Probele în materie civilă Practică judiciară

Probele în materie civilă  Practică judiciară
Preț: 59,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 456
Categoria: Civil

DESCRIERE

Lucrarea de faţă oferă o abordare a sistemului probator în materie civilă, din perspectiva practicii judiciare.

Culegerea cuprinde 732 de speţe, atât din jurisprudenţa naţională, cât şi din jurisprudenţa CEDO, şi se adresează tuturor specialiştilor în drept, dat fiind că probele au o importanţă primordială în procesul civil, o hotărâre neputându-se pronunţa numai pe baza afirmaţiilor părţilor.

Cartea analizează principiile în funcţie de care se administrează probele, regulile privind admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor, mijloacele de probă în procesul civil: înscrisurile, proba testimonială, mărturisirea, prezumţiile, expertiza, cercetarea la faţa locului, precum şi administrarea acestora în căile de atac şi în procedurile speciale.

Cuprins
Titlul I. Partea generală. Elemente de teoria generală a probelor ________ 1
Capitolul I. Principiile aplicabile în materia probaţiunii ____________________1
§1. Principii generale _______________________________________________1
1.1. Principiul adevărului, art. 129 alin. (5) C. proc. civ.__________________1
1. Rolul activ al instanţei în aflarea adevărului________________________1
2. Drepturile şi interesele părţilor. Limitele în care poate interveni
instanţa ____________________________________________________1
3. Atitudine pasivă a reclamantului. Consecinţe asupra drepturilor şi
intereselor sale ______________________________________________2
4. Principiul adevărului. Expertiza tehnică în cazul accidentelor
de circulaţie ________________________________________________2
5. Îmbunătăţiri efectuate la imobilul proprietatea altei persoane.
Rolul activ al instanţei. Determinarea contravalorii îmbunătăţirilor _____3
6. Lipsa rolului activ al instanţei, invocată prin motivele de apel.
Obligaţiile procesuale ale părţii înseşi. Principiul disponibilităţii
părţilor, limită a rolului activ al instanţei __________________________3
7. Probe. Constatări cuprinse într-o ordonanţă de scoatere de sub
urmărire penală. Îndatorirea instanţei_____________________________4
1.2. Principiul rolului activ al judecătorului____________________________4
1.2.1. Obligaţia judecătorului de a pune în vedere părţilor drepturile şi
obligaţiile ce le revin în calitatea lor de părţi în proces şi de a stărui în
toate fazele procesuale pentru soluţionarea amiabilă a procesului
[art. 129 alin. (2) C. proc. civ.] __________________________________4
8. Principiul adevărului. Drepturile şi interesele părţilor ________________4
9. Redactare defectuoasă a capetelor de cerere. Rol activ al instanţei.
Identificare a scopului urmărit de reclamant prin promovarea acţiunii ___4
1.2.2. Obligaţia instanţei de a ordona din oficiu probele pe care le consideră
necesare şi de a pune în dezbaterea părţilor orice împrejurări de fapt sau
de drept care ar putea conduce la dezlegarea cauzei, chiar dacă nu sunt
menţionate în cerere sau întâmpinare [art. 129 alin. (4) C. proc. civ.] ___5
10. Nedepunerea notificării în termenul prevăzut de Legea nr. 10/2001. Acte
medicale ce atestă imposibilitatea obiectivă în care s-a aflat reclamanta.
