Noul Cod de procedura civila Actualizat 18 februarie 2013 - Editie speciala

Preț: 29,00 lei
Disponibilitate: în stoc
Autor:
Anul publicării: 2013
Pagini: 584

DESCRIERE

Data aparitiei: Martie 2013


In preajma acestui eveniment legislativ major pentru sistemul de drept romanesc – intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila –, Editura Universul Juridic pune la dispozitia publicului sau (practicieni, studenti, doctrinari) o editie speciala a noului Cod de procedura civila.

Beneficiind de un continut informativ complet (forma la zi a Codului de procedura civila, index alfabetic si cele mai recente modificari legislative aduse prin Legea nr. 2/2013, O.U.G. nr. 4/2013 si incluzand, in extras, Legea nr. 76/2012) si prezentat in conditii grafice deosebite (inclusiv efecte de demarcatie cromatica a informatiilor expuse), lucrarea reprezinta, cu siguranta o „bijuterie” ce nu poate absenta din biblioteca oricarui jurist.

Pentru a facilita aplicarea Codului, puterea legislativa a operat recent unele modificari legislative – care, de asemenea, se regasesc in continutul acestei editii –, si anume: prin O.U.G. nr. 4 (aprobata de Guvern in data de 30 ianuarie 2013 si publicata in M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013, care modifica Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Noului Cod de procedura civila, precum si unele acte normative conexe) si prin Legea nr. 2/2013 pentru degrevarea instantelor judecatoresti (publicata in M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013).
Date tehnice

Titlu: Noul Cod de procedura civila
Pret: 29,00 RON
ISBN: 978-606-673-031-0
Format: A5
Pagini: 5847 Cuprins
CUPRINS
Titlul preliminar
Domeniul de reglementare al Codului
de procedură civilă şi principiile
fundamentale ale procesului civil ......................(art. 1-28) ....................... 17
Capitolul I - Domeniul de reglementare
al Codului de procedură civilă ...........................(art. 1-4) ......................... 17
Capitolul II - Principiile fundamentale ale
procesului civil ....................................................(art. 5-23) ....................... 18
Capitolul III - Aplicarea legii de
procedură civilă ...................................................(art. 24-28) ..................... 24
CARTEA I
DISPOZIŢII GENERALE .......................................(art. 29-191) ................... 26
TITLUL I. Acţiunea civilă .....................................(art. 29-40) ..................... 26
TITLUL II. Participanţii la procesul civil ............(art. 41-93) ..................... 31
Capitolul I - Judecătorul. Incompatibilitatea ....(art. 41-54) ..................... 31
Capitolul II - Părţile ..............................................(art. 55-91) ..................... 35
Secţiunea 1 - Folosinţa şi exerciţiul drepturilor
procedurale ........................................................(art. 56-58) ..................... 35
Secţiunea a 2-a - Persoanele care sunt
împreună reclamante sau pârâte .....................(art. 59-60) ..................... 37
Secţiunea a 3-a - Alte persoane care pot lua
parte la judecată ...............................................(art. 61-79) ..................... 38
§ 1. Intervenţia voluntară ................................(art. 61-67) ..................... 38
§ 2. Intervenţia forţată ....................................(art. 68-79) ..................... 40
I. Chemarea în judecată a altei persoane ......(art. 68-71) ..................... 40
II. Chemarea în garanţie .................................(art. 72-74) ..................... 41
III. Arătarea titularului dreptului ......................(art. 75-77) ..................... 42
IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu,
a altor persoane .............................................(art. 78-79) ..................... 43
Cuprins 8
Secţiunea a 4-a - Reprezentarea părţilor în
judecată ............................................................(art. 80-89) ..................... 44
§ 1. Dispoziţii generale ...................................(art. 80-82) ..................... 44
§ 2. Dispoziţii speciale privind reprezentarea
convenţională ..................................................(art. 83-89) ..................... 45
Secţiunea a 5-a - Asistenţa judiciară ................(art. 90-91) ..................... 47
Capitolul III - Participarea Ministerului Public
în procesul civil ...................................................(art. 92-93) ..................... 48
TITLUL III. Competenţa instanţelor
judecătoreşti ........................................................(art. 94-147) ................... 50
Capitolul I - Competenţa materială ....................(art. 94-106) ................... 50
Secţiunea 1 - Competenţa după materie şi
valoare ............................................................(art. 94-97) ..................... 50
Secţiunea a 2-a - Determinarea competenţei
după valoarea obiectului cererii introductive
de instanţă .......................................................(art. 98-106) ................... 52
Capitolul II - Competenţa teritorială ..................(art. 107-121) ................. 54
Capitolul III - Dispoziţii speciale ........................(art. 122-128) ................. 59
Capitolul IV - Incidente procedurale privitoare
la competenţa instanţei ......................................(art. 129-147) ................. 60
Secţiunea 1 - Necompetenţa şi conflictele de
competenţă ......................................................(art. 129-137) ................. 60
Secţiunea a 2-a - Litispendenţa şi conexitatea ..(art. 138-139) ................. 63
Secţiunea a 3-a - Strămutarea proceselor.
