Noul Cod de procedura penala si Codul anterior - prezentare comparativa - actualizat 7 februarie 2014 cu legea de punere in aplicare, index alfabetic si legislatie conexa

Noul Cod de procedura penala si Codul anterior - prezentare comparativa - actualizat 7 februarie 2014 cu legea de punere in aplicare, index alfabetic si legislatie conexa
Preț: 20,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-678-839-7
Editura:
Anul publicării: 2014
Pagini: 480
Categoria: Penal

DESCRIERE

Data aparitiei: 12 Februarie 2014

Lucrarea de fata ofera o prezentare comparativa, pe articole, a noului Cod de procedura penala, cu modificarile si completarile aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014), si a Codului de procedura penala anterior. Exceptand situatiile expres prevazute de lege, legea noua se va aplica de la data intrarii ei in vigoare tuturor cauzelor aflate pe rolul organelor judiciare.

Analiza comparativa este utila atat pentru practicienii dreptului, dar si pentru toti cei interesati sa identifice singuri care sunt elementele de diferentiere fata de legea anterioara si care sunt institutiile si procedurile nou-introduse in sistemul procesual penal roman.

Acolo unde este cazul, sub articole sunt asezate dispozitiile Legii de punere in aplicare si sunt facute trimiteri la legislatia conexa in materie.

Lucrarea contine si o tabla de materii detaliata a noului Cod de procedura penala, precum si un index alfabetic, care nu fac parte din textul oficial, ci faciliteaza orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

De asemenea, cartea cuprinde si un studiu introductiv care sintetizeaza principalele modificari aduse procesului penal odata cu intrarea in vigoare a noului cod si in care sunt prezentate, pe scurt, institutiile noi in materie, iar la final este redata in extras Legea nr. 255/2013 de punere in aplicare, cu modificarile aduse prin O.U.G. nr. 116/2013.

Noul Cod de procedura penala si Legea de punere in aplicare au intrat in vigoare la 1 februarie 2014.Noul Cod de procedură penală
CUPRINS ART.
PARTEA GENERALĂ___________________________________ 1-284
Titlul I. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale_ __ 1-13
Titlul II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal___ 14-28
Capitolul I. Acţiunea penală______________________________ 14-18
Capitolul II. Acţiunea civilă_______________________________ 19-28
Titlul III. Participanţii în procesul penal_____________________ 29-96
Capitolul I. Dispoziţii generale____________________________ 29-34
Capitolul II. Competenţa organelor judiciare_________________ 35-76
Secţiunea 1. Competenţa funcţională, după materie şi
după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti_________ 35-40
Secţiunea a 2-a. Competenţa teritorială a instanţelor
judecătoreşti________________________________________ 41-42
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale privind competenţa
instanţelor judecătoreşti_______________________________ 43-52
Secţiunea a 4-a. Competenţa judecătorului de drepturi
şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară__________ 53-54
Secţiunea a 5-a. Organele de urmărire penală şi
competenţa acestora_ ________________________________ 55-63
Secţiunea a 6-a. Incompatibilitatea şi strămutarea___________ 64-76
Capitolul III. Subiecţii procesuali principali şi drepturile
acestora_____________________________________________ 77-81
Capitolul IV. Inculpatul şi drepturile acestuia_________________ 82-83
Capitolul V. Partea civilă şi drepturile acesteia_ ______________ 84-85
Capitolul VI. Partea responsabilă civilmente şi drepturile
acesteia_____________________________________________ 86-87
Capitolul VII. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea______ 88-96
Titlul IV. Probele, mijloacele de probă şi procedeele
probatorii_ ________________________________________ 97-201
Capitolul I. Reguli generale_____________________________ 97-103
Capitolul II. Audierea persoanelor_______________________ 104-131
Secţiunea 1. Reguli generale în materia audierii
persoanelor_______________________________________ 104-106
Secţiunea a 2-a. Audierea suspectului sau a inculpatului_ __ 107-110
Secţiunea a 3-a. Audierea persoanei vătămate, a părţii
civile şi a părţii responsabile civilmente_________________ 111-113
Secţiunea a 4-a. Audierea martorilor___________________ 114-124
Secţiunea a 5-a. Protecţia martorilor_ __________________ 125-130
Cuprins NCPP • 2
§ 1. Protecţia martorilor ameninţaţi___________________ 125-129
§ 2. Protecţia martorilor vulnerabili_______________________ 130
Secţiunea a 6-a. Confruntarea____________________________ 131
Capitolul III. Identificarea persoanelor şi a obiectelor_ _______ 132-137
Capitolul IV. Metode speciale de supraveghere
sau cercetare_______________________________________ 138-153
Capitolul V. Conservarea datelor informatice______________ 154-155
Capitolul VI. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri___ 156-171
Secţiunea 1. Percheziţia domiciliară____________________ 157-164
Secţiunea a 2-a. Alte forme de percheziţie ______________ 165-168
Secţiunea a 3-a. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri _________169-171
Capitolul VII. Expertiza şi constatarea____________________ 172-191
Capitolul VIII. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea______ 192-195
Capitolul IX. Fotografierea şi luarea amprentelor
suspectului, inculpatului sau ale altor persoane________________ 196
Capitolul X. Mijloace materiale de probă______________________ 197
Capitolul XI. Înscrisurile_______________________________ 198-201
Titlul V. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale______ 202-256
Capitolul I. Măsurile preventive_________________________ 202-244
Secţiunea 1. Dispoziţii generale_______________________ 202-208
Secţiunea a 2-a. Reţinerea___________________________ 209-210
Secţiunea a 3-a. Controlul judiciar_____________________ 211-215
Secţiunea a 4-a. Controlul judiciar pe cauţiune_ __________ 216-217
Secţiunea a 5-a. Arestul la domiciliu___________________ 218-222
Secţiunea a 6-a. Arestarea preventivă__________________ 223-240
Secţiunea a 7-a. Încetarea de drept, revocarea şi
înlocuirea măsurilor preventive________________________ 241-242
Secţiunea a 8-a. Dispoziţii speciale privind măsurile
preventive aplicate minorilor__________________________ 243-244
Capitolul II. Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă
cu caracter medical__________________________________ 245-248
Secţiunea 1. Obligarea provizorie la tratament medical_____ 245-246
Secţiunea a 2-a. Internarea medicală provizorie_ _________ 247-248
Capitolul III. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi
restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii__________ 249-256
Titlul VI. Acte procesuale şi procedurale comune__________ 257-284
Capitolul I. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi
mandatul de aducere_________________________________ 257-267
Capitolul II. Termenele________________________________ 268-271
Capitolul III. Cheltuielile judiciare________________________ 272-276
Capitolul IV. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea
erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite_________ 277-279
Capitolul V. Nulităţile_________________________________ 280-282
Capitolul VI. Amenda judiciară__________________________ 283-284
3 • NCPP Cuprins
PARTEA SPECIALĂ__________________________________ 285-603
Titlul I. Urmărirea penală______________________________ 285-341
Capitolul I. Dispoziţii generale__________________________ 285-287
Capitolul II. Sesizarea organelor de urmărire penală_________ 288-298
Secţiunea 1. Reglementări generale_ __________________ 288-2941
Secţiunea a 2-a. Plângerea prealabilă__________________ 295-298
Capitolul III. Conducerea şi supravegherea activităţii
organelor de cercetare penală de către procuror____________ 299-304
Capitolul IV. Efectuarea urmăririi penale__________________ 305-326
Secţiunea 1. Desfăşurarea urmăririi penale______________ 305-311
Secţiunea a 2-a. Suspendarea urmăririi penale___________ 312-313
Secţiunea a 3-a. Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală___ 314-320
Secţiunea a 4-a. Terminarea urmăririi penale_ ___________ 321-323
Secţiunea a 5-a. Dispoziţii privind efectuarea urmăririi
penale de către procuror____________________________ 324-326
Capitolul V. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei______ 327-331
Capitolul VI. Reluarea urmăririi penale_ __________________ 332-335
Capitolul VII. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor
de urmărire penală___________________________________ 336-341
Titlul II. Camera preliminară____________________________ 342-348
Titlul III. Judecata_ ___________________________________ 349-4771
Capitolul I. Dispoziţii generale__________________________ 349-370
Capitolul II. Judecata în primă instanţă___________________ 371-407
Secţiunea 1. Desfăşurarea judecării cauzelor_ ___________ 371-390
Secţiunea a 2-a. Deliberarea şi hotărârea instanţei________ 391-407
Capitolul III. Apelul___________________________________ 408-425
Capitolul III1. Contestaţia_________________________________ 4251
Capitolul V[1]. Căile extraordinare de atac4���������������� 426-470
Secţiunea 1. Contestaţia în anulare____________________ 426-432
Secţiunea a 2-a. Recursul în casaţie___________________ 433-451
Secţiunea a 3-a. Revizuirea__________________________ 452-465
Secţiunea a 4-a. Redeschiderea procesului penal
în cazul judecăţii în lipsa persoanei condamnate__________ 466-470
Capitolul VI. Dispoziţii privind asigurarea unei practici
judiciare unitare_____________________________________ 471-4771
Secţiunea 1. Recursul în interesul legii_________________ 471-4741
Secţiunea a 2-a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept_______________ 475-4771
Titlul IV. Proceduri speciale____________________________ 478-5491
Capitolul I. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei____________ 478-488
[1] N.r. A se vedea nota 1 de subsol de la p. 318.
Cuprins NCPP • 4
Capitolul I1. Contestaţia privind durata procesului penal_____ 4881-4886
Capitolul II. Procedura privind tragerea la răspundere
penală a persoanei juridice_ ___________________________ 489-503
Capitolul III. Procedura în cauzele cu infractori minori________ 504-520
Capitolul IV. Procedura dării în urmărire__________________ 521-526
Capitolul V. Procedura reabilitării________________________ 527-537
Capitolul VI. Procedura reparării pagubei materiale sau
a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de
privare nelegală de libertate ori în alte cazuri_ _____________ 538-542
Capitolul VII. Procedura în caz de dispariţie a dosarelor
judiciare şi a înscrisurilor judiciare_______________________ 543-547
Capitolul VIII. Procedura privind cooperarea judiciară
internaţională şi punerea în aplicare a tratatelor
internaţionale în materie penală_________________________ 548-549
Secţiunea 1. Dispoziţii generale___________________________ 548
Secţiunea a 2-a. Recunoaşterea unor acte judiciare străine_____ 549
Capitolul IX. Procedura de confiscare sau desfiinţare
a unui înscris în cazul clasării_ _____________________________5491
Titlul V. Executarea hotărârilor penale___________________ 550-601
Capitolul I. Dispoziţii generale__________________________ 550-554
Capitolul II. Punerea în executare a hotărârilor_____________ 555-581
Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepselor principale___ 555-561
Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepselor
complementare____________________________________ 562-565
Secţiunea a 3-a. Punerea în executare a măsurilor
de siguranţă______________________________________ 566-574
Secţiunea a 4-a. Punerea în executare a altor dispoziţii_ ___ 575-576
Secţiunea a 5-a. Punerea în executare a amenzii
judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat________ 577-578
Secţiunea a 6-a. Punerea în executare a dispoziţiilor
civile din hotărâre__________________________________ 579-581
Capitolul III. Alte dispoziţii privind executarea______________ 5811-596
Secţiunea 1. Condamnarea în cazul anulării sau revocării
renunţării la amânarea pedepsei sau a amânării aplicării
pedepsei_________________________________________ 5811-582
Secţiunea 11. Schimbări în executarea unor hotărâri_______ 583-588
Secţiunea a 2-a. Amânarea executării pedepsei închisorii
sau a detenţiunii pe viaţă____________________________ 589-591
Secţiunea a 3-a. Întreruperea executării pedepsei
închisorii sau a detenţiunii pe viaţă_____________________ 592-594
Secţiunea a 4-a. Înlăturarea sau modificarea pedepsei_____ 595-596
Capitolul IV. Dispoziţii comune_________________________ 597-601
Titlul VI. Dispoziţii finale_______________________________ 602-603

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.045 sec