Noul cod de procedura civila - comentariu pe articole Vol. I. (Art. 1-526), Vol. II. (Art. 527-1133)

Noul cod de procedura civila - comentariu pe articole Vol. I. (Art. 1-526), Vol. II. (Art. 527-1133)
Preț: 290,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 1600
Categoria: Civil

DESCRIERE

Data aparitiei: Martie 2013Gabriel Boroi,
Octavia Spineanu-Matei,
Andreia Constanda,
Carmen Negrila,
Veronica Danaila,
Delia Narcisa Teohari,
Ileana Ruxandra Danaila,
Gabriela Raducan,
Flavius George Pancescu


Comentariul noului Cod de procedura civila s-a dovedit un demers mai amplu si mai dificil de realizat, decat ne asteptam noi initial. Se pare ca noua reglementare „ascunde” destule capcane, asa incat autorii au fost nevoiti sa-si extinda analiza, iar comentariile lor depasesc, in final, peste 1800 de pagini, ceea ce determina publicarea cartii in doua volume.

Pe parcursul acestui demers, profesorul Boroi și echipa de autori au optat pentru o abordare complexa, imbinand aspectele teoretice cu cele jurisprudentiale. Comentariile sunt realizate si dintr-o perspectiva comparativa, intre vechiul si noul cod, cu accent deosebit pe elementele de noutate legislativa.

De multe ori, analiza pe articole, prin raportare la celelalte dispozitii din cod si la legislatia procesual-civila afectata de intrarea lui in vigoare, a facut posibila si identificarea unor necorelari si, mai ales, a unor dificultati de interpretare, pe care autorii le-au supus dezbaterii in aceasta lucrare, incercand sa ofere si posibile solutii de urmat.

De remarcat ca toti autorii acestui studiu sunt ei insisi practicieni, cu experienta proprie in procedura civila, dobandita in cadrul sau in fata instantelor de toate gradele, de aceea si raportarea fiecaruia la textele pe care le-a comentat s-a facut in aceeasi maniera practica si aplicata, la fel ca abordarea unui magistrat, avocat sau executor judecatoresc care aplica dispozitiile codului in spete concrete.
Date tehnice

Titlu: Noul cod de procedura civila - comentariu pe articole
Pret: 290, 00 RON
ISBN: 978-606-522-854-2
Format: Carte brosata
Pagini: 1600VII
Cuprins
Art.
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedură
civilă şi principiile
fundamentale ale procesului civil______________________1-28
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă_____________ 1-4
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil_ ______________________ 5-23
Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă______________________________ 24-28
CARTEA I. DISPOZIŢII GENERALE_________________________________________ 29-191
Titlul I. Acţiunea civilă__________________________________________________ 29-40
Titlul II. Participanţii la procesul civil______________________________________ 41-93
Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea_ ________________________________ 41-54
Capitolul II. Părţile______________________________________________________ 55-91
Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale____________________ 56-58
Secţiunea a 2-a. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte_________ 59-60
Secţiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecată__________________ 61-79
§1. Intervenţia voluntară_ _____________________________________________61-67
§2. Intervenţia forţată_________________________________________________68-79
I. Chemarea în judecată a altei persoane__________________________________68-71
II. Chemarea în garanţie_______________________________________________72-74
III. Arătarea titularului dreptului_________________________________________75-77
IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane__________________78-79
Secţiunea a 4-a. Reprezentarea părţilor în judecată__________________________ 80-89
§1. Dispoziţii generale________________________________________________80-82
§2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională___________________83-89
Secţiunea a 5-a. Asistenţa judiciară_______________________________________ 90-91
Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil_ _________________ 92-93
Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti____________________________ 94-147
Capitolul I. Competenţa materială________________________________________ 94-106
Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare___________________________ 94-97
Secţiunea a 2-a. Determinarea competenţei după valoarea obiectului
cererii introductive de instanţă_ ______________________________________ 98-106
Capitolul II. Competenţa teritorială______________________________________ 107-121
Capitolul III. Dispoziţii speciale_________________________________________ 122-128
Cuprins
VIII
Cuprins
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei________ 129-147
Secţiunea 1. Necompetenţa şi conflictele de competenţă____________________ 129-137
Secţiunea a 2-a. Litispendenţa şi conexitatea______________________________ 138-139
Secţiunea a 3-a. Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei________________ 140-147
Titlul IV. Actele de procedură_ _________________________________________ 148-179
Capitolul I. Forma cererilor_____________________________________________ 148-152
Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor de procedură___________________ 153-173
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedură______________________________ 174-179
Titlul V. Termenele procedurale________________________________________ 180-186
Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri________________________________ 187-191
CARTEA A II-A. PROCEDURA CONTENCIOASĂ_____________________________ 192-526
Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe________________________________ 192-455
Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată_______________________________ 192-210
Secţiunea 1. Dispoziţii generale_________________________________________ 192-193
Secţiunea a 2-a. Cererea de chemare în judecată_ _________________________ 194-204
Secţiunea a 3-a. Întâmpinarea__________________________________________ 205-208
Secţiunea a 4-a. Cererea reconvenţională_ _______________________________ 209-210
Capitolul II. Judecata__________________________________________________ 211-405
Secţiunea 1. Dispoziţii generale_________________________________________ 211-236
Secţiunea a 2-a. Cercetarea procesului___________________________________ 237-388
Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune_ _____________________________________ 237-244
Subsecţiunea a 2-a. Excepţiile procesuale_ _______________________________ 245-248
Subsecţiunea a 3-a. Probele____________________________________________ 249-365
§1. Dispoziţii generale_____________________________________________ 249-264
§2. Dovada cu înscrisuri_ ___________________________________________ 265-308
I. Dispoziţii generale_______________________________________________ 265-268
II. Înscrisul autentic________________________________________________ 269-271
III. Înscrisul sub semnătură privată____________________________________ 272-281
IV. Înscrisurile pe suport informatic___________________________________ 282-284
V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură
privată_______________________________________________________ 285-287
VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare_________________________________ 288
VII. Regimul altor înscrisuri__________________________________________ 289-291
VIII. Administrarea probei cu înscrisuri________________________________ 292-300
IX. Verificarea înscrisurilor_ _________________________________________ 301-308
§3. Proba cu martori_______________________________________________ 309-326
I. Admisibilitatea probei cu martori___________________________________ 309-310
II. Administrarea probei cu martori_ __________________________________ 311-326
IX
Cuprins
§4. Prezumţiile_ __________________________________________________ 327-329
§5. Expertiza_____________________________________________________ 330-340
§6. Mijloacele materiale de probă____________________________________ 341-344
§7. Cercetarea la faţa locului_ _______________________________________ 345-347
§8. Mărturisirea_ _________________________________________________ 348-358
I. Admisibilitatea probei____________________________________________ 348-350
II. Interogatoriul_ _________________________________________________ 351-358
§9. Asigurarea probelor_ ___________________________________________ 359-365
Subsecţiunea a 4-a. Administrarea probelor de către avocaţi
sau consilieri juridici_______________________________________________ 366-388
Secţiunea a 3-a. Dezbaterea în fond a procesului_ _________________________ 389-394
Secţiunea a 4-a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii_ _____________________ 395-405
Capitolul III. Unele incidente procedurale________________________________ 406-423
Secţiunea 1. Renunţarea la judecată_____________________________________ 406-407
Secţiunea a 2-a. Renunţarea la dreptul pretins_ ___________________________ 408-410
Secţiunea a 3-a. Suspendarea procesului_________________________________ 411-415
Secţiunea a 4-a. Perimarea cererii_______________________________________ 416-423
Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti_____________________________________ 424-455
Secţiunea 1. Dispoziţii generale_________________________________________ 424-435
§1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii______________________ 424-428
§2. Efectele hotărârii judecătoreşti___________________________________ 429-435
Secţiunea a 2-a. Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor____________ 436-437
Secţiunea a 3-a. Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor________ 438-441
Secţiunea a 4-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii_____________ 442-447
Secţiunea a 5-a. Executarea provizorie___________________________________ 448-450
Secţiunea a 6-a. Cheltuielile de judecată_ ________________________________ 451-455
Titlul II. Căile de atac_ ________________________________________________ 456-513
Capitolul I. Dispoziţii generale__________________________________________ 456-465
Capitolul II. Apelul____________________________________________________ 466-482
Capitolul III. Căile extraordinare de atac__________________________________ 483-513
Secţiunea 1. Recursul_ ________________________________________________ 483-502
Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare_ _________________________________ 503-508
Secţiunea a 3-a. Revizuirea____________________________________________ 509-513
Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare_ ________ 514-521
Capitolul I. Recursul în interesul legii____________________________________ 514-518
Capitolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea
pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept_________________________________________________ 519-521
Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului______________________ 522-526
VII
Cuprins
Art.
CARTEA A III-A. PROCEDURA NECONTENCIOASĂ JUDICIARĂ________________ 527-540
Titlul I. Dispoziţii generale_____________________________________________ 527-537
Titlul II. Dispoziţii speciale_____________________________________________ 538-540
CARTEA A IV-A. DESPRE ARBITRAJ______________________________________ 541-621
Titlul I. Dispoziţii generale_____________________________________________ 541-547
Titlul II. Convenţia arbitrală___________________________________________ 548-554
Titlul III. Tribunalul arbitral____________________________________________ 555-570
Titlul IV. Procedura arbitrală___________________________________________ 571-607
Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral_________________________________ 571-574
Capitolul II. Judecata__________________________________________________ 575-594
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale_ ______________________________________ 595-600
Capitolul IV. Hotărârea arbitrală________________________________________ 601-607
Titlul V. Desfiinţarea hotărârii arbitrale__________________________________ 608-613
Titlul VI. Executarea hotărârii arbitrale__________________________________ 614-615
Titlul VII. Arbitrajul instituţionalizat____________________________________ 616-621
CARTEA A V-A. DESPRE EXECUTAREA SILITĂ______________________________ 622-913
Titlul I. Dispoziţii generale_____________________________________________ 622-725
Capitolul I. Scopul şi obiectul executării silite______________________________ 622-631
Capitolul II. Titlul executoriu_ __________________________________________ 632-642
Capitolul III. Participanţii la executarea silită_ _____________________________ 643-661
Capitolul IV. Efectuarea executării silite_ _________________________________ 662-704
Secţiunea 1. Sesizarea organului de executare____________________________ 662-671
Secţiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită______________________ 672-685
Secţiunea a 3-a. Executarea împotriva moştenitorilor______________________ 686-688
Secţiunea a 4-a. Intervenţia altor creditori________________________________ 689-695
Secţiunea a 5-a. Perimarea executării silite_ ______________________________ 696-698
Secţiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării_ _________ 699-701
Secţiunea a 7-a. Încetarea executării silite________________________________ 702-704
Capitolul V. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită_ ______________ 705-710
Capitolul VI. Contestaţia la executare____________________________________ 711-719
Cuprins
VIII
Cuprins
Capitolul VII. Depunerea cu afectaţiune specială___________________________ 720-721
Capitolul VIII. Întoarcerea executării_____________________________________ 722-725
Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului_ ____________________ 726-886
Capitolul I. Urmărirea mobiliară________________________________________ 726-811
Secţiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmări________________________ 726-729
Secţiunea a 2-a. Procedura urmăririi mobiliare____________________________ 730-779
§1. Sechestrarea bunurilor mobile____________________________________ 730-751
§2. Valorificarea bunurilor sechestrate_ _______________________________ 752-756
§3. Vânzarea la licitaţie publică______________________________________ 757-777
§4. Dispoziţii speciale______________________________________________ 778-779
Secţiunea a 3-a. Poprirea______________________________________________ 780-793
Secţiunea a 4-a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor_______________ 794-811
§1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini_____ 794-798
§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor________________________ 799-811
Capitolul II. Urmărirea imobiliară_______________________________________ 812-862
Secţiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmărite__________________________ 812-817
Secţiunea a 2-a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare_________________________ 818-825
Secţiunea a 3-a. Efectele urmăririi_______________________________________ 826-827
Secţiunea a 4-a. Vânzarea la licitaţie publică______________________________ 828-855
§1. Formalităţile premergătoare vânzării_______________________________ 828-833
§2. Scoaterea în vânzare a imobilului__________________________________ 834-840
§3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului_ ________________________________ 841-855
Secţiunea a 5-a. Efectele adjudecării_____________________________________ 856-858
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale_ _____________________________________ 859-862
Capitolul III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită_ __ 863-886
Secţiunea 1. Dispoziţii generale_________________________________________ 863-867
Secţiunea a 2-a Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor
urmărite_________________________________________________________ 868-877
Secţiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmărirea silită__________________ 878-886
Titlul III. Executarea silită directă_______________________________________ 887-913
Capitolul I Dispoziţii generale___________________________________________ 887-891
Capitolul II. Predarea silită a bunurilor mobile_____________________________ 892-894
Capitolul III Predarea silită a bunurilor imobile_ ___________________________ 895-901
Capitolul IV. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor
de a nu face______________________________________________________ 902-913
Secţiunea 1. Dispoziţii comune_________________________________________ 902-908
Secţiunea a 2-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare
la minori_________________________________________________________ 909-913
IX
Cuprins
CARTEA A VI-A. PROCEDURI SPECIALE_________________________________ 914-1. 063
Titlul I. Procedura divorţului___________________________________________ 914-934
Capitolul I. Dispoziţii comune___________________________________________ 914-927
Capitolul II. Divorţul remediu___________________________________________ 928-932
Secţiunea 1. Divorţul prin acordul soţilor_ ________________________________ 928-931
Secţiunea a 2-a. Divorţul din motive de sănătate_ _____________________________932
Capitolul III. Divorţul din culpa soţilor____________________________________ 933-934
Titlul II. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească__________________ 935-942
Titlul III. Procedura de declarare a morţii________________________________ 943-950
Titlul IV. Măsuri asigurătorii şi provizorii_________________________________ 951-978
Capitolul I. Sechestrul asigurător________________________________________ 951-968
Secţiunea 1. Dispoziţii generale_________________________________________ 951-958
Secţiunea a 2-a. Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător
al navelor civile_ __________________________________________________ 959-968
Capitolul II. Poprirea asigurătorie_ ______________________________________ 969-970
Capitolul III. Sechestrul judiciar_________________________________________ 971-976
Capitolul IV. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate
intelectuală ___________________________________________________ 977-978
Titlul V. Procedura partajului judiciar___________________________________ 979-995
Titlul VI. Procedura ordonanţei preşedinţiale__________________________ 996-1. 001
Titlul VII. Cererile posesorii_________________________________________1. 002-1. 004
Titlul VIII. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii_________________1. 005-1. 012
Titlul IX. Procedura ordonanţei de plată______________________________1. 013-1. 024
Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă______________1. 025-1. 032
Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept_________1. 033-1. 048
Capitolul I. Dispoziţii generale_______________________________________1. 033-1. 038
Capitolul II. Procedura de evacuare___________________________________1. 039-1. 044
Capitolul III. Dispoziţii speciale______________________________________1. 045-1. 048
Titlul XII. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite
în temeiul uzucapiunii__________________________________________1. 049-1. 052
Titlul XIII. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute________1. 053-1. 055
Titlul XIV. Cauţiunea judiciară_______________________________________1. 056-1. 063
CARTEA A VII-A. PROCESUL CIVIL INTERNAŢIONAL_____________________1. 064-1. 132
Titlul I. Competenţa internaţională a instanţelor române_ ______________1. 065-1. 081
Capitolul I. Dispoziţii generale_______________________________________1. 065-1. 077
Capitolul II. Dispoziţii speciale de competenţă internaţională a instanţelor
române_ __________________________________________________ 1. 078-1. 081
X
Cuprins
Titlul II. Legea aplicabilă în procesul civil internaţional__________________1. 082-1. 092
Capitolul I. Capacitatea şi drepturile părţilor în proces _ _________________1. 082-1. 086
Capitolul II. Legea aplicabilă în materie procedurală_____________________1. 087-1. 092
Titlul III. Eficacitatea hotărârilor străine_ _____________________________1. 093-1. 109
Capitolul I. Recunoaşterea hotărârilor străine__________________________1. 094-1. 101
Capitolul II. Executarea hotărârilor străine_____________________________1. 102-1. 109
Titlul IV. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrate
străine_______________________________________________________1. 110-1. 132
Capitolul I. Procesul arbitral internaţional_ ____________________________1. 110-1. 122
Capitolul II. Efectele hotărârilor arbitrale străine________________________1. 123-1. 132
DISPOZIŢII FINALE___________________________________________________1. 133
Index general_ ___________________________________________________ pag. 769

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0173 sec