Procedura contenciosului administrativ aspecte teoretice si repere jurisprudentiale

Procedura contenciosului administrativ  aspecte teoretice si repere jurisprudentiale
Preț: 49,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 488
Categoria: Administrativ

DESCRIERE

Institutia contenciosului administrativ, privita ca insasi finalitatea dreptului administrativ, a devenit o forma concreta de atac, aflata in masura tot mai larga la indemana cetatenilor, a tuturor celor vatamati in drepturile sau interesele lor legitime prin actiuni sau inactiuni concretizate in acte administrative, dar care poate fi declansata si de autoritati publice anume evocate in cazul unui contencios obiectiv, in apararea interesului legitim public, al tuturor.

Abordarea temei a fost realizata din tripla perspectiva: a legislatiei, a doctrinei si a jurisprudentei, astfel incat lucrarea se adreseaza in egala masura teoreticienilor si practicienilor, precum si tuturor celor interesati de aceasta materie din perspectiva dreptului romanesc si a dreptului comparat, a jurisprudentei instantelor nationale de contencios administrativ si fiscal si, nu in ultimul rand, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Un element de noutate al prezentei lucrari il reprezinta jurisprudenta recenta a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unele decizii prezentate fiind pronuntate in anul 2012. De asemenea, au fost avute in vedere modificarile legislative intervenite in materie pana la data de 25 martie 2012.


