Probele in procesul penal, ed. a 2-a Practica judiciara

Probele in procesul penal, ed. a 2-a Practica judiciara
Preț: 30,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data: 30.05.2011
344 pagini


Descriere
Lucrarea de fata aduce in atentia cititorilor unul dintre momentele cele mai importante in desfasurarea procesului penal – administrarea probelor.

Spetele selectate evidentiaza particularitatile probelor, complexitatea lor si, nu in ultimul rand, modalitatile de interpretare si de apreciere a acestora – interpretari uneori personale, academice sau colocviale –, care nu intotdeauna coincid cu solutia finala a instantelor, ceea ce confirma, cu atat mai mult, controversele care apar in practica intre cei care participa la infaptuirea actului de justitie.Cuprins
Capitolul I. Probe. Mijloace de probă. Caracteristici __________ 1
1. Interceptări şi înregistrări audio sau video. Condiţii
pentru aprecierea legalităţii probei ____________________ 1
2. Valoarea probatorie a înregistrărilor audio-video făcute de
către părţi şi neautorizate ___________________________ 6
3. Declaraţiile inculpatului. Condiţii pentru înlăturarea lor.
Aprecierea declaraţiei martorului care, renunţând la
beneficiul dispoziţiilor art. 80 C. proc. pen., face
declaraţii nesincere. Consecinţe _____________________ 12
4. Testarea comportamentului simulat – probă în procesul
penal. Dreptul la tăcere al inculpatului________________ 14
5. Urme papilare. Locul din care sunt prelevate. Relevanţa
acestuia pentru stabilirea vinovăţiei __________________ 16
6. Martor pe situaţia de fapt, audiat la solicitarea inculpatului
doar în faza cercetării judecătoreşti. Credibilitatea celor
relatate ________________________________________ 19
7. Martori oculari. Relevanţa depoziţiilor acestora în cazul
infracţiunilor comise cu violenţă ____________________ 22
8. Martori care au aflat despre comiterea faptei de către
inculpat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu. Probe utile __ 24
9. Expertiză medico-legală psihiatrică. Tendinţele antisociale
care au determinat săvârşirea faptei de către inculpat –
împrejurări cu relevanţă în stabilirea vinovăţiei acestuia __ 26
10. Discernământ diminuat al inculpatului în momentul
săvârşirii faptei, stabilit printr-o expertiză medico-legală.
Solicitarea de efectuare a unei noi expertize în raport de
o împrejurare ce circumstanţiază fapta________________ 30
11. Stabilirea prejudiciului prin expertiză. Aprecierea ca
probă în procesul penal____________________________ 33
12. Obiectivitatea unui raport de expertiză – cerinţă esenţială a
aprecierii acestuia ca mijloc de probă. Concluzii ale
expertului ce exced competenţei sale şi cadrului legal stabilit,
întrucât sunt probleme de fond a căror apreciere aparţine
judecătorului____________________________________ 34
X Probele în procesul penal
13. Admiterea cererii de amânare (întrerupere) a executării
pedepsei. Obligativitatea efectuării expertizei
medico-legale ___________________________________ 39
14. Expertiză tehnică auto dispusă în domeniul protecţiei
proprietăţii intelectuale. Imposibilitatea valorificării
concluziilor acesteia ______________________________ 42
15. Expertiză criminalistică. Aprecierea necesităţii
efectuării unui supliment de expertiză în condiţiile în care
expertiza efectuată a răspuns inclusiv la obiectivul solicitat
prin supliment. Interpretarea sintagmei „îndoieli cu
privire la exactitatea concluziilor expertizei”___________ 46
16. Telefon mobil – mijloc material de probă sau corp delict.
Oportunitatea luării măsurii de siguranţă a confiscării____ 49
17. Valoarea probantă a unui proces-verbal întocmit de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, organ
constatator din cadrul Ministerului Finanţelor.
Inexistenţa unui conflict de interese __________________ 51
18. Înscrisuri ca obiect material al infracţiunii. Reţinerea sau
distrugerea de înscrisuri ___________________________ 55
19. Autodenunţ. Valoare sa probatorie în condiţiile în care
prezumţia de nevinovăţie nu a fost răsturnată __________ 56
20. Dreptul inculpatului de a nu se autoincrimina. Limitele
acestui drept ____________________________________ 61
21. Acte care nu suportă amânare. Ridicare de obiecte şi
înscrisuri. Percheziţie. Diferenţiere __________________ 62
Capitolul al II-lea. Probe administrate în cursul urmăririi
penale. Consecinţele administrării/neadministrării lor
în instanţă. Aprecierea probelor ______________________ 65
22. Aprecierea probelor în urma examinării tuturor probelor
administrate. Declaraţii ale părţii vătămate care se
coroborează numai cu declaraţia unui martor, analizate
comparativ cu declaraţiile inculpatului, care sunt
susţinute de celelalte mijloace de probă _______________ 65
23. 1. Tentativă la omor calificat. Aprecierea probatoriului.