Delegarea instanţei .........................................(art. 140-147) ................. 65
TITLUL IV. Actele de procedură .........................(art. 148-179) ................. 68
Capitolul I - Forma cererilor ...............................(art. 148-152) ................. 68
Capitolul II - Citarea şi comunicarea actelor
de procedură ........................................................(art. 153-173) ................. 70
Capitolul III - Nulitatea actelor de procedură ....(art. 174- 179) ................ 82
TITLUL V. Termenele procedurale .....................(art. 180-186) ................. 85
TITLUL VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri ......(art. 187-191) ................. 88
CARTEA A II-A
Procedura contencioasă ....................................(art. 192-526) ................. 91
9 Cuprins
TITLUL I. Procedura în faţa primei instanţe ......(art. 192-455) ................. 91
Capitolul I - Sesizarea instanţei de judecată ....(art. 192-210) ................. 91
Secţiunea 1 - Dispoziţii generale .....................(art. 192-193) ................. 91
Secţiunea a 2-a - Cererea de chemare
în judecată .......................................................(art. 194-204) ................. 92
Secţiunea a 3-a - Întâmpinarea .......................(art. 205-208) ................. 97
Secţiunea a 4-a - Cererea reconvenţională ....(art. 209-210) ................. 98
Capitolul II - Judecata .........................................(art. 211-405) ................. 99
Secţiunea 1 - Dispoziţii generale .....................(art. 211-236) ................. 99
Secţiunea a 2-a - Cercetarea procesului .........(art. 237-388) ............... 109
Subsecţiunea 1 - Dispoziţii comune .............(art. 237-244) ............... 109
Subsecţiunea a 2-a - Excepţiile procesuale .(art. 245-248) ............... 112
Subsecţiunea a 3-a - Probele .......................(art. 249-388) ............... 113
§ 1. Dispoziţii generale ..............................(art. 249-264) ............... 113
§ 2. Dovada cu înscrisuri ...........................(art. 265-308) ............... 119
I. Dispoziţii generale ..................................(art. 265-268) ............... 119
II. Înscrisul autentic ....................................(art. 269-271) ............... 119
III. Înscrisul sub semnătură privată ............(art. 272-281) ............... 120
IV. Înscrisurile pe suport informatic ...........(art. 282-284) ............... 124
V. Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile
autentice sau sub semnătură privată ........(art. 285-287) ............... 124
VI. Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare (art. 288) ...................... 125
VII. Regimul altor înscrisuri ........................(art. 289-291) ............... 126
VIII. Administrarea probei cu înscrisuri ......(art. 292-300) ............... 126
IX. Verificarea înscrisurilor .........................(art. 301-308) ............... 130
§ 3. Proba cu martori .................................(art. 309-326) ............... 132
I. Admisibilitatea probei cu martori ............(art. 309-310) ............... 132
II. Administrarea probei cu martori ............(art. 311-326) ............... 133
§ 4. Prezumţiile ..........................................(art. 327-329) ............... 138
§ 5. Expertiza .............................................(art. 330-340) ............... 139
§ 6. Mijloacele materiale de probă ............(art. 341-344) ............... 143
§ 7. Cercetarea la faţa locului ....................(art. 345-347) ............... 144
§ 8. Mărturisirea .........................................(art. 348-358) ............... 145
I. Admisibilitatea probei .............................(art. 348-350) ............... 145
II. Interogatoriul ..........................................(art. 351-358) ............... 146
Cuprins 10
§ 9. Asigurarea probelor ............................(art. 359-365) ............... 148
Subsecţiunea a 4-a - Administrarea
probelor de către avocaţi sau consilieri
juridici ........................................................(art. 366-388) ............... 150
Secţiunea a 3-a - Dezbaterea în fond a
procesului .......................................................(art. 389-394) ............... 156
Secţiunea a 4-a - Deliberarea şi pronunţarea
hotărârii ...........................................................(art. 395-405) ............... 158
Capitolul III - Unele incidente procedurale .......(art. 406-423) ............... 161
Secţiunea 1 - Renunţarea la judecată ............(art. 406-407) ............... 161
Secţiunea a 2-a - Renunţarea la dreptul
pretins ............................................................(art. 408-410) ............... 161
Secţiunea a 3-a - Suspendarea procesului ....(art. 411-415) ............... 163
Secţiunea a 4-a - Perimarea cererii ...............(art. 416-423) ............... 165
Capitolul IV - Hotărârile judecătoreşti ...............(art. 424-455) ............... 167
Secţiunea 1 - Dispoziţii generale ...................(art. 424-435) ............... 167
§ 1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea
hotărârii .......................................................(art. 424-428) ............... 167
§ 2. Efectele hotărârii judecătoreşti .............(art. 429-435) ............... 170
Secţiunea a 2-a - Hotărârile date în baza
recunoaşterii pretenţiilor .................................(art. 436-437) ............... 172
Secţiunea a 3-a - Hotărârea prin care
se încuviinţează învoiala părţilor ....................(art. 438-441) ............... 172
Secţiunea a 4-a - Îndreptarea, lămurirea
şi completarea hotărârii ..................................(art. 442-447) ............... 173
Secţiunea a 5-a - Executarea provizorie ........(art. 448-450) ............... 174
Secţiunea a 6-a - Cheltuielile de judecată .....(art. 451-455) ............... 176
TITLUL II. Căile de atac .......................................(art. 456-513) ............... 178
Capitolul I - Dispoziţii generale ..........................(art. 456-465) ............... 178
Capitolul II - Apelul ..............................................(art. 466-482) ............... 181
Capitolul III - Căile extraordinare de atac .........(art. 483-513) ............... 188
Secţiunea 1 - Recursul ..................................(art. 483-502) ............... 188
Secţiunea a 2-a - Contestaţia în anulare .......(art. 503-508) ............... 196
Secţiunea a 3-a - Revizuirea .........................(art. 509-513) ............... 198
11 Cuprins
TITLUL III. Dispoziţii privind asigurarea unei
practici judiciare unitare .....................................(art. 514-521) ............... 203
Capitolul I - Recursul în interesul legii ..............(art. 514-518) ............... 203
Capitolul II - Sesizarea Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării
unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept ...................(art. 519-521) ............... 206
TITLUL IV. Contestaţia privind tergiversarea
procesului ............................................................(art. 522-526) ............... 209
CARTEA A III-A
Procedura necontencioasă judiciară ................(art. 527-540) ............... 212
TITLUL I. Dispoziţii generale ..............................(art. 527-537) ............... 212
TITLUL II. Dispoziţii speciale ..............................(art. 538-540) ............... 215
CARTEA A IV-A
Despre arbitraj .....................................................(art. 541-621) ............... 217
TITLUL I. Dispoziţii generale ..............................(art. 541-547) ............... 217
TITLUL II. Convenţia arbitrală .............................(art. 548-554) ............... 220
TITLUL III. Tribunalul arbitral ..............................(art. 555-570) ............... 223
TITLUL IV. Procedura arbitrală ...........................(art. 571-607) ............... 228
Capitolul I- Sesizarea tribunalului arbitral ........(art. 571-574) ............... 228
Capitolul II - Judecata .........................................(art. 575-594) ............... 230
Capitolul III - Cheltuielile arbitrale .....................(art. 595-600) ............... 235
Capitolul IV - Hotărârea arbitrală .......................(art. 601-607) ............... 237
TITLUL V. Desfiinţarea hotărârii arbitrale .........(art. 608-613) ............... 240
TITLUL VI. Executarea hotărârii arbitrale ..........(art. 614-615) ............... 243
TITLUL VII. Arbitrajul instituţionalizat ...............(art. 616-621) ............... 244
Cuprins 12
CARTEA A V-A
Despre executarea silită .....................................(art. 622-913) ............... 246
TITLUL I. Dispoziţii generale ..............................(art. 622-725) ............... 246
Capitolul I - Scopul şi obiectul executării
silite ......................................................................(art. 622-631) ............... 246
Capitolul II - Titlul executoriu .............................(art. 632-642) ............... 249
Capitolul III - Participanţii la executarea silită ..(art. 643-661) ............... 252
Capitolul IV - Efectuarea executării silite ..........(art. 662-704) ............... 260
Secţiunea 1 - Sesizarea organului de
executare .........................................................(art. 662-671) ............... 260
Secţiunea a 2-a - Efectuarea actelor de
executare silită .................................................(art. 672-685) ............... 266
Secţiunea a 3-a - Executarea împotriva
moştenitorilor ....................................................(art. 686-688) ............... 270
Secţiunea a 4-a - Intervenţia altor creditori ......(art. 689-695) ............... 272