Cuprins
PARTEA I. EVOLUÞIA INSTITUÞIEI CONTENCIOSULUI
ADMINISTRATIV ÎN ROMÂNIA ªI ÎN ALTE STATE ______ 1
Capitolul I. Aspecte terminologice. Noþiune _______________ 3
Secþiunea 1. Consideraþii preliminare ____________________ 3
Secþiunea a 2-a. Noþiunea de contencios administrativ ______ 5
Capitolul al II-lea. Evoluþia legislaþiei româneºti în materie _ 14
Secþiunea 1. Consideraþii preliminare ___________________ 14
Secþiunea a 2-a. Perioada 1864-1866. Consiliul de Stat ____ 16
Secþiunea a 3-a. Perioada 1866-1905___________________ 19
Secþiunea a 4-a. Perioada 1905-1925___________________ 21
Secþiunea a 5-a. Perioada 1925-1948___________________ 23
Secþiunea a 6-a. Perioada 1948-1967___________________ 27
Secþiunea a 7-a. Perioada 1967-1990___________________ 29
Secþiunea a 8-a. Perioada 1990-2004, de aplicare a
Legii nr. 29/1990 _______________________________ 30
Secþiunea a 9-a. Perioada 2004 pânã în prezent __________ 34
Capitolul al III-lea. Evoluþia doctrinei româneºti în materie__ 38
Secþiunea 1. Scurte consideraþii introductive _____________ 38
Secþiunea a 2-a. Doctrina româneascã din perioada
interbelicã _____________________________________ 38
Secþiunea a 3-a. Doctrina româneascã din perioada
postbelicã _____________________________________ 41
Secþiunea a 4-a. Doctrina româneascã în perioada actualã __ 42
Capitolul al IV-lea. Evoluþia contenciosului administrativ
în sistemul de drept francez _______________________ 46
Secþiunea 1. Consideraþii introductive___________________ 46
Secþiunea a 2-a. Contenciosul administrativ în Franþa ______ 50
Capitolul al V-lea. Evoluþia contenciosului administrativ
în sistemul de drept romano-german ________________ 58
Secþiunea 1. Consideraþii introductive___________________ 58
Secþiunea a 2-a. Sistemul german _____________________ 59
Secþiunea a 3-a. Contenciosul administrativ în sistemul
de drept al altor state _____________________________ 65
PROCEDURA CONTENCIOSULUI XIV ADMINISTRATIV
Capitolul al VI-lea. Evoluþia contenciosului administrativ
în sistemul de drept anglo-saxon ___________________ 69
Secþiunea 1. Noþiuni introductive_______________________ 69
Secþiunea a 2-a. Contenciosul administrativ în
Marea Britanie ________________________________ 71
Secþiunea a 3-a. Contenciosul administrativ în SUA________ 74
PARTEA A II-A. REGULI GENERALE PRIVIND
JUDECAREA ACÞIUNILOR ÎN CONTENCIOS
ADMINISTRATIV _________________________________ 77
Capitolul I. Subiectele de sesizare a instanþei ____________ 79
Secþiunea 1. Persoana vãtãmatã ______________________ 79
Secþiunea a 2-a. Acþiunea introdusã de o terþã persoanã____ 88
Secþiunea a 3-a. Avocatul Poporului ____________________ 89
Secþiunea a 4-a. Ministerul Public______________________ 93
§1. Acþiunile Ministerului Public în contenciosul
administrativ_________________________________ 93
1.1. Acþiunea în contencios administrativ subiectiv a
Ministerului Public __________________________ 95
1.2. Acþiunea în contencios administrativ obiectiv a
Ministerului Public __________________________ 98
§2. Participarea reprezentatului Ministerului Public în
contencios administrativ________________________ 99
Secþiunea a 5-a. Acþiunea introdusã de autoritatea
publicã emitentã a actului administrativ unilateral
nelegal ______________________________________ 102
§1. Consideraþii generale _________________________ 102
§2. Examen teoretic al practicii judiciare______________ 108
§3. Propuneri de lege ferenda______________________ 116
Secþiunea a 6-a. Calitatea procesualã activã specialã
a unor subiecte de drept public _______________________ 117
Capitolul al II-lea. Tutela administrativã ________________ 123
Secþiunea 1. Tutela exercitatã de prefect _______________ 123
§1. Consideraþii generale. Evoluþia legislaþiei __________ 123
§2. Controlul exercitat de prefect în prezent___________ 127
Secþiunea a 2-a. Tutela exercitatã de Agenþia Naþionalã
a Funcþionarilor Publici _____________________________ 134
Capitolul al III-lea. Excepþia de nelegalitate _____________ 139
Secþiunea 1. Doctrina interbelicã cu privire la excepþia de
nelegalitate ____________________________________ 139
CUPRINS XV
Secþiunea a 2-a. Doctrina postbelicã cu privire la
excepþia de nelegalitate___________________________ 142
Secþiunea a 3-a. Doctrina postdecembristã cu privire
la excepþia de nelegalitate_________________________ 144
Secþiunea a 4-a. Examen al practicii judiciare potrivit
actualei reglementãri _____________________________ 154
§1. Jurisprudenþa în ceea ce priveºte actul administrativ
cu caracter individual emis anterior intrãrii în
vigoare a Legii nr. 554/2004 ___________________ 154
§2. Jurisprudenþa în ceea ce priveºte actul administrativ
cu caracter normativ _________________________ 156
Secþiunea a 5-a. Procedura de soluþionare a excepþiei
de nelegalitate ºi efectele acesteia _________________ 159
Capitolul al IV-lea. Acte exceptate de la controlul
în contencios administrativ_______________________ 166
Secþiunea 1. Evoluþia noþiunii anterior Legii nr. 554/2004___ 166
Secþiunea a 2-a. Reglementarea actualã _______________ 169
§1. Consideraþii generale _________________________ 169
§2. Actele exceptate datoritã naturii lor_______________ 172
§3. Actele exceptate datoritã existenþei unui recurs
paralel ____________________________________ 177