Lipsa indiciilor privind legitima apărare sau provocarea __ 70
2. Articolul 3201 C. proc. pen. privind judecata în cazul
recunoaşterii vinovăţiei. Condiţii pentru aplicare________ 70
24. Aprecierea încadrării juridice date faptei inculpatului,
atât în raport de redactarea textului de lege ce o incriminează,
dar şi de împrejurări ce rezultă din analiza materialului
probator _______________________________________ 77
Cuprins XI
25. Verificarea legalităţii sesizării instanţei. Restituirea cauzei la
procuror pentru refacerea urmăririi penale pe motivul că
probele sunt obţinute nelegal _______________________ 81
26. Declaraţii date în cursul urmăririi penale şi al cercetării
judecătoreşti. Contradictorialitate. Obligaţia instanţei de a
aprecia probele în raport de fapte, nu doar de încadrarea
juridică stabilită prin actul de inculpare, consecinţă a
rolului activ reglementat de art. 287 C. proc. pen. _______ 89
27. Ierarhia probelor. Declaraţiile date în faza de urmărire
penală şi în faza cercetării judecătoreşti. Contradicţii ____ 93
28. Probe. Necesitatea administrării lor atât în faza de
urmărire penală, cât şi în cea de cercetare
judecătorească __________________________________ 95
29. Imposibilitatea audierii părţii vătămate şi a martorilor
în faza de cercetare judecătorească. Consecinţe_________ 97
30. Sesizare privind săvârşirea unei alte infracţiuni decât
cea care rezultă din analiza materialului probator.
Infracţiune ce atrage competenţa altui organ. Soluţii ____ 101
31. Insuficienţa probatoriului. Temei de achitare, iar nu de
schimbare a încadrării juridice _____________________ 104
32. Schimbarea încadrării juridice şi condamnarea în apel
în baza probelor administrate în primă instanţă.
Consecinţe ____________________________________ 110
33. Nelegalitatea înlăturării de către instanţă a unor probe
administrate în cursul urmăririi penale pentru motivele că
administrarea nemijlocită a acestora în faza de cercetare
judecătorească creează dificultăţi, respectiv că probele
sunt incomplete ________________________________ 114
34. Declaraţii contradictorii. Necesitatea analizării lor
comparative în vederea reţinerii doar a celor care
corespund adevărului ____________________________ 118
35. Inadvertenţe în declaraţiile martorilor din faza de
urmărire penală. Inaplicabilitatatea art. 327 alin. (3)
C. proc. pen. ___________________________________ 121
36. Probe din care rezultă implicarea inculpatului şi în
săvârşirea altor fapte prevăzute de legea penală decât acelea
pentru care a fost trimis în judecată. Limitele sesizării
instanţei ______________________________________ 124
37. Aprecierea declaraţiilor inculpatului în contextul în care alte
persoane, care au fost deja condamnate definitiv pentru
aceeaşi infracţiune, săvârşită în coparticipare, nu recunosc
comiterea faptei. Martori care au luat cunoştinţă de
XII Probele în procesul penal
infracţiune în exerciţiul atribuţiilor de serviciu.
