Nulitatea actului juridic civil Conform noilor Coduri

Nulitatea actului juridic civil Conform noilor Coduri
Preț: 45,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-973-127-969-5
Anul publicării: 2013
Pagini: 370
Categoria: Civil

DESCRIERE

In noul Cod civil nulitatea isi gaseste nu doar o definitie legala, ci si o reglementare proprie, cu caracter general, in cadrul capitolului destinat contractului, chiar daca institutia are o sfera de aplicare mai larga.

Privita in corelatie cu principiile legalitatii si libertatii de vointa, nulitatea pastreaza in continuare un loc special intre sanctiunile de drept civil, cu importante si multiple valente practice.

Hotararile judecatoresti recente selectate in vederea alcatuirii prezentei culegeri ilustreaza aplicatiile nulitatii in dreptul civil roman, iar comentariile care le insotesc releva atat elementele de noutate aduse de Codul civil in vigoare, cat si aspectele durabile, normele si principiile care au rezistat timpului, mentinute in noua reglementare.

Urmand, in linii generale, structura sectiunii destinate nulitatii contractului in noul Cod civil, lucrarea este organizata in patru capitole privind cauzele de nulitate, regimul juridic al nulitatii, efectele nulitatii – privite prin prisma principiilor care le guverneaza, dar si a exceptiilor de la aceste principii – si aspecte procedurale.
Date tehnice

Titlu: Nulitatea actului juridic civil
Pret: 45,00 RON
ISBN: 978-973-127-969-5
Format: A5
Pagini: 370
Data aparitiei: Iunie 2013


Cuprins 5
Cuprins
Abrevieri ................................................................................................... 11
Studiu introductiv ..................................................................................... 13
Capitolul I
CAUZELE DE NULITATE ................................................................... 47
1.1. Lipsa semnãturii vânzãtorului pe contract. Frauda la lege.
Caracterul evaluabil în bani al litigiilor având ca obiect
constatarea nulitãþii ori anularea unui act juridic, în scopul
stabilirii competenþei materiale ....................................................... 47
1.1.1. Legislaþie conexã ...................................................................... 52
1.1.2. Comentarii ............................................................................... 53
1.1.3. Recursuri în interesul legii ....................................................... 55
1.2. Nulitatea contractului pentru inexistenþa consimþãmântului
pãrþii exteriorizat prin semnãturã. Cercetarea falsului de
instanþa civilã.................................................................................... 60
1.2.1. Comentarii ............................................................................... 63
1.2.2. Decizii ale Curþii Constituþionale ............................................ 68
1.2.3. Recursuri în interesul legii ....................................................... 76
1.3. Capacitatea de folosinþã a persoanei fizice. Sancþiunea nulitãþii
absolute aplicabilã actelor ulteriore momentului încetãrii
capacitãþii de folosinþã. Folosinþa drepturilor procedurale ........... 80
1.3.1. Comentarii ............................................................................... 83
1.4. Capacitatea de a contracta ºi consimþãmântul valabil al pãrþii.
Stabilirea existenþei discernãmântului în momentul încheierii
antecontractului. Pronunþarea unei hotãrâri care sã þinã loc de
act autentic. Cheltuieli de judecatã ................................................ 86
1.4.1. Comentarii ............................................................................... 91
6 NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
1.5. Contract de închiriere. Nulitate absolutã pentru depãºirea
limitelor capacitãþii de folosinþã ºi nevalabilitatea cauzei ............. 96
1.5.1. Comentarii ............................................................................. 107
1.6. Specialitatea capacitãþii de folosinþã a persoanei juridice.
Caracterul reciproc ºi interdependent al obligaþiilor pãrþilor în
contractele sinalagmatice............................................................... 115
1.6.1. Comentarii ............................................................................. 118
1.6.2. Decizii ale Curþii Constituþionale .......................................... 124
1.6.3. Jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului............ 127
1.7. Eroare asupra naturii actului juridic încheiat. Sancþiune.
Consecinþele lipsei discernãmântului în exprimarea voinþei ...... 128
1.7.1. Comentarii ............................................................................. 132
1.8. Imobil din domeniul privat al statului. Nerespectarea formei
autentice la încheierea actului de donaþie. Efectele intabulãrii .... 134
1.8.1. Comentarii ............................................................................. 138
1.8.2. Recursuri în interesul legii ..................................................... 143
1.9. Nulitate absolutã a actului privind un bun care nu se aflã în circuitul
civil. Promisiune de vânzare. Inalienabilitate temporarã ............... 153
1.9.1. Comentarii ............................................................................. 156
1.10. Încetarea persoanei juridice. Societate comercialã radiatã din
registrul comerþului .................................................................... 164
1.10.1. Comentarii ........................................................................ 166
1.10.2. Recursuri în interesul legii ................................................ 170
1.11. Vânzarea nudei proprietãþi ºi constituirea unui drept de
abitaþie viagerã prin act autentic. Lipsa cauzei la încheierea
actului juridic. Neplata preþului ................................................ 171
1.11.1. Comentarii ........................................................................ 176
1.12. Promisiune de vânzare. Drept de preempþiune al arendaºului.
Condiþie suspensivã, de naturã a afecta naºterea drepturilor
ºi obligaþiilor civile ...................................................................... 179
1.12.1. Comentarii ........................................................................ 184
1.13. Nulitatea absolutã. Cauza ilicitã a clauzei penale. Împrumut
cu titlu gratuit. Daunele-interese moratorii cuvenite împrumutãtorului
pentru nerestituirea la termen a împrumutului ........ 187
Cuprins 7
1.13.1. Comentarii ........................................................................ 197
1.13.2. Recursuri în interesul legii ................................................ 211
1.14. Promisiunea de a încheia în viitor un act juridic translativ de
proprietate privind un bun imobil. Efecte juridice. Absenþa
unui pact asupra succesiunii viitoare ........................................ 214
1.14.1. Comentarii ........................................................................ 220
1.15. Nulitatea contractului de închiriere al locuinþei sociale.
Decesul titularului contractului de închiriere ºi continuarea
închirierii în beneficiul soþului sau al soþiei, dacã a locuit
împreunã cu titularul. Neîncãlcarea unor dispoziþii imperative,
de ordine publicã din Legea nr. 114/1996 ........................ 226
1.15.1. Comentarii ........................................................................ 230
1.16. Contract de arenare. Sancþiunea care intervine pentru nerespectarea
formei cerute de lege ad validitatem. Nulitate
parþialã ......................................................................................... 238
1.16.1. Comentarii ........................................................................ 246
Capitolul II
REGIMUL JURIDIC AL NULITÃÞII ............................................... 252
2.1. Prescripþia dreptului la acþiune în privinþa cererii de constatare
a nulitãþii absolute a contractului de vânzare-cumpãrare
încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Nevalabilitatea titlului
statului constatatã pe cale incidentalã. Prezumþia de
bunã-credinþã a chiriaºilor cumpãrãtori. Satisfacþia echitabilã
a fostului proprietar obþinutã prin restituirea în echivalent în
baza Legii nr. 10/2001 .................................................................. 252
2.1.1. Comentarii ............................................................................ 256
2.1.2. Recursuri în interesul legii .................................................... 258
2.2. Contract de donaþie. Nulitatea absolutã pentru lipsa intenþiei
de a gratifica. Anulabilitate pentru vicii de consimþãmânt.
Prescripþia dreptului la acþiune. Principiul disponibilitãþii în
procesul civil .................................................................................. 269
2.2.1. Comentarii ............................................................................ 272
8 NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
Capitolul III
EFECTELE NULITÃÞII ...................................................................... 274
3.1. Retroactivitatea efectelor nulitãþii. Restituirea preþului actualizat
plãtit de chiriaºii ale cãror contracte de vânzare-cumpãrare,
încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, au fost desfiinþate prin hotãrâri
judecãtoreºti definitive ºi irevocabile ............................................ 274
3.1.1. Comentarii ............................................................................. 283
3.1.2. Recursuri în interesul legii ..................................................... 284
3.1.3. Jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului............ 298
3.2. Lipsa consimþãmântului mandantului la încheierea contractului
de mandat. Anularea actului subsecvent. Buna-credinþã a
subdobânditorului cu titlu oneros al unui imobil ........................ 302
3.2.1. Comentarii ............................................................................. 306
3.3. Imobil preluat abuziv. Anularea actului de donaþie ºi repunerea
pãrþilor în situaþia anterioarã. Lege specialã de reparaþie care
înlãturã de la aplicare dreptul comun. Existenþa unui bun, în
sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie.
Inexistenþa unei hotãrâri de retrocedare obþinutã anterior
intrãrii în vigoare a legii speciale. Dreptul de acces la o instanþã .... 312
3.3.1. Comentarii ............................................................................. 316
3.3.2. Jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului............ 327
Capitolul IV
ASPECTE PROCEDURALE ............................................................... 333
4.1. Efectul pozitiv al puterii de lucru judecat. Premisele necesare
constatãrii nulitãþii absolute a actului de vânzare-cumpãrare
încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Preluarea bunului de
cãtre stat fãrã titlu valabil ºi buna-credinþã a chiriaºilor
cumpãrãtori .................................................................................... 333
4.1.1. Comentarii ............................................................................. 337
4.1.2. Decizii ale Curþii Constituþionale .......................................... 338
4.1.3. Jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului............ 340
Cuprins 9
4.2. Recurs împotriva încheierii prin care a fost respinsã, ca inadmisibilã,
excepþia de neconstituþionalitate. Instanþa competentã.
Condiþii de admisibilitate ale excepþiei de neconstituþionalitate ..... 351
4.2.1. Decizii ale Curþii Constituþionale .......................................... 354
4.2.2. Recursuri în interesul legii ..................................................... 361
4.2.3. Jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului............ 364
Bibliografie .............................................................................................. 369

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.038 sec