Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare - actualizat 16 aprilie 2013 cu index alfabetic si corespondenta cu reglementarile anterioare

Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare - actualizat 16 aprilie 2013 cu index alfabetic si corespondenta cu reglementarile anterioare
Preț: 12,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 416
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data aparititei: 26 Aprilie 2013

Editia de fata cuprinde noul Cod de procedura civila, cu modificarile aduse prin Legea nr. 72/2013 (M. Of. nr. 182 din 2 aprilie 2013), Legea nr. 76/2012 de punere in aplicare si, in extras, Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. Cartea contine si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic al noului Cod, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a face mai usoara cautarea institutiilor/cuvintelor-cheie in cuprinsul acestuia.

De asemenea, avand in vedere faptul ca procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi, am considerat utila indicarea, sub fiecare articol al noului Cod, a textelor corespondente din reglementarile anterioare (Codul de procedura civila de la 1865, Codul civil de la 1864 – partea referitoare la probe, Codul comercial, Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept international privat, O.G. nr. 5/2001 privind somatia de plata sau O.U.G. nr. 119/2007 privind ordonanta de plata, toate acestea fiind abrogate la 15 februarie 2013).III • CP
Cuprins
Noul Cod de procedură civilă ________________________________ 1
Index ________________________________________________ 338
Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă - extras - ________________________________________ 357
Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea
instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea
punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul
de procedură civilă - extras - _ ___________________________ 407
1 • NCPC
Noul Cod de procedură civilă
Art.
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al
Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale
ale procesului civil__________________________________ 1-28
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului
de procedură civilă_________________________________________ 1-4
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil___________ 5-23
Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă__________________ 24-28
CARTEA I. DISPOZIŢII GENERALE_________________________ 29-191
Titlul I. Acţiunea civilă_____________________________________ 29-40
Titlul II. Participanţii la procesul civil________________________ 41-93
Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea_ ____________________ 41-54
Capitolul II. Părţile_________________________________________ 55-91
Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale_ _______ 56-58
Secţiunea a 2-a. Persoanele care sunt împreună reclamante
sau pârâte______________________________________________ 59-60
Secţiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecată_____ 61-79
§1. Intervenţia voluntară__________________________________ 61-67
§2. Intervenţia forţată____________________________________ 68-79
I. Chemarea în judecată a altei persoane_____________________ 68-71
II. Chemarea în garanţie__________________________________ 72-74
III. Arătarea titularului dreptului_____________________________ 75-77
IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane______ 78-79
Secţiunea a 4-a. Reprezentarea părţilor în judecată_____________ 80-89
§1. Dispoziţii generale____________________________________ 80-82
§2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională_______ 83-89
Secţiunea a 5-a. Asistenţa judiciară___________________________ 90-91
Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil_______ 92-93
Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti_ _____________ 94-147
Capitolul I. Competenţa materială_ __________________________ 94-106
Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare_______________ 94-97
Secţiunea a 2-a. Determinarea competenţei după valoarea
obiectului cererii introductive de instanţă____________________ 98-106
Capitolul II. Competenţa teritorială__________________________ 107-121
Capitolul III. Dispoziţii speciale_____________________________ 122-128
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenţa
instanţei______________________________________________ 129-147
Secţiunea 1. Necompetenţa şi conflictele de competenţă_ ______ 129-137
Secţiunea a 2-a. Litispendenţa şi conexitatea_________________ 138-139
NCPC • 2
Secţiunea a 3-a. Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei___ 140-147
Titlul IV. Actele de procedură_ ___________________________ 148-179
Capitolul I. Forma cererilor________________________________ 148-152
Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor de procedură_ ______ 153-173
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedură___________________ 174-179
Titlul V. Termenele procedurale_ _________________________ 180-186
Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri__________________ 187-191
CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASĂ____________ 192-526
Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe_ _________________ 192-455
Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată___________________ 192-210
Secţiunea 1. Dispoziţii generale____________________________ 192-193
Secţiunea a 2-a. Cererea de chemare în judecată_____________ 194-204
Secţiunea a 3-a. Întâmpinarea_____________________________ 205-208
Secţiunea a 4-a. Cererea reconvenţională_ __________________ 209-210
Capitolul II. Judecata_____________________________________ 211-405
Secţiunea 1. Dispoziţii generale____________________________ 211-236
Secţiunea a 2-a. Cercetarea procesului______________________ 237-388
Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune_________________________ 237-244
Subsecţiunea a 2-a. Excepţiile procesuale_ __________________ 245-248
Subsecţiunea a 3-a. Probele_______________________________ 249-365
§1. Dispoziţii generale__________________________________ 249-264
§2. Dovada cu înscrisuri________________________________ 265-308
I. Dispoziţii generale_ __________________________________ 265-268
II. Înscrisul autentic____________________________________ 269-271
III. Înscrisul sub semnătură privată________________________ 272-281
IV. Înscrisurile pe suport informatic________________________ 282-284
V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice
sau sub semnătură privată_____________________________ 285-287
VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare_____________________ 288
VII. Regimul altor înscrisuri______________________________ 289-291
VIII. Administrarea probei cu înscrisuri_____________________ 292-300
IX. Verificarea înscrisurilor______________________________ 301-308
§3. Proba cu martori___________________________________ 309-326
I. Admisibilitatea probei cu martori_ _______________________ 309-310
II. Administrarea probei cu martori_ _______________________ 311-326
§4. Prezumţiile________________________________________ 327-329
§5. Expertiza_________________________________________ 330-340
§6. Mijloacele materiale de probă_________________________ 341-344
§7. Cercetarea la faţa locului_____________________________ 345-347
§8. Mărturisirea_______________________________________ 348-358
I. Admisibilitatea probei_________________________________ 348-350
II. Interogatoriul_______________________________________ 351-358
§9. Asigurarea probelor_________________________________ 359-365
3 • NCPC
Subsecţiunea a 4-a. Administrarea probelor de către
avocaţi sau consilieri juridici_ ____________________________ 366-388
Secţiunea a 3-a. Dezbaterea în fond a procesului_ ____________ 389-394
Secţiunea a 4-a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii_ _________ 395-405
Capitolul III. Unele incidente procedurale_ ___________________ 406-423
Secţiunea 1. Renunţarea la judecată________________________ 406-407
Secţiunea a 2-a. Renunţarea la dreptul pretins________________ 408-410
Secţiunea a 3-a. Suspendarea procesului____________________ 411-415
Secţiunea a 4-a. Perimarea cererii__________________________ 416-423
Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti_ _______________________ 424-455
Secţiunea 1. Dispoziţii generale____________________________ 424-435
§1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii___________ 424-428
§2. Efectele hotărârii judecătoreşti_ _______________________ 429-435
Secţiunea a 2-a. Hotărârile date în baza recunoaşterii
pretenţiilor____________________________________________ 436-437
Secţiunea a 3-a. Hotărârea prin care se încuviinţează
învoiala părţilor________________________________________ 438-441
Secţiunea a 4-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea
hotărârii______________________________________________ 442-447
Secţiunea a 5-a. Executarea provizorie______________________ 448-450
Secţiunea a 6-a. Cheltuielile de judecată_____________________ 451-455
Titlul II. Căile de atac____________________________________ 456-513
Capitolul I. Dispoziţii generale_____________________________ 456-465
Capitolul II. Apelul_______________________________________ 466-482
Capitolul III. Căile extraordinare de atac_ ____________________ 483-513
Secţiunea 1. Recursul____________________________________ 483-502
Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare______________________ 503-508
Secţiunea a 3-a. Revizuirea_______________________________ 509-513
Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici
judiciare unitare______________________________________ 514-521
Capitolul I. Recursul în interesul legii________________________ 514-518
Capitolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept_______________________ 519-521
Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului_______ 522-526
CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASĂ
JUDICIARĂ_ _________________________________________ 527-540
Titlul I. Dispoziţii generale_______________________________ 527-537
Titlul II. Dispoziţii speciale_______________________________ 538-540
CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ_____________________ 541-621
Titlul I. Dispoziţii generale_______________________________ 541-547
NCPC • 4
Titlul II. Convenţia arbitrală______________________________ 548-554
Titlul III. Tribunalul arbitral_______________________________ 555-570
Titlul IV. Procedura arbitrală_ ____________________________ 571-607
Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral_____________________ 571-574
Capitolul II. Judecata_____________________________________ 575-594
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale_ __________________________ 595-600
Capitolul IV. Hotărârea arbitrală____________________________ 601-607
Titlul V. Desfiinţarea hotărârii arbitrale____________________ 608-613
Titlul VI. Executarea hotărârii arbitrale_ ___________________ 614-615
Titlul VII. Arbitrajul instituţionalizat_ ______________________ 616-621
CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITĂ____________ 622-913
Titlul I. Dispoziţii generale_______________________________ 622-725
Capitolul I. Scopul şi obiectul executării silite_ ________________ 622-631
Capitolul II. Titlul executoriu_ ______________________________ 632-642
Capitolul III. Participanţii la executarea silită__________________ 643-661
Capitolul IV. Efectuarea executării silite______________________ 662-704
Secţiunea 1. Sesizarea organului de executare_ ______________ 662-671
Secţiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită_________ 672-685
Secţiunea a 3-a. Executarea împotriva moştenitorilor_ _________ 686-688
Secţiunea a 4-a. Intervenţia altor creditori____________________ 689-695
Secţiunea a 5-a. Perimarea executării silite__________________ 696-698
Secţiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea
executării_____________________________________________ 699-701
Secţiunea a 7-a. Încetarea executării silite_ __________________ 702-704
Capitolul V. Prescripţia dreptului de a obţine executarea
silită_________________________________________________ 705-710
Capitolul VI. Contestaţia la executare_ ______________________ 711-719
Capitolul VII. Depunerea cu afectaţiune specială______________ 720-721
Capitolul VIII. Întoarcerea executării________________________ 722-725
Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului________ 726-886
Capitolul I. Urmărirea mobiliară_ ___________________________ 726-811
Secţiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmări____________ 726-729
Secţiunea a 2-a. Procedura urmăririi mobiliare________________ 730-779
§1. Sechestrarea bunurilor mobile________________________ 730-751
§2. Valorificarea bunurilor sechestrate_____________________ 752-756
§3. Vânzarea la licitaţie publică___________________________ 757-777
§4. Dispoziţii speciale__________________________________ 778-779
Secţiunea a 3-a. Poprirea_________________________________ 780-793
Secţiunea a 4-a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor
imobilelor_____________________________________________ 794-811
§1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor
prinse de rădăcini____________________________________ 794-798
§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor______________ 799-811
5 • NCPC
Capitolul II. Urmărirea imobiliară_ __________________________ 812-862
Secţiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmărite______________ 812-817
Secţiunea a 2-a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare_ ____________ 818-825
Secţiunea a 3-a. Efectele urmăririi__________________________ 826-827
Secţiunea a 4-a. Vânzarea la licitaţie publică_ ________________ 828-855
§1. Formalităţile premergătoare vânzării____________________ 828-833
§2. Scoaterea în vânzare a imobilului______________________ 834-840
§3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului______________________ 841-855
Secţiunea a 5-a. Efectele adjudecării________________________ 856-858
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale_________________________ 859-862
Capitolul III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate
prin urmărirea silită_____________________________________ 863-886
Secţiunea 1. Dispoziţii generale____________________________ 863-867
Secţiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vânzarea
bunurilor urmărite______________________________________ 868-877
Secţiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmărirea silită______ 878-886
Titlul III. Executarea silită directă_________________________ 887-913
Capitolul I Dispoziţii generale______________________________ 887-891
Capitolul II. Predarea silită a bunurilor mobile_________________ 892-894
Capitolul III Predarea silită a bunurilor imobile_ _______________ 895-901
Capitolul IV. Executarea silită a altor obligaţii de a face
sau a obligaţiilor de a nu face____________________________ 902-913
Secţiunea 1. Dispoziţii comune_____________________________ 902-908
Secţiunea a 2-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti
referitoare la minori_ ___________________________________ 909-913
CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE________________ 914-1.063
Titlul I. Procedura divorţului_ ____________________________ 914-934
Capitolul I. Dispoziţii comune______________________________ 914-927
Capitolul II. Divorţul remediu_______________________________ 928-932
Secţiunea 1. Divorţul prin acordul soţilor_____________________ 928-931
Secţiunea a 2-a. Divorţul din motive de sănătate__________________932
Capitolul III. Divorţul din culpa soţilor________________________ 933-934
Titlul II. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească_ __ 935-942
Titlul III. Procedura de declarare a morţii_ _________________ 943-950
Titlul IV. Măsuri asigurătorii şi provizorii__________________ 951-978
Capitolul I. Sechestrul asigurător___________________________ 951-968
Secţiunea 1. Dispoziţii generale____________________________ 951-958
Secţiunea a 2-a. Dispoziţii speciale privind sechestrul
asigurător al navelor civile_______________________________ 959-968
Capitolul II. Poprirea asigurătorie___________________________ 969-970
Capitolul III. Sechestrul judiciar____________________________ 971-976
Capitolul IV. Măsuri provizorii în materia drepturilor
de proprietate intelectuală _____________________________ 977-978
NCPC • 6
Titlul V. Procedura partajului judiciar_ ____________________ 979-995
Titlul VI. Procedura ordonanţei preşedinţiale_____________ 996-1.001
Titlul VII. Cererile posesorii___________________________ 1.002-1.004
Titlul VIII. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii___ 1.005-1.012
Titlul IX. Procedura ordonanţei de plată_ _______________ 1.013-1.024
Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare
redusă___________________________________________ 1.025-1.032
Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate
fără drept_________________________________________ 1.033-1.048
Capitolul I. Dispoziţii generale__________________________ 1.033-1.038
Capitolul II. Procedura de evacuare______________________ 1.039-1.044
Capitolul III. Dispoziţii speciale__________________________ 1.045-1.048
Titlul XII. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor
dobândite în temeiul uzucapiunii_ ___________________ 1.049-1.052
Titlul XIII. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor
dispărute_________________________________________ 1.053-1.055
Titlul XIV. Cauţiunea judiciară_________________________ 1.056-1.063
CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNAŢIONAL____ 1.064-1.132
Titlul I. Competenţa internaţională a instanţelor
române___________________________________________ 1.065-1.081
Capitolul I. Dispoziţii generale__________________________ 1.065-1.077
Capitolul II. Dispoziţii speciale de competenţă
internaţională a instanţelor române_____________________ 1.078-1.081
Titlul II. Legea aplicabilă în procesul civil internaţional___ 1.082-1.092
Capitolul I. Capacitatea şi drepturile părţilor în proces _ _____ 1.082-1.086
Capitolul II. Legea aplicabilă în materie procedurală_ _______ 1.087-1.092
Titlul III. Eficacitatea hotărârilor străine________________ 1.093-1.109
Capitolul I. Recunoaşterea hotărârilor străine______________ 1.094-1.101
Capitolul II. Executarea hotărârilor străine_________________ 1.102-1.109
Titlul IV. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor
arbitrate străine_ __________________________________ 1.110-1.132
Capitolul I. Procesul arbitral internaţional_________________ 1.110-1.122
Capitolul II. Efectele hotărârilor arbitrale străine____________ 1.123-1.132
DISPOZIŢII FINALE_____________________________________ 1.133

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.060 sec