Obligaţia judecătorului de a stărui în aflarea adevărului conform art. 129
alin. (5) C. proc. civ. Consecinţe ________________________________5
11. Rol activ al instanţei în administrarea probelor. Conţinut______________7
12. Partaj judiciar. Stabilirea valorii actuale de circulaţie a bunurilor. Rolul
activ al instanţei – ordonarea din oficiu a probei cu expertiza pentru
stabilirea valorii actuale a bunului _______________________________7
13. Determinarea exactă a imobilului. Ordonarea probelor necesare
în acest sens ________________________________________________8
14. Punerea în discuţia părţilor _____________________________________8
1.2.3. Obligaţia instanţei de a ordona din oficiu dovezile pe care le consideră
necesare pentru susţinerea cauzei chiar dacă părţile se împotrivesc
[art. 129 alin. (5) C. proc. civ.] __________________________________9
Probele în materie civilă. Practică judiciară
404
15. Principiul rolului activ al instanţelor. Limite. Corelaţia cu obligaţia
părţilor de a-şi proba pretenţiile conform art. 129 alin. (1) C. proc. civ. __9
16. Ordonarea din oficiu a dovezilor. Împotrivire părţi. Consecinţe________11
1.2.4. Invocarea din oficiu a încălcării normelor imperative ______________12
17. Autoritate de lucru judecat. Nepunerea excepţiei în discuţia părţilor.
Consecinţe ________________________________________________12
18. Autoritate de lucru judecat. Invocare ____________________________12
1.2.5. Dreptul preşedintelui de a pune întrebări părţilor _________________12
19. Dreptul preşedintelui de a pune întrebări părţilor. Îndrumări acordate
părţilor. Rolul activ al instanţei în administrarea probelor ____________12
1.2.6. Dreptul instanţei de apel de a încuviinţa refacerea sau completarea
probelor administrate la prima instanţă şi de a dispune administrarea
altor dovezi în condiţiile art. 292 C. proc. civ., dacă le consideră
necesare pentru soluţionarea cauzei (art. 295 C. proc. civ.)___________13
20. Judecata. Rolul activ al instanţei. Conţinut________________________13
21. Contract de întreţinere. Rezilierea contractului. Rolul activ al instanţei.
Probe ____________________________________________________13
22. Administrarea probelor. Refacere sau completarea probelor în apel ____14
23. Caracterul devolutiv al apelului. Consecinţele induse asupra
probatoriilor _______________________________________________14
1.3. Principiul dreptului la apărare în sens material ____________________15
1.3.1. Posibilitatea părţilor de a lua cunoştinţă de toate actele de la dosar___15
24. Dreptul părţii de a lua cunoştinţă de actele cauzei. Sancţiune__________15
1.3.2. Posibilitatea părţilor de a formula cereri ________________________15
25. Cererile formulate în condiţiile art. 132 alin. (2) C. proc. civ. Efecte____15
1.3.3. Posibilitatea părţilor de a solicita probe_________________________15
26. Probă cu martori respinsă. Mijloace de probă prin care se poate
dovedi forţa majoră _________________________________________15
1.3.4. Posibilitatea părţilor de a invoca excepţii________________________16
27. Dreptul la apărare. Posibilitatea părţilor de a invoca excepţii.
Consecinţe ________________________________________________16
1.3.5. Obligaţia motivării hotărârii în fapt şi în drept [art. 261 alin. (1)
pct. 5 C. proc. civ.] __________________________________________16
28. Proces echitabil. Obligaţia instanţei de a motiva hotărârea____________16
29. Motivarea hotărârii în sensul art. 6 din Convenţie. Circumstanţele
particulare de caz ___________________________________________16
30. Obligaţia judecătorului de a motiva hotărârea. Analiza motivelor
invocate de parte____________________________________________17
31. Obligaţia motivării hotărârii. Lipsa considerentelor. Consecinţe _______17
32. Lipsa considerentelor hotărârii. Încălcarea art. 6 parag. 1 din
Convenţia europeană a drepturilor omului ________________________17
33. Hotărâre judecătorească. Nerespectarea cerinţelor cu privire la
conţinut. Nulitate ___________________________________________17
1.3.6. Dreptul părţilor de a solicita instanţei lămurirea dispozitivului
hotărârii pronunţate [art. 281 alin. (1) C. proc. civ.] ________________18
34. Încheierea de admitere în principiu______________________________18
35. Hotărâre de expedient ________________________________________18
36. Considerente ale hotărârii. Dispozitiv. Aplicarea art. 2811 C. proc. civ.__18
37. Lămurirea unei hotărâri. Contradicţie între considerente şi dispozitiv ___19
1.3.7. Caracterul devolutiv al apelului şi recursului exercitat în condiţiile
art. 3041 C. proc. civ._________________________________________19
Cuprins
405
38. Caracterul devolutiv al recursului exercitat în condiţiile art. 3041
C. proc. civ. Cercetarea pricinii şi sub aspectul temeiniciei, în recurs ___19
39. Apel. Caracter devolutiv. Încuviinţare probe. Admisibilitate. Cale
unitară de atac. Consecinţe____________________________________19
40. Proba cu martori. Încuviinţarea unui număr egal de martori. Dreptul
la un proces echitabil. Egalitate de tratament în administrarea
probelor __________________________________________________20
1.4. Principiul nemijlocirii ________________________________________20
1.4.1. Obligaţia instanţei de a cerceta în mod direct întreg materialul
probator __________________________________________________20
41. Administrarea probelor. Probă extrajudiciară. Nerespectarea
principiului nemijlocirii. Nulitatea hotărârii_______________________20
42. Tranzacţie. Verificare. Îndatorirea instanţei _______________________20
43. Interdicţie. Condiţii în care cererea de punere sub interdicţie poate fi
dispusă de instanţă. Neaudierea bolnavei de către instanţă. Consecinţe.
Pronunţarea soluţiilor în lipsa unui probatoriu suficient _____________21
1.5. Principiul egalităţii de arme____________________________________23
1.5.1. Dreptul de a propune probe în cursul judecăţii în condiţiile
art. 138 alin. (4) C. proc. civ. „când dovada nu a fost cerută în
condiţiile legii, din pricina neştiinţei sau lipsei de pregătire a părţii,
care nu a fost asistată sau reprezentată de avocat” _________________23
44. Propunere de probe în cursul judecăţii. Ipoteza reglementată de
art. 138 alin. (4) C. proc. civ. __________________________________23
1.5.2. Administrarea pe cât posibil a dovezii şi a dovezii contrare
în acelaşi timp [art. 167 alin. (3) C. proc. civ.] ____________________23
45. Contraprobă. Condiţii de admisibilitate __________________________23
1.5.3. Dreptul părţii decăzute din dreptul de a administra o dovadă, de a se
apăra, discutând în fapt şi în drept temeinicia susţinerii şi a dovezilor
părţii potrivnice (art. 171 C. proc. civ.) __________________________23
46. Obligaţia părţilor de a-şi exercita drepturile procesuale în cadrul
termenelor stabilite de lege____________________________________23
47. Întâmpinare depusă peste termen. Dreptul părţii de a discuta în fapt
şi în drept temeinicia susţinerilor şi a dovezilor părţii adverse_________24
1.5.4. Obligaţia instanţei de a motiva încheierea şi cu privire la
încuviinţarea unor dovezi [art. 168 alin. (1) C. proc. civ.] ____________24
48. Respingerea nemotivată a cererii. Consecinţe______________________24
49. Rol activ al instanţei în aflarea adevărului. Expertiza utilă cauzei
respinsă nemotivat. Consecinţe ________________________________24
50. Hotărâre judecătorească. Nemotivarea hotărârii în fapt şi în drept.
Consecinţe ________________________________________________25
51. Principiul contradictorialităţii. Dreptul la un proces echitabil.
Examinarea efectivă a probelor ________________________________25
1.5.5. Posibilitatea instanţei de a dispune aducerea înscrisului deţinut de
partea potrivnică [art. 172 alin. (1) C. proc. civ.] sau de către o
autoritate ori altă persoană [art. 175 alin. (1) C. proc. civ.] __________25
52. Pretinsa deţinere a înscrisului doveditor de către partea adversă.
Condiţii necesare pentru a se ordona înfăţişarea acestuia_____________25
53. Administrarea probei cu înscrisuri. Deţinerea de către o autoritate a
înscrisurilor pe care reclamanta îşi întemeiază pretenţiile. Obligaţia
instanţei în virtutea rolului activ. Consecinţe ______________________27
Probele în materie civilă. Practică judiciară
406
1.5.6. Posibilitatea părţilor de a pune întrebări direct martorilor sau
experţilor cu încuviinţarea instanţei (art. 130 C. proc. civ.) __________28
54. Lucrare la faţa locului. Condiţii de convocare _____________________28
1.5.7. Citarea părţilor, cu dovadă de primire, pentru expertiza care
necesită o lucrare la faţa locului [art. 208 alin. (1) C. proc. civ.] ______28
55. Neefectuarea citării de către expert. Nulitatea expertizei _____________28
56. Raport de expertiză. Nulitate relativă ____________________________29
57. Lucrarea la faţa locului. Nerespectarea dispoziţiilor art. 208 alin. (1)
C. proc. civ. _______________________________________________29
58. Raport de expertiză. Încălcarea dispoziţiilor art. 208 C. proc. civ.
Nulitate relativă ____________________________________________29
1.6. Principiul contradictorialităţii __________________________________29
1.6.1. Conţinutul principiului contradictorialităţii ______________________29
1.6.1.1. Dreptul celui interesat, participant într-un proces civil, de a
beneficia de avantajele contradictorialităţii _______________________29
59. Obligativitatea comunicării întâmpinării. Temei juridic. Drept la
apărare şi contradictorialitate. Egalitatea armelor. Încălcare.
Consecinţe ________________________________________________29
60. Cerere de amânare pentru pregătirea apărării formulată în apel.
Nediscutarea ei în contradictoriu cu părţile şi nepronunţarea asupra ei.
Consecinţe ________________________________________________30
61. Set înscrisuri primit după închidere dezbateri. Pronunţarea soluţiei
pe baza acestora. Încălcarea principiului contradictorialităţii.
Consecinţe ________________________________________________30
62. Dezbateri de fond. Încălcarea principiului contradictorialităţii.
Consecinţe ________________________________________________31
63. Probe. Act depus după închiderea dezbaterilor. Încălcarea principiului
contradictorialităţii __________________________________________31
1.6.1.2. Dreptul de a lua la cunoştinţă de toate elementele cauzei supuse
judecăţii ___________________________________________________31
64. Depunerea de înscrisuri după încheierea dezbaterilor. Consecinţe ______31
65. Principiul egalităţii în drepturi _________________________________32
66. Cerere reconvenţională depusă după închiderea dezbaterilor.
Încălcarea dreptului reclamantului de a lua cunoştinţă de toate
elementele cauzei. Consecinţe _________________________________32
67. Principiul contradictorialităţii. Act depus după închiderea dezbaterilor.
Nepunere în discuţia părţilor. Consecinţe_________________________32
1.6.1.3. Dreptul de a fi ascultat şi de a discuta toate elementele de fapt şi de
drept ale cauzei (art. 85 C. proc. civ.)____________________________33
68. Cercetare asupra mijloacelor, susţinerilor şi solicitărilor de probe ale
părţilor. Obligaţia instanţei____________________________________33
69. Examinarea cauzei în sensul art. 6 din Convenţie. Neaprecierea
pertinenţei mijloacelor de probă, a susţinerilor şi solicitărilor părţilor,
pentru hotărâre _____________________________________________33
70. Dreptul la apărare. Principiul egalităţii armelor. Încălcarea
principiului________________________________________________33
71. Cauză soluţionată pe fond. Concluzii doar pe excepţiile invocate
de pârâte. Încălcarea dreptului de a lua cunoştinţă de toate elementele
cauzei ____________________________________________________34
72. Judecata. Citarea părţilor. Caracterul dispoziţiilor legale în această
materie. Îndatorirea instanţei __________________________________34
Cuprins
407
73. Principiul contradictorialităţii. Încălcare. Consecinţe ________________34
1.6.1.4. „Cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care
părţile le invocă în susţinerea pretenţiilor şi apărărilor lor, judecătorul
este în drept să le ceară acestora să prezinte explicaţii, oral sau în scris,
precum şi să pună în dezbaterea lor orice împrejurări de fapt ori de drept,
chiar dacă nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare”
[art. 129 alin. (4) C. proc. civ.] _________________________________35
74. Posibilitatea părţilor de a solicita probe. Probă cu expertiza admisă.
Judecarea cauzei în fond fără a se reveni asupra probei admise.
Consecinţe ________________________________________________35
75. Probe. Admisibilitate şi administrare. Principiul rolului activ al
judecătorului_______________________________________________35
1.6.1.5. „Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi
asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea
în fond a pricinii” [art. 137 alin. (1) C. proc. civ.] __________________36
76. Aplicarea art. 137 alin. (1) C. proc. civ. Obligaţia instanţei de a pune în
discuţia părţilor excepţiile. Încălcare. Consecinţe __________________36
1.6.2. Modalităţi de realizare a contradictorialităţii_____________________36
1.6.2.1. Forma scrisă_____________________________________________36
1.6.2.1.1. Comunicarea pârâtului, odată cu citaţia, copii de pe cerere şi
înscrisuri [art. 1141 alin. (2) C. proc. civ.] ________________________36
77. Nulitatea virtuală. Necomunicarea motivelor de apel. Soluţie _________36
78. Principiul contradictorialităţii. Obligaţia instanţei de a comunica
pârâtului copii de pe acţiune şi de pe înscrisurile depuse. Consecinţa
nerespectării cerinţei anterioare ________________________________37
79. Necomunicarea copiilor de pe cererea de chemare în judecată şi
înscrisurile depuse. Principiul contradictorialităţii. Condiţii pentru
a se putea considera încălcat___________________________________37
1.6.2.1.2. Conţinutul întâmpinării (art. 115 C. proc. civ.)_________________38
80. Excepţii de procedură. Modalitate de invocare_____________________38
81. Apărări de fond ale pârâtului. Manieră de realizare _________________38
82. Întâmpinare. Obligaţia instanţei de a comunica întâmpinarea şi actele
doveditoare. Ignorare. Încălcarea principiului contradictorialităţii
şi al dreptului la apărare. Consecinţe ____________________________38
1.6.2.2. Forma orală _____________________________________________40
1.6.2.2.1. Preşedintele dă cuvântul reclamantului, iar apoi pârâtului
[art. 128 alin. (2) C. proc. civ.] _________________________________40
83. Încheiere de şedinţă. Neîntocmirea încheierii. Nulitatea hotărârii
judecătoreşti _______________________________________________40
1.6.2.2.2. După încheierea dezbaterilor, părţile pot fi obligate să depună
concluzii scrise (art. 146 C. proc. civ.) ___________________________40
84. Judecata. Concluzii scrise. Neaplicarea principiului contradictorialităţii.
Concluziile scrise depuse de părţi după închiderea dezbaterilor
cuprind o expunere asupra speţei deduse judecăţii, cu examinarea
probelor administrate pe parcursul procesului. Nu există
obligativitatea punerii lor în discuţia părţilor ______________________40
85. Obligativitatea dezbaterilor orale. Posibilitatea depunerii de
concluzii scrise _____________________________________________41
86. Concluzii scrise. Nepunerea lor în discuţia părţilor. Consecinţe________41
Probele în materie civilă. Practică judiciară
408
1.6.3. Sancţiunea nerespectării principiului contradictorialităţii ___________41
1.6.3.1. Nulitatea actului de procedură îndeplinit fără respectarea formelor
legale dacă s-a pricinuit părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată
altfel [art. 105 alin. (2) C. proc. civ.] ____________________________41
87. Necomunicarea motivelor de apel. Încălcarea dreptului la apărare.
Consecinţe ________________________________________________41
88. Drept de apărare. Încălcarea principiului contradictorialităţii__________41
89. Neîndeplinirea actelor de procedură la domiciliul ales. Consecinţe _____42
1.6.3.2. Apelul sau, după caz, recursul în temeiul art. 3041 C. proc. civ.
împotriva hotărârilor pronunţate cu încălcarea principiului
contradictorialităţii dat fiind caracterul lor devolutiv________________42
90. Apelul. Caracter devolutiv ____________________________________42
1.6.3.3. Recursul întemeiat pe art. 304 pct. 5 şi 9 C. proc. civ._____________42
91. Judecata. Administrarea probelor. Nerespectarea principiilor
nemijlocirii şi contradictorialităţii. Expertiză extrajudiciară nepusă în
discuţia părţilor. Nulitatea hotărârii _____________________________42
92. Excepţie dirimantă. Principiul contradictorialităţii. Principiul oralităţii.
Obligaţia instanţei __________________________________________43
93. Recurs. Critici vizând greşita aplicare a prevederilor legale în materia
probaţiunii actelor juridice. Imposibilitatea reaprecierii probatoriului
administrat ________________________________________________43
1.6.3.4. Contestaţia în anulare de drept comun [art. 317 alin. (1) pct. 1
C. proc. civ.] _______________________________________________46
94. Principiul contradictorialităţii. Nelegala citare a părţilor. Incidenţa
motivului de contestaţie în anulare prevăzut de art. 317 alin. (1) pct. 1
C. proc. civ. _______________________________________________46
1.6.3.5. Revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 6, 8 şi 9
C. proc. civ. ________________________________________________46
95. Revizuire. Cazul prevăzut de art. 322 pct. 6 C. proc. civ. Condiţii.
Inopozabilitatea hotărârii faţă de cel care nu a fost parte în proces _____46
96. Revizuire. Lipsă de apărare. Probatorii___________________________47
97. Revizuire. Împrejurare mai presus de voinţa părţii. Adeverinţe
medicale ce atestă internarea în spital. Termen de introducere a
cererii de revizuire. Consecinţe ________________________________47
§2. Alte principii __________________________________________________48
2.1. Principiul publicităţii şedinţei de judecată_________________________48
98. Principiul publicităţii. Pronunţare în şedinţă publică ________________48
99. Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Cerere de anulare.
Procedura de soluţionare _____________________________________48
2.2. Principiul oralităţii___________________________________________48
100. Încălcarea principiului oralităţii. Nulitatea hotărârii judecătoreşti ______48
101. Nerespectarea principiului oralităţii. Consecinţe ___________________48
102. Hotărâre judecătorească. Oralitatea dezbaterilor. Neacordarea
cuvântului în fond. Sancţiune__________________________________49
103. Principiul oralităţii dezbaterilor. Invocarea unei excepţii.
Pronunţare pe fondul cauzei. Consecinţe _________________________49
104. Oralitatea dezbaterilor. Drept la apărare. Neacordarea cuvântului
în fond. Nulitatea hotărârii judecătoreşti _________________________49
105. Principiul oralităţii. Conţinut __________________________________50
2.3. Principiul disponibilităţii ______________________________________50
106. Învestire din oficiu __________________________________________50
Cuprins
409
107. Judecata. Rolul activ al judecătorului. Limite______________________50
108. Principiul disponibilităţii. Fixarea cadrului procesual________________50
109. Principiul disponibilităţii. Efecte _______________________________51
110. Declaraţia pârâtului că nu solicită o nouă expertiză. Consecinţe _______51
111. Principiul disponibilităţii. Obligaţia instanţei ______________________51
2.4. Principiul continuităţii ________________________________________52
112. Principiul continuităţii. Compunerea completului. Schimbarea
componenţei acestuia. Consecinţe ______________________________52
113. Nulitatea hotărârii judecătoreşti. Recurs. Principiul continuităţii _______52
114. Principiul continuităţii. Compunerea completului. Neparticiparea unuia
dintre membrii completului de judecată la administrarea în continuare
a probatoriului. Consecinţe____________________________________52
Capitolul al II-lea. Reguli privind admisibilitatea, administrarea şi
aprecierea probelor__________________________________________________53
§1. Condiţiile de admisibilitate a probelor _____________________________53
1.1. Proba să nu fie oprită de lege___________________________________53
115. Probe. Admisibilitatea dovezii cu martori. Situaţia terţilor____________53
116. Incapacitate de a primi donaţii sau legate _________________________53
117. Contractul de donaţie. Incapacitate specială a preotului care a asistat
religios donatorul, în cursul ultimei boli, de a primi donaţia __________54
118. Contract de donaţie. Condiţii de formă ___________________________54
119. Acţiune în constatarea simulaţiei. Lipsa înscrisului secret.
Proba cu martori. Inadmisibilitate ______________________________54
1.2. Proba să fie verosimilă________________________________________55
120. Verosimilitatea probei. Efecte juridice ___________________________55
121. Verosimilitate fapt pretins. Început de dovadă scrisă ________________55
1.3. Proba să fie pertinentă (utilă) __________________________________55
122. Admisibilitate probe. Inutilitatea probei cu expertiză ________________55
123. Probe ce pot fi administrate. Acţiune pauliană. Contract de
întreţinere. Atacare__________________________________________56
124. Aprecierea caracterului pertinent şi concludent al probelor.
Neincidenţa prevederilor art. 312 alin. (3) teza finală C. proc. civ. _____56
125. Neîncuviinţarea probei cu martori. Simulaţie. Acţiune prin care nu se
invocă imposibilitatea preconstituirii înscrisului care constată
actul real__________________________________________________57
1.4. Proba să fie concludentă ______________________________________57
126. Respingerea probelor solicitate de părţi. Condiţii de admisibilitate a
probelor. Consecinţe_________________________________________57
127. Dreptul instanţei de a admite o probă în funcţie de pertinenţa şi
concludenţa sa. Egalitatea în drepturi. Dreptul la un proces echitabil ___58
128. Admisibilitate probă. Neconcludenţa probei cu cercetare la faţa
locului. Consecinţe__________________________________________59
129. Ordonare probă din oficiu. Concludenţa probei ____________________59
§2. Obiectul şi sarcina probei _______________________________________60
2.1. Obiectul probei______________________________________________60
2.1.1. Faptele generatoare de drepturi _______________________________60
130. Obiectul probei. Mijloace de probă. Act juridic. Fapt juridic.
Distincţie _________________________________________________60
2.1.2. Faptele negative ___________________________________________60
131. Faptele negative. Sarcina probei ________________________________60
132. Acţiune pauliană. Fapte pozitive. Fapte negative. Sarcina probei_______61
Probele în materie civilă. Practică judiciară
410
2.1.3. Faptele notorii _____________________________________________61
133. Faptele notorii. Dispensa de probă ______________________________61
2.1.4. Faptele a căror dovadă nu este admisibilă decât în anumite condiţii___61
134. Simulaţie. Lipsa contraînscrisului. Consecinţa sub aspectul probator ___61
2.1.5. Deplasarea obiectului probei la fapte vecine şi conexe cu faptele
generatoare de adevăr________________________________________62
135. Antecontract de vânzare-cumpărare imobiliară. Fapte vecine şi conexe
cunoscute. Determinarea preţului. Regim probator _________________62
2.1.6. Principiul inadmisibilităţii probelor normei juridice – nemo censetur
ignorare legem______________________________________________63
136. Inadmisibilitatea probei normei juridice. Excepţii. Legea străină_______63
137. Legea străină. Dovada şi dovada contrară_________________________63
2.2. Sarcina probei ______________________________________________63
2.2.1. Regula. Sarcina probei incumbă celui care face o afirmaţie în faţa
instanţei de judecată _________________________________________63
138. Sarcina probei. Obligaţia reclamantului __________________________63
2.2.1.1. Reclamantul care a intentat acţiunea __________________________63
139. Posibilitatea părţilor de a solicita probe. Administrarea lor ___________63
140. Sarcina probei. Contract de donaţie. Nulitate absolută pentru
cauză ilicită, contrară bunelor moravuri şi ordinii publice ____________64
141. Sarcina probei. Vânzare-cumpărare. Nulitate absolută. Încheierea
actului în frauda intereselor terţilor _____________________________65
142. Rezilierea contractului de închiriere. Importanţa stricăciunii aduse
imobilului. Sarcina probei ____________________________________66
143. Sarcina probei. Nedovedirea faptului pretins. Consecinţe ____________66
2.2.1.2. Pârâtul prin invocarea de excepţii ____________________________67
144. Invocarea de excepţii. Sarcina probei ____________________________67
145. Întâmpinare. Invocare excepţii. Nesusţinere în faţa instanţei.
Principiile disponibilităţii şi oralităţii. Completare cerere în faza
rejudecării fondului după casare. Admisibilitate ___________________67
2.2.2. Răsturnarea sarcinii probei___________________________________67
2.2.2.1. Prezumţiile legale relative __________________________________67
146. Relaţiile patrimoniale dintre soţi. Mandat tacit reciproc. Caracterul
prezumţiei. Sarcina probei ____________________________________67
2.2.2.2. Litigiile de muncă_________________________________________68
147. Drepturi salariale neplătite. Sarcina probei în litigiile de muncă _______68
148. Drepturi salariale neplătite. Sarcina probei în litigiile de muncă –
art. 287 C. muncii___________________________________________68
2.2.2.3. Articolul 58 alin. (2) C. fam._________________________________69
149. Acţiune în contestarea recunoaşterii paternităţii pornită de mama
copilului. Sarcina probei. Mărturisirea pârâtului ___________________69
2.2.2.4. Prezumţia de vinovăţie în sarcina gestionarului – art. 25
alin. (1) din Legea nr. 22/1969 _________________________________70
150. Răspundere patrimonială. Gestionar. Lipsuri în gestiune. Răsturnarea
prezumţiei de vinovăţie ______________________________________70
151. Prezumţia de vinovăţie în sarcina gestionarului. Răspundere materială.
Stabilirea în penal a cuantumului prejudiciului produs printr-o
infracţiune. Inopozabilitate faţă de o persoană care nu a fost parte
în procesul penal. Consecinţe__________________________________70
2.2.3. Repartizarea sarcinii probei între reclamant şi pârât_______________71
Cuprins
411
152. Sarcina probei în cazul pretenţiilor formulate de pârâtul-reclamant
prin reconvenţională. Limitele principiului rolului activ al instanţei.
Împărţirea sarcinii probei între reclamant şi pârât __________________71
§3. Administrarea şi aprecierea probelor______________________________72
3.1. Administrarea probelor _______________________________________72
3.1.1. Propunerea probelor ________________________________________72
3.1.1.1. Regula. Propunerea probelor trebuie făcută prin cererea de
chemare în judecată, prin întâmpinare ori cel mai târziu la prima
zi de înfăţişare ______________________________________________72
153. Solicitare de probe. Obligaţia „tribunalului” de a proceda la
o examinare efectivă a motivelor, argumentelor şi cererilor de
probatorii ale părţilor. Încălcare. Consecinţe ______________________72
154. Mijloace de probă. Expertiză tehnică ____________________________73
3.1.1.2. Sancţiunea. Decăderea părţilor din dreptul de a propune probe
[art. 138 alin. (1) C. proc. civ.] _________________________________73
155. Administrarea concomitentă a probei testimoniale cerute de părţi.
Decăderea din proba cu martori. Condiţii ________________________73
156. Administrare probe. Drept la apărare. Decădere din proba admisă.
Martori ___________________________________________________74
157. Refuzul de a depune suma reprezentând c/val onorariu expert.
Decăderea din proba admisă___________________________________74
3.1.1.3. Excepţii de la sancţiune ____________________________________75
3.1.1.3.1. Nevoia dovezii reiese din dezbateri, partea nu a putut să o
prevadă ___________________________________________________75
158. Probe propuse în cursul judecării cauzei. Nevoia administrării lor______75
159. Administrare probe. Excepţie de la sancţiunea prevăzută de
art. 138 alin. (1) C. proc. civ. __________________________________75
3.1.1.3.2. Dovada nu a fost cerută în termen din pricina neştiinţei,
lipsei de pregătire a părţii _____________________________________76
160. Propunere probe. Excepţii de la sancţiunea decăderii________________76
3.1.1.4. Obligarea părţilor de a propune probe în acelaşi timp ____________76
161. Dovada cu martori. Condiţii în care se solicită contradovada__________76
3.1.1.5. Ordonarea de probe din oficiu de instanţă chiar dacă părţile se
împotrivesc_________________________________________________76
162. Ordonarea din oficiu a probelor ________________________________76
163. Înscris sub semnătură privată. Suprafaţă de teren ce a făcut obiectul
vânzării-cumpărării. Îndatorirea instanţei_________________________76
164. Rol activ al instanţei. Răspundere civilă delictuală. Raport de
cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu. Ordonarea completării
probatoriului_______________________________________________77
165. Ordonarea din oficiu a probelor necesare soluţionării cauzei. Proba
cu expertiză. Refuzul părţilor de a achita onorariul expertului_________77
166. Probă încuviinţată. Revenire asupra probei admise fără a se
motiva. Consecinţe__________________________________________78
3.1.1.6. Supunerea probelor discuţiei contradictorii a părţilor ____________79
167. Drept la apărare. Recurs. Casare cu trimitere. Nelegalitatea
reţinerii unei excepţii nepuse în discuţia părţilor ___________________79
168. Administrarea probei. Principiul contradictorialităţii ________________80
3.1.1.7. Încuviinţarea probelor _____________________________________80
Probele în materie civilă. Practică judiciară
412
169. Admiterea probei cu martori prin încheiere interlocutorie. Revenire,
nemotivată, asupra probei admise. Consecinţe_____________________80
170. Probe. Încheiere de admitere. Caracter ___________________________80
171. Încuviinţarea probelor. Revenirea asupra probei admise. Condiţii ______80
3.1.2. Administrarea probelor ______________________________________81
3.1.2.1. Regula. Principiul nemijlocirii _______________________________81
172. Administrarea dovezilor. Principiul nemijlocirii. Efecte _____________81
173. Principiul nemijlocirii. Soluţie fundamentată doar pe ordonanţa
procurorului de scoatere de sub urmărire penală. Consecinţe _________82
174. Principiul nemijlocirii. Rectificarea înregistrărilor de stare civilă.
Valoarea cercetărilor prealabile ale organelor de poliţie _____________83
175. Administrarea dovezilor. Principiul nemijlocirii. Efecte _____________84
176. Probe. Principiul nemijlocirii. Administrarea acestora în ordinea
statornicită de instanţă _______________________________________84
3.1.2.1.1. Ordinea administrării probelor, fixată de instanţă ______________84
177. Administrarea nemijlocită a probelor. Ordinea administrării lor _______84
3.1.2.1.2. Administrarea probelor înainte de începerea dezbaterilor
asupra fondului _____________________________________________85
178. Administrare probe. Acte doveditoare privind plată onorariu
avocat dispuse după închiderea dezbaterilor. Consecinţe_____________85
3.1.2.2. Excepţii_________________________________________________86
3.1.2.2.1. Administrarea probelor prin comisie rogatorie
[art. 169 alin. (1) C. proc. civ.] _________________________________86
179. Comisie rogatorie. Încheiere prin care se constată neefectuată comisia
rogatorie. Atacare pe cale separată. Inadmisibilitate. Competenţa
materială__________________________________________________86
3.1.2.2.2. Asigurarea dovezilor [art. 235-241 C. proc. civ.]_______________86
180. Asigurare dovezi. Constatarea administrării probei _________________86
181. Asigurare de dovezi. Proces-verbal întocmit de executorul
judecătoresc. Încheiere privind constatarea efectuării asigurării.
Necitarea pârâtului. Consecinţe ________________________________86
182. Asigurare de dovezi. Constatarea unei stări de fapt. Delegarea
executorului judecătoresc_____________________________________88
3.2. Aprecierea probelor __________________________________________88
3.2.1. Regula. Convingerea intimă a judecătorului______________________88
183. Principiul contradictorialităţii. Analizarea cererilor şi a
observaţiilor făcute de părţi ___________________________________88
184. Adopţie. Concluziile autorităţii tutelare. Aprecierea instanţei _________89
185. Aprecierea probelor _________________________________________89
186. Libera apreciere a puterii doveditoare a probelor. Contract de
vânzare-cumpărare. Preţ serios. Înţeles. Elementele necesare
aprecierii. Stabilirea lor prin probe______________________________89
187. Apreciere probe. Drept de proprietate. Compararea titlurilor __________90
188. Apreciere probe. Antecontract. Rezoluţiune _______________________90
189. Apreciere probe. Acţiune în revendicare. Titlu de proprietate _________90
190. Apreciere probe. Contract de donaţie. Vicii de consimţământ _________91
191. Apreciere probe. Interpretarea raţională a înscrisului sub semnătură
privată____________________________________________________91
3.2.2. Excepţii. Stabilirea prin lege a forţei probante a unor mijloace
de probă___________________________________________________91
192. Lipsă de interogator. Consecinţe. Aplicarea art. 225 C. proc. civ. ______91
Cuprins
413
193. Probe. Înscris autentic. Forţa probantă ___________________________92
3.3. Convenţii asupra probelor _____________________________________93
194. Supunerea probelor discuţiei contradictorii a părţilor. Lipsă opoziţie
părţi. Incidenţa dispoziţiilor art. 1191 alin. (3) C. civ. _______________93
195. Executare silită. Titlu executoriu. Convenţia părţilor asupra
caracterului executoriu al contractului. Efecte _____________________94
Titlul al II-lea. Partea specială. Mijloace de probă în procesul civil______ 96
Capitolul I. Înscrisurile_______________________________________________96
§1. Înscrisurile autentice ___________________________________________96
1.1. Condiţiile (art. 1171 C. civ.)____________________________________96
1.1.1. Întocmirea înscrisului de către un funcţionar public________________96
196. Tranzacţie convenţională întocmită de notar. Viciu de consimţământ.
Eroare. Lipsă de pregătire juridică. Pregătire şcolară redusă.
Consecinţe ________________________________________________96
1.1.2. Competenţa materială şi teritorială a funcţionarului sau
notarului public _____________________________________________97
197. Înscris autentic. Competenţa funcţionarilor de stat de a
întocmi actele respective _____________________________________97
1.1.3. Întocmirea înscrisului cu respectarea formalităţilor cerute de lege ____97
198. Tranzacţie. Neconsemnarea acesteia într-o hotărâre judecătorească
sau într-un act autentic. Învestire cu formulă executorie. Condiţii______97
1.2. Forţa probantă a înscrisurilor autentice __________________________98
1.2.1. Prezumţia de autenticitate ____________________________________98
1.2.2. Forţa probantă a menţiunilor privind constatările personale ale
agentului instrumentator _____________________________________98
1.2.2.1. Constatările personale ale agentului instrumentator.
Dovada deplină _____________________________________________98
199. Acceptarea succesiunii. Acceptare expresă. Forţă probantă ___________98
200. Act autentic. Contract de donaţie semnat de donatoare, în forma
neştiutorului de carte. Nulitate absolută. Condiţii __________________98
201. Constatări personale ale notarului. Certificat de moştenitor.
Înscris autentic _____________________________________________99
1.2.2.2. Dovada până la înscrierea în fals_____________________________99
202. Constatări făcute de către notar cu privire la consimţământul
testatorului. Valoare probantă. Modalitatea combaterii ______________99
203. Act notarial autentic. Puterea doveditoare a declaraţiilor părţilor
cuprinse în acesta __________________________________________100
204. Constatări personale ale notarului. Contract de vânzare-cumpărare cu
rezerva dreptului de uzufruct viager încheiat în formă autentică. Lipsa
consimţământului. Eroare asupra naturii juridice a actului. Dovada cu
martori. Inadmisibilitate_____________________________________101
205. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de mandat pentru
„error in negotio”. Constatări ale notarului ce fac dovada până la
înscrierea în fals. Consecinţe _________________________________103
1.2.3. Forţa probantă a menţiunilor, declaraţiilor părţilor în faţa
agentului instrumentator _____________________________________104
206. Declaraţie cuprinsă într-un înscris autentic, în sensul că nu s-au făcut,
în termen legal, acte de acceptare a succesiunii. Caracterizare.
Efecte ___________________________________________________104
Probele în materie civilă. Practică judiciară
414
207. Forţa probantă a menţiunilor vizând declaraţiile părţilor.
Consimţământ viciat. Probatorii_______________________________104
1.3. Opozabilitatea erga omnes a înscrisului autentic___________________105
208. Simulaţie. Act secret. Opozabilitate ____________________________105
209. Simulaţia. Mijloace de probă _________________________________105
1.4. Forţa probantă a înscrisului nul ca înscris autentic_________________106
210. Condiţii cerute pentru însăşi validitatea actului. Înzestrare.
Forma în care trebuie făcută. Consecinţe ________________________106
211. Act autentic. Nevalabilitate. Condiţii de recunoaştere ca act sub
semnătură privată __________________________________________106
1.5. Forma autentică impusă ad validitatem__________________________107
212. Ipoteca convenţională. Instituire. Condiţii _______________________107
213. Înscris sub semnătură privată vizând transmiterea proprietăţii unui
teren. Neîndeplinirea condiţiilor cerute ad validitatem pentru
înstrăinarea construcţiilor. Consecinţe __________________________107
214. Contract de schimb terenuri. Cerinţa formei autentice ad validitatem.
Copermutant persoană juridică de stat. Condiţii legale. Proces-verbal
de punere în posesie. Nulitatea procesului-verbal _________________108
215. Succesiune. Renunţare la succesiune. Certificat de vacanţă
succesorală. Condiţii de formă şi de fond. Nerespectare. Consecinţe.
Nulitate absolută. Imobil preluat de stat_________________________109
216. Contract de donaţie. Lipsa formei autentice a acceptării donaţiei.
Nulitate__________________________________________________109
217. Contract de donaţie. Teren. Forma autentică cerută ad validitatem ____110
1.6. Forţa executorie a înscrisului autentic___________________________110
218. Contract de împrumut autentificat la notar care constată o datorie
personală a unuia dintre soţi. Putere executorie. Urmărire silită
imobiliară. Imobil înscris în cartea funciară. Bun propriu al celuilalt
soţ. Efecte________________________________________________110
219. Înscris autentic. Clauză de învestire cu formulă executorie în
contractul autentic. Consecinţe________________________________111
1.7. Categorii de înscrisuri autentice _______________________________111
1.7.1. Înscrisurile autentice notariale _______________________________111
220. Procedură succesorală notarială. Certificat de moştenitor. Forţă
probantă _________________________________________________111
1.7.2. Actele de stare civilă _______________________________________112
221. Căsătorie. Nulitate absolută. Condiţii ___________________________112
222. Acte de stare civilă. Dovadă. Admisibilitatea probei cu martori_______112
1.7.3. Hotărârea judecătorească___________________________________113
223. Înscris autentic – încheierea de şedinţă. Putere doveditoare __________113
224. Hotărâre ce complineşte autenticitatea. Înstrăinarea terenurilor din
intravilan ________________________________________________113
1.7.4. Procesul-verbal întocmit de agentul procedural însărcinat cu
înmânarea actelor de procedură _______________________________113
225. Act autentic. Proces-verbal întocmit de agentul procedural. Forţă
probantă _________________________________________________113
226. Înscris autentic. Consemnările agentului procedural relative la
îndeplinirea procedurii de citare_______________________________114
227. Comunicarea actelor de procedură. Forţa probantă a procesului-verbal
de înmânare a actului de procedură. Neînscriere în fals. Consecinţe ___115
1.7.5. Actele de procedură întocmite de executori judecătoreşti___________115
Cuprins
415
228. Act autentic. Proces-verbal încheiat de executorul judecătoresc.
Constatarea remiterii de datorie. Consecinţe _____________________115
1.7.6. Contractul de vânzare-cumpărare de locuinţe constituite din
fondurile statului către populaţie şi contractul de vânzare-cumpărare de
locuinţe şi spaţii cu alte destinaţii constituite din fondurile statului
şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat ___________116
229. Vânzarea locuinţelor de stat către chiriaşi. Contract de
vânzare-cumpărare. Titlu de proprietate. Înscris autentic____________116
§2. Înscrisurile sub semnătură privată_______________________________117
2.1. Condiţii___________________________________________________117
2.1.1. Regula. Necesitatea semnăturii părţilor ________________________117
230. Judecata. Probe. Act sub semnătură privată. Condiţia semnării
actului___________________________________________________117
231. Lipsa semnăturii proprietarului care era decedat la momentul
încheierii actului. Consecinţe _________________________________117
2.1.2. Excepţii _________________________________________________118
2.1.2.1. Formalitatea multiplului exemplar___________________________118
232. Formalitatea multiplului exemplar _____________________________118
233. Lipsa menţiunilor multiplului exemplar. Imposibilitatea terţilor
de a invoca acest aspect _____________________________________118
234. Înscris sub semnătură privată. Condiţia de valabilitate a multiplului
exemplar prevăzută de art. 1179 C. civ. Regimul juridic al sancţiunii
aplicabile ________________________________________________118
235. Convenţie sinalagmatică. Condiţia multiplului exemplar ____________119
236. Înscris sub semnătură privată. Neîndeplinirea formalităţii multiplului
exemplar. Consecinţe _______________________________________120
237. Înscris sub semnătură privată. Convenţie sinalagmatică. Lipsa
multiplului exemplar. Consecinţe______________________________120
238. Înscris sub semnătură privată. Neîndeplinirea formalităţii dublului
exemplar. Efecte juridice ____________________________________120
239. Lipsa formalităţii dublului exemplar. Executarea convenţiei de către
vânzător. Înlăturarea sancţiunii nevalabilităţii actului ______________120
240. Înscrisul sub semnătură privată. Obligaţie unilaterală. Efecte ________121
241. Promisiune de vânzare. Neaplicarea dispoziţiilor art. 1179 C. civ._____121
2.1.2.2. Menţiunea „bun şi aprobat”________________________________121
242. Contract unilateral. Înscris sub semnătură privată. Lipsa menţiunii
,,bun şi aprobat’’. Consecinţe_________________________________121
243. Act sub semnătură privată. Lipsa menţiunii ,,bun şi aprobat”. Forţa
probantă _________________________________________________122
244. Înscris sub semnătură privată. Contract de împrumut. Lipsa menţiunii
,,bun şi aprobat” prevăzute de art. 1180 C. civ. Consecinţe juridice ___122
245. Înscris sub semnătură privată. Lipsa menţiunii bun şi aprobat. Forţă
probantă _________________________________________________123
2.2. Forţa probantă a înscrisului sub semnătură privată ________________124
2.2.1. Forţa probantă a cuprinsului înscrisului sub semnătură privată _____124
2.2.1.1. Recunoaşterea sau tăgăduirea semnăturii/scrisului de cel căruia
i se opune ________________________________________________124
246. Actul sub semnătură privată. Forţa probantă între părţi _____________124
247. Admisibilitate probe. Înscris sub semnătură privată. Nerecunoaşterea
semnăturilor. Refuzul instanţei de a admite proba expertizei grafice.
Nelegalitate ______________________________________________124
Probele în materie civilă. Practică judiciară
416
248. Antecontract de vânzare-cumpărare consemnat într-un înscris sub
semnătură privată. Lipsa menţiunilor vizând modalitatea de plată a
preţului. Posibilitatea dovedirii cu martori _______________________125
249. Înscris sub semnătură privată – antecontract de vânzare-cumpărare.
Contestarea semnăturii de moştenitorii promitentei-vânzătoare_______125
250. Antecontract de vânzare-cumpărare. Act sub semnătură privată.
Rezoluţiune. Restabilirea situaţiei anterioare _____________________127
2.2.1.2. Prezumţia de acceptare tacită ______________________________127
251. Înscris sub semnătură privată depus de reclamant. Prezumţia
de acceptare tacită a conţinutului său de pârât ____________________127
2.2.1.3. Situaţia moştenitorilor/succesorilor în drepturi ai aceluia de la
care se pretinde a fi pornit înscrisul ____________________________127
252. Testament olograf. Moştenitori ai testatorului. Stabilirea autorului
semnăturii________________________________________________127
2.2.2. Forţa probantă a datei înscrisului sub semnătură privată __________128
2.2.2.1. În raporturile dintre părţi__________________________________128
253. Contract de împrumut. Vânzare de bunuri mobile pe credit.
Necesitatea stabilirii, prin probe, a datelor când s-au încheiat
contractele. Obligaţia instanţei________________________________128
254. Data înscrisului sub semnătură privată. Forţa probantă. Părţi. Terţi ____129
2.2.2.2. Faţă de terţi ____________________________________________129
255. Dobândirea „datei certe” de înscrisul sub semnătură privată.
Transmiterea proprietăţii autovehiculului prin act sub semnătură
privată. Validitate__________________________________________129
256. Înscris sub semnătură privată. Dobândirea datei certe. Forţa
probantă a datei în raport cu terţii______________________________129
2.3. Cerinţa formei scrise ________________________________________131
2.3.1. Forma scrisă ad validitatem _________________________________131
257. Testament olograf. Condiţii de formă ___________________________131
258. Succesiuni. Testament olograf. Condiţii de valabilitate _____________131
2.3.2. Forma scrisă ad probationem ________________________________132
259. Depozit voluntar. Formă scrisă cerută ad probationem. Consecinţe____132
260. Contract de închiriere. Caracter consensual. Proba contractului de
închiriere. Aplicarea art. 5 din O.U.G. nr. 40/1999 ________________132
261. Formă scrisă cerută ad probationem. Partaj voluntar. Inexistenţa
stării de indiviziune. Renunţarea expresă la succesiune. Consecinţe ___132
§3. Administrarea probei prin înscrisuri _____________________________133
3.1. Producerea sau înfăţişarea înscrisurilor _________________________133
262. Depunerea la dosar a copiei înscrisului autentic. Nesolicitarea
înfăţişării actului original. Consecinţe __________________________133
263. Înfăţişarea înscrisului sub semnătură privată. Contestarea semnăturilor.
Refuzul instanţei de a admite proba expertizei grafice. Consecinţe ____133
3.2. Procedura verificării de scripte ________________________________134
264. Semnătura de pe înscrisul sub semnătură privată. Verificare de scripte.
Rolul instanţei de recurs _____________________________________134
265. Verificare de scripte. Exigenţele impuse de art. 179 C. proc. civ.
Inadmisibilitate de acceptare ca scripte de comparaţie a unor înscrisuri
ce nu au fost mai întâi înfăţişate în instanţă şi puse în discuţia
părţilor. Consecinţe ________________________________________134
266. Înscris sub semnătură privată contestat. Posibilitatea instanţei de a
proceda la verificarea de scripte _______________________________136
Cuprins
417
267. Verificarea de scripte. Semnătura contestată _____________________136
268. Probe. Înscris sub semnătură privată tăgăduit de partea căreia i s-a
opus. Obligaţia instanţei_____________________________________136
269. Parte ce defaimă înscrisul ca fals. Nedepunere suporţi de comparaţie.
Incidenţa dispoziţiilor art. 182 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. __________137
3.3. Procedura falsului __________________________________________137
270. Procedura falsului. Desfiinţarea înscrisului falsificat. Calitatea de a
exercita acţiunea___________________________________________137
271. Cercetarea falsului pe cale incidentală __________________________138
272. Fals. Inadmisibilitatea cercetării falsului pe cale principală de către
instanţa civilă _____________________________________________138
Capitolul al II-lea. Proba testimonială _________________________________140
§1. Caracteristicile probei cu martori________________________________140
1.1. Cunoaşterea personală a faptelor litigioase relatate de martor _______140
273. Calitate de martor. Cunoaşterea personală a faptelor _______________140
1.2. Mărturia trebuie făcută oral în faţa instanţei de judecată ____________140
274. Probe. Administrarea nemijlocită a probei testimoniale _____________140
§2. Admisibilitatea probei cu martori________________________________140
2.1. În dovedirea faptelor juridice stricto sensu _______________________140
2.1.1. Regula. Posibilitatea dovedirii cu orice mijloc de probă ___________140
275. Admisibilitatea probelor. Dovedirea stării de fapt se face prin
orice mijloc de probă _______________________________________140
276. Posesia stare de fapt. Dovedirea ei prin orice mijloc de probă ________141
277. Înscrisuri sub semnătură privată încheiate conform Decretului
nr. 144/1958 şi Legii nr. 58/1974. Dovada existenţei înscrisului.
Excepţie de la regula prevăzută de art. 1191 C. civ.________________141
278. Împrejurări de fapt ce pot fi dovedite cu orice mijloc de probă.
Vânzarea lucrului altuia. Fraudă. Nulitate absolută ________________141
279. Act scris. Reconstituire. Probe. Culpa părţii______________________142
280. Administrarea dovezii testimoniale. Existenţa unui înscris. Cazul
fraudei la lege. Condiţii de admisibilitate________________________142
2.1.2. Excepţii _________________________________________________142
281. Fapt material. Imposibilitatea de dovadă prin actele de stare civilă ____142
282. Dovada rudeniei efectuată cu actul de stare civilă. Excepţie _________143
2.2. În dovedirea actelor juridice __________________________________143
2.2.1. Reguli restrictive privind admisibilitatea dovedirii testimoniale
a actelor juridice ___________________________________________143
2.2.1.1. Inadmisibilitatea dovedirii testimoniale a actelor juridice a căror
valoare este mai mare decât cea prevăzută de lege [art. 1191 alin. (1)
C. civ.] __________________________________________________143
283. Plată. Înţelegere subsecventă. Consecinţe________________________143
284. Dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare ce depăşeşte
suma de 250 lei. Constituţionalitatea textului_____________________143
285. Dovada actelor juridice a căror valoare depăşeşte suma de 250 lei.
Lipsa unui înscris. Consecinţe ________________________________144
286. Contract de împrumut. Proba contractului ce are o valoare mai mare
de 250 lei. Lipsă a înscrisului. Dovadă cu martori. Inadmisibilitate ___144
287. Act juridic. Dovadă cu martori. Condiţii_________________________145
288. Act juridic. Lipsa actului scris. Imposibilitatea morală a
preconstituirii înscrisului. Condiţii_____________________________145
Probele în materie civilă. Practică judiciară
418
289. Proprietate. Dovedirea dreptului. Proba cu martori. Admisibilitate.
Condiţii__________________________________________________145
2.2.1.2. Inadmisibilitatea dovedirii testimoniale contra sau peste
cuprinsul unui înscris [art. 1191 alin. (2) c. civ.] __________________146
290. Inadmisibilitatea probei cu martori în contra unui înscris. Obligaţie
constatată printr-un înscris. Dovada inexistenţei cauzei_____________146
291. Probe. Martori. Părţi contractante. Terţi _________________________146
292. Contract de vânzare-cumpărare. Dovada actelor juridice al căror
obiect are o valoare ce depăşeşte suma de 250 lei în condiţiile
art. 1191 alin. (2) C. civ._____________________________________146
293. Contract autentic de vânzare-cumpărare. Inadmisibilitatea probei cu
martori pentru a dovedi că obiectul contractului a fost de vânzare cu
clauză de întreţinere ________________________________________147
2.2.2. Excepţii _________________________________________________147
2.2.2.1. Convenţia părţilor _______________________________________147
294. Contract de împrumut. Admisibilitatea probei cu martori în contra
a ceea ce cuprinde actul autentic, în condiţiile în care părţile au
convenit astfel, derogând de la regulă, conform art. 1191 alin. (3)
C. civ. ___________________________________________________147
295. Probe. Martori. Achiesarea pârâtului la ascultarea lor ______________149
296. Convenţie asupra probei. Proba cu martori. Admisibilitate __________149
297. Convenţia părţilor __________________________________________150
2.2.2.2. Dovada bunurilor proprii în raporturile patrimoniale dintre soţi ___150
298. Bunuri comune. Bun propriu. Admisibilitatea probei cu martori
peste conţinutul unui act scris_________________________________150
2.2.2.3. Începutul de dovadă scrisă (art. 1197 C. civ.) __________________151
299. Înscrisuri. Început de dovadă scrisă. Condiţii de valabilitate.
Convenţie de vânzare-cumpărare cu act sub semnătură privată.
Acţiune în constatarea vânzării _______________________________151
300. Început de dovadă scrisă. Înţeles_______________________________153
301. Început de dovadă scrisă. Completarea cu alte probe. Stabilirea
calităţii de văduvă de război__________________________________153
302. Început de dovadă scrisă. Posibilitatea completării cu alte mijloace de
probă pentru a dovedi caracterul simulat al actului aparent __________154
2.2.2.3.1. Condiţii cumulative _____________________________________155
2.2.2.3.1.1. Să existe o scriptură ___________________________________155
303. Început de dovadă scrisă. Noţiune _____________________________155
2.2.2.3.1.2. Scriptura să provină de la partea căreia i se opune sau de la o
persoană faţă de care partea este un succesor în drepturi ori
înscrisul să fie întocmit de o altă persoană, dar semnat de parte _____155
304. Admisibilitatea dovezii cu martori. Început de dovadă scrisă.
Condiţii__________________________________________________155
305. Început de dovadă scrisă. Condiţii _____________________________155
306. Început de dovadă scrisă. Existenţa unei scripturi ce provine de la
pârâtă. Neefectuarea expertizei grafologice. Consecinţe ____________156
2.2.2.3.1.3. Scriptura sau scrierea să facă verosimil faptul pretins ________156
307. Refuzul părţii de a se prezenta sau de a răspunde la interogator.
Mărturisire. Început de dovadă________________________________156
2.2.2.4. Imposibilitatea preconstituirii probei scrise____________________157
308. Proba cu martori. Admisibilitate_______________________________157
Cuprins
419
309. Părţi care sunt rude de sânge şi rude prin alianţă. Imposibilitatea
morală de a pretinde un înscris doveditor al creanţei. Admisibilitatea
probei cu martori __________________________________________158
310. Imposibilitate morală de a preconstitui înscrisul generată de relaţiile
amicale dintre părţi. Ordine de plată prin care s-au transmis sumele
împrumutate ______________________________________________159
311. Imposibilitatea de a preconstitui un înscris. Martori________________160
312. Imposibilitatea de a preconstitui un înscris. Probe. Martori __________160
313. Probe. Imposibilitatea de a preconstitui un înscris _________________161
314. Probe. Imposibilitatea de a preconstitui un înscris. Martori __________161
315. Probe. Imposibilitatea părţii de a-şi procura o dovadă scrisă.
Admisibilitatea probei testimoniale. Cazul simulaţiei ______________162
2.2.2.5. Imposibilitatea conservării probei scrise ______________________162
316. Succesiune. Testament. Dispariţie. Proba existenţei. Mijloace
de probă _________________________________________________162
317. Admisibilitate probă cu martori _______________________________162
2.2.2.6. Atacarea actului juridic de către terţi ________________________162
318. Simulaţie. Imposibilitatea opunerii terţului contraînscrisului _________162
319. Creditor chirografar. Contraînscris. Calitate de terţ ________________163
320. Proba simulaţiei. Terţ _______________________________________163
2.2.2.7. Articolul 16 alin. (2) C. muncii______________________________163
321. Prezumţia instituită de art. 16 alin. (2) C. muncii. Admisibilitatea
oricărui mijloc de probă pentru dovedirea prevederilor contractuale
şi a prestaţiilor efectuate_____________________________________163
§3. Administrarea probei testimoniale _______________________________164
3.1. Propunerea martorilor _______________________________________164
322. Propunere martori. Limitarea numărului acestora. Consecinţe ________164
3.2. Persoanele care pot fi ascultate ca martori _______________________165
323. Interdicţii de a fi ascultat ca martor. Paternitate. Stabilire. Acţiune.
Probe. Audierea ca martori a rudelor apropiate. Admisibilitate _______165
324. Stabilirea paternităţii din afara căsătoriei. Probe. Persoane ce pot fi
ascultate ca martori_________________________________________165
325. Audierea martorilor, rude, în procesul de divorţ este necesară pentru
stabilirea corectă a situaţiei de fapt ____________________________165
3.3. Încuviinţarea probei testimoniale_______________________________166
326. Admisibilitatea probei cu martori în cazul existenţei unui început de
dovadă scrisă _____________________________________________166
3.4. Prezentarea şi ascultarea martorilor ____________________________166
327. Probă cu martori admisă. Neaducerea martorilor de către partea
care s-a obligat în acest sens. Respingerea acţiunii ca nedovedită.
Consecinţe _______________________________________________166
328. Decăderea din proba cu martori. Încălcarea principiului aflării
adevărului şi a principiului dreptului la apărare ___________________167
329. Cheltuieli de judecată. Martori. Includerea despăgubirii martorilor în
cheltuielile de judecată ______________________________________168
§4. Aprecierea probei testimoniale __________________________________168
330. Martori propuşi de reclamantă. Depoziţii nesincere. Coroborarea
probelor _________________________________________________168
331. Forţa probatorie a declaraţiilor de martori, atunci când una dintre părţi
prezintă un înscris, iar cealaltă parte nu a invocat caracterul simulat al
acesteia, prin interpunere de persoane __________________________169
Probele în materie civilă. Practică judiciară
420
332. Act juridic civil. Cauze de nulitate. Violenţă morală. Probatoriu
testimonial. Apreciere ______________________________________170
333. Cunoaşterea personală a faptelor relatate. Declaraţii privite cu
rezervă. Posibilitatea suplimentări

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.035 sec