de reorganizare ___ 246
41. Suspendarea provizorie a executării hotărârii
judecătorului-sindic prin care s-a dispus deschiderea
procedurii insolvenţei împotriva debitoarei şi respingerea
contestaţiei acesteia. Aspecte privind aparenţa dreptului ___ 250
42. Radierea societăţii debitoare din Registrul Comerţului, ca
urmare a închiderii procedurii insolvenţei. Obligaţia
menţionării exprese în dispozitivul hotărârii a acestei
menţiuni, cu caracter de dispoziţie executorie pentru
O.R.C.__________________________________________ 253
43. Numire administrator judiciar de către creditorul majoritar.
Lipsa caracterului executoriu al încheierii prin care
judecătorul-sindic ia act de această numire. Prejudiciu cauzat
Cuprins XV
prin efectele unei astfel de încheieri. Netemeinicia cererii
de suspendare a executării acestei încheieri _____________ 256
44. Suspendarea executării hotărârii judecătorului-sindic de
trecere la procedura falimentului, în urma suspendării hotărârii
de deschidere a procedurii insolvenţei şi a respingerii cererii de
deschidere a procedurii, după admiterea recursului şi
modificarea hotărârii iniţiale ________________________ 259
45. Suspendarea executării hotărârii prin care judecătorul-sindic a
dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei.
Admisibilitate în raport cu dreptul debitoarei la un proces
echitabil ________________________________________ 263
46. Admisibilitatea cererii de suspendare provizorie a executării
hotărârii judecătorului-sindic de deschidere a procedurii
generale a insolvenţei ______________________________ 265
Capitolul al VII-lea. Situaţia unor acte juridice ale
debitoarei_________________________________________ 269
47. Acţiune în anularea unor contracte de vânzare-cumpărare__ 269
Capitolul al VIII-lea. Reorganizarea debitoarei _____________ 277
48. Plan de reorganizare. Confirmare. Condiţii. Etapă
ulterioară admiterii planului de reorganizare ____________ 277
49. Prelungire plan de reorganizare la recomandarea
administratorului judiciar. Condiţii ___________________ 279
50. Modificare plan de reorganizare. Confirmare.
Respingere cerere de intrare în faliment________________ 281
Capitolul al IX-lea. Falimentul debitoarei __________________ 295
51. Intrarea în faliment a debitoarei. Condiţii_______________ 295
52. Sediul debitoarei nu mai există sau nu corespunde adresei
din Registrul Comerţului, condiţie pentru declanşarea
procedurii simplificate şi intrarea în procedura
falimentului. Măsuri dispuse de judecătorul-sindic _______ 298
53. Aprobarea raportului administratorului judiciar prin care
se propune intrarea debitorului în faliment______________ 300
54. Procedura simplificată a insolvenţei deschisă după
dizolvarea de drept a debitoarei dispusă în temeiul
Legii nr. 31/1990, republicată. Intrare în faliment ________ 302
Capitolul al X-lea. Distribuirea sumelor realizate în urma
lichidării _________________________________________ 305
55. Contestaţie la planul de distribuţie. Lipsă de interes ______ 305
56. Distribuirea către creditori a fondurilor obţinute din
vânzarea bunurilor debitoarei. Ordine de prioritate _______ 307
XVI Procedura insolvenţei
Capitolul al XI-lea. Închiderea procedurii insolvenţei ________ 311
57. Închiderea procedurii insolvenţei pentru lipsa bunurilor în
patrimoniul debitoarei şi neavansarea sumelor pentru
continuarea procedurii de către creditori. Dovadă. Stabilirea
persoanelor vinovate de starea de insolvenţă. Sarcina probei.
Neformularea acţiunii în răspundere nu împiedică
închiderea procedurii insolvenţei _____________________ 311
58. Închiderea procedurii insolvenţei după acoperirea tuturor
creanţelor recunoscute prin Tabelul definitiv necontestat de
creditori. Creanţe necuprinse în Tabelul definitiv. Lipsa
de efecte ________________________________________ 316
59. Inexistenţa unui impediment pentru închiderea procedurii
insolvenţei decurgând din nesoluţionarea cererii de atragere a
răspunderii patrimoniale formulate în temeiul art. 138 din
Legea nr. 85/2006_________________________________ 318
60. Obiecţiuni la raportul final al lichidatorului judiciar. Lipsa de
efecte a neformulării acţiunii în răspundere asupra închiderii
procedurii insolvenţei. Comunicarea hotărârii judecătoruluisindic
prin Buletinul procedurilor insolvenţei. Efecte asupra
termenului de formulare a căii de atac _________________ 323
61. Raport final. Necesitatea întocmirii numai atunci când există
bunuri în averea debitoarei şi acestea au fost lichidate.
Contestarea unei soluţii a judecătorului-sindic. Neinvocarea
unei vătămări produse prin acea soluţie ________________ 328
62. Aprobare raport final. Închidere procedură, conform
art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, după valorificarea
bunurilor debitoarei. Plata retribuţiei lichidatorului
judiciar _________________________________________ 332
Capitolul al XII-lea. Răspunderea membrilor organelor
de conducere ______________________________________ 334
63. Natura juridică a răspunderii patrimoniale reglementate de
dispoziţiile art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.
