Persoana fizica in dreptul international penal

Persoana fizica in dreptul international penal
Preț: 34,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 312
Categoria: Carti Diverse

DESCRIERE

Lucrarea de faţă reprezintă o cercetare amplă ce urmăreşte clarificarea unei probleme dificile care a generat şi va genera discuţii contradictorii în doctrina dreptului, aceea a plasării individului în cadrul legal ca subiect al dreptului internaţional penal.
Răspunderea internaţională penală a persoanei fizice a avut ca punct de plecare Tratatul de pace de la Versailles şi s-a conturat din ce în ce mai mult bazându-se pe experienţa Tribunalelor Militare Internaţionale de la Nürnberg şi Tokio, pe de o parte, şi pe susţinerea dată de sentinţele Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie şi ale Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda, pe de altă parte.
Reflectând asupra teoriilor expuse de specialişti, dar şi analizând activitatea tribunalelor penale internaţionale, lucrarea prezintă, pe larg, Curtea Penală Internaţională, instanţă internaţională cu caracter permanent, apărută ca urmare a unor eforturi deosebite, în contextul internaţional modern, în anul 2002, în final concluzia autorului fiind aceea că individul este atât destinatar al normelor privind răspunderea internaţională, dar şi beneficiar al garanţiilor procesuale, deci, evident, subiect de drept internaţional penalCuprins
Cuvânt-înainte ...................................................................... XIII
Abrevieri .............................................................................. XVII
Capitolul I. Consideraţiuni generale cu privire
la apariţia, evoluţia şi tendinţele actuale ale dreptului
internaţional penal ................................................................... 1
Secţiunea 1. Apariţia dreptului internaţional penal ................ 1
Secţiunea a 2-a. Dreptul internaţional penal –
capitol al dreptului internaţional public sau ramură
distinctă de drept? ............................................................. 14
Secţiunea a 3-a. Evoluţia dreptului internaţional
în perioada interbelică. Contribuţia lui
Vespasian V. Pella ............................................................ 22
Secţiunea a 4-a. Sancţionarea crimelor după
cel de-al doilea război mondial ......................................... 28
§1. Tribunalul Militar Internaţional de la Nürnberg ..... 28
1.1. Necesitatea constituirii Tribunalului
Militar Internaţional de la Nürnberg ............... 28
1.2. Principiile Dreptului Internaţional
recunoscute în Statutul T.M.I.N. .................... 29
1.3. Competenţa Tribunalului ............................... 30
1.4. Atribuţiile Tribunalului .................................. 31
1.5. Procedura în faţa Tribunalului ....................... 32
1.6. Sancţiunile aplicate ........................................ 33
1.7. Scurte consideraţii concluzive ....................... 34
§2. Tribunalul Militar Internaţional
pentru Orientul Îndepărtat ....................................... 35
2.1. Înfiinţarea T.M.I.O.Î. ............................... 35
2.2. Competenţa .................................................... 36
2.3. Procedura în faţa T.M.I.O.Î. ........................... 36
VI Persoana fizică în dreptul internaţional penal
2.4. Sancţiuni aplicate ........................................... 38
2.5. Critici formulate la adresa T.M.I.O.Î. ............ 39
Capitolul II. Poziţia individului în dreptul
internaţional, cu referire la elementele specifice
dreptului internaţional penal ................................................ 41
Secţiunea 1. Scurte consideraţii introductive ....................... 41
Secţiunea a 2-a. Individul, destinatar şi beneficiar
al normelor internaţionale ................................................. 46
§1. Subiectele dreptului internaţional ........................... 46
§2. Noţiunea de individ în dreptul internaţional............ 51
§3. Poziţia individului în dreptul internaţional .............. 52
Secţiunea a 3-a. Elementele specifice
dreptului internaţional penal (faţă de dreptul
internaţional public) ......................................................... 57
§1. Elemente regăsite în activitatea T.M.I.N. ............... 57
§2. Elemente regăsite în activitatea
Tribunalului Militar Internaţional pentru
Extremul Orient ...................................................... 60
§3. Elemente regăsite în activitatea Tribunalului
Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie ............. 61
§4. Elemente regăsite în activitatea Tribunalului
Penal Internaţional pentru Rwanda ......................... 63
§5. Elemente regăsite în prevederile Statutului
Curţii Penale Internaţionale .................................... 64
§6. Competenţa specială a Tribunalului Special
pentru Irak – judecarea persoanelor fizice .............. 67
Secţiunea a 4-a. Afirmarea preocupărilor privind
prezenţa directă a persoanelor fizice în mediul
internaţional, o „sfidare” la adresa caracterului
„interetatic” al dreptului internaţional? ............................. 69
