Noul si vechiul Cod civil

Noul si vechiul Cod civil
Preț: 34,90 lei
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 736
Categoria: Noul Cod Civil

DESCRIERE

Lucrarea conţine, pe lângă cele două Coduri civile (Codul civil de la 1864, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în vigoare până la data de 1 octombrie 2011, precum şi Noul Cod civil, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011), extrase din Legea pentru punerea în aplicare a Noului Cod civil, indexuri, note utile, dar şi un Tabel de corespondenţe destinat a facilita înţelegerea transformărilor intervenite în domeniul Dreptului civil.1. Noul Cod civil
Codul civil – Legea nr. 287/2009, republicată 1
(M.Of. nr. 505 din 15 iulie 2011)
Cuprins
Art.
Titlul preliminar. Despre legea civilă........................................................................ 1-24
Capitolul I. Dispoziţii generale..................................................................................... 1-5
Capitolul II. Aplicarea legii civile ................................................................................ 6-8
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile ....................................................... 9-17
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice....................... 18-24
Cartea I. Despre persoane.......................................................................................25-257
Titlul I. Dispoziţii generale....................................................................................... 25-33
Titlul II. Persoana fizică..........................................................................................34-103
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice...................................................... 34-57
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă ................................................................... 34-36
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu ............................................................. 37-48
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii............................................. 49-57
Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente................…..58-81
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ............................................................................ 58-60
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate
ale persoanei fizice ............................................................................................. 61-69
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane .......... 70-77
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său ........................ 78-81
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice .............................................................82-103
Secţiunea 1. Numele............................................................................................. 82-85
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa ............................................................... 86-97
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă .................................................................98-103
Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice ....................................................................104-186
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................104-109
Capitolul II. Tutela minorului................................................................................110-163
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei........................................................................110-111
1 Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil (M.Of. nr. 409 din 10 iunie 2011). Legea nr. 287/2009 a fost publicată în M.Of. nr. 511 din 24 iulie
2009, a fost modificată prin Legea nr. 71/2011 şi rectificată în M.Of. nr. 427 din 17 iunie 2011 şi în M.Of.
nr. 489 din 8 iulie 2011.
Cuprins Noul Cod civil
2
Secţiunea a 2-a. Tutorele ...................................................................................112-123
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie .................................................................124-132
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei....................................................................133-150
§1. Dispoziţii generale ..................................................................................133-135
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului................................136-139
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului ................................140-150
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei .....................................................151-155
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei .......................................................................156-163
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc...................................................164-177
Capitolul IV. Curatela............................................................................................178-186
Titlul IV. Persoana juridică ..................................................................................187-251
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................187-193
Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice.............................................................194-204
Secţiunea 1. Dispoziţii comune .........................................................................194-195
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice.....................................................196-199
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice ...............................................200-204
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice.............................................205-224
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ................................205-208
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice.....209-224
§1. Capacitatea de exerciţiu...........................................................................309-211
§2. Funcţionarea persoanei juridice...............................................................212-220
§3. Dispoziţii speciale ...................................................................................221-224
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice........................................................225-231
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice ......................................................232-243
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice .............................................................244-251
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...............................................................................244
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice..................................................245-249
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale ...................................................................250-251
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale...................................................252-257
Cartea a II-a. Despre familie.................................................................................258-534
Titlul I. Dispoziţii generale....................................................................................258-265
Titlul II. Căsătoria .................................................................................................266-404
Capitolul I. Logodna..............................................................................................266-270
Capitolul II. Încheierea căsătoriei..........................................................................271-289
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei.............................271-277
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei ...............................278-289
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei .......................................290-292
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei ..........................................................................293-306
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei.......................................................293-296
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei ..................................................297-303
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei ......................................................304-306
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor...................................307-311
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor ..............................312-372
Secţiunea 1. Dispoziţii comune .........................................................................312-338
§1. Despre regimul matrimonial în general ....................................................312-320
Noul Cod civil Cuprins
3
§2. Locuinţa familiei.......................................................................................321-324
§3. Cheltuielile căsătoriei ...............................................................................325-328
§4. Alegerea regimului matrimonial ...............................................................329-338
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale .....................................................339-359
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri...................................................360-365
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale.........................................366-368
Secţiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial ........................................369-372
§1. Modificarea convenţională ..............................................................................369
§2. Modificarea judiciară................................................................................370-372
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei......................................................................373-404
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ..........................................................................373-381
§1. Dispoziţii generale..............................................................................................373
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară....................................................374
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă
sau prin procedură notarială.............................................................................375-378
§4. Divorţul din culpă........................................................................................379-380
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ .........................................................381
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului...................................................................382-404
§1. Data desfacerii căsătoriei ............................................................................... 382
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi.....383-384
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi.........385-395
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial .................................................385-387
II. Dreptul la despăgubiri ...................................................................................388
III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi.........................................................389
IV. Prestaţia compensatorie.........................................................................390-395
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi
şi copiii lor minori.........................................................................................396-404
Titlul III. Rudenia..................................................................................................405-482
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................405-407
Capitolul II. Filiaţia ...............................................................................................408-450
Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei...........................................................................408-440
§1. Dispoziţii generale ....................................................................................408-413
§2. Prezumţia de paternitate...................................................................................414
§3. Recunoaşterea copilului............................................................................415-420
§4. Acţiuni privind filiaţia ..............................................................................421-440
I. Contestarea filiaţiei .........................................................................................421
II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă ..................................................422
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei................................423-428
IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie ..................................429-434
V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie.......................435-440
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator.............441-447
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului ........................................................448-450
Capitolul III. Adopţia ............................................................................................451-482
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ........................................................................451-454
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei ................................................455-468
§1. Persoanele care pot fi adoptate .................................................................455-458
§2. Persoanele care pot adopta........................................................................459-462
Cuprins Noul Cod civil
4
§3. Consimţământul la adopţie .......................................................................463-468
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei......................................................................469-474
Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei ....................................................................475-482
Titlul IV. Autoritatea părintească ........................................................................483-512
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................483-486
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti ....................................................487-502
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti .......................................................503-507
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti.................................508-512
Titlul V. Obligaţia de întreţinere..........................................................................513-534
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................513-515
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere
şi ordinea în care aceasta se datorează ................................................................516-523
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere ...................................................524-528
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere ..............................529-534
Cartea a III-a. Despre bunuri ...............................................................................535-952
Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general ...................................................535-554
Capitolul I. Despre bunuri în general.....................................................................535-550
Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor............................................................535-546
Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor .................................................................547-550
Capitolul II. Drepturile reale în general.................................................................551-554
Titlul II. Proprietatea privată...............................................................................555-692
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................555-566
Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului
de proprietate privată .......................................................................................555-562
Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată................................563-566
Capitolul II. Accesiunea ........................................................................................567-601
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ........................................................................567-568
Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală ...............................................569-576
Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artificială.............................................577-597
§1. Dispoziţii comune.....................................................................................577-579
§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia...........................................................580
§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil
asupra imobilului altuia.................................................................................581-582
§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil
asupra imobilului altuia.................................................................................583-585
§5. Înţelesul unor termeni ......................................................................................586
§6. Dispoziţii speciale.....................................................................................587-597
Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară ..............................................................598-601
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată.......................602-630
Secţiunea 1. Limite legale .................................................................................602-625
§1. Dispoziţii comune.....................................................................................602-603
§2. Folosirea apelor ........................................................................................604-610
§3. Picătura streşinii...............................................................................................611
Noul Cod civil Cuprins
5
§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru
anumite construcţii, lucrări şi plantaţii..........................................................612-613
§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului .......................................................614-616
§6. Dreptul de trecere .....................................................................................617-620
§7. Alte limite legale.......................................................................................621-625
Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale...............................................................626-629
Secţiunea a 3-a. Limite judiciare ..............................................................................630
Capitolul IV. Proprietatea comună ........................................................................631-686
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ........................................................................631-633
Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită .........................................................634-645
Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată..............................................................646-666
§1. Dispoziţii comune.....................................................................................646-647
§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile
cu mai multe etaje sau apartamente...............................................................648-659
I. Părţile comune .........................................................................................648-652
I. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor ..................................................653-658
III. Asociaţia de proprietari ................................................................................659
§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune ..........................................660-666
Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie.........................................667-668
Secţiunea a 5-a. Partajul ....................................................................................669-686
Capitolul V. Proprietatea periodică .......................................................................687-692
Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată .......................693-772
Capitolul I. Superficia............................................................................................693-702
Capitolul II. Uzufructul .........................................................................................703-748
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ........................................................................703-708
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar ...................................................................................709-745
§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar .................................709-722
§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar.................................723-736
§3. Dispoziţii speciale.....................................................................................737-745
Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului .............................................................746-748
Capitolul III. Uzul şi abitaţia .................................................................................749-754
Capitolul IV. Servituţile ........................................................................................755-772
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ........................................................................755-764
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor .....................................765-769
Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor ...............................................................770-772
Titlul IV. Fiducia ...................................................................................................773-791
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia.............................................................792-857
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................792-794
Capitolul II. Formele de administrare....................................................................795-801
Secţiunea 1. Administrarea simplă ....................................................................795-799
Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină .............................................................800-801
Capitolul III. Regimul juridic al administrării .......................................................802-845
Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar.............................802-812
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale
beneficiarului în raporturile cu terţii ................................................................813-817
Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare ..................................................818-824
Cuprins Noul Cod civil
6
Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea.......................................825-830
Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure..............................................831-836
Secţiunea a 6-a. Repartiţia profiturilor şi a pierderilor ......................................837-841
Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală ............................................................842-845
Capitolul IV. Încetarea administrării .....................................................................846-857
Secţiunea 1. Cauzele de încetare .......................................................................846-849
Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor .....................................850-857
Titlul VI. Proprietatea publică .............................................................................858-875
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................858-865
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice .......................866-875
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ...............................................................................866
Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare...........................................................867-870
Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune .............................................................871-873
Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit .........................................874-875
Titlul VII. Cartea funciară....................................................................................876-915
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................876-884
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare ...........................................................885-901
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice .............................902-906
Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară ........................................907-915
Titlul VIII. Posesia.................................................................................................916-952
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................916-921
Capitolul II. Viciile posesiei..................................................................................922-927
Capitolul III. Efectele posesiei ..............................................................................928-948
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ........................................................................928-929
Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară...........................................................930-934
Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin
posesia de bună-credinţă..................................................................................935-940
Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea ............................................................................941-947
Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credinţă.......................948
Capitolul IV. Acţiunile posesorii...........................................................................949-952
Cartea a IV-a. Despre moştenire şi liberalităţi..................................................953-1163
Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general ........................................953-962
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................953-956
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni ..................................957-962
Titlul II. Moştenirea legală....................................................................................963-983
Capitolul I. Dispoziţii generale..............................................................................963-964
Capitolul II. Reprezentarea succesorală.................................................................965-969
Capitolul III. Moştenitorii legali............................................................................970-983
Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor .......................................................................970-974
Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului................................................................975
Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi ....................976-981
Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari .......................................................................982
Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari .........................................................................983
Titlul III. Liberalităţile........................................................................................984-1099
Capitolul I. Dispoziţii comune.............................................................................984-1010
Noul Cod civil Cuprins
7
Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare ...................................................................984-986
Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi .......................................987-992
Secţiunea a 3-a. Substituţiile fideicomisare.....................................................993-1000
Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale ........................................................1001-1005
Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor ......................................1006-1008
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale ...............................................................1009-1010
Capitolul II. Donaţia..........................................................................................1011-1033
Secţiunea 1. Încheierea contractului..............................................................1011-1016
Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei..................................................................1017-1019
Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei ..............................................................1020-1029
§1. Dispoziţii comune.................................................................................1020-1022
§2. Revocarea pentru ingratitudine.............................................................1023-1026
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii................................................1027-1029
Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea
căsătoriei şi donaţiile între soţi ....................................................................1030-1033
Capitolul III. Testamentul..................................................................................1034-1085
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1034-1039
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului.........................................................1040-1050
Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului...................................1051-1053
Secţiunea a 4-a. Legatul ................................................................................1054-1073
§1. Categorii de legate ................................................................................1054-1057
§2. Efectele legatelor ..................................................................................1058-1067
§3. Ineficacitatea legatelor..........................................................................1068-1073
Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea.....................................................................1074-1076
Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară....................................................1077-1085
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă
şi reducţiunea liberalităţilor excesive..............................................................1086-1099
Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă .............................1086-1090
Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive ....................................1091-1099
Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii ..............................................1100-1163
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii ...............................................................1100-1134
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1100-1105
Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii..........................................................1106-1119
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire ......................................................1120-1124
Secţiunea a 4-a. Sezina..................................................................................1125-1129
Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate ...............................................................1130-1131
Secţiunea a 6-a. Certificatul de moştenitor....................................................1132-1134
Capitolul II. Moştenirea vacantă........................................................................1135-1140
Capitolul III. Amintirile de familie....................................................................1141-1142
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul......................................................1143-1163
Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul succesoral ................1143-1145
Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor ..............................................................1146-1154
Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor.....................................................................1155-1159
Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent...........................................................1160-1163
Cuprins Noul Cod civil
8
Cartea a V-a. Despre obligaţii...........................................................................1164-2499
Titlul I. Dispoziţii generale................................................................................1164-1165
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor ..........................................................................1166-1395
Capitolul I. Contractul .......................................................................................1166-1323
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1166-1170
Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte .............................................1171-1177
Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului ........................................................1178-1245
§1. Dispoziţii preliminare ...........................................................................1178-1179
§2. Capacitatea părţilor ...............................................................................1180-1181
§3. Consimţământul....................................................................................1182-1224
I. Formarea contractului ..........................................................................1182-1203
II. Valabilitatea consimţământului ..........................................................1204-1205
III. Viciile consimţământului ..................................................................1206-1224
§4. Obiectul contractului.............................................................................1225-1234
§5. Cauza ....................................................................................................1235-1239
§6. Forma contractului................................................................................1240-1245
Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului ..........................................................1246-1265
§1. Dispoziţii generale ................................................................................1246-1249
§2. Cauzele de nulitate................................................................................1250-1253
§3. Efectele nulităţii....................................................................................1254-1260
§4. Validarea contractului...........................................................................1261-1265
Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului ....................................................1266-1269
Secţiunea a 6-a. Efectele contractului............................................................1270-1294
§1. Efectele între părţi.................................................................................1270-1279
§2. Efectele faţă de terţi ..............................................................................1280-1294
I. Dispoziţii generale ...............................................................................1280-1282
II. Promisiunea faptei altuia .............................................................................1283
III. Stipulaţia pentru altul ........................................................................1284-1288
IV. Simulaţia ...........................................................................................1289-1294
Secţiunea a 7-a. Reprezentarea......................................................................1295-1314
Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului ..........................................................1315-1320
Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului ..........................................................1321-1323
Capitolul II. Actul juridic unilateral ..................................................................1324-1329
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1324-1326
Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii ...................................1327-1329
Capitolul III. Faptul juridic licit.........................................................................1330-1348
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri ..................................................................1330-1340
Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată ...................................................................1341-1344
Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză................................................1345-1348
Capitolul IV. Răspunderea civilă.......................................................................1349-1395
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1349-1350
Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere ......................................1351-1356
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie........................................1357-1371
Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia ..........................................1372-1374
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat
de animale sau de lucruri .............................................................................1375-1380
Noul Cod civil Cuprins
9
Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale ......1381-1395
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor....................................................................1396-1420
Capitolul I. Dispoziţii generale..........................................................................1396-1398
Capitolul II. Condiţia.........................................................................................1399-1410
Capitolul III. Termenul......................................................................................1411-1420
Titlul IV. Obligaţiile complexe..........................................................................1421-1468
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile ...............................1421-1433
Capitolul II. Obligaţiile solidare ........................................................................1434-1460
Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori .............................................1434-1442
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori ........................................1443-1460
§1. Dispoziţii generale ................................................................................1443-1446
§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari........1447-1455
I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari........1447-1453
II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari .......1454-1455
§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori.................................1456-1460
Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative .............................................1461-1468
Secţiunea 1. Obligaţiile alternative................................................................1461-1467
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative...................................................................1468
Titlul V. Executarea obligaţiilor.......................................................................1469-1565
Capitolul I. Plata................................................................................................1469-1515
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1469-1471
Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii...................................................................1472-1479
Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii....................................................................1480-1498
Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii .......................................................................1499-1505
Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii ....................................................................1506-1509
Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului .....................................1510-1515
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor.......................................................1516-1557
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1516-1520
Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului.......................................1521-1526
Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură ...................................................1527-1529
Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent ..................................................1530-1548
§1. Dispoziţii generale .........................................................................................1530
§2. Prejudiciul.............................................................................................1531-1546
I. Evaluarea prejudiciului ........................................................................1531-1537
II. Clauza penală şi arvuna ......................................................................1538-1546
§3. Vinovăţia debitorului ............................................................................1547-1548
Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor.................1549-1554
Secţiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale.....1555-1557
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului ........................1558-1565
Secţiunea 1. Măsurile conservatorii...............................................................1558-1559
Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică....................................................................1560-1561
Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie ...........................................................1562-1565
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor..................................1566-1614
Capitolul I. Cesiunea de creanţă ........................................................................1566-1592
Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general..................................................1566-1586
Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate
printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător.........................................1587-1592
Cuprins Noul Cod civil
10
Capitolul II. Subrogaţia .....................................................................................1593-1598
Capitolul III. Preluarea datoriei .........................................................................1599-1608
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1599-1604
Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul..........1605-1608
Capitolul IV. Novaţia ........................................................................................1609-1614
Titlul VII. Stingerea obligaţiilor.......................................................................1615-1635
Capitolul I. Dispoziţii generale...................................................................................1615
Capitolul II. Compensaţia..................................................................................1616-1623
Capitolul III. Confuziunea.................................................................................1624-1628
Capitolul IV. Remiterea de datorie....................................................................1629-1633
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare......................................................1634
Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor ..................................................................1635-1649
Capitolul I. Dispoziţii generale..........................................................................1635-1638
Capitolul II. Modalităţile de restituire ...............................................................1639-1647
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi......................................................1648-1649
Titlul IX. Diferite contracte speciale ................................................................1650-2278
Capitolul I. Contractul de vânzare .....................................................................1650-1762
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1650-1740
§1. Domeniul de aplicare ............................................................................1650-1651
§2. Cine poate cumpăra sau vinde ..............................................................1652-1656
§3. Obiectul vânzării...................................................................................1657-1667
§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare
şi promisiunea de vânzare .........................................................................1668-1670
§5. Obligaţiile vânzătorului ........................................................................1671-1718
I. Dispoziţii generale ...............................................................................1671-1672
II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut ................................1673-1684
III. Predarea bunului................................................................................1685-1694
IV. Garanţia contra evicţiunii..................................................................1695-1706
V. Garanţia contra viciilor bunului vândut..............................................1707-1715
VI. Despre garanţia pentru buna funcţionare ..........................................1716-1718
§6. Obligaţiile cumpărătorului....................................................................1719-1729
§7. Dreptul de preempţiune ........................................................................1730-1740
Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile.................................................1741-1746
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor ......................................1741-1745
§2. Vânzarea terenurilor forestiere ......................................................................1746
Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii ............................................................1747-1754
Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare......................................................1755-1762
§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii ......................1755-1757
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare ..................................................1758-1762
Capitolul II. Contractul de schimb.....................................................................1763-1765
Capitolul III. Contractul de furnizare ................................................................1766-1771
Capitolul IV. Contractul de report .....................................................................1772-1776
Capitolul V. Contractul de locaţiune .................................................................1777-1850
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1777-1823
§1. Cuprinsul contractului...........................................................................1777-1785
§2. Obligaţiile locatorului ...........................................................................1786-1795
§3. Obligaţiile locatarului ...........................................................................1796-1804
Noul Cod civil Cuprins
11
§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune .............................1805-1808
§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune.............................................1809-1810
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune.....................................................1811-1815
§7. Încetarea contractului............................................................................1816-1823
Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii locuinţelor ............1824-1835
Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării................................1836-1850
Capitolul VI. Contractul de antrepriză...............................................................1851-1880
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză .......................1851-1873
§1. Dispoziţii generale ................................................................................1851-1856
§2. Obligaţiile părţilor ................................................................................1857-1869
§3. Încetarea contractului............................................................................1870-1873
Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de construcţii .........1874-1880
Capitolul VII. Contractul de societate ...............................................................1881-1954
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1881-1889
Secţiunea a 2-a. Societatea simplă.................................................................1890-1948
§1. Încheierea contractului de societate ..................................................1890-1893
§2. Efectele contractului de societate ......................................................1894-1924
I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei.......................................1894-1912
II. Administrarea societăţii ..................................................................1913-1919
III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi .................................................1920-1924
§3. Pierderea calităţii de asociat..............................................................1925-1929
§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii ................1930-1940
§5. Lichidarea societăţii ..........................................................................1951-1948
Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie......................................................1949-1954
Capitolul VIII. Contractul de transport..............................................................1955-2008
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................1955-1960
Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri........................................1961-2001
Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane şi bagaje .....................2002-2008
Capitolul IX. Contractul de mandat...................................................................2009-2071
Secţiunea 1. Dispoziţii comune .....................................................................2009-2012
Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare ....................................................2013-2038
§1. Forma şi întinderea mandatului ............................................................2013-2016
§2. Obligaţiile mandatarului .......................................................................2017-2024
§3. Obligaţiile mandantului ........................................................................2025-2029
§4. Încetarea mandatului.............................................................................2030-2038
Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare..................................................2039-2071
§1. Dispoziţii generale ................................................................................2029-2042
§2. Contractul de comision .........................................................................2043-2053
§3. Contractul de consignaţie......................................................................2054-2063
§4. Contractul de expediţie .........................................................................2064-2071
Capitolul X. Contractul de agenţie ....................................................................2072-2095
Capitolul XI. Contractul de intermediere ..........................................................2096-2102
Capitolul XII. Contractul de depozit .................................................................2103-2143
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit............................2103-2123
§1. Dispoziţii generale ................................................................................2103-2106
§2. Obligaţiile depozitarului .......................................................................2107-2121
§3. Obligaţiile deponentului .......................................................................2122-2123
Cuprins Noul Cod civil
12
Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar ................................................................2124-2126
Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier................................................................2127-2137
Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional ......................................................2138-2143
Capitolul XIII. Contractul de împrumut ............................................................2144-2170
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................2144-2145
Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă......................................................2146-2157
Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie..................................................2158-2170
§1. Dispoziţii comune.................................................................................2158-2166
§2. Împrumutul cu dobândă ........................................................................2167-2170
Capitolul XIV. Contractul de cont curent..........................................................2171-2183
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte bancare ...........................2184-2198
Secţiunea 1. Contul bancar curent .................................................................2184-2190
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar .................................................................2191-2192
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit .............................................................2193-2195
Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori .............................................2196-2198
Capitolul XVI. Contractul de asigurare .............................................................2199-2241
Secţiunea 1. Dispoziţii comune .....................................................................2199-2213
Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri ...........................................................2214-2220
Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi garanţii şi
asigurările de pierderi financiare .................................................................2221-2222
Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă ..........................................2223-2226
Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane .......................................................2227-2238
Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea şi retrocesiunea ........................2239-2241
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră......................................................2242-2253
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere.........................................................2254-2263
Capitolul XIX. Jocul şi pariul............................................................................2264-2266
Capitolul XX. Tranzacţia...................................................................................2267-2278
Titlul X. Garanţiile personale ...........................................................................2279-2322
Capitolul I. Dispoziţii generale...................................................................................2279
Capitolul II. Fideiusiunea ..................................................................................2280-2320
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................2280-2292
Secţiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii ............................................................2293-2313
Secţiunea a 3-a. Încetarea fideiusiunii...........................................................2314-2320
Capitolul III. Garanţiile autonome.....................................................................2321-2322
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale............................................................2323-2499
Capitolul I. Dispoziţii generale..........................................................................2323-2332
Capitolul II. Privilegiile.....................................................................................2333-2342
Secţiunea 1. Dispoziţii comune .....................................................................2333-2337
Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi privilegiile speciale.........................2338-2341
Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele şi concursul
dintre privilegii şi ipoteci......................................................................................2342
Capitolul III. Ipoteca..........................................................................................2343-2428
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................2343-2376
§1. Dispoziţii comune.................................................................................2343-2349
§2. Obiectul şi întinderea ipotecii ...............................................................2350-2359
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi .................................................................2360-2364
§4. Ipotecile convenţionale .........................................................................2365-2376
Noul Cod civil Cuprins
13
Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară................................................................2377-2386
§1. Constituirea ipotecii imobiliare.............................................................2377-2383
§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor ............................................................2384-2385
§3. Ipotecile legale...............................................................................................2386
Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară.................................................................2387-2419
§1. Dispoziţii generale ................................................................................2387-2397
I. Constituirea ipotecii.............................................................................2387-2393
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor ..........................................................2394-2397
§2. Ipotecile asupra creanţelor ....................................................................2398-2408
I. Dispoziţii comune ................................................................................2398-2402
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor ..........................................................2403-2408
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare............................................................2409-2412
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare ..............................................................2413-2419
Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari......................................2420-2427
Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor ......................................................................2428
Capitolul IV. Executarea ipotecii ......................................................................2429-2479
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ....................................................................2429-2434
Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare..............................................2435-2477
§1 Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale..........................2435-2463
I. Deposedarea debitorului ......................................................................2435-2444
II. Vânzarea bunului ipotecat ..................................................................2445-2459
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei ....................................2460-2463
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative........................................2464
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor ...................................................2465-2467
§4. Preluarea bunului în vederea administrării ...........................................2468-2473
§5. Sancţiuni ...............................................................................................2474-2477
Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare .........................................2478-2479
Capitolul V. Gajul .............................................................................................2480-2494
Secţiunea 1. Constituirea gajului...................................................................2480-2486
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist...............................2487-2494
Capitolul VI. Dreptul de retenţie .......................................................................2495-2499
Cartea a VI-a. Despre prescripţia extinctivă, decădere
şi calculul termenelor .................................................................................2500-2556
Titlul I. Prescripţia extinctivă...........................................................................2500-2544
Capitolul I. Dispoziţii generale..........................................................................2500-2516
Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive....................................................2517-2522
Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive .......................................................2523-2543
Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive................................................2523-2531
Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei extinctive .....................................2532-2536
Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei extinctive......................................2537-2543
Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei...........................................................................2544
Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere.....................................2545-2550
Titlul III. Calculul termenelor..........................................................................2551-2556
Cuprins Noul Cod civil
14
Cartea a VII-a. Dispoziţii de drept internaţional privat.................................2557-2663
Titlul I. Dispoziţii generale................................................................................2557-2571
Titlul II. Conflicte de legi ..................................................................................2572-2663
Capitolul I. Persoane..........................................................................................2572-2584
Secţiunea 1. Persoana fizică ..........................................................................2572-2579
Secţiunea a 2-a. Persoana ju

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.031 sec