Obligatiile comerciale, ed. a 2-a Practică judiciara

Obligatiile comerciale, ed. a 2-a Practică judiciara
Preț: 37,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Comercial

DESCRIERE

Data: 30.05.2011
400 pagini

Descriere
Aflata la cea de-a doua editie, aceasta culegere de practica judiciara prezinta o perspectiva completata si reviziuita a problematicii in materia obligatiilor comerciale, prin prisma ultimilor 5 ani de activitate judiciara intensa, intr-un domeniu aflat intr-o permanenta extindere si schimbare.

Cartea cuprinde 104 hotarari, structurate in 11 capitole, care ofera raspunsuri juridice relevante pentru dezlegarea unor probleme de drept material si procesual, precum incheierea, interpretarea, desfiintarea contractului, probele, executarea, transmiterea, transformarea, stingerea, garantarea obligatiilor, dobanzi, penalitati, cauze exoneratoare de raspundere sau prescriptia extinctiva.


Cuprins
Capitolul I. Încheierea contractului ________________________ 1
1. Oferta de a contracta. Lipsa unei acceptări valabile.
Consecinţe _______________________________________ 1
2. Emiterea facturilor în temeiul unui contract pretins existent.
Necontestarea facturilor de către beneficiar. Lipsa dovezii
încheierii contractului ______________________________ 2
3. Emitere facturi pentru un preţ mai mare decât cel stabilit
contractual. Lipsa unei modificări a contractului__________ 5
4. Contract de mandat. Efectele şi sancţiunile aplicabile
mandatului aparent_________________________________ 8
5. Contract de intermediere în asigurări. Predarea poliţelor de
asigurare către intermediar. Lipsa unui contract în formă
scrisă. Încheierea contractului _______________________ 12
6. Acceptarea tacită a penalităţilor din factură. Condiţii _____ 14
7. Realizarea acordului de voinţă. Principiul
consensualismului în materie comercială ______________ 17
8. Încheierea unui act juridic. Suplinirea consimţământului
părţii de către instanţă. Inadmisibilitate________________ 18
9. Hotărâre judecătorească ce ţine loc de contract de
vânzare-cumpărare. Inadmisibilitate __________________ 20
10. Contract încheiat în formă simplificată. Condiţii_________ 23
11. Încheierea contractului. Reprezentarea părţilor __________ 25
12. Încheierea contractului. Caracterul licit al cauzei.
Prezumţie_______________________________________ 26
Capitolul II. Interpretarea contractului____________________ 29
13. Raportul dintre voinţa reală şi voinţa declarată.
Interpretarea contractului după intenţia comună a părţilor _ 29
14. Contract sinalagmatic. Inexistenţa clauzei de reziliere.
Consecinţe ______________________________________ 30
15. Obligaţii comerciale. Locul plăţii ____________________ 32
16. Contract de asociere în participaţiune. Calificarea
juridică a contractului _____________________________ 34
17. Contract de închiriere încheiat cu autoritatea publică locală.
Chirie datorată. Natura juridică a creanţei ______________ 38
VIII Obligaţiile comerciale
18. Inexistenţa clauzei abuzive. Intervenţia instanţei
asupra contractului. Inadmisibilitate __________________ 40
Capitolul III. Probele ___________________________________ 44
19. Factură comercială acceptată tacit. Forţa probantă a
acesteia_________________________________________ 44
20. Inexistenţă contract în formă scrisă. Factură acceptată de
prepus__________________________________________ 46
21. Acceptarea tacită a facturii _________________________ 54
22. Înscris semnat doar de un administrator. Angajarea
răspunderii societăţii ______________________________ 56
23. Facturi pro-forma. Lipsa forţei probante _______________ 65
24. Facturi neacceptate prin semnătură şi/sau ştampilă.
Forţă probantă. Necesitatea unor probe în completare_____ 67
25. Factura fiscală. Lipsa ştampilei. Lipsa comenzii scrise.
Semnătura administratorului. Consecinţe ______________ 69
26. Proba obligaţiilor comerciale. Admisibilitatea probei cu
martori _________________________________________ 72
27. Înscrisuri netraduse în limba română. Forţă probantă _____ 73
28. Factură fiscală. Forţă probantă_______________________ 78
29. Transport feroviar. Toleranţa de pierdere a mărfii.
Dovadă_________________________________________ 81
30. Probe noi în recurs________________________________ 89
Capitolul IV. Executarea obligaţiilor ______________________ 97
31. Plata. Imputaţia plăţii. Opţiunea debitorului ____________ 97
32. Plată. Imputaţie convenţională_______________________ 99
33. Momentul plăţii. Executarea ordinului de plată.
Responsabilitatea băncii pentru plata cu întârziere ______ 101
34. Taxa pe valoarea adăugată. Deducere ________________ 102
35. Prejudiciu previzibil şi direct. Expertiză ipotetică.
Rezilierea contractului. Încheierea unui nou contract ____ 107
36. Beneficiul nerealizat. Sarcina probei _________________ 112
37. Repararea integrala a prejudiciului. Obligarea la plata
despăgubirilor achitate de creditor unui alt partener
contractual _____________________________________ 117
38. Daune cominatorii. Constrângerea debitorului de a
executa în natură obligaţia _________________________ 125
39. Daune morale. Evaluare___________________________ 128
40. Contract în fiinţă. Absenţa unui pact comisoriu.
Solicitarea restituirea prestaţiilor ____________________ 137
Cuprins IX
41. Antecontract de vânzare-cumpărare. Condiţie suspensivă
privind dobândirea proprietăţii. Neîndeplinirea condiţiei
ca urmare a încheierii unei tranzacţii. Consecinţe _______ 140
42. Acţiunea în regres exercitată de asigurator. Natura
juridică________________________________________ 145
43. Garanţie pentru evicţiune. Contract nul _______________ 148
Capitolul V. Dobânzi. Penalităţi _________________________ 151
44. Prejudiciu. Evaluare la nivelul dobânzii legale _________ 151
45. Dobânzi bancare. Condiţii de acordare. Legătura de
cauzalitate _____________________________________ 152
46. Dobânda legală. Reactualizarea creanţei în raport cu rata
inflaţiei. Problema cumulului_______________________ 154
47. Dobânda legală. Actualizarea creanţei cu rata inflaţiei.
Cumul. Inadmisibilitate ___________________________ 155
48. Actualizare creanţă cu rata inflaţiei. Solicitarea şi a
dobânzii legale. Cumul. Admisibilitate _______________ 158
49. Răspundere pentru avarierea autoturismului asigurat.
Plata dobânzii___________________________________ 162
50. Dobânzi şi penalităţi de întârziere. Deosebiri.
Exigibilitate____________________________________ 166
51. Clauză penală. Necesitatea prevederii exprese _________ 169
52. Penalităţi de întârziere. Momentul de la care se
datorează ______________________________________ 171
53. Lipsa cuantumului penalităţilor în clauza penală.
Consecinţe _____________________________________ 180
54. Clauză penală. Inexistenţa obligaţiei de emitere a
facturii privind plata penalităţilor ___________________ 183
55. Clauză penală. Inexistenţa obligaţiei de a comunica
cuantumul penalităţilor ___________________________ 189
56. Clauză penală. Funcţie reparatorie şi funcţie
sancţionatorie___________________________________ 193
57. Clauză penală excesivă. Posibilitatea reducerii de către
instanţă________________________________________ 195
58. Clauză penală. Actualizarea penalităţilor cu rata inflaţiei.
Interdicţia cumulului _____________________________ 199
59. Clauză penală. Penalităţi de întârziere. Actualizare
cu rata inflaţiei __________________________________ 204
60. Penalităţi stabilite prin raportare la nivelul dobânzilor
pentru creanţe bugetare. Consecinţe _________________ 208
X Obligaţiile comerciale
Capitolul VI. Cauze exoneratoare de răspundere ___________ 212
61. Cauza străină. Culpa creditorului. Exonerare __________ 212
62. Seceta prelungită. Inexistenţa forţei majore____________ 216
63. Forţă majoră. Operare chiar în cazul inexistenţei unei
prevederi contractuale exprese______________________ 222
64. Forţa majoră. Embargoul ca situaţie imprevizibilă şi de
neînlăturat _____________________________________ 222
65. Teoria impreviziunii. Raportul cu riscul contractual _____ 224
66. Caz fortuit. Neprimirea la timp a creditelor bugetare.
Inadmisibilitate _________________________________ 227
67. Transport pe calea ferată. Răspunderea operatorului de
transport. Cazuri de exonerare. Sarcina probei _________ 229
68. Transport pe cale ferată. Marfă recepţionată fără
obiecţiuni. Prezumţia de vinovăţie___________________ 234
Capitolul VII. Desfiinţarea contractelor __________________ 243
69. Desfiinţarea contractelor. Competenţa materială________ 243
70. Neexecutarea contractului. Opţiunea creditorului _______ 251
71. Pact comisoriu de ultim grad. Efecte. Intervenţia
instanţei _______________________________________ 255
72. Pact comisoriu expres de ultim grad. Conţinut _________ 261
73. Rezoluţiune parţială. Inadmisbilitate _________________ 265
74. Contract de vânzare-cumpărare cu executare imediată.
Neexecutarea obligaţiilor. Rezoluţiune _______________ 271
75. Reziliere convenţională. Reziliere judiciară. Distincţii ___ 274
76. Reziliere. Modificarea unilaterală a contractului.
Inadmisibilitate _________________________________ 277
77. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. Rezilierea
contractului ____________________________________ 278
78. Neplata chiriei la termenele stabilite prin contract.
Punerea în întârziere. Scadenţa obligaţiei. Rezilierea
contractului ____________________________________ 282
79. Rezoluţiune contract. Pact comisoriu. Restituirea
prestaţiei_______________________________________ 284
80. Denunţare contract locaţiune încheiat pe perioadă
determinată ____________________________________ 290
Capitolul VIII. Prescripţia extinctivă_____________________ 297
81. Acţiune privind plata dividendelor. Momentul de la care
începe să curgă prescripţia_________________________ 297
82. Recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie.
Efecte asupra întreruperii cursului prescripţiei _________ 299
Cuprins XI
83. Invocarea compensării. Întreruperea cursului
prescripţiei _____________________________________ 302
84. Contract de privatizare în derulare. Scadenţa obligaţiilor
stabilită contractual. Inexistenţa unor cauze de întrerupere
sau suspendare a cursului prescripţiei extinctive ________ 311
85. Contract de asigurare facultativa de bunuri. Furtul bunului.
Acţiunea asigurătorului pentru restituirea sumelor de bani
achitate cu titlu de despăgubire Termen de prescripţie
aplicabil _______________________________________ 314
86. Acţiune în rezoluţiunea unui contract de privatizare.
Termenul de prescripţie aplicabil____________________ 317
87. Obligaţie de a face. Acţiune în remedierea viciilor
ascunse. Termen de prescripţie aplicabil ______________ 320
88. Contract de antrepriză. Acţiune pentru plata contravalorii
lucrărilor executate. Momentul începerii termenului de
prescripţie _____________________________________ 322
89. Contract de vânzare-cumpărare acţiuni. Penalităţi pentru
neefectuarea investiţiilor. Natura creanţei. Termen de
prescripţie aplicabil ______________________________ 326
90. Contract de vânzare-cumpărare. Vicii ascunse. Termen
de garanţie convenţional. Termen de prescripţie
extinctivă ______________________________________ 330
91. Subrogarea asigurătorului în drepturile persoanei
păgubite. Începutul termenului de prescripţie __________ 332
92. Contract de asigurare. Plata indemnizaţiei. Acţiunea în
regres a asigurătorului împotriva persoanei responsabile.
Momentul începerii termenului de prescripţie
extinctivă ______________________________________ 337
Capitolul IX. Transmiterea şi transformarea obligaţiilor ____ 342
93. Cesiune de creanţă. Acţiune în constatarea inexistenţei
dreptului de creanţă. Inadmisibilitate_________________ 342
94. Novaţie prin schimbare de debitor. Condiţii ___________ 345
95. Novaţie. Voinţa de a nova a creditorului ______________ 347
96. Angajament de plată a contravalorii serviciilor
telefonice. Novaţie prin schimbare de debitor __________ 350
97. Novaţie. Suplinirea intenţiei de a nova de către instanţă.
Inadmisibilitate _________________________________ 351
Capitolul X. Stingerea obligaţiilor _______________________ 357
98. Compensaţie de drept şi compensaţie judiciară.
Condiţii de operare ______________________________ 357
99. Compensare legală. Condiţii _______________________ 359
XII Obligaţiile comerciale
Capitolul XI. Garantarea obligaţiilor_____________________ 363
100. Întinderea obligaţiei garantului ipotecar ______________ 363
101. Garanţie reală mobiliară asupra acţiunilor. Dreptul de
preemţiune al acţionarilor _________________________ 365
102. Contract de credit. Instituirea unei garanţii reale.
Radierea societăţii debitoare. Posibilitatea urmăririi
bunurilor constituite ca garanţie_____________________ 369
103. Fidejusiune. Întinderea obligaţiei asumate de fidejusor___ 373
104. Contract de comision. Clauza star del credere _________ 376
Index alfabetic _______________________________________ 379

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.049 sec