Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale - actualizat 8 mai 2013

Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale - actualizat 8 mai 2013
Preț: 18,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
ISBN: 978-606-678-580-8
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 512
Categoria: Noul Cod Civil

DESCRIERE

Editia de fata, actualizata la data de 8 mai 2013, cuprinde noul Cod de procedura civila, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 206/2012 si O.U.G. nr. 4/2013, precum si dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare din Legea nr. 76/2012 si Legea nr. 2/2013 privind degrevarea instantelor judecatoresti.

In plus fata de cele doua legi mentionate, sunt redate, integral sau in extras, 10 dintre cele mai uzuale acte normative care intregesc cadrul legal al procedurii civile: medierea, taxele de timbru si timbrul judiciar, ajutorul public judiciar in materie civila, activitatea executorilor judecatoresti si a expertilor tehnici judiciari, regimul juridic al contraventiilor, masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, formularele privind cererile cu valoare redusa.

De asemenea, avand in vedere faptul ca procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi, am considerat utila indicarea, sub fiecare articol al noului Cod, a textelor corespondente din reglementarile anterioare (Codul de procedura civila de la 1865, Codul civil de la 1864 – partea referitoare la probe, Codul comercial, Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept international privat, O.G. nr. 5/2001 privind somatia de plata sau O.U.G. nr. 119/2007 privind ordonanta de plata, acestea fiind abrogate de la 15 februarie 2013).

Cartea contine si o tabla de materii detaliata, precum si un index alfabetic al noului Cod, care nu fac parte din textul oficial, ci au fost intocmite de Editura Hamangiu pentru a face mai usoara cautarea institutiilor/cuvintelor-cheie in cuprinsul acestuia.

Ca noutate fata de editia anterioara, au fost incluse Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante (M. Of. nr. 182 din 2 aprilie 2013) si modificarile aduse O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar prin Legea nr. 127/2013 de aprobare a O.U.G. nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative (M. Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013).III • NCPC
Cuprins
Noul Cod de procedură civilă ________________________________ 1
Index ________________________________________________ 338
1. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras)______ 357
2. Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea
instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea
punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă (extras)_______________________ 362
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008
privind ajutorul public judiciar în materie civilă______________ 366
4. Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator_________________________________ 386
5. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (extras)________ 413
6. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind
organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi
extrajudiciară (extras)________________________________ 416
7. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti (extras)__ 422
8. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru_______ 439
9. Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar___ 459
10. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor_____________________________________ 463
11. Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume
de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti
şi între aceştia şi autorităţi contractante___________________ 479
12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C/2013 pentru
aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la
cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025-1.032
din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă_____ 486
NCPC • IV
Listă de abrevieri
ale reglementărilor frecvent citate
CPC 1865 – Codicele de procedură civilă decretat la 9
septembrie 1865, republicat în M. Of. nr. 45 din
24 februarie 1948
O.G. nr. 5/2001 – Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura somaţiei de plată, publicată în M. Of.
nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 295/2002
O.U.G.
nr. 119/2007
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 119/2007 privind măsurile pentru
combaterea întârzierii executării obligaţiilor
de
plată
rezultate
din contracte între profesionişti,
publicată
în M. Of. nr. 738 din 31 octombrie
2007, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 118/2008
Legea
nr. 105/1992
– Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea
raporturilor de drept internaţional privat,
publicată în M. Of. nr. 245 din 1 octombrie
1992
C. civ. 1864 – Codicele civil (sau Codul civil din 1864),
publicat în M. Of. nr. 271 din 4 decembrie
1864, nr. 7 din 12 ianuarie 1865, nr. 8 din 13
ianuarie 1865, nr. 8 din 14 ianuarie 1865,
nr. 11 din 16 ianuarie 1865, nr. 13 din 19
ianuarie 1865
C. com. – Codicele de comerţ din 1887, publicat în M. Of.
nr. 31 din 10 mai 1887
Decretul
nr. 32/1954
– Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare
a Codului Familiei şi a Decretului privitor
la persoanele fizice şi persoanele juridice,
publicat în B. Of. nr. 9 din 31 ianuarie 1954
1 • NCPC
Noul Cod de procedură civilă
Art.
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al
Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale
ale procesului civil__________________________________ 1-28
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului
de procedură civilă_________________________________________ 1-4
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil___________ 5-23
Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă__________________ 24-28
CARTEA I. DISPOZIŢII GENERALE_________________________ 29-191
Titlul I. Acţiunea civilă_____________________________________ 29-40
Titlul II. Participanţii la procesul civil________________________ 41-93
Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea_ ____________________ 41-54
Capitolul II. Părţile_________________________________________ 55-91
Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale_ _______ 56-58
Secţiunea a 2-a. Persoanele care sunt împreună reclamante
sau pârâte______________________________________________ 59-60
Secţiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecată_____ 61-79
§1. Intervenţia voluntară__________________________________ 61-67
§2. Intervenţia forţată____________________________________ 68-79
I. Chemarea în judecată a altei persoane_____________________ 68-71
II. Chemarea în garanţie__________________________________ 72-74
III. Arătarea titularului dreptului_____________________________ 75-77
IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane______ 78-79
Secţiunea a 4-a. Reprezentarea părţilor în judecată_____________ 80-89
§1. Dispoziţii generale____________________________________ 80-82
§2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională_______ 83-89
Secţiunea a 5-a. Asistenţa judiciară___________________________ 90-91
Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil_______ 92-93
Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti_ _____________ 94-147
Capitolul I. Competenţa materială_ __________________________ 94-106
Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare_______________ 94-97
Secţiunea a 2-a. Determinarea competenţei după valoarea
obiectului cererii introductive de instanţă____________________ 98-106
Capitolul II. Competenţa teritorială__________________________ 107-121
Capitolul III. Dispoziţii speciale_____________________________ 122-128
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenţa
instanţei______________________________________________ 129-147
Secţiunea 1. Necompetenţa şi conflictele de competenţă_ ______ 129-137
Secţiunea a 2-a. Litispendenţa şi conexitatea_________________ 138-139
NCPC • 2
Secţiunea a 3-a. Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei___ 140-147
Titlul IV. Actele de procedură_ ___________________________ 148-179
Capitolul I. Forma cererilor________________________________ 148-152
Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor de procedură_ ______ 153-173
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedură___________________ 174-179
Titlul V. Termenele procedurale_ _________________________ 180-186
Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri__________________ 187-191
CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASĂ____________ 192-526
Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe_ _________________ 192-455
Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată___________________ 192-210
Secţiunea 1. Dispoziţii generale____________________________ 192-193
Secţiunea a 2-a. Cererea de chemare în judecată_____________ 194-204
Secţiunea a 3-a. Întâmpinarea_____________________________ 205-208
Secţiunea a 4-a. Cererea reconvenţională_ __________________ 209-210
Capitolul II. Judecata_____________________________________ 211-405
Secţiunea 1. Dispoziţii generale____________________________ 211-236
Secţiunea a 2-a. Cercetarea procesului______________________ 237-388
Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune_________________________ 237-244
Subsecţiunea a 2-a. Excepţiile procesuale_ __________________ 245-248
Subsecţiunea a 3-a. Probele_______________________________ 249-365
§1. Dispoziţii generale__________________________________ 249-264
§2. Dovada cu înscrisuri________________________________ 265-308
I. Dispoziţii generale_ __________________________________ 265-268
II. Înscrisul autentic____________________________________ 269-271
III. Înscrisul sub semnătură privată________________________ 272-281
IV. Înscrisurile pe suport informatic________________________ 282-284
V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice
sau sub semnătură privată_____________________________ 285-287
VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare_____________________ 288
VII. Regimul altor înscrisuri______________________________ 289-291
VIII. Administrarea probei cu înscrisuri_____________________ 292-300
IX. Verificarea înscrisurilor______________________________ 301-308
§3. Proba cu martori___________________________________ 309-326
I. Admisibilitatea probei cu martori_ _______________________ 309-310
II. Administrarea probei cu martori_ _______________________ 311-326
§4. Prezumţiile________________________________________ 327-329
§5. Expertiza_________________________________________ 330-340
§6. Mijloacele materiale de probă_________________________ 341-344
§7. Cercetarea la faţa locului_____________________________ 345-347
§8. Mărturisirea_______________________________________ 348-358
I. Admisibilitatea probei_________________________________ 348-350
II. Interogatoriul_______________________________________ 351-358
§9. Asigurarea probelor_________________________________ 359-365
3 • NCPC
Subsecţiunea a 4-a. Administrarea probelor de către
avocaţi sau consilieri juridici_ ____________________________ 366-388
Secţiunea a 3-a. Dezbaterea în fond a procesului_ ____________ 389-394
Secţiunea a 4-a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii_ _________ 395-405
Capitolul III. Unele incidente procedurale_ ___________________ 406-423
Secţiunea 1. Renunţarea la judecată________________________ 406-407
Secţiunea a 2-a. Renunţarea la dreptul pretins________________ 408-410
Secţiunea a 3-a. Suspendarea procesului____________________ 411-415
Secţiunea a 4-a. Perimarea cererii__________________________ 416-423
Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti_ _______________________ 424-455
Secţiunea 1. Dispoziţii generale____________________________ 424-435
§1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii___________ 424-428
§2. Efectele hotărârii judecătoreşti_ _______________________ 429-435
Secţiunea a 2-a. Hotărârile date în baza recunoaşterii
pretenţiilor____________________________________________ 436-437
Secţiunea a 3-a. Hotărârea prin care se încuviinţează
învoiala părţilor________________________________________ 438-441
Secţiunea a 4-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea
hotărârii______________________________________________ 442-447
Secţiunea a 5-a. Executarea provizorie______________________ 448-450
Secţiunea a 6-a. Cheltuielile de judecată_____________________ 451-455
Titlul II. Căile de atac____________________________________ 456-513
Capitolul I. Dispoziţii generale_____________________________ 456-465
Capitolul II. Apelul_______________________________________ 466-482
Capitolul III. Căile extraordinare de atac_ ____________________ 483-513
Secţiunea 1. Recursul____________________________________ 483-502
Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare______________________ 503-508
Secţiunea a 3-a. Revizuirea_______________________________ 509-513
Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici
judiciare unitare______________________________________ 514-521
Capitolul I. Recursul în interesul legii________________________ 514-518
Capitolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept_______________________ 519-521
Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului_______ 522-526
CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASĂ
JUDICIARĂ_ _________________________________________ 527-540
Titlul I. Dispoziţii generale_______________________________ 527-537
Titlul II. Dispoziţii speciale_______________________________ 538-540
CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ_____________________ 541-621
Titlul I. Dispoziţii generale_______________________________ 541-547
NCPC • 4
Titlul II. Convenţia arbitrală______________________________ 548-554
Titlul III. Tribunalul arbitral_______________________________ 555-570
Titlul IV. Procedura arbitrală_ ____________________________ 571-607
Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral_____________________ 571-574
Capitolul II. Judecata_____________________________________ 575-594
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale_ __________________________ 595-600
Capitolul IV. Hotărârea arbitrală____________________________ 601-607
Titlul V. Desfiinţarea hotărârii arbitrale____________________ 608-613
Titlul VI. Executarea hotărârii arbitrale_ ___________________ 614-615
Titlul VII. Arbitrajul instituţionalizat_ ______________________ 616-621
CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITĂ____________ 622-913
Titlul I. Dispoziţii generale_______________________________ 622-725
Capitolul I. Scopul şi obiectul executării silite_ ________________ 622-631
Capitolul II. Titlul executoriu_ ______________________________ 632-642
Capitolul III. Participanţii la executarea silită__________________ 643-661
Capitolul IV. Efectuarea executării silite______________________ 662-704
Secţiunea 1. Sesizarea organului de executare_ ______________ 662-671
Secţiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită_________ 672-685
Secţiunea a 3-a. Executarea împotriva moştenitorilor_ _________ 686-688
Secţiunea a 4-a. Intervenţia altor creditori____________________ 689-695
Secţiunea a 5-a. Perimarea executării silite__________________ 696-698
Secţiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea
executării_____________________________________________ 699-701
Secţiunea a 7-a. Încetarea executării silite_ __________________ 702-704
Capitolul V. Prescripţia dreptului de a obţine executarea
silită_________________________________________________ 705-710
Capitolul VI. Contestaţia la executare_ ______________________ 711-719
Capitolul VII. Depunerea cu afectaţiune specială______________ 720-721
Capitolul VIII. Întoarcerea executării________________________ 722-725
Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului________ 726-886
Capitolul I. Urmărirea mobiliară_ ___________________________ 726-811
Secţiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmări____________ 726-729
Secţiunea a 2-a. Procedura urmăririi mobiliare________________ 730-779
§1. Sechestrarea bunurilor mobile________________________ 730-751
§2. Valorificarea bunurilor sechestrate_____________________ 752-756
§3. Vânzarea la licitaţie publică___________________________ 757-777
§4. Dispoziţii speciale__________________________________ 778-779
Secţiunea a 3-a. Poprirea_________________________________ 780-793
Secţiunea a 4-a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor
imobilelor_____________________________________________ 794-811
§1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor
prinse de rădăcini____________________________________ 794-798
§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor______________ 799-811
5 • NCPC
Capitolul II. Urmărirea imobiliară_ __________________________ 812-862
Secţiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmărite______________ 812-817
Secţiunea a 2-a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare_ ____________ 818-825
Secţiunea a 3-a. Efectele urmăririi__________________________ 826-827
Secţiunea a 4-a. Vânzarea la licitaţie publică_ ________________ 828-855
§1. Formalităţile premergătoare vânzării____________________ 828-833
§2. Scoaterea în vânzare a imobilului______________________ 834-840
§3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului______________________ 841-855
Secţiunea a 5-a. Efectele adjudecării________________________ 856-858
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale_________________________ 859-862
Capitolul III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate
prin urmărirea silită_____________________________________ 863-886
Secţiunea 1. Dispoziţii generale____________________________ 863-867
Secţiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vânzarea
bunurilor urmărite______________________________________ 868-877
Secţiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmărirea silită______ 878-886
Titlul III. Executarea silită directă_________________________ 887-913
Capitolul I Dispoziţii generale______________________________ 887-891
Capitolul II. Predarea silită a bunurilor mobile_________________ 892-894
Capitolul III Predarea silită a bunurilor imobile_ _______________ 895-901
Capitolul IV. Executarea silită a altor obligaţii de a face
sau a obligaţiilor de a nu face____________________________ 902-913
Secţiunea 1. Dispoziţii comune_____________________________ 902-908
Secţiunea a 2-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti
referitoare la minori_ ___________________________________ 909-913
CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE________________ 914-1.063
Titlul I. Procedura divorţului_ ____________________________ 914-934
Capitolul I. Dispoziţii comune______________________________ 914-927
Capitolul II. Divorţul remediu_______________________________ 928-932
Secţiunea 1. Divorţul prin acordul soţilor_____________________ 928-931
Secţiunea a 2-a. Divorţul din motive de sănătate__________________932
Capitolul III. Divorţul din culpa soţilor________________________ 933-934
Titlul II. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească_ __ 935-942
Titlul III. Procedura de declarare a morţii_ _________________ 943-950
Titlul IV. Măsuri asigurătorii şi provizorii__________________ 951-978
Capitolul I. Sechestrul asigurător___________________________ 951-968
Secţiunea 1. Dispoziţii generale____________________________ 951-958
Secţiunea a 2-a. Dispoziţii speciale privind sechestrul
asigurător al navelor civile_______________________________ 959-968
Capitolul II. Poprirea asigurătorie___________________________ 969-970
Capitolul III. Sechestrul judiciar____________________________ 971-976
Capitolul IV. Măsuri provizorii în materia drepturilor
de proprietate intelectuală _____________________________ 977-978
NCPC • 6
Titlul V. Procedura partajului judiciar_ ____________________ 979-995
Titlul VI. Procedura ordonanţei preşedinţiale_____________ 996-1.001
Titlul VII. Cererile posesorii___________________________ 1.002-1.004
Titlul VIII. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii___ 1.005-1.012
Titlul IX. Procedura ordonanţei de plată_ _______________ 1.013-1.024
Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare
redusă___________________________________________ 1.025-1.032
Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate
fără drept_________________________________________ 1.033-1.048
Capitolul I. Dispoziţii generale__________________________ 1.033-1.038
Capitolul II. Procedura de evacuare______________________ 1.039-1.044
Capitolul III. Dispoziţii speciale__________________________ 1.045-1.048
Titlul XII. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor
dobândite în temeiul uzucapiunii_ ___________________ 1.049-1.052
Titlul XIII. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor
dispărute_________________________________________ 1.053-1.055
Titlul XIV. Cauţiunea judiciară_________________________ 1.056-1.063
CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNAŢIONAL____ 1.064-1.132
Titlul I. Competenţa internaţională a instanţelor
române___________________________________________ 1.065-1.081
Capitolul I. Dispoziţii generale__________________________ 1.065-1.077
Capitolul II. Dispoziţii speciale de competenţă
internaţională a instanţelor române_____________________ 1.078-1.081
Titlul II. Legea aplicabilă în procesul civil internaţional___ 1.082-1.092
Capitolul I. Capacitatea şi drepturile părţilor în proces _ _____ 1.082-1.086
Capitolul II. Legea aplicabilă în materie procedurală_ _______ 1.087-1.092
Titlul III. Eficacitatea hotărârilor străine________________ 1.093-1.109
Capitolul I. Recunoaşterea hotărârilor străine______________ 1.094-1.101
Capitolul II. Executarea hotărârilor străine_________________ 1.102-1.109
Titlul IV. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor
arbitrate străine_ __________________________________ 1.110-1.132
Capitolul I. Procesul arbitral internaţional_________________ 1.110-1.122
Capitolul II. Efectele hotărârilor arbitrale străine____________ 1.123-1.132
DISPOZIŢII FINALE_____________________________________ 1.133


479 • Legea nr. 72/2013
11. Legea nr. 72/2013
privind măsurile pentru combaterea întârzierii
în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani
rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între
aceştia şi autorităţi contractante
publicată în
M. Of. nr. 182 din 2 aprilie 2013
Cuprins Art.
Capitolul I. Dispoziţii generale_________________________________1-2
Capitolul II. Contracte între profesionişti_________________________3-5
Capitolul III. Contracte între profesionişti şi autorităţi contractante_____6-8
Capitolul IV. Costurile de recuperare a creanţei__________________9-11
Capitolul V. Clauze contractuale şi practici abuzive_ _____________12-15
Capitolul VI. Dispoziţii procedurale___________________________16-17
Capitolul VII. Cadrul organizatoric al organizaţiilor
neguvernamentale ale profesioniştilor_______________________18-19
Capitolul VIII. Completarea unor acte normative incidente___________ 20
Capitolul IX. Dispoziţii tranzitorii şi finale_______________________21-24
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Domeniul de aplicare. (1) Prezenta lege se aplică creanţelor
certe, lichide şi exigibile, constând în obligaţii de plată a unor sume de bani
care rezultă dintr-un contract încheiat între profesionişti sau între aceştia şi
o autoritate contractantă, contractul având ca obiect furnizarea de bunuri
sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea şi execuţia lucrărilor publice,
a clădirilor şi a lucrărilor de construcţii civile.
(2) Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentei legi:
a) creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă
şi creanţele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv
ori al unei înţelegeri încheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de
restructurare a datoriilor unei societăţi;
b) contractele încheiate între profesionişti şi consumatori.
Art. 2. Definiţii. În sensul prezentei legi, expresiile şi termenii de mai
jos au următorul înţeles:
1. autoritate contractantă:
a) orice autoritate publică a statului român, care acţionează la nivel
central, regional sau local;
Legea nr. 72/2013 • 480
b) orice organism de drept public, altul decât cel prevăzut la lit. a), cu
personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes
general, fără scop lucrativ, şi care se află în cel puţin una dintre următoarele
situaţii:
(i) este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel
cum este definită la lit. a), sau de către alt organism de drept public;
(ii) se află în subordinea sau este supus controlului unei autorităţi contractante,
astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept
public;
(iii) în componenţa consiliului de administraţie ori, după caz, a consiliului
de supraveghere şi directoratului, mai mult de jumătate din numărul
membrilor sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este
definită la lit. a), sau de către alt organism de drept public;
c) orice asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante
dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);
2. profesionist – orice persoană fizică sau juridică care exploatează o
întreprindere cu scop lucrativ;
3. întârzierea în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani –
neefectuarea
plăţii la termenul stabilit prin contract sau prin lege, în condiţiile
art. 3 alin. (1) şi ale art. 8 alin. (1);
4. suma datorată – suma care ar fi trebuit să fie plătită în termenul contractual
sau legal de plată şi alte sume menţionate în factură sau în cererea
echivalentă de plată.
Capitolul II. Contracte între profesionişti
Art. 3. Determinarea dobânzii. (1) În raporturile dintre profesionişti,
creanţa constând în preţul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate
produce dobânzi penalizatoare în cazul în care:
a) creditorul, inclusiv subcontractaţii acestuia, şi-au îndeplinit obligaţiile
contractuale;
b) creditorul nu a primit suma datorată la scadenţă, cu excepţia cazului
în care debitorului nu îi este imputabilă întârzierea.
(2) Dobânda penalizatoare curge de la scadenţă până la momentul plăţii,
în condiţiile dispoziţiilor art. 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(3) Dacă termenul de plată nu a fost prevăzut în contract, dobânda
penalizatoare curge de la următoarele termene:
a) după 30 de zile calendaristice de la data primirii de către debitor a
facturii sau a oricărei altei asemenea cereri echivalente de plată;
b) dacă data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plată este
incertă sau anterioară primirii bunurilor sau prestării serviciilor, după 30 de
zile calendaristice de la recepţia mărfurilor sau prestarea serviciilor;
Art. 3
481 • Legea nr. 72/2013
c) dacă legea sau contractul stabileşte o procedură de recepţie ori de
verificare, permiţând certificarea conformităţii mărfurilor sau serviciilor, iar
debitorul a primit factura ori cererea echivalentă de plată la data recepţiei
sau verificării ori anterior acestei date, după 30 de zile calendaristice de la
această dată.
(4) Procedura de recepţie sau verificare prevăzută la alin. (3) lit. c) nu
poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data recepţiei bunurilor sau
prestării serviciilor. Prin excepţie, părţile pot stipula în contract un termen
mai mare de 30 de zile calendaristice, sub rezerva ca această clauză să nu
fie abuzivă, potrivit art. 12.
Art. 4. Dobânda legală penalizatoare. Dacă părţile nu au stabilit nivelul
dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare,
calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011
privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012. Rata de referinţă a dobânzii
legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică
pe întregul semestru.
Art. 5. Termenul contractual de plată. (1) În raporturile dintre profesionişti,
termenul de plată nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice.
Prin excepţie, părţile pot stipula în contract un termen de plată mai mare,
sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă, potrivit art. 12.
(2) Părţile pot conveni efectuarea plăţii în mod eşalonat, în acest caz,
dobânzile penalizatoare şi celelalte despăgubiri prevăzute de prezenta
lege se calculează prin raportare la suma scadentă.
(3) Părţile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice
clauză prin care se stipulează un termen de emitere/primire a facturii este
lovită de nulitate absolută.
Capitolul III. Contracte între profesionişti
şi autorităţi contractante
Art. 6. Termenul legal de plată. (1) Autorităţile contractante execută
obligaţia de plată a sumelor de bani rezultând din contractele încheiate cu
profesionişti cel târziu la:
a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a oricărei altei
cereri echivalente de plată;
b) 30 de zile calendaristice de la data recepţiei bunurilor sau prestării
serviciilor, dacă data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plată
este incertă sau anterioară recepţiei bunurilor sau prestării serviciilor;
c) 30 de zile calendaristice de la recepţie sau verificare, dacă prin lege
sau prin contract se stabileşte o procedură de recepţie ori de verificare
pentru certificarea conformităţii mărfurilor sau serviciilor, iar autoritatea
Art. 4-6
Legea nr. 72/2013 • 482
contractantă a primit factura ori cererea echivalentă de plată la data recepţiei
sau verificării ori anterior acestei date.
(2) Procedura de recepţie sau verificare prevăzută la alin. (1) lit. c) nu
poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestării
serviciilor. Prin excepţie, în cazuri justificate în mod obiectiv de natura sau
caracteristicile contractului, procedura de recepţie sau verificare poate avea
o durată mai mare de 30 de zile calendaristice, dacă sunt stabilite expres în
contract şi în documentaţia achiziţiei atât termenul de recepţie, cât şi motivele
obiective, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă, în sensul art. 12.
(3) Părţile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice
clauză prin care se stipulează un termen de emitere/primire a facturii este
lovită de nulitate absolută.
(4) În cazul instituţiilor publice din domeniul sănătăţii şi entităţilor publice
care furnizează servicii medicale de sănătate, termenul legal de plată
pentru obligaţiile băneşti rezultând din contracte încheiate cu profesionişti
este de cel mult 60 de zile calendaristice, care se calculează potrivit prevederilor
alin. (1).
Art. 7. Termenul contractual de plată. (1) Termenele de plată stabilite
în contract pentru executarea obligaţiilor autorităţilor contractante nu pot fi
mai mari decât termenele stabilite potrivit art. 6 alin. (1). În mod excepţional,
părţile pot stipula un termen de plată de maximum 60 de zile calendaristice,
dacă acesta este stabilit expres în contract şi în documentaţia
achiziţiei şi este obiectiv justificat, ţinând cont de natura sau caracteristicile
specifice ale contractului, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă,
în sensul art. 12.
(2) Dispoziţiile art. 5 alin. (2), privitoare la plăţile eşalonate, se aplică în
mod corespunzător.
Art. 8. Dobânda penalizatoare. (1) În raporturile dintre autorităţile contractante
şi profesionişti, creanţa de plată constând în preţul bunurilor livrate
sau tariful serviciilor prestate produce dobânzi penalizatoare dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).
(2) Dobânda penalizatoare pentru plata cu întârziere curge de la termenul
stipulat în contract sau, în cazul în care nu a fost stipulat în contract, de
la expirarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (1), în condiţiile dispoziţiilor
art. 1.535 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător.
Capitolul IV. Costurile de recuperare
a creanţei
Art. 9. Cheltuieli pentru recuperarea creanţei. Creditorul poate pretinde
daune-interese pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea creanţei,
în condiţiile neexecutării la timp a obligaţiei de plată de către debitor.
Art. 7-9
483 • Legea nr. 72/2013
Art. 10. Daune-interese minimale. (1) Fără a aduce atingere drepturilor
prevăzute la art. 9, dacă sunt întrunite condiţiile întârzierii la plată,
creditorul poate pretinde debitorului plata contravalorii în lei la data plăţii a
sumei de 40 euro, reprezentând daune-interese suplimentare minimale.
(2) Obligaţia de plată a sumei prevăzute la alin. (1) este scadentă de la
data la care curge dobânda penalizatoare, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2)
şi (3) sau, după caz, ale art. 8 alin. (2).
(3) Suma prevăzută la alin. (1) este suplimentară cheltuielilor aferente
unei eventuale proceduri de executare silită.
Art. 11. Contracte cu avansuri. În cazul acordării de avansuri de către
autoritatea contractantă, potrivit legii, prevederile art. 8-10 se aplică pentru
diferenţa dintre obligaţiile de plată şi avansurile acordate.
Capitolul V. Clauze contractuale
şi practici abuzive
Art. 12. Noţiune. Practica sau clauza contractuală prin care se stabileşte
în mod vădit inechitabil, în raport cu creditorul, termenul de plată, nivelul
dobânzii pentru plata întârziată sau al daunelor-interese suplimentare
este considerată abuzivă.
Art. 13. Calificarea clauzelor şi a practicilor abuzive. În determinarea
caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanţa ţine cont de
toate circumstanţele cauzei, în special de:
a) abaterile grave de la practicile statornicite între părţi sau de la uzanţele
conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;
b) nerespectarea principiului bunei-credinţe şi a principiilor de diligenţă
în executarea obligaţiilor;
c) natura bunurilor sau serviciilor;
d) neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de
plată sau de la rata dobânzii, potrivit prezentei legi;
e) poziţia dominantă a cocontractantului în raport cu o întreprindere
mică sau mijlocie.
Art. 14. Clauze calificate de lege ca abuzive. Sunt calificate ca abuzive,
nefiind necesară verificarea existenţei circumstanţelor prevăzute la art. 13
sau a altor circumstanţe specifice cauzei, clauzele contractuale care:
a) exclud posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare sau stabilesc
dobânzi penalizatoare inferioare dobânzii legale penalizatoare;
b) fixează o obligaţie de punere în întârziere pentru a opera curgerea
dobânzilor;
c) prevăd un termen mai mare de la care creanţa produce dobânzi
decât cel prevăzut la art. 3 alin. (3) sau, după caz, la art. 6 şi art. 7 alin. (1);
d) fixează, în contractele dintre profesionişti şi autorităţi contractante,
un termen de plată mai mare decât cel prevăzut la art. 7 alin. (1);
Art. 10-14
Legea nr. 72/2013 • 484
e) elimină posibilitatea plăţii de daune-interese suplimentare;
f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.
Art. 15. Sancţiuni. (1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută.
(2) Răspunderea patrimonială pentru prejudiciile cauzate de clauzele şi
practicile abuzive este atrasă potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată,
cu modificările ulterioare.
Capitolul VI. Dispoziţii procedurale
Art. 16. Ordonanţa de plată. Dacă debitorul întârzie în efectuarea plăţii,
creditorul poate obţine un titlu executoriu prin procedura ordonanţei de
plată, prevăzută de dispoziţiile art. 1.013-1.024 din cadrul titlului IX al Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 17. Tratament egal. Dispoziţiile art. 1.013-1.024 din Legea
nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică,
în aceleaşi condiţii, tuturor creditorilor stabiliţi în Uniunea Europeană.
Capitolul VII. Cadrul organizatoric al organizaţiilor
neguvernamentale ale profesioniştilor
Art. 18. Rolul organizaţiilor patronale. (1) Organizaţiile patronale reprezentative,
potrivit legii, şi membrii acestora veghează la respectarea
drepturilor conferite de prezenta lege.
(2) Autorităţile publice colaborează cu organizaţiile patronale reprezentative
pentru promovarea drepturilor conferite prin prezenta lege.
Art. 19. Drepturi. Organizaţiile patronale reprezentative, potrivit legii,
au următoarele drepturi:
a) de a fi consultate, cu ocazia elaborării proiectelor de acte normative
din domeniul achiziţiilor publice şi actelor normative ce au ca scop sau
efect încurajarea disciplinei contractuale;
b) de a introduce acţiuni în justiţie pentru apărarea drepturilor şi intereselor
legitime ale membrilor lor, în special acţiuni în anularea clauzelor
abuzive şi în constatarea practicilor abuzive;
c) de a informa opinia publică, prin mass-media, cu privire la practicile
şi clauzele abuzive identificate;
d) de a elabora, singure sau în colaborare cu instituţii publice, coduri
de promovare a disciplinei contractuale, de dezvoltare a uzanţei plăţii la
termen;
e) de a organiza, singure sau în colaborare cu instituţii publice, campanii
de informare a mediului de afaceri asupra drepturilor şi obligaţiilor
Art. 15-19
485 • Legea nr. 72/2013
instituite de prezenta lege şi cu privire la remediile judiciare pentru protecţia
drepturilor prevăzute de prezenta lege.
Capitolul VIII. Completarea unor
acte normative incidente
Art. 20. După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanţa Guvernului
nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru
obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiarfiscale
în domeniul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 607 din 29 august 2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, se
introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) În raporturile dintre profesionişti şi între aceştia şi autorităţile contractante,
dobânda legală penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii
de referinţă plus 8 puncte procentuale.”
Capitolul IX. Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 21. Dispoziţiile prezentei legi, cu excepţia prevederilor art. 15, nu
sunt aplicabile obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 22. Termenul profesionist prevăzut la art. 3 alin. (21) din Ordonanţa
Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările
aduse prin prezenta lege, va avea sensul prevăzut la art. 2 pct. 2 din prezenta
lege.
Art. 23. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Ministerul Justiţiei informează Comisia Europeană cu privire la opţiunea
României de a face uz de dispoziţiile art. 4 alin. (4) lit. b) din Directiva 2011/7/
UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind
combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale.
Art. 24. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) art. 1.017 alin. (2) pct. 1 şi 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul
de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 545 din 3 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
b) orice alte dispoziţii contrare.
***
Prezenta lege transpune Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în
efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 48 din 23 februarie 2011.
Art. 20-24
Ordinul M.J. nr. 359/C/2013 • 486
12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C/2013
pentru aprobarea formularelor utilizate
în procedura cu privire la cererile de valoare
redusă prevăzută de art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă
publicat în
M. Of. nr. 69 din 1 februarie 2013
Art. 1. Se aprobă formularul de cerere, formularul pentru completarea
sau/şi rectificarea formularului de cerere şi formularul de răspuns, utilizate
în procedura cu privire la cererile de valoare redusă reglementată de
art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
republicată, cu completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1-3, care
fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I, şi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010, republicată,
cu completările ulterioare.
Anexa nr. 1
FORMULAR DE CERERE
[art. 1.028 alin. (2) din Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă]
IMPORTANT: Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile următoare.
Acestea sunt destinate să vă ajute la completarea formularului.
1. Instanţa judecătorească
La această rubrică trebuie să indicaţi judecătoria căreia îi adresaţi cererea.
2. Identificarea părţilor
În procedura cu privire la cererile de valoare redusă, părţile nu au obligaţia
de a fi reprezentate de avocat.
Pârâtului i se va comunica, în copie, formularul de cerere şi, dacă este
cazul, înscrisurile depuse de dumneavoastră. Pârâtului i se oferă posibilitatea
de a-şi prezenta punctul de vedere.
3. Informaţii privind cererea introductivă
Formularul de cerere este disponibil şi pe site-ul Ministerului Justiţiei
(www.just.ro), şi pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).
487 • Ordinul M.J. nr. 359/C/2013
Domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare
redusă: Reţineţi faptul că procedura cu privire la cererile de valoare redusă
are un domeniu de aplicare limitat. Cererile cu o valoare mai mare de 10.000
lei la data sesizării instanţei sau cele care sunt menţionate la art. 1.025
alin. (2) şi (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
republicată, cu completările ulterioare (cererile în materie fiscală, vamală
sau administrativă; cererile privind angajarea răspunderii statului pentru
acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice; cererile referitoare
la: starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale
născute din raporturile de familie, moştenire, insolvenţă, concordatul preventiv,
procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane
juridice sau alte proceduri asemănătoare, asigurări sociale, dreptul
muncii, închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele
având ca obiect plata unei sume de bani, arbitraj şi atingeri aduse
dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea)
nu pot fi soluţionate potrivit acestei proceduri. În cazul în care cererea nu
poate fi soluţionată potrivit acestei proceduri, instanţa judecătorească vă
va informa în acest sens, iar, dacă nu vă retrageţi cererea, aceasta va
fi judecată potrivit dreptului comun. În cazul în care nu doriţi continuarea
procedurii în aceste condiţii, trebuie să vă retrageţi cererea.
3.1. În cazul cererilor evaluabile în bani, indicaţi doar valoarea obligaţiei
principale, fără a preciza şi dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte venituri
accesorii.
3.2. În cazul în care cererea nu este evaluabilă în bani, vă rugăm să
indicaţi valoarea estimativă a acesteia.
3.3.1. În cazul în care pretindeţi dobânzi contractuale (de exemplu, în
cazul unui credit), vă rugăm să precizaţi rata dobânzii şi data de la care
ar trebui să curgă dobânda. În cazul în care solicitaţi plata unor dobânzi
diferite, trebuie să completaţi rata dobânzii şi perioadele în care ar trebui
să curgă fiecare dintre dobânzi.
3.3.2. În cazul în care obţineţi câştig de cauză, instanţa judecătorească
poate aproba acordarea de dobânzi legale; vă rugăm să precizaţi dacă
solicitaţi acest lucru şi, dacă este cazul, data de la care ar trebui să curgă
dobânda legală.
3.4. În cazul în care solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată (de
exemplu, onorariul avocatului), precizaţi acest lucru.
4. Detalii privind cererea
4.2. Descrieţi probele de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii
dumneavoastră.
4.2.1. Aveţi obligaţia de a depune, odată cu prezentul formular de cerere,
şi copii, certificate de dumneavoastră pentru conformitate cu originalul,
de pe înscrisurile de care înţelegeţi să vă folosiţi în susţinerea cererii,
Anexa nr. 1
Ordinul M.J. nr. 359/C/2013 • 488
într-un număr de exemplare egal cu numărul părţilor pe care le chemaţi în
judecată, la care se adaugă un exemplar pentru instanţă.
4.2.2. Instanţa va putea încuviinţa şi alte probe în afara înscrisurilor
depuse de părţi. În cazul în care solicitaţi dovada cu martori, trebuie să indicaţi
numele, prenumele şi adresa acestora. Instanţa nu va încuviinţa însă
acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă
de valoarea cererii introductive sau a cererii reconvenţionale.
4.3. Dezbaterea orală
Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură
scrisă. Cu toate acestea, în prezentul formular de cerere sau într-o etapă
ulterioară, puteţi solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea,
şi instanţa poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca
fiind necesar.
Instanţa judecătorească poate să refuze solicitarea de organizare a
unor dezbateri orale în cazul în care consideră că, ţinând seama de împrejurările
cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.
5. Data şi semnătura
Verificaţi dacă v-aţi scris numele şi prenumele lizibil şi dacă aţi semnat
şi datat formularul de cerere pe ultima sa pagină.
File suplimentare: în cazul în care spaţiul nu este suficient, puteţi adăuga
file noi, pe care trebuie să le semnaţi.
Dosar nr. *:
Înregistrat la Judecătoria .......................................... la: ...............(ziua)/.................
................(luna)/..................(anul)*
1. Cărei judecătorii îi adresaţi cererea?
1.1. Denumirea şi adresa judecătoriei: ....................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Identificarea părţilor
2.1. Informaţii privind reclamantul
2.1.1. Numele şi prenumele sau, după caz, denumirea: ........................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.1.2. Domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul: .............................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
* A se completa de către instanţă.
Anexa nr. 1
489 • Ordinul M.J. nr. 359/C/2013
2.1.3. Codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul
de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de
înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar1: ...................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.1.4. Numărul de telefon2: .....................................................................................
2.1.5. Adresa de poştă electronică3: ........................................................................
2.1.6. Numărul de fax4: ...........................................................................................
2.1.7. Numele, prenumele şi calitatea reprezentantului dumneavoastră, iar, în cazul
reprezentării prin avocat, numele şi prenumele acestuia şi sediul său profesional5:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.1.8. Alte informaţii6:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.2. Informaţii privind pârâtul
2.2.1. Numele şi prenumele sau, după caz, denumirea:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.2.2. Domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul: .............................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.2.3. Codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul
de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de
înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar7: .................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.2.4. Numărul de telefon8: ......................................................................................
2.2.5. Adresa de poştă electronică9: ........................................................................
1 Dacă aveţi sau vi s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii.
2 Dacă este cazul.
3 Dacă este cazul.
4 Dacă este cazul.
5 Dacă este cazul.
6 Dacă este cazul.
7 Dacă pârâtul posedă ori i s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii
şi acestea vă sunt cunoscute.
8 Dacă este cazul şi vă este cunoscut.
9 Dacă este cazul şi vă este cunoscută.
Anexa nr. 1
Ordinul M.J. nr. 359/C/2013 • 490
2.2.6. Numărul de fax10: .........................................................................................
2.2.7. Numele, prenumele şi calitatea reprezentantului pârâtului, iar, în cazul
reprezentării prin avocat, numele şi prenumele acestuia şi sediul său profesional11:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.2.8. Alte informaţii12 ..............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Informaţii privind cererea introductivă
3.1. Cerere evaluabilă în bani
3.1.1. Valoarea obligaţiei principale (fără dobânzi, cheltuieli de judecată şi alte
venituri accesorii): ....................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3.2. Cerere neevaluabilă în bani
3.2.1. Obiectul cererii: ..............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3.2.2. Valoarea estimativă a cererii: ........................................................................
3.3. Solicitaţi plata unor dobânzi?
Da q
Nu q
10 Dacă este cazul şi vă este cunoscut.
11 Dacă este cazul şi vă sunt cunoscute.
12 Dacă este cazul.
Anexa nr. 1
491 • Ordinul M.J. nr. 359/C/2013
În caz afirmativ, dobânda este:
Contractuală? q completaţi pct. 3.3.1, dacă este cazul
Legală? q completaţi pct. 3.3.2, dacă este cazul
3.3.1. Dacă este contractuală
1. rata dobânzii este: q..........%
q cu ............% mai mare decât rata dobânzii
de referinţă a Băncii Naţionale a României
q alta:
.......................................................................
.......................................................................
2. dobânda ar trebui să curgă de la: .................... (ziua)/....................................
(luna)/...................... (anul) ..................................
3.3.2. Dacă este legală,
dobânda ar trebui să curgă de la: .................... (ziua)/....................................
(luna)/...................... (anul) ..................................
3.4. Solicitaţi restituirea cheltuielilor de judecată?
3.4.1. Da q
3.4.2. Nu q
3.4.3. În caz afirmativ, precizaţi cheltuielile şi indicaţi suma pretinsă:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Detalii privind cererea
4.1. Prezentaţi, pe scurt, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Anexa nr. 1
Ordinul M.J. nr. 359/C/2013 • 492
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4.2. Indicaţi probele pe care doriţi să le aduceţi în sprijinul cererii dumneavoastră şi
specificaţi care capăt de cerere este susţinut de fiecare dintre probe.
4.2.1. Înscrisuri q precizaţi mai jos
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................................................................................................

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.060 sec