Relevanţa declaraţiilor acestora ____________________ 128
38. Convingerea intimă a judecătorului – criteriu pentru
aprecierea probelor______________________________ 132
39. Dreptul inculpatului la tăcere. Exercitarea acestuia în
faza de urmărire penală şi în cea de judecată. Distincţii__ 134
40. Situaţie de fapt corect reţinută în baza materialului
probator administrat în cauză. Lipsa prevederii în legea
penală. Consecinţe ______________________________ 136
41. Prezumţia de nevinovăţie. Lipsa de relevanţă a
antecedentelor penale atrase de condamnări pentru fapte
de acelaşi gen în stabilirea vinovăţiei inculpatului______ 139
42. Prezentarea mai multor versiuni ale aceleiaşi
împrejurări de către inculpat – temei al concluziei că
declaraţiile sale nu servesc la aflarea adevărului _______ 144
43. Martor cu identitate protejată. Imposibilitatea audierii în
instanţă. Consecinţe _____________________________ 148
44. Probe care pun în evidenţă caracterul civil al unui litigiu.
Aprecierea oportunităţii continuării cercetărilor după
stabilirea acestui caracter _________________________ 152
Capitolul al III-lea. Particularităţi ale probelor cu privire la
unele infracţiuni/cauze _____________________________ 156
45. Cerere de liberare sub control judiciar. Obligativitatea
ascultării inculpatului potrivit art. 70-71 C. proc. pen.___ 156
46. Favorizarea infractorului. Mărturie mincinoasă. Analiza
elementelor constitutive în baza aceloraşi mijloace de
probă_________________________________________ 158
47. Folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.
Condiţii pentru reţinerea infracţiunii. Probe___________ 164
48. Punerea în circulaţie de produse medicamentoase fără
acordul titularului mărcii. Distincţii în raport de piaţa
de desfacere. Probatoriu __________________________ 169
49. Infracţiunea de spălare a banilor. Probe necesare pentru
dovedirea infracţiunii ____________________________ 174
50. Concurs real între infracţiunea prevăzută în art. 4
alin. (1) din Legea nr. 143/2000 şi cea prevăzută în art. 87
alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002. Aprecierea probelor de
către instanţă___________________________________ 180
51. Introducerea în ţară de droguri fără drept. Trafic de droguri.
Infracţiuni distincte. Eroare cu privire la natura mărfii
transportate. Declaraţii ale martorilor în sens contrar____ 184
Cuprins XIII
52. Infracţiunea de trafic de droguri de mare risc. Relevanţa
împrejurării că în cursul procesului penal nu a fost găsită
suma de bani ce reprezintă contravaloarea drogurilor
traficate. Declaraţii contradictorii ale inculpatului.
Consecinţe ____________________________________ 189
53. Deţinere de droguri pentru consum propriu. Trafic
de droguri. Probe _______________________________ 192
54. Folosirea investigatorilor şi a colaboratorilor în cazul
investigării infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 143/2000.
Modalitate admisă de lege pentru administrarea
probatoriului___________________________________ 194
55. Articolul 16 din Legea nr. 143/2000. Condiţii
de aplicare ____________________________________ 197
56. Denunţ făcut în conformitate cu dispoziţiile art. 16 din
Legea nr. 143/2000. Revenirile denunţătorului asupra
propriilor declaraţii______________________________ 200
57. Infracţiune de prejudiciu. Lipsa de relevanţă a
inexistenţei mijloacelor materiale de probă ___________ 202
58. Relevanţa, în stabilirea încadrării juridice a faptei
inculpatului, a numărului zilelor de îngrijiri medicale
necesare însănătoşirii părţii vătămate. Culpa medicală __ 204
59. Probe de vinovăţie. Certificatul medico-legal în cazul
infracţiunilor soldate cu vătămări corporale___________ 209
60. Infracţiunea de lovituri cauzatoare de moarte şi cea de
ucidere din culpă. Deosebiri. Relevanţa raporturilor dintre
victimă şi infractor pentru stabilirea corectei încadrări
juridice a faptei_________________________________ 212
61. Lipsa legăturii de cauzalitate dintre leziunile provocate de
inculpat şi decesul victimei. Încadrare juridică stabilită în
raport de alte împrejurări ce caracterizează fapta
inculpatului____________________________________ 215
62. Pruncucidere. Infracţiune consumată. Tentativă _______ 216
63. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii. Deosebiri faţă de
infracţiunea de omor_____________________________ 218
64. Viol care a avut ca urmare moartea victimei. Omor comis
pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea altei infracţiuni.
Deosebiri _____________________________________ 219
65. Trafic de minori. Act sexual cu un minor. Elemente
constitutive ____________________________________ 223
66. Tâlhărie. Săvârşirea faptei cu intenţie supravenită. Fapta
persoanei care îl însoţea pe inculpat de a lovi victima
XIV Probele în procesul penal
şi de a valorifica bunul alături de inculpat. Încadrare
juridică _______________________________________ 224
67. Trafic de influenţă. Infracţiune ce constituie scopul
traficării influenţei. Concurs real ___________________ 227
68. Prezentarea sub o identitate falsă în faţa unei instituţii
care nu se încadrează în prevederile art. 145 C. pen.
Situaţie premisă pentru săvârşirea unor alte infracţiuni.
Lipsa incriminării legale__________________________ 228
69. Infracţiune gravă. Definirea ei în raport de alte criterii
decât cele enumerate în art. 2 lit. b) din Legea
nr. 39/2003 ____________________________________ 231
70. Infracţiune de corupţie. Avocat care îl reprezintă pe
denunţător în cauze civile. Audierea ca martor a
acestuia în cauza penală __________________________ 237
71. Mărturie mincinoasă. Întrunirea elementelor constitutive.
Consumarea infracţiunii şi consecinţele înlăturării
mărturiei mincinoase din ansamblul probelor _________ 243
72. Concurs de infracţiuni. Conexitate etiologică.
Interpretarea eronată a dispoziţiilor art. 63 C proc. pen. _ 244
73. Calculul retroactiv al alcoolemiei. Condiţii pentru a
se reţine relevanţa sa în cauză _____________________ 248
74. Aprecierea gradului de pericol social al faptei.
Caracterul accidental sau premeditat al faptei.
Relevanţă _____________________________________ 251
75. Provocare. Incidenţa art. 68 alin. (2) C. proc. pen.______ 253
76. Inexistenţa provocării în cazul unui comportament
constant antisocial al victimei, care este cunoscut de
către inculpat __________________________________ 257
77. Nerespectarea dispoziţiilor art. 2781 alin. (2)
C. proc. pen. Imposibilitatea analizării pe fond de către
instanţă a plângerii formulate, chiar dacă soluţia de
netrimitere în judecată nu este corectă _______________ 261
78. Plângere împotriva ordonanţei procurorului motivată
superficial. Soluţie corectă. Consecinţe ______________ 265
79. Act de sesizare a instanţei prin care se dispune atât
trimiterea în judecată a unui inculpat, cât şi scoaterea
de sub urmărire penală a unui învinuit. Consecinţele
admiterii unei cereri de strămutare a cauzei ___________ 269
80. Lege nouă. Invocarea legitimei apărări în cadrul unei
contestaţii la executare. Atingere adusă autorităţii de
lucru judecat ___________________________________ 271
Cuprins XV
81. Cauze care înlătură răspunderea penală. Relevanţa lor
asupra dovedirii cazurilor de revizuire prevăzute în
art. 394 alin. (1) lit. b), c) şi d) C. proc. pen. __________ 274
82. Eroare de fapt. Îndoială. Distincţii şi consecinţe.
Apărarea inculpatului ____________________________ 275
83. Lipsa elementului material al infracţiunii. Consecinţe___ 277
84. Caz fortuit. Îndeplinirea condiţiei ca împrejurarea care a
determinat producerea rezultatului să fie absolut
imprevizibilă___________________________________ 279
85. Cauze de împiedicare a exercitării acţiunii penale.
Constatarea existenţei lor pe bază de probe, în ordinea
stabilită de legiuitor _____________________________ 281
86. Temeiuri de achitare şi de încetare a procesului penal.
Prioritatea cazurilor în care punerea în mişcare a acţiunii
penale este împiedicată. Obligaţiile instanţei __________ 282
87. Daune morale. Mod de stabilire ____________________ 284
88. Restabilirea situaţiei anterioare în funcţie de probe,
iar nu de calitatea de parte civilă ___________________ 288
89. Lipsa interpretului din faza de urmărire penală, invocată
în recurs. Proces echitabil_________________________ 292
90. Întrebuinţarea violenţei pentru obţinerea de declaraţii.
Consecinţe ____________________________________ 294
91. Favorizarea infractorului. Participaţie penală. Răspundere
civilă delictuală ________________________________ 296
92. Răspundere civilă delictuală. Condiţii pentru reţinerea
acesteia. Soluţionarea laturii civile__________________ 299
93. Faptă prevăzută de legea penală. Elemente în raport
de care se apreciază temporalitatea unei legi __________ 301
94. Retragerea plângerii prealabile în cazul infracţiunilor
pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.
Consecinţe ____________________________________ 302
95. Concurs ideal. Probe în baza cărora în sarcina
inculpatului se pot reţine mai multe infracţiuni ________ 303
96. Pedeapsa complementară (accesorie) a interzicerii
dreptului de a exercita o profesie ori de a desfăşura o
activitate de natura celei de care s-a servit condamnatul
pentru săvârşirea infracţiunii. Condiţionarea aplicării ei
exclusiv de existenţa unor probe în acest sens _________ 304
97. Contestaţie în anulare. Aprecierea admisibilităţii.
Necesitatea probelor_____________________________ 307
98. Cerere de revizuire. Probe administrate în susţinerea ei__ 309
XVI Probele în procesul penal
99. Condamnare. Măsură de siguranţă. Corelaţii din
perspectiva transferării persoanelor condamnate _______ 312
100. Acţiune civilă. Repararea prejudiciului
proporţional culpei ______________________________ 315
101. Prelungirea arestării preventive. Condiţii vizând
existenţa probelor sau a indiciilor temeinice __________ 318
Index alfabetic _______________________________________ 321
Prezenta editie, completata cu decizii pronuntate in perioada 2008-2011, este revazuta si din perspectiva intrarii in vigoare a noului Cod de procedura penala, dispozitiile avute in vedere de instante la solutionarea cauzelor fiind corelate cu cele ale viitorului cod, astfel incat cartea isi pastreaza utilitatea chiar in contextul modificarilor legislative preconizate

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.032 sec