§4. Actele administrative sustrase parþial de la
controlul de legalitate_________________________ 181
Capitolul al V-lea. Controlul actelor administrativjurisdicþionale
__________________________________ 186
Secþiunea 1. Fundamente constituþionale _______________ 186
Secþiunea a 2-a. Fundamente legale __________________ 190
Secþiunea a 3-a. Procedura exercitãrii cãilor de atac ______ 197
PARTEA A III-A. JUDECATA ÎN CONTENCIOS
ADMINISTRATIV ________________________________ 205
Capitolul I. Judecata în fond__________________________ 207
Secþiunea 1. Procedura prealabilã ____________________ 207
§1. Aspecte de drept comparat. Preocupãri juridice
europene __________________________________ 207
§2. Principii generale_____________________________ 212
§3. Reglementarea termenelor. Sancþiunea
neîndeplinirii procedurii prealabile _______________ 216
§4. Examen teoretic al practicii judiciare______________ 223
PROCEDURA CONTENCIOSULUI XVI ADMINISTRATIV
Secþiunea a 2-a. Obiectul acþiunii judiciare ______________ 230
§1. Tipuri de acþiuni în contencios administrativ ________ 230
§2. Obiectul acþiunii în cazul contractelor administrative _ 237
Secþiunea a 3-a. Acþiunile împotriva ordonanþelor
Guvernului _______________________________________ 242
§1. Fundamente constituþionale ____________________ 242
§2. Fundamente legale ___________________________ 245
§3. Reguli procedurale ___________________________ 249
Secþiunea a 4-a. Instanþa competentã__________________ 258
§1. Instanþa competentã material ___________________ 258
§2. Instanþa competentã teritorial ___________________ 269
§3. Reguli de competenþã stabilite de Legea
nr. 202/2010 privind unele mãsuri pentru accelerarea
soluþionãrii proceselor, cu incidenþã în contencios
administrativ________________________________ 272
§4. Compunerea completului de judecatã. Principiul
colegialitãþii ºi al dublului grad de jurisdicþie.
Aspecte de drept comparat ____________________ 274
Secþiunea a 5-a. Termenul de introducere a acþiunii_______ 277
§1. Termenul de introducere a acþiunii în cazul actelor
administrative individuale______________________ 277
§2. Termenul de introducere a acþiunii în cazul actelor
administrative normative ______________________ 284
§3. Precizãri cu privire la regimul juridic al termenului
prevãzut de art. 11 alin. (21)____________________ 288
Secþiunea a 6-a. Documentele necesare _______________ 291
Secþiunea a 7-a. Regimul citãrii_______________________ 296
§1. Principiul contradictorialitãþii în procedura
jurisdicþionalã. Aspecte de drept comparat ________ 296
§2. Citarea pãrþilor. Relaþii_________________________ 301
Secþiunea a 8-a. Suspendarea executãrii actului
administrativ _________________________________ 303
§1. Aspecte de drept comparat_____________________ 303
§2. Suspendarea actului administrativ potrivit art. 14
din Legea nr. 554/2004 _______________________ 307
§3. Suspendarea executãrii actului administrativ fiscal.
Propuneri de lege ferenda _____________________ 327
§4. Suspendarea potrivit art. 15 din Legea nr. 554/2004 _ 339
§5. Suspendarea de drept_________________________ 343
CUPRINS XVII
Secþiunea a 9-a. Introducerea în cauzã a funcþionarului____ 346
§1. Consideraþii generale _________________________ 346
§2. Aspecte procedurale de angajare a rãspunderii
funcþionarului în solidar cu autoritatea pârâtã ______ 350
Secþiunea a 10-a. Judecarea cererilor _________________ 355
§1. Consideraþii generale _________________________ 355
§2. Jurisprudenþa C.E.D.O. cu implicaþii în contenciosul
administrativ________________________________ 359
Secþiunea a 11-a. Soluþiile pe care le poate da instanþa____ 363
§1. Soluþii cu privire la actul administrativ unilateral _____ 363
§2. Soluþii cu privire la contractele administrative_______ 371
Capitolul al II-lea. Judecata în recurs. Cãile extraordinare
de atac ________________________________________ 376
Secþiunea 1. Judecata în recurs ______________________ 376
§1. Termenele de formulare a recursului ºi efectele
acestora ___________________________________ 376
§2. Soluþiile date în recurs_________________________ 382
Secþiunea a 2-a. Cãile extraordinare de atac ____________ 387
§1. Cerinþele reglementãrii cãilor extraordinare de atac __ 387
§2. Aspecte procedurale reglementate de art. 21 din
Legea contenciosului administrativ ______________ 393
Capitolul al III-lea. Procedura de executare _____________ 405
Secþiunea 1. Titlul executoriu ________________________ 405
Secþiunea a 2-a. Obligaþia publicãrii ___________________ 412
Secþiunea a 3-a. Obligaþia executãrii___________________ 416
§1. Necesitatea executãrii – parte integrantã a
procesului. Drept comparat ____________________ 416
§2. Executarea hotãrârilor pronunþate _______________ 419
Secþiunea a 4-a. Instanþa de executare_________________ 430
Secþiunea a 5-a. Acþiunea în regres ___________________ 437
Concluzii__________________________________________ 442
Bibliografie ________________________________________ 447
Index _____________________________________________ 461
Titlu: Procedura contenciosului administrativ – aspecte teoretice si repere jurisprudentiale
Autori: Iuliana Riciu
Editura: Hamangiu
Pagini: 488
Data aparititei: 18 Aprilie 2012
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-440-7

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec