Nulitatile in procesul penal Comentariul art. 197 CPP. Practica judiciara

Nulitatile in procesul penal Comentariul art. 197 CPP. Practica judiciara
Preț: 39,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Ediția: a II-a
Pagini: 368
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data: 10.05.2011
368 pagini


Descriere
Lucrarea contine o sinteza a solutiilor relevante pronuntate de instantele de judecata in perioada 2007-2010, privitoare la aspecte importante pentru respectarea dreptului la un proces echitabil. Gruparea deciziilor pe problemele de drept urmeaza structura Codului de procedura penala, iar spetele sunt insotite, acolo unde s-a apreciat ca ar fi oportune, de trimiteri la aspecte consacrate in doctrina sau in jurisprudenta, precum şi de solutii din practica judiciara a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Solutile abordate prezinta interes actual atat pentru teoreticieni, cat şi pentru practicieni, nu numai prin natura problemelor de drept aduse in discutie, cat şi prin frecventa cu care unele dintre acestea au fost prezente in activitatea instantelor.

Pentru o mai buna intelegere a institutiei prezentate, lucrarea contine şi un comentariu practic al art. 197 C. proc. pen. care reglementeaza regimul nulitatilor in procesul penal.
Cuprins
Nulităţile în procesul penal. Comentariul art. 197
C. proc. pen. _______________________________________ 1
Capitolul I. Dreptul la apărare ___________________________ 39
1. Respectarea dreptului la apărare în faza de judecată.
Ascultarea unor martori în cursul cercetării judecătoreşti,
în lipsa inculpaţilor şi a apărătorului ales. Consecinţe____ 39
2. Asigurarea exercitării efective a dreptului la apărare.
Judecarea cauzei în lipsa apărătorului ales. Solicitarea
reluării cauzei pentru a se pune concluzii în apărare în
condiţii de contradictorialitate. Solicitare respinsă.
Consecinţe _____________________________________ 40
3. Respectarea exigenţelor privitoare la dreptul de a avea
asigurat interpret. Lipsa interpretului de limba chineză
pentru unul dintre inculpaţi, care este cetăţean chinez.
Relevanţa împrejurării că inculpatul cunoaşte limba
română________________________________________ 42
4. 1. Folosirea interpreţilor. Condiţii. Inculpat care a
beneficiat de serviciile unui interpret în faza cercetării
judecătoreşti şi în căile de atac, ca urmare a cererii
exprese a acestuia _______________________________ 43
2. Audierea martorilor apărării. Dreptul la un proces
echitabil _______________________________________ 43
5. 1. Reţinere în urma organizării unui flagrant. Lipsa
apărătorului. Lipsa interpretului pentru un inculpat
cetăţean străin __________________________________ 46
2. Acte de urmărire întocmite înainte de începerea
urmăririi penale. Nulitate__________________________ 46
6. Asigurarea exercitării efective a dreptului la apărare.
Angajarea unui apărător ales de către mai mulţi inculpaţi
care au interese contrare __________________________ 49
7. Asigurarea dreptului la apărare de către acelaşi apărător
numit din oficiu pentru doi inculpaţi care au interese
contrare, cu ocazia examinării măsurii arestării
preventive. Consecinţe ___________________________ 52
VIII Nulităţile în procesul penal
8. Încălcarea dreptului la apărare. Numirea în faza de urmărire
penală a aceluiaşi apărător din oficiu pentru inculpaţi cu
interese contrare. Lipsa delegaţiei de apărător pentru
avocatul care a semnat procesul-verbal de prezentare a
materialului ____________________________________ 54
9. Inculpaţi cu interese contrare. Obligativitatea desemnării
unor apărători diferiţi pentru fiecare dintre ei, pentru
asigurarea unei apărări efective _____________________ 57
10. Inculpaţi cu interese contrare. Respectarea dreptului la
apărare atunci când asistenţa juridică este obligatorie____ 60
11. Mandat european de arestare. Proceduri prealabile.
Asigurarea apărării ______________________________ 62
12. Încălcarea dreptului la apărare cu ocazia judecării
cauzei în apel. Invocarea acestei nereguli procesuale
pe calea contestaţiei la executare. Inadmisibilitate ______ 64
13. Respectarea dreptului la apărare, în condiţiile în care
inculpatul dispărut de la domiciliu a fost trimis în
judecată în lipsă, fără a fi ascultat ___________________ 66
14. Asigurarea efectivă şi reală a dreptului la apărare.
Obligativitatea instanţei de a încunoştinţa apărătorul
ales al inculpatului_______________________________ 68
15. Infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa mai
mare de 5 ani. Soluţionarea cauzei în lipsa apărătorului
ales şi fără a se dispune desemnarea unuia din oficiu.
Consecinţe _____________________________________ 70
16. Judecată în căile de atac. Nerespectarea dreptului la
apărare. Avocat ales care a lipsit, dar a înştiinţat instanţa.
Neacordarea termenului prevăzut de lege pentru pregătirea
apărării avocatului din oficiu_______________________ 72
17. Asigurarea unui apărător din oficiu în faza de urmărire
penală. Inexistenţa unor date din care să rezulte că
inculpatul s-ar afla într-o împrejurare în care să nu îşi
poată face singur apărarea _________________________ 74
18. Nerespectarea dreptului la apărare. Judecarea cauzei
într-o altă locaţie decât cea cunoscută de părţi _________ 76
19. Repunere pe rol. Schimbarea compunerii completului de
judecată ca urmare a abţinerii membrilor acestuia şi
reluarea judecării fără desfăşurarea dezbaterilor ________ 78
Cuprins IX
Capitolul al II-lea. Competenţa___________________________ 81
20. Competenţa materială a primei instanţe în situaţia
judecării unei plângeri formulate în temeiul art. 2781
alin. (1) C. proc. pen._____________________________ 81
21. Competenţă după calitatea persoanei. Infracţiuni
săvârşite de avocaţi ______________________________ 83
22. Competenţă după calitatea persoanei. Prefect şi secretar
general al prefecturii _____________________________ 85
23. Calitatea de militar a inculpatului. Aplicarea prevederilor
Legii nr. 356/2006 _______________________________ 86
24. Competenţă după calitatea persoanei. Instanţă militară
care a judecat cauza în primă instanţă. Inculpat care nu are
calitatea de militar. Instanţă de apel. Instanţă civilă _____ 88
25. Competenţa materială a instanţei în cazul infracţiunilor
săvârşite de poliţişti care nu au calitatea de organe ale
poliţiei judiciare_________________________________ 92
26. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Infracţiune
prevăzută de Legea nr. 78/2000. Înţeles ______________ 95
27. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Infracţiuni
săvârşite de avocaţi ______________________________ 99
28. Competenţa materială în cazul săvârşirii infracţiunilor de
contrafacere, prevăzută în dispoziţiile art. 83 şi art. 35
alin. (3) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi
indicaţiile geografice(), şi infracţiunea de concurenţă
neloială, prevăzută de art. 5 din Legea nr. 11/1991_____ 103
29. Încălcarea dispoziţiilor legale privind competenţa
teritorială a parchetului. Consecinţe ________________ 104
30. Infracţiuni prevăzute de o lege specială. Instanţa căreia
îi revine competenţa să judece cauza în primă instanţă __ 107
31. Revocarea suspendării executării pedepsei. Instanţa
competentă____________________________________ 108
32. Cerere de revizuire. Instanţă competentă _____________ 110
33. Interceptări şi înregistrări audio sau video. Instanţa
competentă să le autorizeze_______________________ 113
34. Conflict negativ de competenţă. Întreruperea cursului
justiţiei_______________________________________ 115
Capitolul al III-lea. Compunerea instanţei ________________ 119
35. Judecător care a participat la soluţionarea cauzei în apel
şi la judecarea apelului după desfiinţarea hotărârii cu
X Nulităţile în procesul penal
trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instanţă.
Caz de incompatibilitate. Soluţii ___________________ 119
36. 1. Incompatibilitate. Judecător care şi-a exprimat anterior
părerea cu privire la soluţia ce ar putea fi dată în cauză.
Înţeles _______________________________________ 120
2. Omisiunea primei instanţe de a consemna verificarea
regularităţii actului de sesizare. Nulitate relativă_______ 120
37. Incompatibilitate. Judecător ce a făcut parte din
completul de judecată care a dispus, în apel, desfiinţarea
sentinţei cu trimitere spre rejudecare la prima instanţă
pentru motive de nulitate relativă __________________ 124
38. Rejudecarea cauzei în apel după casare, cu un complet din
care a făcut parte un judecător care a participat şi la prima
judecată în apel. Consecinţe ______________________ 127
39. Cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 48 lit. a)
C. proc. pen. Consecinţe _________________________ 130
40. Judecător care a emis mandatul de arestare preventivă în
cursul urmăririi penale şi a participat la judecarea cauzei
în apel. Incompatibilitate_________________________ 130
41. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor
procurorului de netrimitere în judecată. Admiterea plângerii
prin încheiere şi reţinerea cauzei spre judecare.
Incompatibilitatea judecătorului care a pronunţat
încheierea_____________________________________ 132
42. Judecata în apel. Minută semnată de doi judecători.
Semnarea dispozitivului hotărârii de trei judecători.
Consecinţe ____________________________________ 136
43. Semnarea minutei numai de unul dintre membrii
completului de judecată în apel. Consecinţe __________ 138
44. Judecarea cererii de arestare provizorie a persoanei
extrădabile de către curtea de apel în complet format
din doi judecători. Consecinţe _____________________ 140
45. Invocarea faptului că unul dintre membrii completului de
judecată era deja eliberat din funcţie, prin pensionare, la
data soluţionării cauzei. Data la care a intrat în vigoare
decretul privind eliberarea din funcţie şi data eliberării
din funcţie ____________________________________ 143
Cuprins XI
Capitolul al IV-lea. Măsurile preventive __________________ 146
46. Nerespectarea termenului de 5 zile la care se referă
art. 159 alin. (1) C. proc. pen. Consecinţe. Natura juridică a
acestui termen. Semnarea sesizării (propunerii) privind
prelungirea arestării preventive de către un procuror care a
fost numit procuror şef al direcţiei de resort __________ 146
47. Înlocuirea arestării preventive. Schimbarea temeiurilor
care au determinat luarea măsurii. Depăşirea duratei
termenului rezonabil. Consecinţe __________________ 148
48. Dispunerea arestării preventive. Trafic de persoane.
Şedinţă publică. Consecinţe_______________________ 157
49. Decizie prin care instanţa de apel a dispus rejudecarea
cauzei. Revocarea arestării preventive ______________ 160
50. Formularea unei contestaţii în anulare împotriva unei
hotărâri prin care s-a dispus numai cu privire la măsura
arestării preventive, într-o cauză penală aflată în curs de
urmărire penală. Inadmisibilitate___________________ 163
Capitolul al V-lea. Acte de procedură comune _____________ 166
51. Invocarea neîndeplinirii procedurii de citare, ca motiv
de recurs. Îndeplinirea condiţiilor cerute pentru existenţa
unei nulităţi relative_____________________________ 166
52. Citare. Condiţii de invocare a nulităţii relative. Persoana
îndreptăţită să o invoce __________________________ 168
53. Soluţionarea plângerii întemeiate pe art. 2781 C. proc. pen.
fără citarea petentului aflat în stare de arest.
Consecinţe ____________________________________ 170
54. Omisiunea citării părţii vătămate la judecata în primă
instanţă. Consecinţe în cazul în care aceasta declară că îşi
retrage plângerea prealabilă în cursul judecării unei căi de
atac _________________________________________ 172
55. Lipsă de procedură. Nulitate relativă. Partea care o poate
invoca _______________________________________ 174
56. Inculpat aflat în spital. Necitarea acestuia şi judecarea în
lipsă, deşi solicitase amânarea cauzei. Nulitate relativă _ 176
57. Necitarea inculpatului la noua adresă din străinătate,
cunoscută de instanţa de judecată, şi judecarea cauzei
în aceste condiţii. Consecinţe _____________________ 180
XII Nulităţile în procesul penal
Capitolul al VI-lea. Urmărirea penală ____________________ 185
58. Plângere penală adresată direct instanţei de judecată.
Respingere ca inadmisibilă. Nulitatea hotărârii________ 185
59. Respectarea competenţei materiale în faza de urmărire
penală. Trimiterea in judecată a inculpaţilor fără
prezentarea materialului de urmărire penală. Sustragere
de la urmărirea penală. Lipsa unui apărător numit din
oficiu atunci când asistenţa juridică nu este obligatorie _ 186
60. Omisiunea prezentării materialului de urmărire penală.
Sancţiune _____________________________________ 193
61. Încălcarea dispoziţiilor privitoare la prezentarea
materialului de urmărire penală. Consecinţe __________ 196
62. Prezentarea materialului de urmărire penală. Omisiunea
aducerii la cunoştinţă a încadrării juridice a tuturor
faptelor reţinute în sarcina inculpatului. Nulitate
relativă_______________________________________ 209
63. Prezentarea materialului de urmărire penală. Întrerupere
prin recuzarea procurorului competent să o efectueze.
Consecinţe ____________________________________ 212
64. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi
penale, ca urmare a administrării ilegale a probelor.
Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la sesizarea
instanţei ______________________________________ 214
65. Acte de constatare încheiate de organele de urmărire
penală. Omisiuni. Relevanţa acestora în ceea ce priveşte
încheierea valabilă a proceselor-verbale de constatare __ 217
66. Plângere în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau
ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată.
Nerespectarea termenului prevăzut în art. 278 alin. (3)
C. proc. pen. __________________________________ 221
67. Plângere în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau
ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată.
Termenul de 20 de zile prevăzut de art. 2781 alin. (2)
C. proc. pen. __________________________________ 223
68. Depăşirea termenului de 20 de zile prevăzute de
art. 2781 C. proc. pen. Sancţiune ___________________ 226
69. Obiectul plângerii prevăzute de art. 2781 C. proc. pen.
Soluţionarea plângerii adresate procurorului ierarhic
superior de către adjunctul acestuia. Consecinţe _______ 230
Cuprins XIII
70. Infracţiuni date în competenţa de primă instanţă a
judecătoriei. Competenţa soluţionării plângerilor
împotriva actelor procurorului_____________________ 235
71. Nesemnarea procesului-verbal de constatare a
infracţiunii flagrante de către denunţător. Consecinţe___ 238
Capitolul al VII-lea. Sesizarea instanţei ___________________ 240
72. Condamnarea inculpatului pentru fapte noi de către
instanţa de apel. Încălcarea dispoziţiilor referitoare la
sesizarea instanţei ______________________________ 240
73. Încălcarea normelor privind competenţa organului de
urmărire penală. Nulitatea actului de sesizare a
instanţei ______________________________________ 243
74. Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi
penale. Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la sesizarea
instanţei ______________________________________ 246
75. Act de sesizare a instanţei. Necesitatea corespondenţei
rechizitorului cu actele şi lucrările urmăririi penale.
Consecinţe. Restituirea cauzei la procuror ___________ 249
76. Încălcarea dreptului la apărare prin neasigurarea unui
interpret inculpatului, cetăţean israelian vorbitor de limba
ebraică. Nulitatea actului de sesizare a instanţei _______ 253
77. Verificarea regularităţii actului de sesizare. Obiectul
verificării _____________________________________ 258
78. Verificarea respectării dispoziţiilor privitoare la sesizarea
instanţei din perspectiva unor acte întocmite în faza de
urmărire penală. Respectarea dispoziţiilor privind
prezentarea materialului de urmărire penală __________ 266
Capitolul al VIII-lea. Judecata __________________________ 270
79. Încălcarea principiului publicităţii şedinţei de judecată,
atunci când în aceeaşi cauză sunt judecate atât infracţiuni
pentru care legea prevede că şedinţa de judecată nu este
publică, cât şi infracţiuni pentru care nu se derogă de la
principiul publicităţii ____________________________ 270
80. Caracterul nulităţii care poate fi invocată atunci când este
încălcată o dispoziţie legală prin care se instituie şedinţă de
judecată nepublică. Condiţii ______________________ 275
81. Acţiune civilă. Constituirea ca parte civilă. Condiţii ____ 277
82. Inculpat arestat. Îndepărtarea acestuia din sală. Lipsa
de la dezbateri. Consecinţe _______________________ 283
XIV Nulităţile în procesul penal
83. Audierea martorilor acuzării. Dreptul la un proces
echitabil ______________________________________ 285
84. Menţionarea greşită a unui text de lege care se referă la
încadrarea juridică a faptei. Eroare materială sau schimbare
de încadrare juridică. Tipul de nulitate care intervine ca
sancţiune procesuală ____________________________ 289
85. Nerespectarea dispoziţiilor art. 334 C. proc. pen. Nulitate
relativă. Inexistenţa unei vătămări. Consecinţe ________ 296
86. Propunere de arestare preventivă. Neîntocmirea unei
minute anterior pronunţării instanţei. Nulitate absolută _ 300
87. Nesemnarea încheierii de dezbateri de către preşedintele
completului de judecată. Nulitatea absolută a hotărârii__ 301
88. Arestare preventivă în baza unui mandat european de
arestare. Şedinţă de judecată desfăşurată în camera de
consiliu. Pronunţarea hotărârii de către un alt membru al
completului de judecată decât preşedintele acestuia ____ 303
89. Nepronunţarea asupra unei cereri prin care a fost
invocată o excepţie de neconstituţionalitate. Sancţiune__ 305
Capitolul al IX-lea. Căile de atac ________________________ 309
90. Judecata apelului fără participarea inculpatului, a cărui
prezenţă era obligatorie, întrucât era arestat __________ 309
91. Neascultarea inculpatului la judecata în apel. Inculpat
prezent la judecată, care a arătat că nu înţelege să facă
noi declaraţii __________________________________ 311
92. Schimbarea încadrării juridice în calea de atac a apelului.
Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi
penale. Soluţionarea cauzei de către instanţa de apel ___ 313
93. Desfiinţarea sentinţei şi trimiterea cauzei pentru rejudecare
primei instanţei, pe motiv de nulitate. Situaţia în care nici în
minută şi nici în dispozitivul hotărârii nu sunt trecute
datele de stare civilă necesare identificării inculpaţilor__ 315
94. 1. Cazurile în care instanţa de apel poate trimite cauza
primei instanţe pentru rejudecare. Situaţii limitativ
prevăzute de lege_______________________________ 319
2. Continuarea procesului penal. Lipsa calităţii
procesuale. Inadmisibilitatea cererii ________________ 319
95. Omisiunea instanţei de a examina un motiv de apel
invocat de inculpaţi. Consecinţe ___________________ 323
Cuprins XV
96. Omisiunea instanţei de a examina unul dintre motivele
de apel invocat de parchet. Nulitate relativă __________ 324
97. Nepronunţarea asupra apelului inculpatului. Consecinţe _ 325
98. Soluţii la judecata în apel. Admiterea apelului, desfiinţarea
sentinţei şi dispunerea rejudecării cauzei de către instanţa a
cărei hotărâre a fost desfiinţată ____________________ 328
99. Recurs. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. (1)
pct. 5 C. proc. pen. Inculpat arestat preventiv în altă
cauză ________________________________________ 331
100. Încheiere prin care instanţa respinge cererea de restituire a
cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale.
Recurs separat. Inadmisibilitate____________________ 334
101. Contestaţie în anulare. Invocarea unei nulităţi care
priveşte fondul cauzei ___________________________ 336
102. Contestaţie în anulare. Condiţiile în care poate fi
invocată nulitatea relativă avută în vedere de
art. 386 lit. a) C. proc. pen. _______________________ 338
103. Contestaţie în anulare. Hotărâri care pot fi atacate. Cazul
prevăzut de art. 386 lit. a). Inadmisibilitate___________ 340
104. Contestaţie în anulare. Omisiunea instanţei de recurs de a
depune diligenţele legale necesare pentru a asigura
prezenţa inculpatului în vederea ascultării____________ 345
Index alfabetic _______________________________________ 347

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.017 sec