Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole Art. 1-1133

Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole Art. 1-1133
Preț: 299,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 1440
Categoria: Civil

DESCRIERE

Codul anterior de procedură civilă, ca de altfel şi Codul civil, au supravieţuit unor epoci extrem de diferite şi adeseori neprielnice pentru procesul de eficientizare şi democratizare a justiţiei. În ultimele două decenii legislaţia procesuală a fost supusă însă unor modificări esenţiale, determinate de necesitatea adaptării ei la noile realităţi social-economice din ţara noastră.

După mai bine de două decenii de la reinstaurarea democraţiei în România forul legislativ a reuşit să adopte un Nou Cod de procedură civilă, eveniment care ar trebui să reprezinte un moment de referinţă în evoluţia dreptului nostru. Sistemele juridice contemporane sunt de o mobilitate extraordinară, astfel că, în mod natural, nici legislaţia procesuală nu poate fi considerată una imuabilă, ea fiind întodeauna perfectibilă, ca orice operă umană. Dar, în acelaşi timp, nu trebuie să ignorăm efectele deosebit de negative pe care le poate determina, adeseori, escaladarea procesului de legiferare, modificările normative intempestive, formale şi inconsecvente, care, din păcate, au culminat cu modificarea repetată a unui cod care nici nu a intrat în vigoare. Nădăjduim însă că noua noastră procedura civilă îşi va păstra tradiţionala caracteristică de a reprezenta cea mai stabilă ramură a sistemului juridic. Un atare deziderat depinde, în mare măsură, de modul de receptare de către practicieni a noilor reglementări în materie. Doctrina ar trebui să se alăture şi ea unor asemenea eforturi şi să contribuie la interpretarea noilor dispoziţii legislative, cu pasiunea şi rigoarea ce trebuie să-i fie caracteristică.