Secţiunea a 5-a - Perimarea executării silite ...(art. 696-698) ............... 276
Secţiunea a 6-a - Amânarea, suspendarea
şi restrângerea executării .................................(art. 699-701) ............... 277
Secţiunea a 7-a - Încetarea executării silite .....(art. 702-704) ............... 278
Capitolul V - Prescripţia dreptului de a obţine
executarea silită ..................................................(art. 705-710) ............... 279
Capitolul VI - Contestaţia la executare ..............(art. 711-719) ............... 281
Capitolul VII - Depunerea cu afectaţiune
specială ................................................................(art. 720-721) ............... 287
Capitolul VIII - Întoarcerea executării ................(art. 722-725) ............... 288
TITLUL II. Urmărirea silită asupra bunurilor
debitorului ............................................................(art. 726-886) ............... 290
Capitolul I - Urmărirea mobiliară ........................(art. 726-811) ............... 290
Secţiunea 1 - Bunurile mobile care nu se
pot urmări .........................................................(art. 726-729) ............... 290
Secţiunea a 2-a - Procedura urmăririi mobiliare (art. 730-779) ............... 292
§ 1. Sechestrarea bunurilor mobile ...............(art. 730-751) ............... 292
§ 2. Valorificarea bunurilor sechestrate ........(art. 752-756) ............... 302
§ 3. Vânzarea la licitaţie publică ...................(art. 757-777) ............... 305
§ 4. Dispoziţii speciale ..................................(art. 778-779) ............... 315
Secţiunea a 3-a - Poprirea ...............................(art. 780-793) ............... 316
13 Cuprins
Secţiunea a 4-a - Urmărirea fructelor şi a
veniturilor imobilelor ........................................(art. 794-811) ............... 325
§ 1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi
a recoltelor prinse de rădăcini ......................(art. 794-798) ............... 325
§ 2. Urmărirea veniturilor generale ale
imobilelor ......................................................(art. 799-811) ............... 327
Capitolul II - Urmărirea imobiliară ......................(art. 812-862) ............... 332
Secţiunea 1 - Bunurile imobile care pot fi
urmărite ...........................................................(art. 812-817) ............... 332
Secţiunea a 2-a - Încuviinţarea urmăririi
imobiliare .........................................................(art. 818-825) ............... 335
Secţiunea a 3-a - Efectele urmăririi .................(art. 826-827) ............... 338
Secţiunea a 4-a - Vânzarea la licitaţie publică (art. 828-855) ............... 339
§1. Formalităţile premergătoare vânzării ......(art. 828-833) ............... 339
§ 2. Scoaterea în vânzare a imobilului ..........(art. 834-840) ............... 341
§ 3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului ..........(art. 841-855) ............... 346
Secţiunea a 5-a - Efectele adjudecării ............(art. 856-858) ............... 353
Secţiunea a 6-a - Dispoziţii speciale ...............(art. 859-862) ............... 354
Capitolul III - Eliberarea şi distribuirea sumelor
realizate prin urmărirea silită .............................(art. 863-886) ............... 356
Secţiunea 1 - Dispoziţii generale .....................(art. 863-867) ............... 356
Secţiunea a 2-a - Distribuirea sumei rezultate
din vânzarea bunurilor urmărite .......................(art. 868-877) ............... 358
Secţiunea a 3-a - Plata sumei rezultate
din urmărirea silită ...........................................(art. 878-886) ............... 363
TITLUL III - Executarea silită directă ..................(art. 887-913) ............... 366
Capitolul I - Dispoziţii generale ............................. (art. 887-891) .................366
Capitolul II - Predarea silită a bunurilor mobile . (art. 892-894) .................367
Capitolul III - Predarea silită a bunurilor imobile (art. 895-901) .................368
Capitolul IV - Executarea silită a altor obligaţii
de a face sau a obligaţiilor de a nu face .............(art. 902-913) ............... 371
Secţiunea 1 - Dispoziţii comune ......................(art. 902-908) ............... 371
Secţiunea a 2-a - Executarea hotărârilor
judecătoreşti referitoare la minori ....................(art. 909-913) ............... 374
CARTEA A VI-A
Proceduri speciale ..............................................(art. 914-1.063) ............ 377
Cuprins 14
TITLUL I. Procedura divorţului ...........................(art. 914-942) ............... 377
Capitolul I - Dispoziţii comune ...........................(art. 914-927) ............... 377
Capitolul II - Divorţul remediu ............................(art. 928-932) ............... 381
Secţiunea 1 - Divorţul prin acordul soţilor .......(art. 928-931) ............... 381
Secţiunea a 2-a - Divorţul din motive de
sănătate ..........................................................(art. 932) ...................... 383
Capitolul III - Divorţul din culpa soţilor .............(art. 933-934) ............... 383
TITLUL II. Procedura punerii sub interdicţie
judecătorească ....................................................(art. 935-942) ............... 384
TITLUL III. Procedura de declarare a morţii ......(art. 943-950) ............... 387
TITLUL IV. Măsuri asigurătorii şi provizorii .......(art. 951-978) ............... 390
Capitolul I - Sechestrul asigurător .....................(art. 951-968) ............... 390
Secţiunea 1 - Dispoziţii generale ....................(art. 951-958) ............... 390
Secţiunea a 2-a - Dispoziţii speciale privind
sechestrul asigurător al navelor civile .............(art. 959-968) ............... 393
Capitolul II - Poprirea asigurătorie ....................(art. 969-970) ............... 395
Capitolul III - Sechestrul judiciar .......................(art. 971-976) ............... 396
Capitolul IV - Măsuri provizorii în materia
drepturilor de proprietate intelectuală ..............(art. 977-978) ............... 398
TITLUL V. Procedura partajului judiciar ............(art. 979-995) ............... 400
TITLUL VI. Procedura ordonanţei preşedinţiale .(art. 996-1.001) ............ 406
TITLUL VII. Cererile posesorii ............................(art. 1.002-1.004) ......... 408
TITLUL VIII. Procedura ofertei de plată şi
consemnaţiunii ....................................................(art. 1.005-1.012) ......... 409
TITLUL IX. Procedura ordonanţei de plată ........(art. 1.013-1.024) ......... 412
TITLUL X. Procedura cu privire la cererile
de valoare redusă ................................................(art. 1.025-1.032) ......... 419
TITLUL XI. Evacuarea din imobilele folosite
sau ocupate fără drept ........................................(art. 1.033-1.048) ......... 423
15 Cuprins
Capitolul I - Dispoziţii generale ..........................(art. 1.033-1.038) ......... 423
Capitolul II - Procedura de evacuare .................(art. 1.039-1.044) ......... 425
Capitolul III - Dispoziţii speciale ........................(art. 1.045-1.048) ......... 427
TITLUL XII. Procedura privitoare la înscrierea
drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii ...(art. 1.049-1.052) ......... 429
TITLUL XIII. Procedura refacerii înscrisurilor
şi hotărârilor dispărute .......................................(art. 1.053-1.055) ......... 433
TITLUL XIV. Cauţiunea judiciară ........................(art. 1.056-1.063) ......... 435
CARTEA A VII-A
Procesul civil internaţional ................................(art. 1.064-1.133) ......... 438
TITLUL I. Competenţa internaţională a
instanţelor române ..............................................(art. 1.065-1.081) ......... 438
Capitolul I - Dispoziţii generale ..........................(art. 1.065-1.077) ......... 438
Capitolul II - Dispoziţii speciale de competenţă
internaţională a instanţelor române ..................(art. 1.078-1.081) ......... 442
TITLUL II. Legea aplicabilă în procesul civil
internaţional .........................................................(art. 1.082-1.092) ......... 446
Capitolul I - Capacitatea şi drepturile părţilor
în proces ..............................................................(art. 1.082-1.086) ......... 446
Capitolul II - Legea aplicabilă în materie
procedurală ..........................................................(art. 1.087-1.092) ......... 447
TITLUL III. Eficacitatea hotărârilor străine ........(art. 1.093-1.109) ......... 449
Capitolul I - Recunoaşterea hotărârilor străine (art. 1.094-1.101) ......... 449
Capitolul II - Executarea hotărârilor străine .....(art. 1.102-1.109) ......... 452
TITLUL IV. Arbitrajul internaţional şi efectele
hotărârilor arbitrale străine ................................(art. 1.110-1.132) ......... 455
Capitolul I - Procesul arbitral internaţional ......(art. 1.110-1.122) ......... 455
Capitolul II - Efectele hotărârilor arbitrale
străine ...................................................................(art. 1.123-1.132) ......... 459
DISPOZIŢII FINALE ..............................................(art. 1.133) ................... 462
Cuprins 16
INDEX ALFABETIC .................................................................................... 463
Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă (extras) ............................................. 491
O.U.G. nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative conexe ...................................................................................... 560
Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă ..................................... 565

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0139 sec