Organe si proceduri administrativ-jurisdictionale Introducere in studiul administratiei publice jurisdictionalizate

Organe si proceduri administrativ-jurisdictionale Introducere in studiul administratiei publice jurisdictionalizate
Preț: 75,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 552

DESCRIERE

Lucrarea de fata abordeaza un subiect mai putin dezbatut in literatura de specialitate din Romania, si anume complexa si delicata chestiune a jurisdictiilor speciale administrative, cu alte cuvinte, procedurile derulate in fata unui organ sau a unei autoritati apartinand administratiei publice.

In analiza multiplelor probleme de ordin practic ce se ridica in legatura cu aceasta chestiune, autorul trateaza analitic notiunea de jurisdictie speciala administrativa si pe cea de act administrativ cu caracter jurisdictional, delimiteaza controlul administrativ-jurisdictional de alte forme de control, analizeaza si alte instrumente si proceduri de control administrativ care imbraca, dupa caz, forma recursului gratios sau pe cea a celui ierarhic ori forma cailor administrative de atac ce presupun controale administrative interne, specializate sau nu ori marcate sau nu de elemente de jurisdictionalizare. De asemenea, prezinta distinctiile ce se impun a fi facute intre jurisdictiile speciale administrative si jurisdictiile disciplinare (consultative sau efective), precum si faptul ca, uneori, una si aceeasi procedura imbraca, in egala masura, haina ambelor mecanisme jurisdictionale. In sfarsit, un intreg capitol este dedicat actului administrativ cu caracter jurisdictional si un altul analizei tuturor acelor autoritati, organe si institutii care, in opinia autorului, alcatuiesc veritabile jurisdictii speciale administrative (cum ar fi Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, comisia de jurisdictie a imputatiilor etc.).

La elaborarea lucrarii au fost valorificate, in egala masura, dispozitiile din actele normative in vigoare (legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, ordine ministeriale), numeroase referinte jurisprudentiale (apartinand instantelor judecatoresti de drept comun sau de contencios administrativ, Curtii Constitutionale, Curtii Europene a Drepturilor Omului, dar si Curtii de Justitie a Uniunii Europene), precum si un bagaj consistent de lucrari (articole, studii, cursuri, monografii) apartinand indeosebi autorilor autohtoni de drept public (in special de drept administrativ).


Cuprins
Capitolul I. Jurisdicţii speciale administrative şi proceduri administrative
cu „elemente de aparentă jurisdicţionalizare” – distincţii absolut necesare 1
Secţiunea 1. Câteva observaţii preliminare 1
Secţiunea a 2-a. Repere doctrinare privitoare la noţiunea de „jurisdicţie specială
administrativă” 6
Secţiunea a 3-a. Reflectarea noţiunii de „jurisdicţie specială administrativă” în
câteva decizii ale Curţii Constituţionale 28
Secţiunea a 4-a. Câteva concluzii preliminare la problema definirii noţiunii de
„jurisdicţie specială administrativă”. O categorie juridică în pericol de caducizare?
Distincţii (necesare) între familia „jurisdicţiilor speciale administrative” şi cea a
„procedurilor administrative
cu elemente de aparentă jurisdicţionalizare” 34
Secţiunea a 5-a. Antecedente istorice privind organizarea şi funcţionarea
jurisdicţiilor speciale administrative în România 41
Secţiunea a 6-a. Locul şi rolul jurisdicţiilor speciale administrative în alte state 84
§1. Franţa 84
§2. Italia 86
§3. Finlanda 87
§4. Elveţia 88
§5. Marea Britanie 88
§6. Statele Unite ale Americii 91
Secţiunea a 7-a. Trăsăturile organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale 92
§1. Formal, jurisdicţiile speciale administrative sunt autorităţi (autonome) ale
administraţiei publice sau, după caz, organe ataşate unor asemenea autorităţi 92
§2. Organele administraţiei publice cu activitate jurisdicţională nu alcătuiesc
un ordin, respectiv un sistem similar celui format de instanţele judecătoreşti 100
§3. Organele administrative cu activitate jurisdicţională nu suplinesc
funcţia asigurată de instanţele autorităţii judecătoreşti 103
§4. Organele administrative cu activitate jurisdicţională sunt specializate
în rezolvarea unor anumite categorii de litigii născute din activitatea
administraţiei publice 105
§5. Organele administraţiei publice cu activitate jurisdicţională au putere
autonomă de decizie, bucurându-se de independenţă funcţională în soluţionarea
litigiului cu existenţa căruia au fost sesizate 122
XVI Organe și proceduri administrativ-jurisdicționale
5.1. Premisele normative relevante 122
5.2. Cazul comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor din cadrul instituţiilor
menţionate sub dispoziţiile art. 2 din O.G. nr. 121/1998 123
5.3. Cazul judecătorului delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate 125
5.4. Cazul comisie de reexaminare din cadrul Departamentului
apeluri al Ofi ciului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 130
5.5. Concluzii la chestiunea abordată 131
§6. Organele colective cu caracter administrativ-jurisdicţional au, de regulă,
o structură eterogenă, fiind formate din persoane având un statut diferit,
respectiv o calificare deosebită 134
Secţiunea a 8-a. Statutul jurisdicţiilor speciale administrative 135
§1. Potrivit art. 21 alin. (4) din Constituţia României, „jurisdicţiile administrative
sunt facultative şi gratuite”. Reacţia „adaptată” a legiuitorului ordinar
în faţa unui text constituţional inept 135
1.1. Premise normative, jurisprudenţiale şi doctrinare relevante 135
1.2. Concluzii la această problemă 146
§2. Jurisdicţiile speciale administrative, art. 124 din Constituţia României
şi principiul separaţiei puterilor în stat – corelaţii necesare 158
§3. Sumară analiză a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului privind
compatibilitatea statutului organelor administrativ-jurisdicţionale
cu cel al unui tribunal independent şi imparţial 167
§4. Noţiunea de „jurisdicţie specială administrativă” în lumina jurisprudenţei
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. (In)admisibilitatea trimiterii unei întrebări
preliminare formulate în faţa unei jurisdicţii speciale administrative 181
Capitolul al II-lea. Controlul administrativ-jurisdicţional şi controlul
judecătoresc al actelor administraţiei publice – delimitări necesare 199
Secţiunea 1. Jurisdicţiile speciale administrative şi contenciosul administrativ
obiectiv (tutela administrativă) 199
Secţiunea a 2-a. Jurisdicţiile speciale administrative şi contenciosul
administrativ subiectiv 209
Capitolul al III-lea. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional 212
Secţiunea 1. Examen de doctrină şi jurisprudenţă privind definirea noţiunii de „act
administrativ cu caracter jurisdicţional” 212
Secţiunea a 2-a. Trăsăturile actului administrativ cu caracter jurisdicţional 228
§1. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional este o specie a actului
administrativ de autoritate (unilateral) 229
§2. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional este pronunţat numai în urma
unei sesizări întocmite de subiectul îndreptăţit, potrivit legii 242
Cuprins XVII
§3. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional este un act
cu caracter individual 244
§4. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional produce, în principiu,
efecte retroactive. Excepţii 245
§5. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional este pronunţat în urma
parcurgerii de către organul administrativ competent a unei proceduri bazate
pe principiul contradictorialităţii, al dreptului la apărare şi al independenţei
funcţionale 247
§6. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional este – principial – irevocabil 258
§7. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional este un act administrativ
supus controlului de legalitate al instanţelor judecătoreşti 267
§8. Condiţiile de validitate a unui act administrativ cu caracter jurisdicţional 279
8.1. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional trebuie să fi e pronunţat
de organul competent şi numai în limitele competenţei sale 279
8.2. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional trebuie să fi e pronunţat
cu respectarea procedurii prevăzute în acest scop de lege 288
8.3. Formalităţile procedurale prealabile pronunţării actului administrativ
cu caracter jurisdicţional 289
8.4. Formalităţi procedurale concomitente pronunţării actului administrativ
cu caracter jurisdicţional 292
8.5. Comunicarea actului administrativ cu caracter jurisdicţional 294
8.6. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional trebuie să fi e motivat 294
8.7. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional trebuie să îmbrace
întotdeauna forma scrisă 297
8.8. Actul administrativ cu caracter jurisdicţional trebuie să fi e pronunţat
în conformitate cu legea şi să corespundă scopului urmărit de către legiuitor 297
§9. Ineficienţa actului administrativ cu caracter jurisdicţional 298
9.1. Opinii exprimate în literatura noastră juridică cu privire la nulitatea
şi inexistenţa actului administrativ (cu caracter jurisdicţional) 298
9.2. Teorii legate de nulitatea actului administrativ promovate în literatura juridică
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 300
9.3. Consideraţii (personale) privitoare la regimul juridic (general) al anulabilităţii
actului administrativ (cu caracter jurisdicţional) în lumina actualei Legi
a contenciosului administrativ 306
9.4. Concluzii la această (delicată) problemă 318
Capitolul al IV-lea. Jurisdicţiile speciale administrative şi alte căi
administrative de atac 319
Secţiunea 1. Jurisdicţiile speciale administrative şi recursurile graţioase 319
§1. Noţiunea de recurs administrativ graţios 319
§2. Cazul cererii de reexaminare reglementate de art. 50 alin. (2) din Legea
nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 321
XVIII Organe și proceduri administrativ-jurisdicționale
Secţiunea a 2-a. Jurisdicţiile speciale administrative şi recursurile ierarhice 323
§1. Noţiunea de recurs administrativ ierarhic 323
§2. Cazul contestaţiei îndreptate la Comisia Centrală de Rechiziţii 324
Secţiunea a 3-a. Jurisdicţiile speciale administrative şi controlul administrativ
specializat nejurisdicţionalizat 327
§1. Noţiunea de control administrativ specializat 327
§2. Cazul căii de atac promovate împotriva actelor individuale emise
şi a măsurilor dispuse în exercitarea delegării de putere de structurile
subordonate Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 327
Secţiunea a 4-a. Jurisdicţiile speciale administrative şi controlul administrativ
specializat intern. Cazul contestaţiei promovate la Consiliul de administraţie al
Băncii Naţionale a României 331
Secţiunea a 5-a. Jurisdicţiile speciale administrative şi controlul administrativ
extern (specializat) 333
§1. Cazul Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor
cu handicap din structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 333
§2. Cazul contestaţiilor promovate înaintea comisiilor judeţene
de fond funciar 335
§3. Cazul contestaţiei promovate la Comisia Naţională a Muzeelor
şi Colecţiilor 337
§4. Cazul întâmpinărilor şi contestaţiilor adresate birourilor electorale 340
Secţiunea a 6-a. Jurisdicţiile speciale administrative şi procedurile de control
administrativ marcate de elemente de aparentă jurisdicţionalizare. Pseudo-jurisdicţii
administrative 350
§1. Cazul Consiliului Concurenţei 350
§2. Cazul inspectorului de integritate 357
§3. Cazul comisiilor de soluţionare a contestaţiilor din sistemul
Curţii de Conturi 360
§4. Cazul comisiilor de soluţionare a întâmpinărilor promovate împotriva unei
notificări a propunerii de expropriere pentru cauză de utilitate publică 369
4.1. Consideraţii introductive 369
4.2. Natura juridică a comisiilor de soluţionare a întâmpinărilor depuse
cu privire la propunerile de expropriere 370
4.3. Procedura înaintea comisiilor de soluţionare a întâmpinărilor depuse
cu privire la propunerile de expropriere pentru cauză de utilitate publică 372
4.4. Soluţiile pe care le pot pronunţa comisiile de soluţionare a întâmpinărilor
depuse cu privire la propunerile de expropriere pentru cauză de utilitate publică
şi calea de atac ce poate fi promovată împotriva unor astfel de soluţii 374
§5. Procedura administrativă gestionată de comisiile de cercetare a averilor 375
5.1. Sesizarea comisiilor de cercetare a averilor 375
Cuprins XIX
5.2. Procedura în faţa comisiei de cercetare a averilor 377
5.3. Soluţiile pe care le poate pronunţa comisia de cercetare a averilor 378
5.4. Controlul judecătoresc al activităţii comisiei de cercetare a averilor 379
§6. Cazul primarului chemat să soluţioneze contestaţiile promovate împotriva
conţinutului listei de susţinători ai unei iniţiative legislative cetăţeneşti 382
6.1. Consideraţii generale asupra dreptului la iniţiativă legislativă
al cetăţenilor 382
6.2. Observaţii asupra naturii juridice a prerogativei primarului de soluţionare
a contestaţiei depuse cu privire la conţinutul listei de susţinători
ai unei iniţiative legislative cetăţeneşti 383
6.3. Procedura de soluţionare a contestaţiilor promovate cu privire la conţinutul
listelor de susţinători ai unei iniţiative legislative cetăţeneşti 384
Capitolul al V-lea. Jurisdicţiile speciale administrative
şi jurisdicţiile disciplinare 387
Capitolul al VI-lea. Organe administrative cu caracter jurisdicţional.
Jurisdicţiile speciale administrative propriu-zise 403
Secţiunea 1. Jurisdicţia specială administrativă a Consiliului Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor 403
§1. Consideraţii generale 403
§2. Natura juridică a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 406
§3. Statutul membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 407
§4. Principiile care guvernează activitatea jurisdicţională
a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 409
4.1. Independenţa 410
4.2. Stabilitatea 411
4.3. Transparenţa 412
4.4. Legalitatea 413
4.5. Celeritatea 414
4.6. Contradictorialitatea 415
4.7. Dreptul la apărare 416
§5. Procedura administrativă cu caracter jurisdicţional în faţa
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 417
5.1. Completele de judecată ale Consiliului 417
5.2. Sesizarea Consiliului 417
5.3. Termenele în care poate fi sesizat în mod efi cient Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor 419
5.4. Incidente procedurale cu caracter prealabil 421
5.5. Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul Naţional de Soluţionare
a Contestaţiilor 433
5.6. Decizia completului sesizat al Consiliului Naţional de Soluţionare
a Contestaţiilor 440
XX Organe și proceduri administrativ-jurisdicționale
5.7. Atacarea în justiţie a deciziilor pronunţate de Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor 445
5.8. Consecinţele caracterului facultativ al jurisdicţiei speciale administrative
exercitate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 450
Secţiunea a 2-a. Jurisdicţia specială administrativă a judecătorului delegat
pentru executarea pedepselor privative de libertate 450
§1. Câteva observaţii prealabile 450
§2. Sesizarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate 452
§3. Termenele în care poate fi sesizat, în condiţiile Legii nr. 275/2006,
judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate 452
§4. Elementele de jurisdicţionalizare prezente în activitatea judecătorului
delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate 453
§5. Soluţiile pe care le poate pronunţa judecătorul delegat
pentru executarea pedepselor privative de libertate 454
§6. Controlul judiciar de legalitate a încheierilor pronunţate de judecătorul
delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate 455
§7. Este facultativă jurisdicţia specială administrativă exercitată de judecătorul
delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate? 456
Secţiunea a 3-a. Jurisdicţia specială administrativă a comisiilor de jurisdicţie
a imputaţiilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne,
Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază,
Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
şi Ministerului Justiţiei 457
§1. Consideraţii generale asupra răspunderii materiale a militarilor 457
§2. Compunerea comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor 459
§3. Competenţa ratione personae a comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor 460
§4. Procedura prealabilă sesizării comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor 462
§5. Procedura în faţa comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor 464
§6. Căi de atac împotriva hotărârii comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor 466
§7. Câteva consideraţii privitoare la caracterul facultativ al procedurilor
gestionate de comisiile de jurisdicţie a imputaţiilor 470
Secţiunea a 4-a. Jurisdicţiile speciale ale unor organe de control administrativ
al actelor de sancţionare disciplinară a unor categorii de persoane ce exercită
profesiuni liberale 471
§1. Câteva chestiuni prealabile cu caracter lămuritor 471
§2. Jurisdicţia specială administrativă a Comisiei centrale de disciplină
şi a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România 472
§3. Jurisdicţia specială administrativă a Consiliului Uniunii Naţionale
a Notarilor Publici din România 478
Cuprins XXI
§4. Jurisdicţia specială administrativă a Comisiei superioare de disciplină
a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti 483
Secţiunea a 5-a. Procedura administrativ-jurisdicţională gestionată de comisiile
de reexaminare şi de contestaţii din cadrul Departamentului apeluri al Oficiului
de Stat pentru Invenţii şi Mărci 487
§1. Consideraţii generale asupra naturii juridice a Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mărci 487
§2. Căi administrativ-jurisdicţionale de atac având ca obiect apărarea
brevetului de invenţie. Câteva precizări prealabile cu caracter general 488
§3. Componenţa şi natura comisiilor de reexaminare din cadrul
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 488
§4. Procedura administrativ-jurisdicţională de soluţionare a cererilor
de revocare a unui brevet de invenţie 490
§5. Procedura administrativ-jurisdicţională de soluţionare a contestaţiilor
formulate împotriva hotărârilor adoptate de către comisiile de examinare
din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci 492
§6. Atacarea în justiţie a actelor administrative pronunţate de comisiile
de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci în
soluţionarea contestaţiilor ce le sunt adresate şi consecinţele caracterului
facultativ al jurisdicţiei speciale administrative a acestor comisii 495
§7. Procedura administrativ-jurisdicţională a contestaţiei formulate
împotriva hotărârilor de respingere sau de admitere parţială a cererii
de înregistrare a unui desen sau a unui model (industrial) 496
§8. Procedura administrativ-jurisdicţională a contestaţiilor împotriva hotărârilor
prin care sunt soluţionate cereri de înregistrare a topografiilor produselor
semiconductoare şi cereri de revocare a unor astfel de hotărâri 501
Câteva concluzii 505
Bibliografi e 511
Index 519


Titlu: Organe si proceduri administrativ-jurisdictionale
Subtitlu: Introducere in studiul administratiei publice jurisdictionalizate
Autori: Cristian Clipa
Editura: Hamangiu
Pagini: 552
Data aparititei: 21 Decembrie 2012
Format: Carte brosata
ISBN: 978-606-522-894-8

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0141 sec