Les Ioan


Cuprins
V
Art. 1
Cuprins
Abrevieri ................................................................................................................................XI
Cuvânt introductiv .............................................................................................................. XV
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă
şi principiile fundamentale ale procesului civil ................................................................. 1
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă .............................. 3
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil ................................................. 6
Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă .............................................................. 39
Cartea I. Dispoziţii generale ................................................................................................. 43
Titlul I. Acţiunea civilă ...................................................................................................... 43
Titlul II. Participanţii la procesul civil ............................................................................. 70
Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea ...................................................................... 70
Capitolul II. Părţile ............................................................................................................ 88
Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale ........................................... 92
Secţiunea a 2-a. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte ......................... 98
Secţiunea a 3-a. Alte persoane care pot lua parte la judecată ....................................... 102
§1. Intervenţia voluntară ......................................................................................... 102
§2. Intervenţia forţată .............................................................................................. 118
I. Chemarea în judecată a altei persoane .............................................................. 118
II. Chemarea în garanţie ....................................................................................... 123
III. Arătarea titularului dreptului .......................................................................... 130
IV. Introducerea forţată în cauză, din ofi ciu, a altor persoane ............................. 134
Secţiunea a 4-a. Reprezentarea părţilor în judecată...................................................... 138
§1. Dispoziţii generale ............................................................................................ 138
§2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională .................................. 142
Secţiunea a 5-a. Asistenţa judiciară .............................................................................. 152
Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil ..................................... 155
Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti ........................................................... 161
Capitolul I. Competenţa materială .................................................................................. 161
Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare ........................................................ 161
Secţiunea a 2-a. Determinarea competenţei după valoarea obiectului
cererii introductive de instanţă ..................................................................................... 175
Capitolul II. Competenţa teritorială ................................................................................ 184
Capitolul III. Dispoziţii speciale ..................................................................................... 201
Capitolul IV. Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei .......................... 214
Secţiunea 1. Necompetenţa şi confl ictele de competenţă ............................................. 214
Secţiunea a 2-a. Litispendenţa şi conexitatea ............................................................... 227
Secţiunea a 3-a. Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei ...................................... 234
Noul Cod de procedură civilă
VI
Titlul IV. Actele de procedură ......................................................................................... 243
Capitolul I. Forma cererilor ............................................................................................. 247
Capitolul II. Citarea şi comunicarea actelor de procedură .............................................. 253
Capitolul III. Nulitatea actelor de procedură ................................................................... 276
Titlul V. Termenele procedurale ...................................................................................... 294
Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri ..................................................................... 311
Cartea a II-a. Procedura contencioasă .............................................................................. 319
Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe ..................................................................... 319
Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată ..................................................................... 319
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................................................... 319
Secţiunea a 2-a. Cererea de chemare în judecată ......................................................... 323
Secţiunea a 3-a. Întâmpinarea....................................................................................... 341
Secţiunea a 4-a. Cererea reconvenţională ..................................................................... 345
Capitolul II. Judecata ....................................................................................................... 352
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................................................... 352
Secţiunea a 2-a. Cercetarea procesului ......................................................................... 375
Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune ............................................................................ 375
Subsecţiunea a 2-a. Excepţiile procesuale ................................................................. 383
Subsecţiunea a 3-a. Probele ....................................................................................... 392
§1. Dispoziţii generale ............................................................................................ 392
§2. Dovada cu înscrisuri ......................................................................................... 410
I. Dispoziţii generale ............................................................................................ 410
II. Înscrisul autentic ............................................................................................. 414
III. Înscrisul sub semnătură privată ...................................................................... 417
IV. Înscrisurile pe suport informatic .................................................................... 426
V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată .... 428
VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare ........................................................ 431
VII. Regimul altor înscrisuri ................................................................................ 431
VIII. Administrarea probei cu înscrisuri .............................................................. 433
IX. Verifi carea înscrisurilor .................................................................................. 439
§3. Proba cu martori ............................................................................................... 444
I. Admisibilitatea probei cu martori ..................................................................... 444
II. Administrarea probei cu martori ..................................................................... 449
§4. Prezumţiile ........................................................................................................ 460
§5. Expertiza ........................................................................................................... 463
§6. Mijloacele materiale de probă........................................................................... 474
§7. Cercetarea la faţa locului .................................................................................. 477
§8. Mărturisirea ....................................................................................................... 479
I. Admisibilitatea probei....................................................................................... 479
II. Interogatoriul ................................................................................................... 484
§9. Asigurarea probelor .......................................................................................... 489
Subsecţiunea a 4-a. Administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri juridici .... 493
Secţiunea a 3-a. Dezbaterea în fond a procesului ......................................................... 507
Secţiunea a 4-a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii ................................................... 510
Cuprins
VII
Capitolul III. Unele incidente procedurale ...................................................................... 521
Secţiunea 1. Renunţarea la judecată ............................................................................. 521
Secţiunea a 2-a. Renunţarea la dreptul pretins ............................................................. 525
Secţiunea a 3-a. Suspendarea procesului ...................................................................... 528
Secţiunea a 4-a. Perimarea cererii ................................................................................ 536
Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti .............................................................................. 550
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................................................... 550
§1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii .............................................. 550
§2. Efectele hotărârii judecătoreşti ......................................................................... 560
Secţiunea a 2-a. Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor ............................... 575
Secţiunea a 3-a. Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor ....................... 577
Secţiunea a 4-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii ................................. 581
Secţiunea a 5-a. Executarea provizorie ........................................................................ 587
Secţiunea a 6-a. Cheltuielile de judecată ...................................................................... 590
Titlul II. Căile de atac ...................................................................................................... 607
Capitolul I. Dispoziţii generale ....................................................................................... 611
Capitolul II. Apelul .......................................................................................................... 621
Capitolul III. Căile extraordinare de atac ........................................................................ 664
Secţiunea 1. Recursul ................................................................................................... 664
Secţiunea a 2-a. Contestaţia în anulare ......................................................................... 716
Secţiunea a 3-a. Revizuirea .......................................................................................... 732
Titlul III. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare ..................... 757
Capitolul I. Recursul în interesul legii ............................................................................ 757
Capitolul II. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept .............................. 770
Titlul IV. Contestaţia privind tergiversarea procesului ................................................ 778
Cartea a III-a. Procedura necontencioasă judiciară........................................................ 785
Titlul I. Dispoziţii generale .............................................................................................. 785
Titlul II. Dispoziţii speciale .............................................................................................. 795
Cartea a IV-a. Despre arbitraj ........................................................................................... 799
Titlul I. Dispoziţii generale .............................................................................................. 799
Titlul II. Convenţia arbitrală .......................................................................................... 810
Titlul III. Tribunalul arbitral .......................................................................................... 818
Titlul IV. Procedura arbitrală ......................................................................................... 832
Capitolul I. Sesizarea tribunalului arbitral ...................................................................... 832
Capitolul II. Judecata ....................................................................................................... 837
Capitolul III. Cheltuielile arbitrale .................................................................................. 853
Capitolul IV. Hotărârea arbitrală ..................................................................................... 856
Titlul V. Desfi inţarea hotărârii arbitrale ........................................................................ 868
Titlul VI. Executarea hotărârii arbitrale ....................................................................... 877
Titlul VII. Arbitrajul instituţionalizat ............................................................................ 878
Noul Cod de procedură civilă
VIII
Cartea a V-a. Despre executarea silită .............................................................................. 883
Titlul I. Dispoziţii generale .............................................................................................. 885
Capitolul I. Scopul şi obiectul executării silite ............................................................... 885
Capitolul II. Titlul executoriu .......................................................................................... 899
Capitolul III. Participanţii la executarea silită ................................................................. 909
Capitolul IV. Efectuarea executării silite ......................................................................... 933
Secţiunea 1. Sesizarea organului de executare ............................................................. 933
Secţiunea a 2-a. Efectuarea actelor de executare silită ................................................. 947
Secţiunea a 3-a. Executarea împotriva moştenitorilor .................................................. 958
Secţiunea a 4-a. Intervenţia altor creditori ................................................................... 960
Secţiunea a 5-a. Perimarea executării silite .................................................................. 966
Secţiunea a 6-a. Amânarea, suspendarea şi restrângerea executării ............................. 970
Secţiunea a 7-a. Încetarea executării silite ................................................................... 973
Capitolul V. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită ....................................... 976
Capitolul VI. Contestaţia la executare ............................................................................. 987
Capitolul VII. Depunerea cu afectaţiune specială ......................................................... 1009
Capitolul VIII. Întoarcerea executării ........................................................................... 1011
Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului ............................................ 1014
Capitolul I. Urmărirea mobiliară ................................................................................... 1014
Secţiunea 1. Bunurile mobile care nu se pot urmări ................................................... 1014
Secţiunea a 2-a. Procedura urmăririi mobiliare .......................................................... 1021
§1. Sechestrarea bunurilor mobile ........................................................................ 1021
§2. Valorifi carea bunurilor sechestrate .................................................................. 1038
§3. Vânzarea la licitaţie publică ............................................................................ 1042
§4. Dispoziţii speciale ........................................................................................... 1062
Secţiunea a 3-a. Poprirea ............................................................................................ 1063
Secţiunea a 4-a. Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor ................................ 1085
§1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini .......... 1085
§2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor ................................................ 1090
Capitolul II. Urmărirea imobiliară ................................................................................ 1100
Secţiunea 1. Bunurile imobile care pot fi urmărite ..................................................... 1100
Secţiunea a 2-a. Încuviinţarea urmăririi imobiliare .................................................... 1107
Secţiunea a 3-a. Efectele urmăririi ..............................................................................1113
Secţiunea a 4-a. Vânzarea la licitaţie publică ..............................................................1114
§1. Formalităţile premergătoare vânzării ...............................................................1114
§2. Scoaterea în vânzare a imobilului ....................................................................1118
§3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului .................................................................. 1126
Secţiunea a 5-a. Efectele adjudecării .......................................................................... 1138
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale ............................................................................ 1140
Capitolul III. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită ............ 1143
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................................................. 1143
Secţiunea a 2-a. Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite ......... 1146
Secţiunea a 3-a. Plata sumei rezultate din urmărirea silită ......................................... 1154
Titlul III. Executarea silită directă ............................................................................... 1159
Capitolul I. Dispoziţii generale ..................................................................................... 1159
Capitolul II. Predarea silită a bunurilor mobile ............................................................. 1162
Cuprins
IX
Capitolul III. Predarea silită a bunurilor imobile .......................................................... 1164
Capitolul IV. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau
a obligaţiilor de a nu face ............................................................................................ 1170
Secţiunea 1. Dispoziţii comune .................................................................................. 1170
Secţiunea a 2-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori ............... 1176
Cartea a VI-a. Proceduri speciale .................................................................................... 1184
Titlul I. Procedura divorţului ........................................................................................ 1185
Capitolul I. Dispoziţii comune ...................................................................................... 1186
Capitolul II. Divorţul remediu ....................................................................................... 1200
Secţiunea 1. Divorţul prin acordul soţilor .................................................................. 1201
Secţiunea a 2-a. Divorţul din motive de sănătate ....................................................... 1206
Capitolul III. Divorţul din culpa soţilor ........................................................................ 1207
Titlul II. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească ....................................... 1210
Titlul III. Procedura de declarare a morţii .................................................................. 1216
Titlul IV. Măsuri asigurătorii şi provizorii .................................................................. 1222
Capitolul I. Sechestrul asigurător .................................................................................. 1222
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................................................. 1222
Secţiunea a 2-a. Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile .... 1227
Capitolul II. Poprirea asigurătorie ................................................................................. 1231
Capitolul III. Sechestrul judiciar ................................................................................... 1232
Capitolul IV. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală ....... 1238
Titlul V. Procedura partajului judiciar ........................................................................ 1242
Titlul VI. Procedura ordonanţei preşedinţiale ............................................................ 1262
Titlul VII. Cererile posesorii ......................................................................................... 1282
Titlul VIII. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii .......................................... 1295
Titlul IX. Procedura ordonanţei de plată..................................................................... 1300
Titlul X. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă ...................................... 1315
Titlul XI. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept ........................... 1324
Capitolul I. Dispoziţii generale ..................................................................................... 1324
Capitolul II. Procedura de evacuare .............................................................................. 1328
Capitolul III. Dispoziţii speciale ................................................................................... 1332
Titlul XII. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite
în temeiul uzucapiunii .................................................................................................. 1335
Titlul XIII. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute ..................... 1341
Titlul XIV. Cauţiunea judiciară .................................................................................... 1345
Cartea a VII-a. Procesul civil internaţional .................................................................... 1351
Titlul I. Competenţa internaţională a instanţelor române ......................................... 1352
Capitolul I. Dispoziţii generale ..................................................................................... 1352
Capitolul II. Dispoziţii speciale de competenţă internaţională a instanţelor române .... 1362
Titlul II. Legea aplicabilă în procesul civil internaţional ........................................... 1366
Capitolul I. Capacitatea şi drepturile părţilor în proces ................................................ 1366
Capitolul II. Legea aplicabilă în materie procedurală ................................................... 1368
Noul Cod de procedură civilă
X
Titlul III. Efi cacitatea hotărârilor străine .................................................................... 1374
Capitolul I. Recunoaşterea hotărârilor străine ............................................................... 1375
Capitolul II. Executarea hotărârilor străine ................................................................... 1383
Titlul IV. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine .............. 1388
Capitolul I. Procesul arbitral internaţional .................................................................... 1388
Capitolul II. Efectele hotărârilor arbitrale străine ......................................................... 1397
Dispoziţii fi nale .................................................................................................................. 1403
Index ................................................................................................................................... 1405


978-606-18-0126-8
Data aparitiei: 04 Mar 2013
Nr pagini : 1440

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.019 sec