Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare

Noul Cod de procedura civila si Legea de punere in aplicare
Preț: 14,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 440
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data aparitiei: 1 Iunie 2012

Prezenta lucrare cuprinde textul noului Cod de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010 (M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010) si actualizat cu modificarile aduse prin recenta Lege de punere in aplicare nr. 76/2012 (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012).

Suplimentar, am atasat noului Cod de procedura civila o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic. Precizam ca ele nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite de redactia Editurii Hamangiu, pentru a facilita orientarea si identificarea mai rapida a institutiilor/cuvintelor-cheie cautate.

Veti mai regasi aici, redate integral, si celelalte dispozitii ale legii de punere in aplicare, respectiv:
• titlurile I-II, care includ dispozitiile generale si normele ce reglementeaza aspectele tranzitorii si unele aspecte fundamentale pentru aplicarea unitara si asigurarea coerentei reglementarii procesual-civile;
• titlurile IV-V, care contin dispozitiile de modificare si completare a legislatiei speciale, in vederea adaptarii acesteia la noul cod, precum si dispozitiile finale ale legii.

Am considerat util sa redam in aceasta editie si expunerea de motive care a insotit proiectul legii de punere in aplicare, deoarece ea cuprinde argumentele care justifica necesitatea noii reglementari procesual-civile si, totodata, sintetizeaza cat se poate de bine substanta modificarilor aduse codului prin legea de aplicare. De observat insa ca versiunea finala a legii rezultate din Parlament difera, in buna masura, de proiectul initial.

