Participatia in dreptul penal

Participatia in dreptul penal
Preț: 49,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-18-0194-7
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 392
Categoria: Penal

DESCRIERE

Lucrarea tratează o temă deosebit de importantă a dreptului penal care i-a preocupat pe legiuitori încă din timpurile cele mai vechi.

Întreaga analiză trece prin istoricul instituţiei şi punctează cele mai importante teorii elaborate în materie.
De asemenea, din perspectiva dreptului intern, pe lângă analiza legală, sunt punctate opiniile diverse care s-au născut cu privire la aplicarea unor prevederi legislative, analiză care este dublată şi de examenul jurisprudenţial. Totodată, sunt subliniate şi opiniile care s-au impus, precum şi examenul critic al autorului cu privire la acestea.
Participaţia penală este analizată şi din perspectiva incidenţei cu alte instituţii de drept penal, precum aplicarea legii penale în timp, amnistia, graţierea şi răspunderea penală a persoanei juridice.

Cuprins
Prefaţă .................................................................................................... XV
Abrevieri ............................................................................................XVIII
Introducere ................................................................................................ 1
Titlul I. Aspecte generale privind pluralitatea de infractori ..... 5
Capitolul I. Noţiunea, caracteristicile şi structura
pluralităţii de infractori ................................................................... 5
Secţiunea 1. Noţiune .............................................................. 5
Secţiunea a 2-a. Caracteristicile pluralităţii de infractori ....... 7
Secţiunea a 3-a. Structura pluralităţii de infractori ................ 9
§1. Elemente ale structurii pluralităţii de infractori ........... 9
§2. Elementul obiectiv ....................................................... 9
§3. Elementul subiectiv ................................................... 10
Capitolul II. Formele pluralităţii de infractori ............................. 13
Secţiunea 1. Precizări preliminare ....................................... 13
Secţiunea a 2-a. Pluralitatea naturală ................................... 13
Secţiunea a 3-a. Pluralitatea constituită ............................... 16
§1. Noţiune şi caracterizare ............................................. 16
§2. Condiţiile pluralităţii constituite ................................ 19
§3. Evoluţia istorică şi clasificarea pluralităţii
constituite .................................................................. 21
3.1. Complotul ............................................................ 23
3.2. Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni ........... 24
3.3. Constituirea sau participarea la un grup
infracţional organizat ........................................... 26
Secţiunea a 4-a. Pluralitatea ocazională ............................... 28
Capitolul III. Participaţia penală ca formă a pluralităţii
de infractori (pluralitatea ocazională) ........................................ 30
Secţiunea 1. Noţiunea de participaţie penală ....................... 30
Secţiunea a 2-a. Aspecte criminologice şi de
politică penală .................................................................... 33
Secţiunea a 3-a. Evoluţie istorică – drept comparat ............. 36
Secţiunea a 4-a. Evoluţie istorică – drept român .................. 39
Secţiunea a 5-a. Teoriile participaţiei penale ....................... 41
VI Participaţia în dreptul penal
§1. Teoria unităţii de infracţiune (teoria monistă
sau teoria criminalităţii de împrumut) ....................... 41
§2. Teoria pluralistă (teoria complicităţii – delict
distinct sau a autonomiei actelor de participaţie) ...... 50
§3. Teoria complicităţii – circumstanţă agravantă ........... 53
Secţiunea a 6-a. Condiţiile generale ale participaţiei
penale în legislaţia internă ................................................. 54
§1. Săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală ....... 55
§2. Pluralitatea de subiecţi activi ..................................... 56
§3. Cooperarea externă şi efectivă la realizarea acelei
fapte ........................................................................... 57
§4. Săvârşirea faptei cu vinovăţie de către cel puţin
unul dintre participanţi .............................................. 59
Titlul II. Felurile participaţiei penale ........................................ 63
Capitolul I. Participaţia proprie ...................................................... 64
Secţiunea 1. Autoratul .......................................................... 64
§1. Noţiune ...................................................................... 64
§2. Evoluţie istorică ......................................................... 67
§3. Evoluţia autoratului în dreptul românesc .................. 68
§4. Autoratul în cazul infracţiunilor proprii .................... 69
§5. Autorul material ........................................................ 70
§6. Autorul moral ............................................................ 71
§7. Concepţii privind autoratul ........................................ 71
7.1. Conceptul ontologic şi conceptul legal de autor .... 72
7.2. Conceptul unitar de autor ..................................... 73
7.3. Conceptul extensiv de autor ................................. 73
7.4. Conceptul restrictiv de autor ................................ 76
A. Teoria obiectiv formală ................................... 76
B. Teoria obiectiv materială ................................ 77
C. Teoria dominaţiei asupra faptei ...................... 79
§8. Autorul în Noul Cod penal ........................................ 81
Secţiunea a 2-a. Coautoratul ................................................ 82
§1. Noţiune ...................................................................... 82
§2. Condiţiile coautoratului ............................................. 83
2.1. Săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală .... 83
2.2. Pluralitatea de făptuitori ....................................... 83
Cuprins VII
2.3. Cooperarea din partea coautorilor ........................ 83
2.4. Voinţa comună a coautorilor ................................ 88
§3. Coautoratul în cazuri speciale ................................... 89
3.1. Coautoratul în cazul infracţiunilor
cu autor unic ........................................................ 89
3.2. Coautoratul în cazul infracţiunilor proprii
(cu subiect activ special) ...................................... 94
3.3. Coautoratul în cazul infracţiunilor din culpă ....... 96
3.4. Coautoratul în cazul infracţiunilor continue
sau continuate ...................................................... 99
3.5. Coautoratul în cazul infracţiunilor complexe ..... 100
3.6. Coautoratul în cazul infracţiunilor omisive ....... 105
§4. Coautoratul în Noul Cod penal ................................ 106
Secţiunea a 3-a. Instigarea ................................................. 107
§1. Noţiune .................................................................... 107
§2. Subiecţii instigării.................................................... 108
2.1. Instigatorul ......................................................... 109
2.2. Instigatul ............................................................ 110
§3. Evoluţie istorică ....................................................... 110
§4. Condiţiile instigării .................................................. 113
4.1. Conţinutul obiectiv al instigării ......................... 113
A. Activitatea de determinare ............................ 113
B. Obiectivul activităţii de determinare ............. 114
C. Inexistenţa unei hotărâri anterioare
a instigatului de a săvârşi fapta
prevăzută de legea penală ............................. 116
D. Hotărârea instigatului de a săvârşi
fapta să fie rezultat al activităţii de
determinare efectuată de către instigator ...... 117
E. Cel instigat trebuie să înceapă săvârşirea
acţiunii la care a fost determinat sau să se fi
abţinut să efectueze acţiunea cerută de lege ... 117
4.2. Conţinutul subiectiv al instigării ........................ 118
§5. Felurile instigării ..................................................... 119
5.1. Instigarea directă şi instigarea indirectă ............. 120
5.2. Instigarea individuală şi instigarea colectivă ..... 120
5.3. Unitate şi pluralitate de instigatori ..................... 122
VIII Participaţia în dreptul penal
5.4. Instigarea evidentă şi instigarea ascunsă ............ 122
5.5. Instigarea simplă şi instigarea calificată ............ 123
5.6. Instigarea determinată şi instigarea
nedeterminată ..................................................... 123
5.7. Instigarea imediată şi instigarea mediată ........... 123
5.8. Instigarea proprie şi instigarea improprie .......... 124
5.9. Instigarea izbutită şi instigarea neizbutită .......... 125
§6. Instigarea în cazuri speciale..................................... 126
6.1. Instigarea la infracţiunile praeterintenţionate .... 126
6.2. Agentul provocator ............................................ 127
6.3. Instigarea neurmată de executare ....................... 130
A. Instigarea neurmată de un început
de executare .................................................. 130
B. Instigarea neurmată de o executare
pedepsibilă .................................................... 131
§7. Instigarea în Noul Cod penal ................................... 134
§8. Elemente de drept comparat .................................... 135
Secţiunea a 4-a. Complicitatea ........................................... 135
§1. Noţiune .................................................................... 135
§2. Evoluţie istorică ....................................................... 137
§3. Condiţiile complicităţii în sistemul nostru
de drept .................................................................... 140
3.1. Conţinutul obiectiv al complicităţii ................... 140
A. Săvârşirea de către autor a unei fapte
prevăzute de legea penală ............................. 140
B. Actele complicelui trebuie să sprijine
săvârşirea faptei ............................................ 141
C. Caracterul efectiv al contribuţiei
complicelui ................................................... 142
3.2. Conţinutul subiectiv al complicităţii .................. 143
§4. Modalităţile complicităţii ........................................ 145
4.1. Modalităţile normative ale complicităţii ............ 145
A. Complicitatea prin înlesnire sau ajutare la
săvârşirea faptei, prevăzute de legea penală .... 146
B. Complicitatea prin promisiunea de tăinuire a
bunurilor sau de favorizare a făptuitorului.... 146
4.2. Complicitatea materială şi complicitatea morală .... 153
Cuprins IX
A. Complicitatea materială ................................ 154
B. Complicitatea morală .................................... 155
4.3. Complicitatea anterioară şi complicitatea
concomitentă ....................................................... 157
A. Complicitatea anterioară ............................... 157
B. Complicitatea concomitentă .......................... 158
4.4. Complicitatea nemijlocită şi complicitatea
mijlocită ............................................................. 160
4.5. Complicitatea comisivă şi complicitatea
omisivă ............................................................... 162
4.6. Complicitatea proprie şi complicitatea
improprie ............................................................ 165
4.7. Complicitatea legală şi complicitatea reală ........ 166
§5. Delimitarea actelor de coautorat de cele de
complicitate ............................................................. 166
§6. Cazuri speciale de complicitate ............................... 173
6.1. Complicitatea la infracţiunile bilaterale ............. 173
6.2. Complicitatea la săvârşirea infracţiunilor
continuate ........................................................... 176
6.3. Complicitatea în cazul infracţiunilor complexe ... 178
6.4. Complicitatea în cazul infracţiunilor de obicei .... 180
6.5. Complicitatea în cazul infracţiunilor
praeterintenţionate ............................................. 182
§7. Complicitatea în Noul Cod penal ............................ 185
§8. Elemente de drept comparat .................................... 185
Capitolul II. Participaţia improprie (imperfectă) ...................... 187
Secţiunea 1. Conceptul de participaţie improprie .............. 187
Secţiunea a 2-a. Reglementare ........................................... 189
Secţiunea a 3-a. Modalităţile participaţiei improprii .......... 193
§1. Modalitatea intenţie – culpă .................................... 194
§2. Modalitatea intenţie – lipsă de vinovăţie ................. 195
§3. Participaţia improprie cu intenţie depăşită .............. 198
Secţiunea a 4-a. Participaţia improprie
în Noul Cod penal ............................................................ 199
X Participaţia în dreptul penal
Titlul III. Tratamentul penal aplicabil participaţiei penale .... 200
Capitolul I. Concepţii cu privire la temeiul răspunderii
penale în caz de participaţie ....................................................... 200
Secţiunea 1. Teorii privind angajarea răspunderii
penale a participanţilor .................................................... 200
§1. Teoria unităţii (teoria monistă) ................................ 200
§2. Teoria pluralistă ....................................................... 201
§3. Teoria psihologică ................................................... 202
Secţiunea a 2-a. Unitatea faptei prevăzute de legea
penală ca temei al răspunderii penale .............................. 203
Capitolul II. Sisteme de pedepsire a participanţilor
la infracţiune ................................................................................. 205
Secţiunea 1. Sistemul parificării ........................................ 205
Secţiunea a 2-a. Sistemul diversificării .............................. 206
Secţiunea a 3-a. Sistemul pedepsei atenuate pentru
complicele propriu-zis ..................................................... 209
Secţiunea a 4-a. Sancţionarea participanţilor în sistemul
Codului penal român din 1968 ........................................ 209
Secţiunea a 5-a. Participaţia – cauză legală de agravare
a pedepsei pentru participanţi .......................................... 211
§1. Participaţia – circumstanţă agravantă generală ....... 211
1.1. Săvârşirea faptei de trei sau mai multe
persoane împreună ............................................. 211
1.2. Săvârşirea infracţiunii de un infractor major
împreună cu un minor ........................................ 213
§2. Participaţia – element circumstanţial de agravare ... 214
Secţiunea a 6-a. Pluralitatea de persoane ca
circumstanţă atenuantă .................................................... 216
Capitolul III. Circumstanţele personale şi reale ......................... 218
Secţiunea 1. Noţiune .......................................................... 218
Secţiunea a 2-a. Circumstanţele personale ......................... 219
Secţiunea a 3-a. Circumstanţele reale ................................ 224
Capitolul IV. Pedeapsa aplicabilă participanţilor ...................... 229
Secţiunea 1. Pedeapsa aplicabilă în cazul participaţiei
proprii .............................................................................. 229
§1. Pedeapsa autorului ................................................... 233
§2. Pedeapsa coautorilor ................................................ 234
Cuprins XI
§3. Pedeapsa instigatorului ............................................ 236
§4. Pedeapsa complicelui .............................................. 239
Secţiunea a 2-a. Pedeapsa în cazul participaţiei improprii ..... 244
§1. Pedeapsa participaţiei improprii modalitatea
intenţie – culpă ........................................................ 245
§2. Pedeapsa în cazul participaţiei improprii
modalitatea intenţie – lipsă de vinovăţie ................. 245
Secţiunea a 3-a. Elemente de drept comparat .................... 248
Capitolul V. Cauzele de nepedepsire a participaţiei penale ..... 249
Secţiunea 1. Tratamentul penal al instigării neurmate
de executare ..................................................................... 249
Secţiunea a 2-a. Împiedicarea de către participant
a săvârşirii faptei .............................................................. 252
§1. Noţiune .................................................................... 252
§2. Condiţii .................................................................... 253
§3. Efectele împiedicării şi limitele acesteia ................. 255
Secţiunea a 3-a. Tratamentul penal al participaţiei
în Noul Cod penal ............................................................ 257
Titlul IV. Corelaţia între participaţia penală şi alte
instituţii de drept penal .......................................................... 259
Capitolul I. Participaţia penală şi aplicarea legii penale
în timp ............................................................................................ 259
Capitolul II. Aplicarea legii penale mai favorabile în
cazul instigării neurmate de executare ..................................... 264
Capitolul III. Amnistia şi graţierea în cazul participaţiei
penale .............................................................................................. 266
Secţiunea 1. Amnistia ........................................................ 266
Secţiunea a 2-a. Graţierea .................................................. 268
Secţiunea a 3-a. Amnistia şi graţierea în cazul instigării
neurmate de executare ..................................................... 269
Capitolul IV. Participaţia penală în cazul
persoanei juridice ....................................................................... 273
Secţiunea 1. Relaţia persoană juridică – terţ ...................... 275
Secţiunea a 2-a. Relaţia persoană juridică –
angajat propriu ................................................................. 277
Secţiunea a 3-a. Săvârşirea infracţiunii de către organul
de conducere al persoanei juridice ca autor ..................... 281
XII Participaţia în dreptul penal
Secţiunea a 4-a. Săvârşirea infracţiunii de către un prepus
sau mandatar al persoanei juridice în calitate de autor .... 281
Titlul V. Participaţia penală în dreptul comparat ................. 285
Capitolul I. Sisteme de consacrare a participaţiei penale ......... 285
Capitolul II. Participaţia penală în legislaţia altor state ............ 289
Secţiunea 1. Participaţia în dreptul penal francez .............. 289
§1. Noţiune şi clasificare ............................................... 289
1.1. Participaţia prin juxtapunere .............................. 289
1.2. Participaţia prin neglijenţă ................................. 291
1.3. Participaţia prin înţelegere ................................. 291
§2. Autoratul .................................................................. 291
2.1. Autorul ............................................................... 291
2.2. Coautorii ............................................................ 292
2.3. Autorul moral ..................................................... 292
§3. Complicitatea .......................................................... 293
3.1. Condiţiile complicităţii ...................................... 293
3.2. Fapta principală pedepsibilă .............................. 293
3.3. Actul material de complicitate ........................... 295
3.4. Complicitatea prin ajutor sau asistenţă .............. 296
3.5. Complicitatea prin instigare ............................... 297
3.6. Instigarea prin provocare ................................... 297
3.7. Instigarea prin furnizarea de instrucţiuni ........... 298
3.8. Elementul moral al complicităţii ........................ 298
3.9. Sancţionarea complicităţii .................................. 299
Secţiunea a 2-a. Participaţia în dreptul penal olandez ........ 301
Secţiunea a 3-a. Participaţia în dreptul penal belgian ........ 302
Secţiunea a 4-a. Participaţia în dreptul penal
luxemburghez .................................................................. 304
§1. Autorul şi coautorii .................................................. 304
§2. Complicele .............................................................. 305
Secţiunea a 5-a. Participaţia în dreptul penal scandinav .... 306
Secţiunea a 6-a. Participaţia în dreptul penal finlandez ..... 307
Secţiunea a 7. Participaţia în dreptul penal spaniol ............ 308
Secţiunea a 8-a. Participaţia în dreptul penal portughez .... 309
Secţiunea a 9-a. Participaţia în dreptul penal al
provinciei Kosovo ........................................................... 310
Cuprins XIII
Secţiunea a 10-a. Participaţia în dreptul penal
din Camerun .................................................................... 311
Secţiunea a 11-a. Participaţia în dreptul penal
din Republica Moldova ................................................... 312
Titlul VI. Perspectivele privind participaţia penală .............. 317
Capitolul I. Participaţia penală şi cooperarea
internaţională .............................................................................. 317
Secţiunea 1. Cooperarea internaţională în cadrul
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) .............................. 318
§1. Convenţia Naţiunilor Unite contra criminalităţii
transnaţionale organizate (2000) şi Protocoalele
adiţionale .................................................................. 319
§2. Convenţia Naţiunilor Unite contra corupţiei ........... 320
§3. Convenţia Naţiunilor Unite contra traficului ilicit
de stupefiante şi substanţe psihotrope (1988) ......... 320
§4. Alte convenţii internaţionale ................................... 321
Secţiunea a 2-a. Cooperarea internaţională în cadrul
Consiliului Europei .......................................................... 322
§1. Convenţiile privind prevenirea şi represiunea
terorismului ............................................................. 323
§2. Convenţia penală privind corupţia ........................... 325
§3. Convenţia privind criminalitatea informatică .......... 326
§4. Convenţia Consiliului Europei privind lupta
împotriva traficului de fiinţe umane ........................ 327
§5. Alte convenţii .......................................................... 327
Secţiunea a 3-a. Cooperarea internaţională în cadrul
Uniunii Europene ............................................................. 328
§1. Introducere .............................................................. 328
§2. Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului
privind combaterea terorismului ............................. 331
§3. Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului privind
lupta împotriva crimei organizate ........................... 333
§4. Decizia-cadru 2004/757/JAI din 25 octombrie
2004 a Consiliului de stabilire a dispoziţiilor
minime privind elementele constitutive ale
infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în
domeniul traficului ilicit de droguri ........................ 334
XIV Participaţia în dreptul penal
§5. Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din
22 iulie 2003 privind combaterea corupţiei
din sectorul privat .................................................... 335
§6. Decizia-cadru 2005/222/JAI a Consiliului din
24 februarie 2005 privind atacurile împotriva
sistemelor informatice ............................................. 336
§7. Decizia-cadru 2001/413/JAI Consiliului din
28 mai 2001 de combatere a falsificării
mijloacelor de plată, altele decât numerarul ............ 337
§8. Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22
decembrie 2003 privind combaterea exploatării
sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile ........... 337
§9. Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din
28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor
forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei
prin intermediul dreptului penal .............................. 338
§10. Decizia-cadru 2005/667/JAI a Comisiei din
12 iulie 2005 de consolidare a cadrului penal
pentru aplicarea legii împotriva poluării
cauzate de nave ....................................................... 339
§11. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului privind prevenirea
şi combaterea traficului de persoane şi
protejarea victimelor acestuia ................................. 340
§12. Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului privind protecţia mediului
prin intermediul dreptului penal .............................. 341
Secţiunea a 4-a. Cooperarea realizată în cadrul
Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal (AIDP) ............ 342
Capitolul II. Tendinţele legislative în materia participaţiei
penale. Participaţia penală în Noul Cod penal ........................ 347
Titlul VII. Concluzii .................................................................. 353
Bibliografie ................................................................................ 359
Index ........................................................................................... 371

ISBN: 978-606-18-0194-7
Nr pagini (estimativ): 392

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.040 sec