Caracter derogatoriu de la dreptul comun_______________ 334
64. Calitate procesuală specială pentru formularea cererii de
atragere a răspunderii, precum şi pentru formularea
recursului _______________________________________ 342
65. Distincţie între răspunderea administratorului faţă
de societate şi răspunderea patrimonială reglementată
în materia insolvenţei ______________________________ 344
66. Antrenarea răspunderii patrimoniale pentru fapta constând în
„folosirea bunurilor sau creditelor persoanei juridice în folosul
propriu sau în cel al unei alte persoane” [art. 138 alin. (1) lit. a)
Cuprins XVII
din Legea nr. 85/2006]. Necesitatea identificării bunurilor sau
creditelor susţinute de reclamantă, precum şi a dovedirii
interesului personal propriu al persoanei chemate în judecată sau
al unei alte persoane. Lipsa de relevanţă a nerespectării
dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 85/2006 ______________ 348
67. Antrenarea răspunderii pentru fapta constând în „continuarea
unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la
încetarea de plăţi [art. 138 lit. c) din Legea nr. 85/2006].
Necesitatea dovedirii interesului personal ______________ 355
68. Neîndeplinirea obligaţiei de a depune documentele prevăzute
de art. 28 din Legea nr. 85/2006. Lipsa de efecte juridice
asupra acţiunii în răspundere întemeiată pe dispoziţiile
art. 138 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006. Lipsa unei
prezumţii de culpă în sarcina membrilor organelor
de conducere_____________________________________ 363
69. Antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere.
Acţiune admisă pentru fapta prevăzută de dispoziţiile
art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2006____________ 370
70. Acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale pentru
fapta prevăzută de art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 85/2006 ______________________________________ 375
71. Acţiune în răspundere patrimonială împotriva persoanelor
fizice vinovate de starea de insolvenţă a debitoarei, admisă
pentru faptele prevăzute de 138 alin. (1) lit. c) şi e) din
Legea nr. 85/2006_________________________________ 385
72. Acţiune în răspundere patrimonială împotriva persoanelor
fizice vinovate de starea de insolvenţă a debitoarei, admisă
pentru faptele prevăzute de 138 alin. (1) lit. d) şi e) din
Legea nr. 85/2006_________________________________ 390
73. Antrenarea răspunderii patrimoniale pentru fapta constând în
„folosirea de mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei
juridice fonduri în scopul încetării de plăţi” [art. 138
alin. (1) lit. f) din Legea nr. 85/2006]. Necesitatea identificării
concrete a mijloacelor ruinătoare şi a dovedirii acestora.
Lipsa unor prezumţii_______________________________ 396
74. Acţiunea pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a
persoanelor vinovate de starea de insolvenţă. Autorizarea
Comitetului creditorilor. Condiţii _____________________ 400
75. Acţiunea în răspundere. Citarea persoanelor cu privire la
care se pretinde că au cauzat starea de insolvenţă. Dreptul
la un proces echitabil. Faptele ilicite reglementate de
dispoziţiile art. 138 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 85/2006.
Invocarea lor în cererea de atragere a răspunderii. Posibilitatea
XVIII Procedura insolvenţei
judecătorului-sindic de a se pronunţa doar asupra faptelor
invocate, conform principiului disponibilităţii ___________ 404
76. Cerere de atragere a răspunderii. Disjungere după
închiderea procedurii ______________________________ 411
77. Cerere de intervenţie accesorie formulată de creditoare, în
interesul lichidatorului care a formulat cererea de atragere
a răspunderii membrilor organelor de conducere, respinsă
ca inadmisibilă. Notă critică _________________________ 412
Capitolul al XIII-lea. Măsuri asigurătorii în procedura
insolvenţei ________________________________________ 416
78. Sechestru asigurător asupra bunurilor din patrimoniul
persoanelor fizice chemate în judecată pe calea acţiunii
reglementate de dispoziţiile art. 138 alin. (1) şi (3) din
Legea nr. 85/2006. Elemente de probă _________________ 416
Capitolul al XIV-lea. Excepţii în procedura insolvenţei _______ 422
79. Excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a debitoarei
decurgând din radierea debitoarei din Registrul Comerţului
ca urmare a falimentului. Imposibilitatea formulării ulterior a
unei acţiuni în justiţie în numele acestei debitoare. Analiza în
recurs a unor aspecte ce nu au fost judecate de către prima
instanţă. Impedimente procesuale_____________________ 422
80. Puterea lucrului judecat. Inexistenţa triplei identităţi între
procedura somaţiei de plată şi procedura insolvenţei.
Efectul substanţial al hotărârii pronunţate în procedura
somaţiei de plată. Distincţii. Excepţia de neexecutare _____ 430
Index ________________________________________________ 439

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.038 sec