Potrivit art. 81 din Legea de punere in aplicare, data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila este 1 septembrie 2012.Noul Cod de procedură civilă
Art.
TITLUL PRELIMINAR
Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă
şi principiile fundamentale ale procesului civil ________________ 1-28
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedură
civilă _____________________________________________________ 1-4
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil __________ 5-23
Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă _________________ 24-28
CARTEA I. DISPOZIŢII GENERALE ________________________ 29-186
Titlul I. Acţiunea civilă ____________________________________ 29-39
Titlul II. Participanţii la procesul civil _______________________ 40-91
Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea ____________________ 40-53
Capitolul II. Părţile ________________________________________ 54-89
Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale _______ 55-57
Secţiunea a 2-a. Persoanele care sunt împreună reclamante
sau pârâte ______________________________________________ 58-59
Secţiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecată ____ 60-78
§ 1. Intervenţia voluntară _________________________________ 60-66
§ 2. Intervenţia forţată ___________________________________ 67-78
I. Chemarea în judecată a altei persoane ______________________ 67-70
II. Chemarea în garanţie _____________________________________ 71-73
III. Arătarea titularului dreptului _______________________________ 74-76
IV. Introducerea forţată în cauză, din ofi ciu, a altor persoane _____ 77-78
Secţiunea a 4-a. Reprezentarea părţilor în judecată ____________ 79-88
§ 1. Dispoziţii generale __________________________________ 79-81
§ 2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională ______ 82-88
Secţiunea a 5-a. Asistenţa judiciară __________________________89-891
Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil ______ 90-91
Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti _____________ 92-142
Capitolul I. Competenţa materială __________________________ 92-104
Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare ______________ 92-95
Secţiunea a 2-a. Determinarea competenţei după valoarea
obiectului cererii introductive de instanţă _____________________ 96-104
Capitolul II. Competenţa teritorială ________________________ 105-1181
Capitolul III. Dispoziţii speciale ____________________________ 119-124
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenţa
instanţei ______________________________________________ 125-142
Secţiunea 1. Necompetenţa şi confl ictele de competenţă ______ 125-132
Secţiunea a 2-a. Litispendenţa şi conexitatea ________________ 133-134
NCPC • 2
Secţiunea a 3-a. Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei __ 135-142
Titlul IV. Actele de procedură ___________________________ 143-174
Capitolul I. Forma cererilor _______________________________ 143-147
Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor de procedură ______ 148-168
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedură __________________ 169-174
Titlul V. Termenele procedurale _________________________ 175-181
Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri _________________ 182-186
CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASĂ ___________ 187-519
Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe _________________ 187-449
Capitolul I Sesizarea instanţei de judecată __________________ 187-205
Secţiunea 1 Dispoziţii generale ___________________________ 187-188
Secţiunea a 2-a. Cererea de chemare în judecată ____________ 189-199
Secţiunea a 3-a. Întâmpinarea ____________________________ 200-203
Secţiunea a 4-a. Cererea reconvenţională __________________ 204-205
Capitolul II. Judecata ____________________________________ 206-399
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________ 206-231
Secţiunea a 2-a. Cercetarea procesului _____________________ 232-382
Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune ________________________ 232-238
Subsecţiunea a 2-a Excepţiile procesuale ___________________ 239-242
Subsecţiunea a 3-a Probele ______________________________ 243-382
§ 1. Dispoziţii generale ________________________________ 243-258
§ 2. Dovada cu înscrisuri _______________________________ 259-302
I. Dispoziţii generale_______________________________________ 259-262
II. Înscrisul autentic _______________________________________ 263-265
III. Înscrisul sub semnătură privată __________________________ 266-275
IV. Înscrisurile pe suport informatic __________________________ 276-278
V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice
sau sub semnătură privată _________________________________ 279-281
VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare _______________________ 282
VII. Regimul altor înscrisuri ________________________________ 283-285
VIII. Administrarea probei cu înscrisuri _______________________ 286-294
IX. Verifi carea înscrisurilor _________________________________ 295-302
§ 3. Proba cu martori __________________________________ 303-320
I. Admisibilitatea probei cu martori __________________________ 303-304
II. Administrarea probei cu martori __________________________ 305-320
§ 4. Prezumţiile ______________________________________ 321-323
§ 5. Expertiza _______________________________________ 324-334
§ 6. Mijloacele materiale de probă _______________________ 335-338
§ 7. Cercetarea la faţa locului ___________________________ 339-341
§ 8. Mărturisirea _____________________________________ 342-352
I. Admisibilitatea probei ____________________________________ 342-344
II. Interogatoriul __________________________________________ 345-352
§ 9. Asigurarea probelor _______________________________ 353-359
3 • NCPC
Subsecţiunea a 4-a Administrarea probelor de către
avocaţi sau consilieri juridici ______________________________ 360-382
Secţiunea a 3-a. Dezbaterea în fond a procesului ____________ 383-388
Secţiunea a 4-a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii _________ 389-399
Capitolul III. Unele incidente procedurale ___________________ 400-417
Secţiunea 1. Renunţarea la judecată _______________________ 400-401
Secţiunea a 2-a. Renunţarea la dreptul pretins _______________ 402-404
Secţiunea a 3-a. Suspendarea procesului ___________________ 405-409
Secţiunea a 4-a. Perimarea cererii _________________________ 410-417
Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti _______________________ 418-449
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________ 418-429
§ 1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii _________ 418-422
§ 2. Efectele hotărârii judecătoreşti _______________________ 423-429
Secţiunea a 2-a Hotărârile date în baza recunoaşterii
pretenţiilor _____________________________________________ 430-431
Secţiunea a 3-a Hotărârea prin care se încuviinţează
învoiala părţilor _________________________________________ 432-435
Secţiunea a 4-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea
hotărârii _______________________________________________ 436-441
Secţiunea a 5-a. Executarea provizorie _____________________ 442-444
Secţiunea a 6-a. Cheltuielile de judecată ____________________ 445-449
Titlul II. Căile de atac ___________________________________ 450-507
Capitolul I. Dispoziţii generale ____________________________ 450-459
Capitolul II. Apelul ______________________________________ 460-476
Capitolul III. Căile extraordinare de atac ____________________ 477-507
Secţiunea 1. Recursul ___________________________________ 477-496
Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare _____________________ 497-502
Secţiunea a 3-a. Revizuirea ______________________________ 503-507
Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici
judiciare unitare _______________________________________ 508-514
Capitolul I. Recursul în interesul legii ______________________ 508-5111
Capitolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea unor probleme de drept ________________________ 512-514
Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului ______ 515-519
CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASĂ
JUDICIARĂ __________________________________________ 520-5321
Titlul I. Dispoziţii generale ______________________________ 520-530
Titlul II. Dispoziţii speciale _____________________________ 531-5321
CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ_____________________ 533-612
Titlul I. Dispoziţii generale ______________________________ 533-539
NCPC • 4
Titlul II. Convenţia arbitrală _____________________________ 540-546
Titlul III. Tribunalul arbitral ______________________________ 547-562
Titlul IV. Procedura arbitrală ____________________________ 563-598
Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral ____________________ 563-566
Capitolul II. Judecata ___________________________________ 567-5851
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale __________________________ 586-591
Capitolul IV. Hotărârea arbitrală ___________________________ 592-598
Titlul V. Desfi inţarea hotărârii arbitrale ___________________ 599-604
Titlul VI. Executarea hotărârii arbitrale ___________________ 605-606
Titlul VII. Arbitrajul instituţionalizat ______________________ 607-612
CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITĂ ___________ 613-902
Titlul I. Dispoziţii generale ______________________________ 613-715
Capitolul I. Scopul şi obiectul executării silite ________________ 613-622
Capitolul II. Titlul executoriu ______________________________ 623-633
Capitolul III. Participanţii la executarea silită _________________ 634-652
Capitolul IV. Efectuarea executării silite _____________________ 653-695
Secţiunea 1. Sesizarea organului de executare ______________ 653-662
Secţiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită ________ 663-676
Secţiunea a 3-a. Executarea împotriva moştenitorilor _________ 677-679
Secţiunea a 4-a. Intervenţia altor creditori ___________________ 680-686
Secţiunea a 5-a Perimarea executării silite __________________ 687-689
Secţiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea
executării _____________________________________________ 690-692
Secţiunea a 7-a. Încetarea executării silite __________________ 693-695
Capitolul V. Prescripţia dreptului de a obţine executarea
silită __________________________________________________ 696-700
Capitolul VI. Contestaţia la executare ______________________ 701-709
Capitolul VII. Depunerea cu afectaţiune specială _____________ 710-711
Capitolul VIII. Întoarcerea executării _______________________ 712-715
Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului _______ 716-876
Capitolul I. Urmărirea mobiliară ___________________________ 716-801
Secţiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmări ___________ 716-719
Secţiunea a 2-a. Procedura urmăririi mobiliare _______________ 720-769
§ 1. Sechestrarea bunurilor mobile _______________________ 720-741
§ 2. Valorifi carea bunurilor sechestrate ____________________ 742-746
§ 3. Vânzarea la licitaţie publică _________________________ 747-767
§ 4. Dispoziţii speciale _________________________________ 768-769
Secţiunea a 3-a. Poprirea ________________________________ 770-783
Secţiunea a 4-a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor
imobilelor _____________________________________________ 784-801
§ 1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor
prinse de rădăcini ____________________________________ 784-788
§ 2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor ____________ 789-801
5 • NCPC
Capitolul II. Urmărirea imobiliară __________________________ 802-852
Secţiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmărite _____________ 802-807
Secţiunea a 2-a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare ____________ 808-815
Secţiunea a 3-a. Efectele urmăririi _________________________ 816-817
Secţiunea a 4-a. Vânzarea la licitaţie publică ________________ 818-845
§1. Formalităţile premergătoare vânzării _____________________ 818-823
§ 2. Scoaterea în vânzare a imobilului ____________________ 824-830
§ 3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului _____________________ 831-845
Secţiunea a 5-a. Efectele adjudecării _______________________ 846-848
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale ________________________ 849-852
Capitolul III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate
prin urmărirea silită _____________________________________ 853-876
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________ 853-857
Secţiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vânzarea
bunurilor urmărite _______________________________________ 858-867
Secţiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmărirea silită _____ 868-876
Titlul III. Executarea silită directă ________________________ 877-902
Capitolul I Dispoziţii generale _____________________________ 877-881
Capitolul II. Predarea silită a bunurilor mobile ________________ 882-884
Capitolul III Predarea silită a bunurilor imobile _______________ 885-891
Capitolul IV. Executarea silită a altor obligaţii de a face
sau a obligaţiilor de a nu face ____________________________ 8911-902
Secţiunea 1 Dispoziţii comune ___________________________ 8911-897
Secţiunea a 2-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti
referitoare la minori _____________________________________ 898-902
CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE _______________ 903-1.049
Titlul I. Procedura divorţului ____________________________ 903-923
Capitolul I. Dispoziţii comune _____________________________ 903-916
Capitolul II. Divorţul remediu ______________________________ 917-921
Secţiunea 1. Divorţul prin acordul soţilor ____________________ 917-920
Secţiunea a 2-a. Divorţul din motive de sănătate _________________921
Capitolul III. Divorţul din culpa soţilor _______________________ 922-923
Titlul II. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească __ 924-930
Titlul III. Procedura de declarare a morţii _________________ 931-938
Titlul IV. Măsuri asigurătorii şi provizorii _________________ 939-964
Capitolul I. Sechestrul asigurător __________________________ 939-956
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ___________________________ 939-946
Secţiunea a 2-a. Dispoziţii speciale privind sechestrul
asigurător al navelor civile ________________________________ 947-956
Capitolul II. Poprirea asigurătorie __________________________ 957-958
Capitolul III. Sechestrul judiciar ___________________________ 959-964
Capitolul IV. Măsuri provizorii în materia drepturilor
de proprietate intelectuală ____________________________ 9641-9642
NCPC • 6
Titlul V. Procedura partajului judiciar ____________________ 965-981
Titlul VI. Procedura ordonanţei preşedinţiale ______________ 982-987
Titlul VII. Cererile posesorii _____________________________ 988-990
Titlul VIII. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii _____ 991-998
Titlul IX. Procedura ordonanţei de plată ________________ 999-1.010
Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare
redusă ____________________________________________ 1.011-1.018
Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate
fără drept __________________________________________ 1.019-1.034
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________ 1.019-1.024
Capitolul II. Procedura de evacuare _____________________ 1.025-1.030
Capitolul III. Dispoziţii speciale _________________________ 1.031-1.034
Titlul XII. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor
dobândite în temeiul uzucapiunii _____________________ 1.035-1.038
Titlul XIII. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor
dispărute __________________________________________ 1.039-1.041
Titlul XIV. Cauţiunea judiciară ________________________ 1.042-1.049
CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNAŢIONAL ___ 1.050-1.119
Titlul I. Competenţa internaţională a instanţelor
române ____________________________________________ 1.051-1.067
Capitolul I. Dispoziţii generale _________________________ 1.051-1.063
Capitolul II. Dispoziţii speciale de competenţă
internaţională a instanţelor române _______________________1.064-1.067
Titlul II. Legea aplicabilă în procesul civil internaţional __ 1.068-1.078
Capitolul I. Capacitatea şi drepturile părţilor în proces _____ 1.068-1.072
Capitolul II. Legea aplicabilă în materie procedurală _______ 1.073-1.078
Titlul III. Efi cacitatea hotărârilor străine _______________ 1.079-1.095
Capitolul I. Recunoaşterea hotărârilor străine _____________ 1.080-1.087
Capitolul II. Executarea hotărârilor străine ________________ 1.088-1.095
Titlul IV. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor
arbitrate străine ____________________________________ 1.096-1.118
Capitolul I. Procesul arbitral internaţional ________________ 1.096-1.108
Capitolul II. Efectele hotărârilor arbitrale străine ___________ 1.109-1.118
Dispoziţii fi nale ____________________________________________ 1.119

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.046 sec