Secţiunea a 5-a. Scurte consideraţii concluzive
cu privire la poziţia individului în planul internaţional .... 73
Capitolul III. Răspunderea persoanelor fizice
în dreptul internaţional ......................................................... 75
Secţiunea 1. Introducere....................................................... 75
Cuprins VII
Secţiunea a 2-a. Diferite tipuri de răspundere
în dreptul internaţional ...................................................... 80
§1. Noţiuni generale ...................................................... 80
§2. Răspunderea Statelor .............................................. 83
2.1. Formele răspunderii internaţionale a statelor ....... 87
§3. Răspunderea indivizilor .......................................... 94
3.1. Persoana fizică – subiect al
infracţiunilor internaţionale ............................ 94
3.2. Răspunderea persoanelor fizice în
calitate de organe ale statului, pentru
infracţiuni internaţionale ............................... 99
Secţiunea a 3-a. Principiile răspunderii penale
internaţionale .................................................................. 102
§1. Consideraţii generale ............................................ 102
§2. Principiul represiunii universale ........................... 103
§3. Principiul legalităţii incriminării şi al
legalităţii pedepsei ................................................ 104
§4. Principiul răspunderii penale individuale.............. 105
§5. Principiul imprescriptibilităţii ............................... 107
§6. Principiul imunităţii de jurisdicţie ......................... 110
§7. Principiul legitimei apărări ................................... 112
§8. Respingerea teoriei actului de stat ........................ 113
§9. Ordinul superiorului ierarhic nu înlătură
răspunderea penală ................................................ 114
Secţiunea a 4-a. Unele concluzii privitoare la
răspunderea internaţională penală a individului ............. 115
Capitolul IV. Justiţia penală internaţională ......................... 118
Secţiunea 1. Scurtă privire istorică .................................... 118
Secţiunea a 2-a. Proiectele Naţiunilor Unite pentru
instituirea unei jurisdicţii penale internaţionale .............. 121
§1. Rolul convenţiilor şi tratatelor în
soluţionarea crimelor internaţionale ...................... 121
§2. Contribuţia României la elaborarea primelor
instrumente juridice pentru înfăptuirea
justiţiei penale internaţionale ................................ 127
VIII Persoana fizică în dreptul internaţional penal
§3. Convenţia pentru crearea unei Curţi Penale
Internaţionale ........................................................ 128
Secţiunea a 3-a. Curtea Penală Internaţională .................... 131
§1. Modul de funcţionare a Curţii ............................... 131
1.1. Natura juridică a Curţii Penale
Internaţionale ................................................ 131
1.2. Relaţia dintre Curtea Penală
Internaţională şi O.N.U. ............................... 136
1.3. Legea aplicabilă ........................................... 138
1.4. Elementul material şi elementul
psihic al răspunderii penale .......................... 139
1.5. Admisibilitatea unui caz .............................. 140
1.6. Principiile generale ale legii penale ............. 141
1.7. Procedurile Curţii ......................................... 144
§2. Organizarea şi administrarea Curţii Penale
Internaţionale ........................................................ 147
2.1. Sediul Curţii şi modul de organizare............ 147
2.2. Judecătorii Curţii Penale Internaţionale ....... 148
2.3. Preşedinţia .................................................... 150
2.4. Secţiile şi Camerele Curţii ........................... 150
2.5. Biroul Procurorului ...................................... 151
2.6. Grefa şi personalul Curţii Penale
Internaţionale ................................................ 152
2.7. Privilegii şi imunităţi, salarii, indemnizaţii
şi onorarii ale magistraţilor
şi ale personalului Curţii Penale
Internaţionale ................................................ 153
2.8. Înlăturarea din funcţie şi măsurile
disciplinare ................................................... 154
2.9. Limbile oficiale şi de lucru ale Curţii .......... 155
§3. Competenţa Curţii Penale Internaţionale .............. 156
3.1. Competenţa ratione loci ............................... 156
3.2. Competenţa ratione temporis ....................... 158
3.3. Competenţa ratione personae ...................... 159
3.4. Competenţa ratione materiae ...................... 169
§4. Regimul juridic al crimelor internaţionale
conform Statutului Curţii Penale Internaţionale.... 171
Cuprins IX
4.1. Crima de genocid ......................................... 172
4.2. Crime împotriva umanităţii .......................... 175
4.3. Crime de război ............................................ 181
4.4. Crima de agresiune ...................................... 186
§5. Terorismul internaţional şi calificarea sa .............. 187
§6. Cazuri aflate pe rol la Curtea Penală
Internaţională ........................................................ 196
6.1. Situaţia solicitărilor şi a investigaţiilor ........ 196
6.2. Investigarea crimelor comise pe teritoriul
Republicii Democrate Congo – primul
caz al Curţii Penale Internaţionale ................ 196
6.3. Deschiderea investigaţiilor în Republica
Uganda ......................................................... 197
6.4. Adoptarea Rezoluţiei Consiliului de
Securitate al O.N.U., privind situaţia
din Darfur, Sudan şi deschiderea
investigaţiilor C.P.I....................................... 198
6.5. Deschiderea investigaţiilor în Republica
Central Africană ........................................... 201
6.6. Deschiderea investigaţiilor în Kenya ........... 203
6.7. Deschiderea investigaţiilor în Lybia ............ 203
6.8. Deschiderea investigaţiilor în
Coasta de Fildeş ........................................... 203
Secţiunea a 4-a. Alte forme de jurisdicţii
penale internaţionale ....................................................... 204
§1. Tribunalul Penal International pentru fosta
Iugoslavie .............................................................. 204
1.1. Rezoluţia Consiliului de Securitate
nr. 827/1993, privind înfiinţarea unui
Tribunal penal internaţional pentru
judecarea persoanelor prezumate, responsabile
de încălcări grave ale Dreptului internaţional
umanitar, comise pe teritoriul fostei
R.S.F.I. începând cu 1 ianuarie 1991 ............ 204
1.2. Constituirea Tribunalului Penal pentru
fosta Iugoslavie ............................................ 205
1.3. Organele T.P.I.I. .......................................... 206
X Persoana fizică în dreptul internaţional penal
1.4. Competenţa T.P.I.I. ...................................... 207
1.5. Sancţiunile aplicate ...................................... 208
§2. Tribunalul Penal Internaţional pentru Rwanda ..... 214
2.1. Scurtă privire asupra situaţiei din
Rwanda anului 1994 ..................................... 214
2.2. Rezoluţia Consiliului de Securitate
nr. 955 din 8 noiembrie 1994 ....................... 215
2.3. Competenţa Tribunalului Penal
Internaţional pentru Rwanda ........................ 216
2.4. Sancţiunile aplicate ...................................... 217
§3. Curtea Specială pentru Sierra Leone (C.S.S.L.) .... 218
3.1. Modalitate de înfiinţare şi funcţionare ......... 218
3.2. Competenţa .................................................. 222
§4. Tribunalul Special pentru Irak .............................. 224
4.1. Conjunctura creării T.S.I. Puncte de vedere
privind necesitatea creării Tribunalului ........ 224
4.2. Competenţa T.S.I. ........................................ 226
4.3. Organizarea Tribunalului ............................. 227
4.4. Procesul lui Saddam Hussein ....................... 228
Secţiunea a 5-a. Scurte consideraţii concluzive privind
rolul şi însemnătatea justiţiei internaţionale penale ........ 234
Capitolul V. Concluzii ............................................................ 236
Secţiunea 1. Realizări şi neîmpliniri ale jurisdicţiei
penale internaţionale ....................................................... 236
§1. Impactul Statutului C.P.I. ...................................... 236
§2. Aspecte pozitive privind jurisdicţia
internaţională penală ............................................. 238
§3. Neacceptarea Statutului de către S.U.A. ............... 244
§4. Probleme actuale cu privire la neîmplinirile
jurisdicţiei penale internaţionale ........................... 253
Secţiunea a 2-a. Procedura de anchetare şi judecare
a crimelor internaţionale – o „derogare” de la
drepturile procesuale ale omului? ................................... 257
§1. Unele consideraţii generale cu privire
la drepturile procesuale ale omului ....................... 257
Cuprins XI
§2. Aspecte controversate privind nerespectarea
drepturilor procesuale în procesele judecate
în cadrul T.P.I.I. .................................................... 264
Secţiune a 3-a. Corelarea dintre principiile Noului
Cod penal român şi principiile justiţiei
penale internaţionale ....................................................... 271
§1. Consideraţii generale privind principiile
fundamentale sau regulile de bază ale
dreptului penal român ........................................... 271
1.1. Noţiuni generale ........................................... 271
1.2. Principiile fundamentale sau regulile
de bază ale dreptului penal român ................ 273
§2. Principiile Noului Cod penal român
şi cele ale justiţiei penale internaţionale ................ 277
2.1. Consideraţii generale privind Noul Cod
penal în contextul actual al reformei
penale în România ........................................ 277
2.2. Relaţia dintre principiile Noului Cod
penal român şi cele ale justiţiei penale
internaţionale ................................................ 280
Bibliografie .............................................................................. 285


978-606-18-0149-7
Data aparitiei: 05 Mar 2013
Nr pagini : 312

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec